verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.belex.rs/

Datum podnošenja Informatora berzi06.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2017.SIMBOL: IMPL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaImpol Seval valjaonica aluminijima a.d. Sevojno
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Srbija
Web adresawww.seval.rs
Datum osnivanja12.02.1974.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi.756/02
Matični broj07606265
PIB - poreski identifikacioni broj101500886
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale banka Srbija275-220014028-84
Komercijalna banka205-102802-45
Unicredit banka Srbija170-300708519-65
Banca Intesa a.d.160-8221-51
Direktna Banka a.d. Kragujevac150-20886-45
Šifra delatnosti02442
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža2442 Proizvodnja aluminijuma
Ime i prezime direktoraNinko Tešić
Ime i prezime osobe za kontaktDjordje Pjević
Telefon031/591-113
Faks031/532-143
e-maildjordje.pjevic@impol.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale Banka Srbija

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA7.549.9568.492.6928.557.320
Stalna imovina3.872.7735.190.6705.261.569
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja19.01113.0977.700
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva3.580.6184.871.1734.937.235
- Nekretnine postrojenja i oprema3.580.6184.782.8114.848.163
- Investicione nekretnine088.36289.072
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani273.144306.400316.634
- Učešća u kapitalu36.78642.66047.146
- Ostali dugoročni finansijski plasmani236.358263.740269.488
Obrtna imovina3.677.1833.302.0223.295.751
- Zalihe1.810.5401.810.0811.940.142
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja1.4581.4581.458
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.865.1851.490.4831.354.151
- Potraživanja1.293.330693.906722.374
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani266.964196.30226.288
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina145.174265.594345.248
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja159.717334.681260.241
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina7.549.9568.492.6928.557.320
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA7.549.9568.492.6928.557.320
Kapital2.108.9712.482.6212.721.468
- Osnovni kapital954.342954.342954.342
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve023.48140.295
- Revalorizacione rezerve977.837977.837977.837
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak469.625526.961748.994
- Gubitak292.83300
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze5.387.7205.923.6575.742.623
- Dugoročna rezervisanja12.72013.89915.567
- Dugoročne obaveze2.352.0112.697.4652.650.730
- Dugoročni krediti2.352.0112.697.4652.650.730
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze3.022.9893.212.2933.076.326
- Kratkoročne finansijske obaveze1.228.5251.175.284928.467
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.588.4251.749.7761.889.227
- Ostale kratkoročne obaveze69.13071.88284.438
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 136.909215.351174.194
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze53.26586.41493.229
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI11.127.73311.870.84311.829.149
- Prihodi od prodaje11.269.70511.114.27511.447.787
- Prihodi do aktiviranja učinaka100
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka207.811538.060169.141
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka586.96527.57442.446
- Ostali poslovni prihodi237.181246.082254.667
POSLOVNI RASHODI10.273.87911.138.66211.387.641
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala8.393.5499.034.3759.250.418
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi739.481813.355856.212
- Troškovi amortizacije i rezervisanja189.912216.693202.665
- Ostali poslovni rashodi950.9371.074.2391.078.346
POSLOVNI DOBITAK853.854732.181441.508
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi452.918464.130188.892
Finansijski rashodi802.701771.674370.236
Ostali prihodi27.55824.29757.116
Ostali rashodi61.41117.70445.114
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA470.218431.230272.166
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja01.0621.764
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja7400
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA470.144432.292273.930
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda51933.1496.815
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK469.625399.143267.115
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA8.557.3208.958.3158.873.7999.292.300
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA5.285.1485.814.3015.729.6546.400.999
Nematerijalna imovina7.7004.8402.3911.997
Nekretnine , postrojenja i oprema4.960.8135.732.8495.672.1686.340.147
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani316.63576.61255.09558.855
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA3.272.1723.144.0143.144.1452.891.301
Zalihe1.918.0211.939.9202.078.9271.615.488
Potraživanja po osnovu prodaje714.326880.046635.307942.135
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja8.0484.9956.3504.303
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani26.2888.8327.8996.843
Gotovinski ekvivalent i gotovina345.248244.452158.349279.882
Porez na dodatu vrednost17.1696.91224.76439.422
Aktivna vremenska razgraničenja243.07258.857232.5493.228
VANBILANSNA AKTIVA0001.495.810

