verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.eurofineks.rs

Datum podnošenja Informatora berzi01.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2018.SIMBOL: RMKS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za promet roba i usluga "RIMEX"
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaSavski trg  7
Beograd
Srbija
Web adresa-
Datum osnivanja27.05.1992.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 47650 od 21.12.2005.
Matični broj07922957
PIB - poreski identifikacioni broj100183236
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Erste banka340-11004211-83
Šifra delatnosti05520
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOdmarališta i slični objekti za kraći boravak
Ime i prezime direktoraAleksandar Stanković
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandar Stanković
Telefon011/7610-367
Faks011/7620-903
e-mailaccounting@bgcityhotel.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA533.383537.704440.473
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA439.809437.206315.689
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema439.809437.206315.689
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA244244244
OBRTNA IMOVINA93.330100.254124.540
Zalihe4.5252.8141.989
Potraživanja po osnovu prodaje17.74314.97217.147
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja6441.288309
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani4.5061905.590
Gotovinski ekvivalent i gotovina65.66978.64598.738
Porez na dodatu vrednost0820490
Aktivna vremenska razgraničenja2431.525277
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA533.383537.704440.473
KAPITAL505.099519.844395.396
Osnovni kapital133.687133.687133.687
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme290.536290.536181.595
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak80.87695.62195.621
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak0015.507
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.6491.0191.019
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze1.6491.0191.019
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE26.63516.84144.058
Kratkoročne finansijske obaveze5.4286253
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.038734746
Obaveze iz poslovanja17.31414.83243.128
Ostale kratkoročne obaveze000
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost44400
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.411447181
Pasivna vremenska razgraničenja02030
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI134.616124.065131.001
Prihodi od prodaje roba5.6668653.949
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga113.290108.478113.394
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.591.2950
Drugi poslovni prihodi15.60113.42713.658
POSLOVNI RASHODI115.340107.885139.944
Nabavna vrednsot prodate robe2.5371.9432.277
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala23.87821.59127.140
Troškovi goriva i energije9.2479.6099.667
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi26.82926.07228.578
Troškovi proizvodnih usluga22.90021.33730.689
Troškovi amortizacije12.60612.58115.237
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi17.34314.75226.356
POSLOVNI DOBITAK19.27616.1800
POSLOVNI GUBITAK008.943
FINANSIJSKI PRIHODI1.5741.8961.904
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi50858202
Prihodi od kamata6131.2461.005
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule453592697
FINANSIJSKI RASHODI9166531.764
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi200
Rashodi kamata46417842
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4504751.722
DOBITAK IZ FINANSIRANJA6581.243140
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
OSTALI PRIHODI1.8021.492125
OSTALI RASHODI5.0571.7806.829
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA16.67917.1350
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0015.507
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA16.67917.1350
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0015.507
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda3.4232.3910
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda3.36000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK16.61614.7440
NETO GUBITAK0015.507
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgrada -Centar I II i IIIBeogradHotel, poslovna zgrada3.75550
Poslovnica KovinKovinPoslovnica11-
Poslovnica BeogradBeogradPoslovnica (izdata u zakup)130-
PoslovnicaKnjaževacPoslovnica37-
PoslovnicaVeliko GradištePoslovnica282-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

Nema.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija133.687
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaUpravljačka
ISIN brojRSRMKSE11636
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije2.957,62
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. Obračunska vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaO načinu pokrića gubitka odlučivaće Skupština akcionara Društva u narednom periodu.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja po bilansima za 2017. godinu izvršilo je Preduzeće za reviziju „KRESTON MDM Revizija“ d.o.o. Beograd, ulica Takovska br. 11
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajDana 27.03.2018.godine, dato je sledeće mišljenje:Uvod Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva "RIMEX" a.d. Beograd (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2017. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Odgovornost revizora Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. Osnov za mišljenje sa rezervom Društvo je posle dugogodišnjeg poslovanja sa dobitkom, u 2017. godini iskazalo gubitak u iznosu od 15,507 hiljada dinara, od čega je poslovni gubitak 8.943 hiljade dinara, što ukazuje da Društvo iz poslovnih prihoda nije pokrilo osnovne troškove poslovanja. Rukovodstvo bi u narednom periodu trebalo da preispita razloge ovakvog stanja, jer ono implicira da u budućem periodu postoje značajne neizvesnosti da će Društvo biti u mogućnosti da svoje poslovanje nastavi u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern princip). Mišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte opisane u pasusu osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ostala pitanja Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci su sprovedeni u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – »Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije«, I ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora dati su iz revidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za poslovnu 2017. godinu predati su Agenciji za privredne registre u zakonom propisanom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara. Akcije izdavaoca uključene su na slobodno berzansko tržište Odlukom berze od 20.09.2004. godine. Dana 07.05.2012. godine akcije izdavaoca su razvrstane i uključene na tržišni segment MTP Belex. Dana 28.03.2018. godine podnet je zahtev za uključenje akcija na regulisano tržište - Open market.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. "EURO FINEKS BROKER". Beograd. Imotska br.1 Tel/fax +381 11 3098-180; 3098-184; E-mail: office@eurofineks.rs, Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Stanković


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandar Stanković____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Aleksandar Stanković
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd