verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.kombank.com/sr/o-nama/finansijski-izvestaji/informacije-za-investitore

Datum podnošenja Informatora berzi07.08.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.04.2021.SIMBOL: KMBN, KMBNPB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaSvetog Save  14
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.kombank.com
Datum osnivanja23.12.1970.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 10156/2005
Matični broj07737068
PIB - poreski identifikacioni broj100001931
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NARODNA BANKA SRBIJE908-20501-70
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoraVlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora; Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora
Ime i prezime osobe za kontaktNina Kadija, Marina Branković
Telefon011/333-9057, 333-9140
Faks011/344-1335
e-mailposta@kombank.com, brokeri@kombank.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeKomercijalna banka AD Beograd, kao deo KB Grupe koju čine Komercijalna banka AD Beograd - matična banka; Komercijalna banka AD Podgorica – članica Grupe; Komercijalna banka AD Banja Luka – članica Grupe; Društvo za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST AD Beograd – član Grupe, je sticanjem vlasništva nad 83,23% običnih akcija Komercijalne banke AD Beograd od strane NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana - matična banka (NLB d.d.) postala deo NLB Grupe. NLB d.d. je indirektno stekao i odgovarajući procenat učešća u zavisnim društvima KB Grupe. Pored NLB d.d., matične banke u Sloveniji, NLB Grupu čini šest banaka članica u JIE od čega četiri imaju tržišni udeo veći od 10%, nekoliko kompanija za povezane usluge (upravljanje aktivom, upravljanje nekretninama, itd.) i određeni broj nebankarskih članica koje su u procesu kontrolisanog gašenja. KB Grupa ima strateški položaj, na teritoriji svih država u kojima posluje, a u okviru NLB Grupe.
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Sektor HOV i finansijskih tržišta, Odeljenje za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA406.261.524393.439.874400.017.469369.183.538
Gotovina i sredstva kod centralne banke68.547.38963.523.71555.153.20949.840.887
Založena finansijska sredstva0000
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju121.634851.056242.9205.269.709
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju95.481.249128.756.408136.123.853112.019.058
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća51.442000
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija34.737.60516.844.00040.601.41329.543.789
Krediti i potraživanja od komitenata185.377.035162.742.565150.411.409153.897.367
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0000
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Investicije u zavisna društva5.480.8885.480.8882.611.8592.611.859
Nematerijalna ulaganja405.774216.830362.507460.263
Nekretnine, postrojenja i oprema6.329.0776.139.5725.856.4585.655.248
Investicione nekretnine2.581.1442.744.0262.217.8161.988.608
Tekuća poreska sredstva73.83537.01700
Odložena poreska sredstva000857.096
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja84.22763.314183.170241.148
Ostala sredstva6.990.2256.040.4836.252.8556.798.506


6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA406.261.524393.439.874400.017.469369.183.538
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju0007.845
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0000
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci23.743.01817.159.3177.834.9624.532.505
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima301.954.911300.005.903322.621.360292.471.640
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva0000
Subordinirane obaveze6.036.6806.077.9626.178.3900
Rezervisanja1.640.5952.109.0201.787.2941.368.051
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0000
Tekuće poreske obaveze0000
Odložene poreske obaveze150.407329.25823.5920
Ostale obaveze3.189.1094.920.3686.147.5697.543.442
UKUPNE OBAVEZE336.714.720330.601.828344.593.167305.923.483
Akcijski kapital40.034.55040.034.55040.034.55040.034.550
Sopstvene akcije0000
Dobitak6.755.855179.550349.6988.137.249
Gubitak06.061.3588.063.1830
Rezerve22.756.39928.685.30423.103.23715.088.256
Nerealizovani gubici0000
Učešće bez prava kontrole0000
UKUPNO KAPITAL69.546.80462.838.04655.424.30263.260.055
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
Prihodi od kamata21.224.37919.094.58216.689.07514.052.436
Rashodi od kamata7.925.7935.326.5003.226.3411.606.239
Neto prihod po osnovu kamata13.298.58613.768.08213.462.73412.446.197
Neto rashod po osnovu kamata0000
Prihodi od naknada i provizija5.677.0406.004.1066.252.3706.700.216
Rashodi naknada i provizija959.2831.104.1591.435.0561.617.990
Neto prihod po osnovu naknada i provizija4.717.7574.899.9474.817.3145.082.226
Neto rashod po osnovu naknada i provizija0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju6.0763.18670.478103.798
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju0000
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika0000
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju51.282069.06244.323
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju08.66400
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule0000
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule205.94313.4399.28256.358
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate005.143306
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Ostali poslovni prihodi569.191460.419573.235937.777
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki00017.883
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki2.725.38913.008.52614.907.5390
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD15.711.5606.101.0054.081.14518.576.152
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD0000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi4.211.4894.121.5904.498.2124.520.197
Troškovi amortizacije844.632797.401666.025563.582
Ostali rashodi5.897.8507.357.8997.294.5446.305.123
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA4.757.589007.187.250
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA06.175.8858.377.6360
Porez na dobitak0000
Dobitak po osnovu odloženih poreza47.547114.554314.4531.335.828
Gubitak po osnovu odloženih poreza19.559270405.710
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA4.785.577008.117.368
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA06.061.3588.063.1830
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK4.785.577008.117.368
REZULTAT PERIODA - GUBITAK06.061.3588.063.1830
Dobitak koji pripada matičnom entitetu0000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu0000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)25300482
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)25300482

8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA401.165.980432.380.443459.427.723
Gotovina i sredstva kod centralne banke63.595.71067.558.21980.045.107
Založena finansijska sredstva000
Potraživanja po osnovu derivata4.07000
Hartije od vrednosti133.177.598138.469.551153.776.323
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija18.477.72924.733.95818.142.070
Krediti i potraživanja od komitenata167.545.674180.852.563189.296.089
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika000
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika000
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate000
Investicije u zavisna društva2.611.8593.433.6973.433.697
Nematerijalna imovina557.051665.735510.669
Nekretnine, postrojenja i oprema5.619.0786.437.9376.045.330
Investicione nekretnine1.896.3471.857.9271.819.507
Tekuća poreska sredstva0012.237
Odložena poreska sredstva840.9671.074.1970
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja227.630196.300130.426
Ostala sredstva6.612.2677.100.3596.216.268


9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA401.165.980432.380.443459.427.723
Obaveze po osnovu derivata000
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci5.662.7485.021.7564.989.315
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima317.229.084335.317.154372.699.401
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika000
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika000
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti000
Subordinirane obaveze000
Rezervisanja1.653.6632.328.1302.529.268
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
Tekuće poreske obaveze000
Odložene poreske obaveze00147.400
Ostale obaveze9.059.97213.861.2304.975.476
UKUPNE OBAVEZE333.605.467356.528.270385.340.860
Akcijski kapital40.034.55040.034.55040.034.550
Sopstvene akcije000
Dobitak9.047.69110.425.8985.319.351
Gubitak000
Rezerve18.478.27225.391.72528.732.962
Nerealizovani gubici000
Učešća bez prava kontrole000
UKUPNO KAPITAL67.560.51375.852.17374.086.863
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA000

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
Prihodi od kamata13.744.90813.630.67413.201.267
Rashodi od kamata910.2701.025.2901.131.977
Neto prihod po osnovu kamata12.834.63812.605.38412.069.290
Neto rashod po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija7.207.8727.124.8296.696.915
Rashodi naknada i provizija1.997.7231.795.8331.821.507
Neto prihod po osnovu naknada i provizija5.210.1495.328.9964.875.408
Neto rashod po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata44.07671.61495.629
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata000
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata000
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata000
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti230.194353.490157.796
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti000
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika000
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 000
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule038.2284.404
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule7.45800
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha9.4932.425.9310
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha001.072.032
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti526.54700
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 0579.9330
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate000
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate000
Ostali poslovni prihodi155.969151.321211.389
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD19.003.60820.395.03116.341.884
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi4.442.7994.917.5325.819.946
Troškovi amortizacije551.9881.005.837977.383
Ostali prihodi280.229720.795859.417
Ostali rashodi6.167.9776.923.7726.211.126
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA8.121.0738.268.6854.192.846
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA000
Porez na dobitak000
Dobitak po osnovu odloženih poreza700.7541.482.667120.049
Gubitak po osnovu odloženih poreza676.645795.5931.384.134
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA8.145.1828.955.7592.928.761
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK8.145.1828.955.7592.928.761
REZULTAT PERIODA - GUBITAK000
Dobitak koji pripada matičnom entitetu000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole000
ZARADA PO AKCIJI000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)484532173
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)484532173

11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - vlasništvo 65 objektaNEPOKRETNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI52.609,220
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Crne Gore - 1 objekatSTANOVI KOJI ČINE POSLOVNU IMOVINU BANKE83,060
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - 12 objekata; Teritorija R. Crne Gore - 1 objektaINVESTICIONE NEKRETNINE77.993,820
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - 4 objekata; Teritorija R.Crne Gore - 2 objektaNEKRETNINE NAMENJENE PRODAJI2.747,990
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - 72 nepokretnosti; Teritorija R. Crne Gore - 5 nepokretnostiMATERIJALNE VREDNOSTI STEČENE NAPLATOM POTRAŽIVANJA996.111,270
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R.Srbije - 1 objekatNEKRETNINE SA SPORNIM STATUSOM1830
UKUPNO NEPOKRETNOSTI U SVOJINI:1.129.728,360

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD I - SEDIŠTETRG POLITIKE 104
EKSPOZITURA 27. MARTA 727. MARTA 7838
EKSPOZITURA AKADEMIJA NAUKAKNEZ MIHAJLOVA 35471
EKSPOZITURA ANDRE NIKOLIĆA 3ANDRE NIKOLIĆA 3745
EKSPOZITURA BANJICAPAUNOVA 916015
EKSPOZITURA BIRČANINOVABIRČANINOVA 341428
EKSPOZITURA BORČABRATSTVA I JEDINSTVA 105a17211
EKSPOZITURA BRANKOVABRANKOVA 341387
EKSPOZITURA CARA DUŠANACARA DUŠANA 62-642089
EKSPOZITURA DESPOTA STEFANADESPOTA STEFANA 107203
EKSPOZITURA GROCKABULEVAR OSLOBOĐENJA 91507
EKSPOZITURA KNEZA MILOŠAKNEZA MILOŠA 831396
EKSPOZITURA KRALJA PETRAKRALJA PETRA 19-2138810
EKSPOZITURA LEŠTANESMEDEREVSKI PUT 3G1308
EKSPOZITURA LJERMONTOVALJERMONTOVA 12A309
EKSPOZITURA MAKEDONSKAMAKEDONSKA 32737
EKSPOZITURA MAKENZIJEVAMAKENZIJEVA 4323615
EKSPOZITURA MARIJANE GREGORANMARIJANE GREGORAN 569511
EKSPOZITURA MIRIJEVORABLEOVA 19B1617
EKSPOZITURA RUZVELTOVARUZVELTOVA 41-4516510
EKSPOZITURA SAVSKA 35SAVSKA 35254
EKSPOZITURA SMEDEREVO IKARAĐORĐEVA 308616
EKSPOZITURA SMEDEREVO IIKARAĐORĐEVA 372315
EKSPOZITURA SVETOG SAVESVETOG SAVE 142938
EKSPOZITURA SVETOGORSKA 42-44SVETOGORSKA 42-4429817
EKSPOZITURA SVETOGORSKA IISVETOGORSKA 42-441005
EKSPOZITURA TRG NIKOLE PAŠIĆA 2TRG NIKOLE PAŠIĆA 22578
EKSPOZITURA TRG NIKOLE PAŠIĆA 7TRG NIKOLE PAŠIĆA 736315
EKSPOZITURA USTANIČKA 194USTANIČKA 19414310
EKSPOZITURA USTANIČKA 63USTANIČKA 6321911
EKSPOZITURA VATROSLAVA JAGIĆAVATROSLAVA JAGIĆA 132018
EKSPOZITURA VIP ŠALTERTRG POLITIKE 15073
EKSPOZITURA VOJISLAVA ILIĆAVOJISLAVA ILIĆA 30736
EKSPOZITURA VOJVODE STEPEVOJVODE STEPE 10134813
