verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.07.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.03.2018.SIMBOL: RUDO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaBulevar Vojvode Putnika  7
Beograd
Srbija
Web adresawww.rudo.rs
Datum osnivanja22.12.1918.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 59240/2005
Matični broj07037708
PIB - poreski identifikacioni broj100002715
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-6820-83
Komercijalna banka ad Beograd205-61116-73
Societe Generale Srbija275-001022058522739
Šifra delatnosti03250
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Ime i prezime direktoraMirjana Agbaba
Ime i prezime osobe za kontaktBrankica Pećanac
Telefon011/2650-896
Faks011/2650-456
e-mailbrankica.pecanac@rudo.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKomercijalna banka ad Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA338.786310.077280.870
Stalna imovina279.352261.343238.704
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja726458
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva278.479261.245238.602
- Nekretnine postrojenja i oprema278.479261.245238.602
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani8013444
- Učešća u kapitalu2123444
- Ostali dugoročni finansijski plasmani58900
Obrtna imovina57.54246.08339.548
- Zalihe25.70028.25228.535
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina31.84217.83111.013
- Potraživanja21.72710.9707.596
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak8408400
- Kratkoročni finansijski plasmani5000350
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina8.0475.6452.758
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja728376309
- Odlozena poreska sredstva1.8922.6512.618
Poslovna imovina338.786310.077280.870
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA338.786310.077280.870
Kapital272.050257.028242.840
- Osnovni kapital467.725467.725467.725
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve33500
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.0082.1452.145
- Neraspoređen dobitak000
- Gubitak194.002208.552222.740
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze66.73653.04938.030
- Dugoročna rezervisanja2.5395.4705.093
- Dugoročne obaveze15.17316.48916.623
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze15.17316.48916.623
- Kratkoročne obaveze49.02431.09016.314
- Kratkoročne finansijske obaveze21.41914.0003.780
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja17.66010.7658.352
- Ostale kratkoročne obaveze8.6655.6653.337
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 1.280660784
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0061
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI112.772126.421116.590
- Prihodi od prodaje111.850120.296116.480
- Prihodi do aktiviranja učinaka0950
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka9022.9840
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka2.7723721.527
- Ostali poslovni prihodi2.7923.4181.637
POSLOVNI RASHODI134.051143.252134.239
- Nabavna vrednost prodate robe26.15736.86633.872
- Troškovi materijala21.69618.53819.762
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi48.89346.78146.009
- Troškovi amortizacije i rezervisanja19.11622.05618.123
- Ostali poslovni rashodi18.18919.01116.473
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK21.27916.83117.649
Finansijski prihodi727888184
Finansijski rashodi2.6644.7982.113
Ostali prihodi5.7097.0407.328
Ostali rashodi6611.8161.004
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA18.16815.51713.254
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA18.16815.51713.254
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda00901
Odloženi poreski rashod perioda0033
Odloženi poreski prihodi perioda1.5757590
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK16.59314.75814.188
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA280.870343.797326.930323.321323.404
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA238.704300.540288.191278.660269.246
Nematerijalna imovina5838926370
Nekretnine , postrojenja i oprema238.602300.484288.077276.540267.136
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani4418222.0572.040
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA2.6182.3932.2792.0121.550
OBRTNA IMOVINA39.54840.86436.46042.64952.608
Zalihe28.53528.13223.47928.80033.169
Potraživanja po osnovu prodaje7.3307.0267.44011.85015.876
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja2666346677791.008
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani3502.1003.15200
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.7582.9131.6421.1842.477
Porez na dodatu vrednost00000
Aktivna vremenska razgraničenja30959803678
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA280.870343.797326.930323.321323.404
KAPITAL242.840309.287295.327281.965286.628
Osnovni kapital467.725467.725467.725467.725467.725
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.1452.1712.1672.1672.165
Nerasporedjeni dobitak00002.145
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak222.740156.267170.231183.593181.077
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE21.71621.87321.72722.18219.810
Dugoročna rezervisanja5.0934.6454.6534.9953.466
Dugoročne obaveze16.62317.22817.07417.18716.344
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE16.31412.6379.87619.17416.966
Kratkoročne finansijske obaveze3.78054005.0005.000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije294170107345353
Obaveze iz poslovanja8.0587.2215.0609.8156.621
Ostale kratkoročne obaveze3.3373.5993.6593.4223.435
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1414365070976
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine213139128114147
Pasivna vremenska razgraničenja491532415478434
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI118.117120.624116.300119.850127.625
Prihodi od prodaje roba58.29857.30755.45157.63667.139
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga58.18261.73759.25860.88157.405
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi1.6371.5801.5911.3333.081
POSLOVNI RASHODI135.766127.534129.788129.588125.408
Nabavna vrednsot prodate robe33.87233.22630.14334.82936.674
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga03561.1300587
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1.52719449590327
Troškovi materijala14.08515.24515.47113.94212.497
Troškovi goriva i energije5.6774.8704.6114.5393.937
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi46.00947.00349.99948.92645.650
Troškovi proizvodnih usluga10.3576.1968.4405.7217.225
Troškovi amortizacije17.75813.32312.80011.92511.745
Troškovi dugoročnih rezervisanja3650146615241
Nematerijalni troškovi6.1167.8338.8138.1887.999
POSLOVNI DOBITAK00002.217
POSLOVNI GUBITAK17.6496.91013.4889.7380
FINANSIJSKI PRIHODI18438299316835
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi5710663782
Prihodi od kamata800260
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule11927693253753
FINANSIJSKI RASHODI2.1131.448226408438
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1155288281
Rashodi kamata1.867349400
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule2351.044194326357
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000397
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.9291.066127920
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0002.088328
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA81003.419223
OSTALI PRIHODI7.3281.2862226631.446
OSTALI RASHODI9231.3064572.5971.558
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00002.607
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA13.2547.99613.85013.0950
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00002.607
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA13.2547.99613.85013.0950
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda9010000
Odloženi poreski rashodi perioda33225114267462
Odloženi poreski prihodi perioda00000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK00002.145
NETO GUBITAK14.1888.22113.96413.3620
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Rudo BeogradBulevar Vojvode Putnika 7, Beograd5.0001.5002.300056