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA8.557.3208.958.3158.873.7999.292.300
KAPITAL2.721.4682.702.2693.604.5864.773.201
Osnovni kapital954.342954.342954.342954.342
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve40.29552.82553.27895.434
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme801.914801.914801.598800.967
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak924.917893.1881.795.3682.922.458
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE2.666.2973.081.7902.749.4441.937.082
Dugoročna rezervisanja15.5678.94522.36734.636
Dugoročne obaveze2.650.7303.072.8452.727.0771.902.446
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE93.229137.935161.273216.669
KRATKOROČNE OBAVEZE3.076.3263.036.3212.358.4962.365.348
Kratkoročne finansijske obaveze928.467927.274862.836735.351
Primljeni avansi, depoziti i kaucije157.32475.271156.453120.731
Obaveze iz poslovanja1.731.9031.922.5381.027.5711.427.548
Ostale kratkoročne obaveze84.43869.43978.03577.528
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0365922.462
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.1981.065397382
Pasivna vremenska razgraničenja171.99640.369233.1121.346
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0001.495.810

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI11.702.45412.029.63313.628.08412.879.035
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga11.447.78711.766.57413.281.28112.594.799
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi254.667263.059346.803284.236
POSLOVNI RASHODI11.260.94611.594.24412.493.70511.548.676
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0001.159
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga169.141258.764296.93576.123
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga42.446326.482244.226450.516
Troškovi materijala8.264.4738.286.6529.233.3578.048.334
Troškovi goriva i energije985.9451.074.3291.154.921900.019
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi856.212855.777881.733944.749
Troškovi proizvodnih usluga969.381938.029763.168747.956
Troškovi amortizacije200.997256.259373.457392.439
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.668014.36815.345
Nematerijalni troškovi108.965115.480125.410126.600
POSLOVNI DOBITAK441.508435.3891.134.3791.330.359
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI188.892146.70183.75046.704
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi66.60782.91932.29017.350
Prihodi od kamata3.30431230293
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule118.98163.47051.15829.261
FINANSIJSKI RASHODI370.236519.134275.410181.039
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi65.73149.94333.52915.482
Rashodi kamata161.274117.168145.77789.900
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule143.231352.02396.10475.657
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA181.344372.433191.660134.335
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.2042071622.491
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10.1403.83525.748847
OSTALI PRIHODI54.91226.39518.51382.391
OSTALI RASHODI34.97435.54310.05225.561
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA272.16650.180925.5941.254.498
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA1.7643.595623.436
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA273.93053.775925.6561.257.934
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda6.81544.70523.33855.397
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK267.1159.070902.3181.202.537
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Impol Seval a.d.Sevojno48.3562.4041.9770544
TerminalSevojno0004090
Impol Seval a.d.Užice5.5961.0386103.4000
Impol Seval a.d.Ravni1.161485000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel PresidentZlatiborUgostiteljstvo1.1400
StanSevojnoZamena objekta na terminalu350

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnofabricki krug9,4
SevojnoTerminal8,77
SevojnoGradsko gradjevinsko zemljište1,86
UžiceProizvodni pogoni - dato u zakup2,22
ZlatiborGradsko građevinsko zemljište1,63
RavniGradsko građevinsko zemljište1,11
Buljarice, Crna GoraVoćnjak0,07

12. Realni tereti na imovini

Upisano založno pravo na opremi u korist Komercijalne banke ad Beograd na vrednost EUR 10.524.500,00

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija942.287
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobicne akcije
Prava iz akcijaupravljanje, dividenda i pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSIMPLE20713
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije5.065,54
Datum isplate dividende18.07.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period30,6
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je tako što je ukupan kapital podeljen brojem emitovanih akcija. Na dan 31.12.2016. godine obračunska vrednost akcije iznosi 5.065,54 RSD.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godininema
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSa svim akcijama se moze trgovati
Način pokrića gubitkaVeć duži niz godina Impol Seval a.d. iskazuje pozitivan finansijski rezultat. Ostvarenom dobiti u 2011. godini, izvršeno je pokriće nepokrivenih gubitaka iz ranijih godina. Neraspoređena dobit na dan 31.12.2016.godine iznosi 2.922.458.652,78 dinara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluImpol Seval Tehnika d.o.o. vlasnik 100% Impol Seval Final d.o.o. vlasnik 100% Impol Seval PKC d.o.o. vlasnik 100% Impol Seval President d.o.o. vlasnik 100% Društvo za upravljanje slobodnom zonom Užice doo vlasnik 33,33%
Naziv ovlašćenog revizoraPreduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit. Beograd,ul. Danijelova br.32,Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj„Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj “IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA“ AD, SEVOJNO na dan 31.decembra 2016. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan,u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji“
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. - Prospekt urađen na bazi predatih finansijskih izveštaja za 2016.godinu u Agenciju za privredne registre. -Najznačajniji proizvodno finansijski rezultati ostvareni u periodu januar – decembar 2016. godine su: • Ostvarena ukupna proizvodnja iznosi 60.168 tona i ista je za 1,2 % manja od plana, a za 2,03% manja od ostvarenja u 2015. godini. U hladno valjanom programu ostvarena je proizvodnja od 49.038 tona i ista je za 3,85% manja od planirane proizvodnje za ovu godinu, a 3,86% manja od ostvarenja u 2015. godini. • U delu bojenog programa, nivo ostvarene proizvodnje je 8.438 tona i isti je za 2,65% manji od ostvarenja u 2015. godini. • U strukturi ostvarene proizvodnje 95% se odnosi na proizvodnju namenjenu izvozu i dalje sa dominantnim učešćem prodaje na tržište Nemačke, Italije i Rusije. • Ostvarena realizacija iznosi 60.908 tona, od čega 49.041 tona se odnosi na hladno valjane proizvode. • Zahvaljujući ostvarenim proizvodnim rezultatima, povoljnim tržišnim kretanjima u području nabavke metala i prodaje gotovih proizvoda, stabilnom kursu dinara, kao i sprovedenim merama interne ekonomije, ostvarena neto dobit, u ovom periodu iznosi 9.769.000 EUR. Pri tome je poslovni dobitak (EBIT) iskazan u iznosu 10.807.000 EUR, poslovni dobitak uvećan za amortizaciju (EBITDA) 13.995.000 EUR, a dobitak pre oporezivanja (EBT) 10.219.000 EUR. • Dodata vrednost po zaposlenom od 35.691 EUR, ostvarena u 2015. godini, povećana je na 40.815 EUR u ovoj godini. • Ostvarena vrednost izvoza u 2016. godini iznosi 97.265.517 EUR. • Prosečno isplaćena zarada za period januar – decembar 2016. godine, iznosi 101.751 dinara bruto ili 827 EUR, a prosečna neto zarada iznosi 72.535 ili 589 EUR, bez zarada menadžmenta. Pored toga, u periodu januar – decembar 2016. godine, ispoštovane su i sve odredbe Kolektivnog ugovora Društva u delu isplata zaposlenim i to regresa, toplog obroka, solidarnih pomoći, poklona ženama povodom osmog marta i dr. Počev od 01.04.2016. godine povećana je osnovna zarada zaposlenih za 5%. • Nastavljena je realizacija investicionih ulaganja. Vrednost investicionih ulaganja u ovom periodu iznosi 8.813.709 EUR. • I u ovom periodu Impol Seval a.d. je zadržao status firme koja sve obaveze prema državi, bankama, dobavljačima i zaposlenima izmiruje u roku. • Održana je tekuća likvidnost, uz smanjenje kreditne zaduženosti od 8.152.500 EUR. • Broj zaposlenih u Impol Seval ad na dan 31.12.2016. godine je 544. • Nastavljeno dalje unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih i podrška lokalnoj zajednici.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale Banka Srbija a.d. Bul. Zorana Djindjica 50a/b 11070 Novi Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Ninko Tešić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Djordje Pjević____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ninko Tešić
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale Banka Srbija