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD IUKUPNO:5.874300
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD IITRG POLITIKE 105
EKSPOZITURA AERODROM BEOGRADAERODROM BEOGRAD91
EKSPOZITURA BARAJEVOSVETOSAVSKA 2019010
EKSPOZITURA BATAJNICAMAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA 25214512
EKSPOZITURA BEŽANIJSKA KOSA ILJUBINKE BOBIĆ 14503
EKSPOZITURA BEŽANIJSKA KOSA IIPARTIZANSKE AVIJACIJE 4A22014
EKSPOZITURA BLAGOJA PAROVIĆABLAGOJA PAROVIĆA 25A805
EKSPOZITURA BUL. MIHAJLA PUPINA 165BUL. MIHAJLA PUPINA 165306
EKSPOZITURA BUL. MIHAJLA PUPINA 2/ SIV IBUL. MIHAJLA PUPINA 2 / SIV I702
EKSPOZITURA BUL. ZORANA ĐINĐIĆA 104/SIV IIBUL. ZORANA ĐINĐIĆA 104 / SIV II405
EKSPOZITURA BUL. ZORANA ĐINĐIĆA 45ABUL. ZORANA ĐINĐIĆA 45A25617
EKSPOZITURA BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 36BUL. MARŠALA TOLBUHINA 3615613
EKSPOZITURA DELTA CITYJURIJA GAGARINA 1610514
EKSPOZITURA JURIJA GAGARINA 36JURIJA GAGARINA 3625712
EKSPOZITURA KNEZA VIŠESLAVAKNEZA VIŠESLAVA 11827815
EKSPOZITURA KOVAČICAJNA 50754
EKSPOZITURA KOVINJNA 261206
EKSPOZITURA KOZAČINSKOGKOZAČINSKOG 213310
EKSPOZITURA LAZAREVACDIMITRIJA TUCOVIĆA 116713
EKSPOZITURA MILJAKOVACČELEBIĆKA 111107
EKSPOZITURA MLADENOVACKRALJA PETRA I 235-23923913
EKSPOZITURA OBRENOVACVOJVODE MIŠIĆA 20133913
EKSPOZITURA PANČEVOGENERALA PETRA ARAČIĆA 4-624213
EKSPOZITURA PETRA MARTINOVIĆAPETRA MARTINOVIĆA 371035
EKSPOZITURA SERDARA JANKA VUKOTIĆASERDARA JANKA VUKOTIĆA 1A1057
EKSPOZITURA SOPOTMILOSAVA VLAJIĆA 12007
EKSPOZITURA SREMČICABEOGRADSKA 157A1546
EKSPOZITURA STARA PAZOVAKRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 2220011
EKSPOZITURA UMKA13.OKTOBAR 37605
EKSPOZITURA YU BIZNIS CENTARBUL. MIHAJLA PUPINA 10A13912
EKSPOZITURA ZEMUN IIIMILANA UZELCA 23A1709
EKSPOZITURA ZEMUN IVRAJAČIĆEVA 265116
EKSPOZITURA ŽELEZNIKTITOVA 2886
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD IIUKUPNO:5.180297
--00
POSLOVNI CENTAR KRAGUJEVAC - SEDIŠTESAVE KOVAČEVIĆA 305
EKSPOZITURA ARANĐELOVACKNJAZA MILOŠA 17616010
EKSPOZITURA ARANĐELOVAC IIKNEZA MIHAILA BB201
EKSPOZITURA BATOČINAKRALJA PETRA 64534
EKSPOZITURA ĆUPRIJAKARAĐORĐEVA 671287
EKSPOZITURA DESPOTOVACKRALJA MILANA 111375
EKSPOZITURA GOLUBACGOLUBAČKI TRG 1764
EKSPOZITURA JAGODINA ISKVER NARODNE OMLADINE BB22814
EKSPOZITURA KOSTOLACTRG BRATSTVA I JEDINSTVA 11284
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC ITRG SLOBODE 3152
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC IISAVE KOVAČEVIĆA 139919
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC IIIKNEZA MILOŠA 31709
EKSPOZITURA KRALJEVO IVOJVODE PUTNIKA 3173
EKSPOZITURA KRALJEVO IIITRG SRPSKIH RATNIKA 133320
EKSPOZITURA KUČEVOSVETOG SAVE 871344
EKSPOZITURA LAPOVONJEGOŠEVA 15925
EKSPOZITURA NOVI PAZAR IŠABANA KOČE 71848
EKSPOZITURA NOVI PAZAR IINJEGOŠEVA 146014
EKSPOZITURA PARAĆINTOME ŽIVANOVIĆA 51165
EKSPOZITURA PETROVAC NA MLAVISRPSKIH VLADARA 2401718
EKSPOZITURA POŽAREVACMOŠE PIJADE 842420
EKSPOZITURA RAŠKA IINEMANJINA 101028
EKSPOZITURA REKOVACKRALJA PETRA I 631994
EKSPOZITURA SJENICAKRALJA PETRA BB1404
EKSPOZITURA SMEDEREVSKA PALANKAPRVOG SRPSKOG USTANKA 572835
EKSPOZITURA SVILAJNACUSTANIČKA 11404
EKSPOZITURA TOPOLABULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 261115
EKSPOZITURA TUTINPEŠTERSKA 41305
EKSPOZITURA VELIKA PLANA IMILOŠA VELIKOG 771507
EKSPOZITURA VELIKO GRADIŠTEKNEZA LAZARA 471348
EKSPOZITURA VRNJAČKA BANJANEMANJINA 111487
EKSPOZITURA ŽAGUBICATRG JOVANA ŠERBANOVIĆA 11544
POSLOVNI CENTAR KRAGUJEVACUKUPNO5.033232