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
maloprodajni objekat - poslovni prostorNovi Sad, Žitni Trg 14maloprodaja351
lokal - poslovni prostorUžice, Vojvode Demira 11nije u funkciji15,50

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Bulevar Vojvode Putnika 7, BeogradPravo korišćenja0,87

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija666.051
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje.prenos vlasništva nije ograničen. akcije glase na ime. pravo na učešće u raspodeli dobiti. pravo na deo stečajne/likvidacione mase po isplati poverilaca
ISIN brojRSRUDOE86650
Nominalna vrednost hartije700
Obračunska vrednost akcije430
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije je utvrđena tako što je ukupan kapital od 286,628 hiljada dinara podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca 666.051 komada akcija, i iznosi 430 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeU Centralnom registru se 23.331 akcija većinskog vlasnika vodi kao sopstvene akcije Izdavaoca akcija stečene na osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji.
Način pokrića gubitkaPreduzeće je u tekućoj 2017.godini poslovalo sa dobitkom , koji je smanjio gubitak poslovanja iz ranijih godina.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraFINEXPERTIZA DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz informatora za 2017. izveštajnu godinu su iz nerevidiranog godišnjeg finansijskog izveštaja. Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017.godinu su odobreni od strane izvršnog direktora i poslati su u Agenciju za privredne registre 27.02.2018.god.i zaveden pod brojem FIN114086/2018
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKomercijalna banka ad Beograd; Odeljenje za brokersko dilerske poslove; Makedonska 29. Beograd; tel.011/333-9024 i 021/6616-703.

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mirjana Agbaba, Izvršni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mirjana Agbaba, Izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mirjana Agbaba, Izvršni direktor
Potpis korporativnog agenta
Komercijalna banka ad Beograd