verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.prudencecapital.rs

Datum podnošenja Informatora berzi29.12.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora18.04.2017.SIMBOL: PPVA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPreduzeće za puteve „Valjevo“ a.d.
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaMilovana Glišića  94
Valjevo
Srbija
Web adresawww.pzp-va.rs
Datum osnivanja01.01.1962.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 88425/2005
Matični broj07188994
PIB - poreski identifikacioni broj101898873
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-7211-74
Raiffeisen banka A.D. Beograd265-6210310002071-5
Marfin Bank A.D. Beograd145-5835-27
Agrobanka A.D.Beograd245-32572101214-70
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd170-30005480000-6
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraMihajlo Marković
Ime i prezime osobe za kontaktStojanka Marković
Telefon014/ 221-486
Faks014/ 222-325
e-mailoffice@pzp-va.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaPrudence Capital A.D. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.363.5221.489.7871.287.266
Stalna imovina963.436895.877887.994
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva905.512862.496878.750
- Nekretnine postrojenja i oprema905.512828.804878.750
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva033.6920
- Dugoročni finansijski plasmani57.92433.3819.244
- Učešća u kapitalu3.8353.5903.590
- Ostali dugoročni finansijski plasmani54.08929.7915.654
Obrtna imovina292.769493.991298.121
- Zalihe61.52795.58449.806
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina231.242398.407248.315
- Potraživanja130.963279.709190.954
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani49.27071.70842.166
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina2.9882.966152
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja48.02144.02415.043
- Odlozena poreska sredstva107.31799.919101.151
Poslovna imovina1.363.5221.489.7871.287.266
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva81.390102.94129.536

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.363.5221.489.7871.287.266
Kapital422.325432.666436.202
- Osnovni kapital202.960202.960202.960
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve16.57616.57616.576
- Revalorizacione rezerve61.50960.77460.774
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak141.280152.356155.892
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze941.1971.057.121851.064
- Dugoročna rezervisanja14.24317.60017.441
- Dugoročne obaveze150.68683.834121.556
- Dugoročni krediti150.68683.83459.479
- Ostale dugoročne obaveze0062.077
- Kratkoročne obaveze776.268955.687712.067
- Kratkoročne finansijske obaveze252.121250.905122.891
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja425.575591.675460.408
- Ostale kratkoročne obaveze96.939112.622112.307
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 1.63348516.461
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva81.390102.94129.536

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.449.6721.630.032866.171
- Prihodi od prodaje1.418.5711.579.801861.327
- Prihodi do aktiviranja učinaka30.59749.6124.238
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi504619606
POSLOVNI RASHODI1.405.8481.523.204868.640
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala707.869875.129422.416
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi352.905344.696289.837
- Troškovi amortizacije i rezervisanja72.128101.32556.627
- Ostali poslovni rashodi272.946202.05499.760
POSLOVNI DOBITAK43.824106.8280
POSLOVNI GUBITAK002.469
Finansijski prihodi19.74617.18114.337
Finansijski rashodi54.56478.91050.608
Ostali prihodi11.30011.57842.691
Ostali rashodi5.17338.9351.647
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA15.13317.7422.304
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA15.13317.7422.304
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda23.4571.8281.232
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK38.59019.5703.536
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.181.6481.144.7451.136.385
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA843.763845.455822.244
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema837.616794.161818.323
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani6.14751.2943.921
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA101.07388.73115.780
OBRTNA IMOVINA236.812210.559298.361
Zalihe59.30790.32276.866
Potraživanja po osnovu prodaje131.83981.627148.296
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja4.0633.4221.088
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani27.97313.78923.244
Gotovinski ekvivalent i gotovina7.94311.32321.352
Porez na dodatu vrednost3.0017.80727.515
Aktivna vremenska razgraničenja2.6862.2690
VANBILANSNA AKTIVA13.37600