POSLOVNI CENTAR NIŠ - SEDIŠTEEPISKOPSKA 3205
EKSPOZITURA ALEKSANDROVAC29.NOVEMBRA 1021766
EKSPOZITURA ALEKSINACDRAGČETA MILOVANOVIĆA 61277
EKSPOZITURA BLACEKARAĐORĐEVA 471003
EKSPOZITURA BOLJEVACKRALJA ALEKSANDRA 20/21933
EKSPOZITURA BOR IIZELENI BULEVAR 41509
EKSPOZITURA BOSILEGRADGEORGI DIMITROVA 741403
EKSPOZITURA BRUSKRALJA PETRA I BB1297
EKSPOZITURA BUJANOVAC IIKARAĐORĐEV TRG BB1276
EKSPOZITURA ĆIĆEVACKARAĐORĐEVA 961064
EKSPOZITURA KLADOVO22. SEPTEMBRA 111608
EKSPOZITURA KNJAŽEVACTRG OSLOBOĐENJA 161918
EKSPOZITURA KRUŠEVACTRG FONTANA 157428
EKSPOZITURA KRUŠEVAC IGAZIMESTANSKA 30765
EKSPOZITURA KURŠUMLIJASVETE ANE 10605
EKSPOZITURA LEBANECARA DUŠANA 12645
EKSPOZITURA LESKOVAC IIBULEVAR OSLOBOĐENJA 10319310
EKSPOZITURA MAJDANPEK28. MARTA 21406
EKSPOZITURA MEDVEĐAJABLANIČKA 611303
EKSPOZITURA MEROŠINACARA LAZARA 29326
EKSPOZITURA NEGOTINTRG ĐORĐA STANOJEVIĆA 11/32056
EKSPOZITURA NIŠ INIKOLE PAŠIĆA 4117817
EKSPOZITURA NIŠ IINADE TOMIĆ 14122
EKSPOZITURA NIŠ IIITRG KRALJA ALEKSANDRA 21346
EKSPOZITURA NIŠ VEPISKOPSKA 3261010
EKSPOZITURA PIROT IITRG OSLOBOĐENJA 15A1337
EKSPOZITURA PREŠEVOSAVE KOVAČEVIĆA 2606
EKSPOZITURA PREŠEVO15. NOVEMBRA 121401
EKSPOZITURA PROKUPLJERATKA PAVLOVIĆA 151546
EKSPOZITURA RAŽANJPARTIZANSKA 79764
EKSPOZITURA SOKO BANJAALEKSE MARKIŠIĆA 15766
EKSPOZITURA SURDULICA5.SEPTEMBAR BB1225
EKSPOZITURA TRSTENIKVUKA KARADŽIĆA 462946
EKSPOZITURA VARVARINMARINA MARINOVIĆA BB675
EKSPOZITURA VLADIČIN HANSVETOSAVSKA 351906
EKSPOZITURA VLASOTINCETRG OSLOBOĐENJA 6444
EKSPOZITURA VRANJE IIKRALJA STEFANA PRVOVENČANOG 5839616
EKSPOZITURA ZAJEČARNIKOLE PAŠIĆA 2540217
EKSPOZITURA ŽITORAĐATOPLIČKIH HEROJA 53893
POSLOVNI CENTAR NIŠUKUPNO:6.150270
--00
POSLOVNI CENTAR NOVI SAD - SEDIŠTEBULEVAR OSLOBOĐENJA 8806
EKSPOZITURA APATINPETEFI ŠANDORA 21015
EKSPOZITURA BAČTRG Dr. ZORANA ĐINĐIĆA 11065
EKSPOZITURA BAČKA PALANKATRG BRATSTVA I JEDINSTVA 30-322768
EKSPOZITURA BAČKA TOPOLAGLAVNA 91394
EKSPOZITURA BEČEJ IINOVOSADSKA 21124
EKSPOZITURA BELA CRKVA1. OKTOBRA 501556
EKSPOZITURA CRVENKAMOŠE PIJADE 611255
EKSPOZITURA FUTOGCARA LAZARA 7804
EKSPOZITURA INĐIJAVOJVODE STEPE 1116110
EKSPOZITURA KANJIŽAGLAVNA ULICA 161056
EKSPOZITURA KIKINDABRAĆE TATIĆ 716511
EKSPOZITURA KULALENJINOVA 141015
EKSPOZITURA NOVI SADBULEVAR OSLOBOĐENJA 883146
EKSPOZITURA NOVI SAD IKRALJA PETRA PRVOG 11254
EKSPOZITURA NOVI SAD IIILIJE OGNJANOVIĆA 2436113
EKSPOZITURA NOVI SAD IIIBULEVAR OSLOBOĐENJA 6026014
EKSPOZITURA NOVI SAD IVLOŽIONIČKA 101239
EKSPOZITURA ODŽACIKNEZ MIHAJLOVA 371005
EKSPOZITURA RUMAPOSLOVNI CENTAR BB2259
EKSPOZITURA SENTAGLAVNI TRG 81005
EKSPOZITURA SOMBORKRALJA PETRA I br.718912
EKSPOZITURA SREMSKA MITROVICAKRALJA PETRA I 5-724414
EKSPOZITURA SUBOTICA ISEGEDINSKI PUT 45301
EKSPOZITURA SUBOTICA IIIKORZO 1064523
EKSPOZITURA ŠIDCARA DUŠANA 21817
EKSPOZITURA TEMERINNOVOSADSKA 3181055
EKSPOZITURA VRBAS IIMARŠALA TITA 492748
EKSPOZITURA VRŠACTRG SVETOG TEODORA VRŠAČKOG 256711
EKSPOZITURA ZRENJANIN IBEOGRADSKA BB302
EKSPOZITURA ZRENJANIN IITRG SLOBODE 530114
EKSPOZITURA ŽITIŠTECARA DUŠANA 151403
POSLOVNI CENTAR NOVI SADUKUPNO:5.841244
POSLOVNI CENTAR UŽICE - SEDIŠTEPETRA ČELOVIĆA 42515
EKSPOZITURA ARILJESVETOG AHILIJA 201237
EKSPOZITURA BAJINA BAŠTAMILENKA TOPALOVIĆA 32397
EKSPOZITURA BANJA KOVILJAČA IMARŠALA TITA BB653
EKSPOZITURA BOGATIĆMIKE MITROVIĆA 2996
EKSPOZITURA ČAČAK IGRADSKO ŠETALIŠTE 10-1450016
EKSPOZITURA GORNJI MILANOVACKARAĐORĐEVA 52166
EKSPOZITURA GUČAREPUBLIKE 65996
EKSPOZITURA IVANJICAMILINKA KUŠIĆA 91096
EKSPOZITURA KOCELJEVANEMANJINA 951065
