verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.antb.rs/strana/20311/Информатор-о-издаваоцу

Datum podnošenja Informatora berzi26.01.2011.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.04.2023.SIMBOL: AERO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaAerodrom Beograd  47
Beograd - 11271 Surčin
Srbija
Web adresawww.antb.rs
Datum osnivanja25.12.1961.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 91540/2012
Matični broj07036540
PIB - poreski identifikacioni broj100000539
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB Komercijalna banka AD Beograd205-118135-24
Eurobank Direktna ad Beograd150-32804-84
Alta banka ad Beograd190-13780-66
Banka Poštanska štedionica ad Beograd200-2207830102033-69
Banca Intesa ad Beograd160-6819-86
Unicredit banka ad Beograd170-687-87
Šifra delatnosti06820
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Ime i prezime direktoraSaša Vlaisavljević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktBojan Relić
Telefon064/848 50 30
Faks-
e-mailbojan.relic@antb.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA92.087.32733.524.54532.552.737
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA26.722.71628.989.69228.389.289
Nematerijalna imovina276.20118.55134.079
Nekretnine , postrojenja i oprema26.302.25828.845.68828.228.090
Biološka sredstva12400
Dugoročni finansijki plasmani131.065125.453127.120
Dugoročna potraživanja13.06800
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA65.364.6114.534.8534.163.448
Zalihe32.9482.0582.003
Potraživanja po osnovu prodaje1.063.81398.19110.789
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja115.1831.607.8081.586.014
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.721.30813.33613.216
Gotovinski ekvivalent i gotovina61.394.573910.118725.318
Porez na dodatu vrednost040.79281.641
Aktivna vremenska razgraničenja36.7861.862.5501.744.467
VANBILANSNA AKTIVA649.0725.907.2224.767.052

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA92.087.32733.524.54532.552.737
KAPITAL81.105.20729.672.52428.874.277
Osnovni kapital21.264.30221.322.53321.322.533
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije265.41633.19233.192
Rezerve6.356.4566.356.4566.164.196
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme570.1772.218.9882.214.039
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata17.29000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak53.162.398261.5965.823
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak0453.857799.122
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE620.49086.093104.279
Dugoročna rezervisanja145.62486.093104.279
Dugoročne obaveze474.86600
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE478.523723.864732.642
KRATKOROČNE OBAVEZE9.883.1073.042.0642.841.539
Kratkoročne finansijske obaveze98.52000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije101.54642.02349.290
Obaveze iz poslovanja618.35459.54825.755
Ostale kratkoročne obaveze12.09017.30516.882
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost30.50500
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.929.6262.482530
Pasivna vremenska razgraničenja92.4662.920.7062.749.082
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA649.0725.907.2224.767.052

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI69.504.846615.344307.077
Prihodi od prodaje roba5.46900
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.202.83900
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi60.296.538615.344307.077
POSLOVNI RASHODI6.636.4791.072.7381.067.662
Nabavna vrednsot prodate robe4.91100
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala269.7281.5001.055
Troškovi goriva i energije299.723912956
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.509.843137.575141.761
Troškovi proizvodnih usluga475.15468.44736.970
Troškovi amortizacije1.229.112681.269683.924
Troškovi dugoročnih rezervisanja53.33433.30221.787
Nematerijalni troškovi794.674149.733181.209
POSLOVNI DOBITAK62.868.36700
POSLOVNI GUBITAK0457.394760.585
FINANSIJSKI PRIHODI125.12371.34012.970
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata67.04820.6497.480
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule58.07550.6915.490
FINANSIJSKI RASHODI116.224135.91631.449
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata34.3209.72036
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule81.904126.19631.413
DOBITAK IZ FINANSIRANJA8.89900
GUBITAK IZ FINANSIRANJA064.57618.479
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA20.9605.97820.474
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA52.90821.07537.469
OSTALI PRIHODI191.976631.08032.229
OSTALI RASHODI397.851574.83026.244
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA62.639.44300
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0480.817790.074
NETO DOBITAK POSLOVANJA00603
NETO GUBITAK POSLOVANJA28.25419.0550
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA62.611.18900
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0499.872789.471
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda9.433.46900
Odloženi poreski rashodi perioda22.27009.651
Odloženi poreski prihodi perioda046.0150
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK53.155.45000
NETO GUBITAK0453.857799.122
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji1,52-0,010
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA32.585.92932.273.69833.509.142
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA29.975.44329.914.82230.784.772
Nematerijalna imovina34.07920.4558.465
Nekretnine , postrojenja i oprema28.228.09027.811.93828.772.754
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 127.120655.412665.231
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)000
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji127.120137.407138.033
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja0518.005527.198
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja1.586.1541.427.0171.338.322
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA2.610.4862.358.8762.724.370
Zalihe2.0031.7172.950
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje10.7898.679187.227
Ostala kratkoročna potraživanja1.667.6551.689.2181.717.039
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI46.40846.38445.651
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji13.21613.19212.459
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli33.19233.19233.192
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti725.318612.130770.854
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja158.313748649
VANBILANSNA AKTIVA4.767.0524.731.4213.731.726

