verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi29.10.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora09.05.2018.SIMBOL: HMBG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu HEMPRO Beograd
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaTerazije  8
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.hempro.co.rs
Datum osnivanja02.10.1945.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 5115
Matični broj07016166
PIB - poreski identifikacioni broj100045549
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-6786-88
Šifra delatnosti06820
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Ime i prezime direktoraNebojša Babović
Ime i prezime osobe za kontaktNebojša Babović
Telefon011/244-25-87
Faks011/244-77-14
e-mailnb.babovic@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo TESLA CAPITAL AD Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA673.054670.182
Stalna imovina580.527649.457
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja5033
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva580.477648.805
- Nekretnine postrojenja i oprema74.837139.309
- Investicione nekretnine505.640509.496
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani0619
- Učešća u kapitalu00
- Ostali dugoročni finansijski plasmani0619
Obrtna imovina88.15716.104
- Zalihe110217
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina88.04715.887
- Potraživanja2.3851.730
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak1800
- Kratkoročni finansijski plasmani00
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina84.75813.415
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja724742
- Odlozena poreska sredstva4.3704.621
Poslovna imovina673.054670.182
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA673.054670.182
Kapital623.808641.234
- Osnovni kapital290.972290.972
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve12.87912.879
- Revalorizacione rezerve269.920266.445
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak50.03770.938
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze49.24628.948
- Dugoročna rezervisanja00
- Dugoročne obaveze21.3220
- Dugoročni krediti21.3220
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze27.92428.948
- Kratkoročne finansijske obaveze23.31621.494
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja8593.509
- Ostale kratkoročne obaveze4972.270
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 3.252642
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak01.033
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI120.98782.889
- Prihodi od prodaje60.24923.584
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi60.73859.305
POSLOVNI RASHODI95.01861.345
- Nabavna vrednost prodate robe59.26123.198
- Troškovi materijala7.5397.944
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi6.8419.947
- Troškovi amortizacije i rezervisanja6.9027.954
- Ostali poslovni rashodi14.47512.302
POSLOVNI DOBITAK25.96921.544
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi4.1021.107
Finansijski rashodi3.4122.422
Ostali prihodi1.510380
Ostali rashodi1.7971.097
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA26.37219.512
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja53.381
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA26.37722.893
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda7612.308
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda1.194251
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK26.81020.836
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima8.9386.947
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica17.87213.889
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA743.255830.655848.288
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA689.922700.411825.940
Nematerijalna imovina04616
Nekretnine , postrojenja i oprema689.355699.834825.393
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja567531531
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA11.64410.23110.159
OBRTNA IMOVINA41.689120.01312.189
Zalihe117179145
Potraživanja po osnovu prodaje1.86554.9152.632
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja1503804
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina39.21264.0209.000
Porez na dodatu vrednost6111011
Aktivna vremenska razgraničenja284409397
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA743.255830.655848.288
KAPITAL738.270776.248798.478
Osnovni kapital290.972290.972290.972
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve15.94817.57217.572
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme316.810318.366311.223
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak114.540149.338178.711
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE032.15517.902
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze032.15517.902
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE4.98522.25231.908
Kratkoročne finansijske obaveze015.43415.454
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.8212.1082.041
Obaveze iz poslovanja1.3281.08312.790
Ostale kratkoročne obaveze1.307307308
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5231.158783
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine62.162532
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI50.775152.28063.149
Prihodi od prodaje roba091.6130
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga01.0231.090
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi50.77559.64462.059
POSLOVNI RASHODI33.829119.33430.933
Nabavna vrednsot prodate robe088.4750
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala8913117
Troškovi goriva i energije8.0677.9978.718
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi9.6118.6039.791
Troškovi proizvodnih usluga6.2855.9442.954
Troškovi amortizacije1.799715780
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.00000
Nematerijalni troškovi6.9787.4698.673
POSLOVNI DOBITAK16.94632.94632.216
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI3173.6363.459
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi224666213
Prihodi od kamata262831.436
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule672.6871.810
FINANSIJSKI RASHODI153.6241.073
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata31.212742
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule122.412331
DOBITAK IZ FINANSIRANJA302122.386
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5800
OSTALI PRIHODI8.2118.8916.308
OSTALI RASHODI4987518.530
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA24.90341.09832.380
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA121310
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA24.91541.22932.380
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda2.6855.2956.270
Odloženi poreski rashodi perioda01.136176
Odloženi poreski prihodi perioda10.26200
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK32.49234.79825.934
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Prodavnica u BeograduBeograd, Katanićeva 24120-
Magacin u BeograduBeograd,Katanićeva 2457-
Poslovna zgrada u BeograduBeograd, Terazije 82.762,281
Poslovna zgrada u BeograduBeograd,Dimitrija Tucovića 117704
Magacin na 9-tom kilometrau Auto-putZemun1.000-
Stambeni prostor ŽarkovoBeograd62-
Stambeni prostorBeograd,Dobračina 8485-
Poslovni prostor u BeograduBeograd,Beogradska 39, I sprat336-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemljište na 9-tom kilometru auto-put ZemunGradsko građevinsko zemljište6.960
Zemljište pod objektom i dvorište u Dimitrija Tucovića 11 BeogradGradsko građevinsko zemljište484,2
Zemljište pod objektom na Terazijama 8 BeogradGradsko građevinsko zemljište758

12. Realni tereti na imovini

-

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija290.972
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObična akcija sa pravom glasa
Prava iz akcijaJedna akcija daje pravo na jedan glas. pravo na dividendu i druga prava u skladu sa Osnivačkim aktom Društva i Zakonom.
ISIN brojRSHEMPE54222
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije2.744,17
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost izdatih akcija utvrđena je na osnovu podataka iz Finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, po metodi utvrđenoj Pravilima poslovanja Beogradske berze: trajni kapital je podeljen sa ukupnim brojem akcija.(798.478.000,00/290.972= 2.744,17)
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraRevizorska kuća IEF DOO , Beograd, Bulevar Mihajila Pupina 10B/I
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa ačunovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Na dan ažuriranja informatora, finansijski izvestaji za 2017. godinu sa Izvestajem revizora , nisu usvojeni od strane skupštine društva jer redovna godišnja sednica skupštine jos nije održana. Finansijski izveštaj za 2017.godinu odobren je od strane direktora i dostavljen je Agenciji za privredne registre za statističke potrebe. Dana 09.05.2018. godine podnet je zahtev za uključenje akcija na regulisano tržište - Open market.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital a.d. Beograd, ul. Cvijićeva 129 Beograd, tel: 011/3020-030; faks: 011/3020-050; e-mail:office@tesla-capital.com; www.tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Nebojša Babović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Nebojša Babović, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Nebojša Babović, direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo TESLA CAPITAL AD Beograd