EKSPOZITURA KOSJERIĆKARAĐORĐEVA 41855
EKSPOZITURA KRUPANJMAČKOV KAMEN 1865
EKSPOZITURA LAJKOVACVOJVODE MIŠIĆA 8904
EKSPOZITURA LOZNICA IIGIMNAZIJSKA 132215
EKSPOZITURA LUČANIBULEVAR JNA BB974
EKSPOZITURA LJIGVOJVODE MIŠIĆA BB1354
EKSPOZITURA MALI ZVORNIKKRALJA PETRA PRVOG 37854
EKSPOZITURA NOVA VAROŠTRG OSLOBODILACA 11335
EKSPOZITURA OSEČINAKARAĐORĐEVA 1231085
EKSPOZITURA POŽEGANIKOLE PAŠIĆA 22587
EKSPOZITURA PRIBOJMEŠE SELIMOVIĆA 12388
EKSPOZITURA PRIJEPOLJEPOLIMSKA 211106
EKSPOZITURA PRNJAVORDR ARČIBALDA RAJSA 10553
EKSPOZITURA ŠABACGOSPODAR JEVREMOVA 21.21017
EKSPOZITURA UBKRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 21676
EKSPOZITURA UŽICE IDIMITRIJA TUCOVIĆA 16124013
EKSPOZITURA UŽICE IIIPETRA ČELOVIĆA 42516
EKSPOZITURA VALJEVO IVUKA KARADŽIĆA 741417
EKSPOZITURA VLADIMIRCISVETOG SAVE BB794
EKSPOZITURA ZLATIBORT.C. OBJ BRVNARA554
POSLOVNI CENTAR UŽICEUKUPNO:6.023209
PCUKUPNO:34.1021.552
--00
FILIJALA KOSOVSKA MITROVICA - SEDIŠTEČIKA JOVINA 11010
EKSPOZITURA DRAGAŠDRAGAŠ383
EKSPOZITURA GRAČANICAGLAVNA BB1508
EKSPOZITURA KOSOVSKA MITROVICAČIKA JOVINA 112796
EKSPOZITURA LEPOSAVIĆ24. NOVEMBRA 42A533
EKSPOZITURA RANILUGRANILUG323
EKSPOZITURA ŠILOVOSELO ŠILOVO673
EKSPOZITURA ŠTRPCEŠTRPCE BB654
EKSPOZITURA ZUBIN POTOKVOJVODE RADA BB753
EKSPOZITURA ZVEČANKRALJA MILUTINA 52403
FILIJALA KOSOVSKA MITROVICAUKUPNO:79846
--00
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOM - BEOGRADSVETOGORSKA 42-44024
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOM - VOJVODINABULEVAR OSLOBOĐENJA 88019
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOM - CENTRALNA SRBIJASVETOGORSKA 42-44040
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOMUKUPNO:083
--00
UKUPNO ZAPOSLENIH U PCUKUPNO:01.552
UKUPNO ZAPOSLENIH U FILIJALI KiMUKUPNO:046
UKUPNO ZAPOSLENIH - Sektor za rad sa malom i srednjom privredom Beograd, Vojvodina i Centralna SrbijaUKUPNO:083
UKUPNO ZAPOSLENIH U SEKTORIMAUKUPNO:0988
UKUPNO ZAPOSLENIH NA TERITORIJI R. SRBIJE NA DAN 31.12.2019.GODINEUKUPNO:02.669

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Novi Pazar, Njegoševa 10,02

15. Realni tereti na imovini

Banka nije svoju imovinu dala u zalogu poveriocima u cilju obezbeđenja urednog servisiranja svojih obaveza.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija16.817.956373.510
CFI kodESVUFREPNNAR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJEPREFERENCIJALNE AKCIJE
Prava iz akcija1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke,2. pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom,3. pravo glasa u Skupštini banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom, 4. pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,5. pravo učešća u raspodeli likvidaciong viška po likivdaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija,6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,7. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,8. druga prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija.1. pravo na prioritetnu isplatu dividendi po godišnjim računima u skladu sa odlukama Skupštine Banke, s tim da dividenda ne može biti manja od kamate na štedne uloge oročene na 12 meseci; 2. pravo preče kupovine akcija iz sledećih emisija srazmerno učešću u ukupnoj vrednosti preferencijalnih akcija Banke; 3. pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Banke nakon isplate poverilaca u slučaju prestanka rada Banke; 4. druga prava utvrđena zakonskim propisima, Ugovorom o osnivanju i Statutom Banke.