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA1.181.6481.144.7451.136.385
KAPITAL477.268561.899728.082
Osnovni kapital202.960202.960202.960
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve16.57657.501146.535
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme45.72145.19544.093
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.1504.2624.262
Nerasporedjeni dobitak214.161260.505338.756
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE47.58112.48326.333
Dugoročna rezervisanja9.07012.48311.788
Dugoročne obaveze38.511014.545
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE656.799570.363381.970
Kratkoročne finansijske obaveze148.61866.8896.973
Primljeni avansi, depoziti i kaucije10.05319.59019.766
Obaveze iz poslovanja349.059347.991296.585
Ostale kratkoročne obaveze120.306133.64235.369
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost28.3181.6850
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine44556623.277
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA13.37600

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI1.355.0761.381.2441.831.413
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.354.2361.380.9421.830.948
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi840302465
POSLOVNI RASHODI1.235.6331.192.8331.489.183
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe9.34614.0078.537
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala472.105406.108482.735
Troškovi goriva i energije236.535219.319274.152
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi318.739352.644422.866
Troškovi proizvodnih usluga154.790164.234259.120
Troškovi amortizacije48.45042.20239.819
Troškovi dugoročnih rezervisanja03.9980
Nematerijalni troškovi14.36018.33519.028
POSLOVNI DOBITAK119.443188.411342.230
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI4.206689163
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata4.20417328
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2516135
FINANSIJSKI RASHODI66.59758.66311.812
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata65.97355.84410.253
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule6242.8191.559
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA62.39157.97411.649
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA069212
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA09.83253.405
OSTALI PRIHODI30.94710.6413.115
OSTALI RASHODI44.70229.44319.340
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA43.297101.872261.163
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA43.297101.872261.163
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda0022.029
Odloženi poreski rashodi perioda8213.21272.951
Odloženi poreski prihodi perioda03740
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK43.21589.034166.183
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaLoznica--237-20
Poslovni objekatLoznica-110--8
Poslovna zgradaŠabac--185-58
Poslovna zgradaLjubovija--237-19
Punkt LjubovijaLjubovija-63--1
Upravna zgradaValjevo--488-24
Poslovna zgradaValjevo-300335-2
Poslovna zgradaGorić Valjevo--103-155
Remontna radionicaGorić Valjevo490---26
PortirnicaGorić Valjevo--50-8
Pumpna stanicaGorić Valjevo25-0-1
ToplanaGorić Valjevo20---1
Magacin soliGorić Valjevo-435--3
Distrib. centarDivčibare-380380-4
Nove rem. radioniceGorić Valjevo910---25
Poslovni objekatSoviljak. Ub--56-10
Poslovni objekatGorić Valjevo1.154---14

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
DivčibareGradsko građevinsko zemljište0,3
LjubovijaGradsko građevinsko zemljište0,06
Lonjan LjubovijaGradsko građevinsko zemljište0,37
Donja Bukovica LjubovijaGradsko građevinsko zemljište1,45
ValjevoGradsko građevinsko zemljište0,12
Popučke ValjevoGradsko građevinsko zemljište2,69
Krupanjpašnjak0,11
MionicaGradsko građevinsko zemljište0,14
LjubovijaGradsko građevinsko zemljište0,06
Ubnjiva0,3
Duvanište ŠabacOstalo zemljište2,6
GorićGradsko građevinsko zemljište3,32
Petkovicanjiva3,11
Dobanovcinjiva1,36

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija201.904
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaDividenda. upravljanje. pravo na deo stečajne mase
ISIN brojRSPPVAE76581
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije3.606,08
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija: 728.082.000 / 201.904 = 3.606,08 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluSrbijaput a.d. Beograd - 4,05%
Naziv ovlašćenog revizora-
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu koja se završava 31.12.2016. uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Izveštaj za statističke potrebe za period 01.01.2016.-31.12.2016. predat je Agenciji za privredne registre 28.02.2017. i odobrio ga je Odbor direktora. Redovni godišnji finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora biće odobreni na sledećoj sednici Odbora direktora i nakon održavanja redovne sednice Skupštine akcionara i usvajanja istih, predati APR.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuPrudence Capital A.D. Milentija Popovica 5a. Novi Beograd Tel: +381 11 6149-340 Fax: +381 11 6149 - 337 Web stranica: www.prudencecapital.rs E-mail:office@prudencecapital.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mihajlo Marković. generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Stojanka Marković____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mihajlo Marković. generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Prudence Capital A.D. Beograd