ISIN brojRSKOBBE16946RSKOBBE19692
Nominalna vrednost hartije1.0001.000
Obračunska vrednost akcije4.309,514.309,51
Datum isplate dividende... ...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period00
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupan kapital na dan 31.12.2020. iznosi 74.086.863.000 RSD i podeljen je ukupnim brojem izdatih običnih i preferencijalnih akcija (16.817.956 + 373.510 = 17.191.466). Obračun je izrađen na osnovu revidiranih pojedinačnih finansijskih izveštaja Banke za 2020.godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godininema
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjenema
Način pokrića gubitkanema
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluUČEŠĆE BANKE U KAPITALU DRUGIH BANAKA I PRAVNIH LICA (KOJA IMAJU NETO VREDNOST) U ZEMLJI NA DAN 31.12.2020.GODINE: 1. KOMBANK INVEST AD Beograd – 100,00%; 2. TRŽIŠTE NOVCA AD Beograd – 0,54%; 3. BEOGRADSKA BERZA AD Beograd – 0,48%; 4. POLITIKA AD Beograd – 1,23%; 5. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD BEOGRAD – 0,62%. * Procenat učešća u akcijskom kapitalu Kompanije Dunav osiguranje ado iznosi 0,62%, a procenat učešća u ukupnom osnovnom kapitalu Kompanije Dunav osiguranje ado iznosi 0,30% - osnovni kapital Kompanije Dunav osiguranje ado čini akcijski kapital 48,14% i društveni kapital koji nije iskazan u akcijama 51,86%; ** Učešće u preduzeću Dobričevo doo Ćuprija iznosi 1,586%, stečeno je konverzijom potraživanja u kapital u aprilu 2017.godine i nema neto vrednost. UČEŠĆE BANKE U KAPITALU DRUGIH BANAKA I PRAVNIH LICA U INOSTRANSTVU NA DAN 31.12.2020.GODINE: 1. AFILIJACIJA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA - 100%; 2. KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA – 99,99%; 3. EUROAXIS BANKA AD MOSKVA - 10,37% (nema neto vrednost); 4. SWIFT BELGIJA - 0,01%; 5. MasterCard USA - neto RSD 411.803.165,85; 6. VISA Inc. USA - neto RSD 1.565.823.585,32. ***Odlukom Ruske centralne banke EuroAxis banka je 27.05.2016.godine izgubila dozvolu za rad usled nelikvidnosti.
Naziv ovlašćenog revizoraERNST & YOUNG DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Izvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Komercijalne banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Banka"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2020. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz pojedinačne finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Banke na dan 31. decembra 2020. godine i rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Revidirani pojedinačni finansijski izveštaji utvrđeni su od strane Izvršnog odbora Banke dana 15.03.2021.godine, i u zakonom predviđenom roku biće podneti na usvajanje Skupštini akcionara koja je zakazana dana 28.04.2021.godine. - NAPOMENA UZ TAČKU 16.1.: U skladu sa Zakonom, Statutom Banke i usvojenim odlukama Skupštine Banke o raspodeli dobiti prethodnih godina , a kada su se za to stekli uslovi, Izvršni odbor Banke je usvojio odluke iz svoje nadležnosti koje se odnose na raspodelu dobiti odnosno isplatu dividende za poslovne godine od 2014. do 2019., za obične i preferencijalne akcije. DATUM ISPLATE: 21.09.2020. godine, preko Centralnog registra HoV. Na ime dividende za sve godine ukupno je isplaćeno bruto 12.274.957.468,54 dinara, i to - ZA OBIČNE AKCIJE: Republici Srbiji bruto 6.931.392.769,20 dinara, a manjinskim akcionarima bruto 5.235.172.097,34 dinara, ZA PREFERENCIJALNE AKCIJE: bruto 108.392.602,00 dinara. BRUTO IZNOS DIVIDENDE PO AKCIJI za OBIČNE - 115,00 dinara za 2014., 150 dinara za 2017., 192,9485 za 2018., 265,4785 za 2019.; PREFERENCIJALNE - 76,80 dinara za 2014., 63 dinara za 2015., 45 dinara za 2016., 35,40 dinara za 2017., 35 dinara za 2018., 35 dinara za 2019. NAPOMENA: Dana 26. februara 2020. godine, NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana je sa Republikom Srbijom zaključila Ugovor o kupoprodaji akcija u vezi sa 83,23% običnih akcija Komercijalne banke AD Beograd (“Ugovor o kupoprodaji“). Dana 30. decembra 2020. godine došlo je do realizacije transakcije predviđene Ugovorom o kupoprodaji, te je vlasništvo nad 83,23% običnih akcija KB preneto na NLB d.d. registracijom navedenih akcija na vlasničkom računu NLB-a otvorenom kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, a na osnovu Ugovora o prenosu akcija zaključenom navedenog dana između NLB i Republike Srbije.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDana 28.04.2021.godine Skupština Banke je donela Odluku o stavljanju van snage Politike dividendi Banke.
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Sektor HOV i finansijskih tržišta, Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politike 1, Beograd; tel: 011/333-9057, 333-9140; brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora; Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Sanja Đeković, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo (odg. za finansijske podatke)____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora; Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Sektor HOV i finansijskih tržišta, Odeljenje za brokersko dilerske poslove