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA32.585.92932.273.69833.509.142
KAPITAL28.907.46928.617.46728.640.380
Osnovni kapital21.015.67721.015.67721.015.677
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija306.856306.856306.856
Rezerve6.164.1965.370.8975.080.960
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.214.0392.213.9722.198.743
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak5.8237938.144
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak799.122290.0140
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 2.732.7142.666.1093.792.090
Dugoročna rezervisanja104.279126.33095.403
Dugoročne obaveze030.81911.873
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja2.628.4352.508.9603.684.814
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE732.642769.917795.572
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE213.104220.205281.100
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze024.60624.282
Primljeni avansi, depoziti i kaucije49.29044.30235.717
Obaveze iz poslovanja25.75514.61519.254
Ostale kratkoročne obaveze17.41215.98015.879
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja120.647120.702185.968
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA4.767.0524.731.4213.731.726

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI307.077538.062704.415
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi307.077538.062704.415
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
POSLOVNI RASHODI1.067.662891.260883.720
Nabavna vrednsot prodate robe000
Troškovi materijala, goriva i energije2.0111.9581.996
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi141.761151.280160.936
Troškovi amortizacije683.924596.042593.613
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga36.97011.09511.359
Troškovi rezervisanja21.78722.4555.908
Nematerijalni troškovi181.209108.430109.908
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK760.585353.198179.305
FINANSIJSKI PRIHODI12.97034.86156.294
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Prihodi od kamata7.4806.86214.169
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5.49027.99942.125
Ostali finansijski prihodi000
FINANSIJSKI RASHODI31.4496.54729.710
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Rashodi kamata362317
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule31.4135.29927.526
Ostali finansijski rashodi01.2252.167
DOBITAK IZ FINANSIRANJA028.31426.584
GUBITAK IZ FINANSIRANJA18.47900
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA21.35620.71435.428
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA37.70945.3999.435
OSTALI PRIHODI31.347105.021182.883
OSTALI RASHODI26.0049.8853.044
UKUPNI PRIHODI372.750698.658979.020
UKUPNI RASHODI1.162.824953.091925.909
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0053.111
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA790.074254.4330
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA6031.7060
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA004.541
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0048.570
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA789.471252.7270
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda9.65137.28728.342
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK0020.228
NETO GUBITAK799.122290.0140
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji2381
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Crpna stanica11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Crpna stanica380
Rezervoar11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Rezervoar zapremine 500m3, sastavni deo toplane820
Putnički terminal11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja-Aerodromski putnički terminal sa trafostanicom – TC 10/0,4KV „Terminal 1“54.3150
Poslovni prostor11180 Beograd 59Poseban deo objekta Aerodromski putnički terminal - Poslovni prostor vazdušnog saobraćaja – Avioopsluživanje vozači401,860
Restoran11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Restoran društvene ishrane RDI4920
Restoran11180 Beograd 59Zgrada ugostiteljstva – Restoran Borik5330
Garaža11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Garaža za De-icing8200
Garaža11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Vatrogasna garaža za sredstva p.o1.4320
Poslovni prostor11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja4180
Magacin11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Robnocarinski magacin RCM5.9610
Radionica11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Bravarska radionica6280
Toplana11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja –Toplana8680
Trafo stanica11080 Beograd 59Trafo stanica550
Službeni prolaz11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja - Objekat D prolaz3490
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – saobraćajnica3.8200
Krematorijum11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja - Krematorijum300
Parking11080 Beograd 59Aerodrom – Plato kod garaža3.3230
Saobraćajnica11080 Beograd 59Aerodrom – Servisna saobraćajnica uz fingerski hodnik ukupne površine 6243 m26.2430
Saobraćajnica11080 Beograd 59Aerodrom – Saobraćajnica kod D prolaza7840
Kotlarnica11080 Beograd 59Trafo stanica - Trafostanica - Kotlarnica700
Parking11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja - Parking P61.1750
Radionica11080 Beograd 59Ostale zgrade -Tapetarska radionica400
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking P 2.12.2150
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking P 83.8460
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja21.2090
Parking11080 Beograd 59Parking21.2090
Parking i pristupne saobraćajnice11080 Beograd 59Izdvojeni parking sa 1502 parking mesta i pristupne sobraćajnice38.9940
Transformatorska stanica11080 Beograd 59TS Parking, 1x1000 Kva, 10Kv/0,4kV1120
Garaža11080 Beograd 59Zgrada javne garaže – Javna parking garaža3.4260
Parking11080 Beograd 59Parking – Parking P 46870
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking P 74.4600
Trafo stanica11080 Beograd 59Trafo stanica3760
Manevarske površine11080 Beograd 59Aerodrom- Manevarske površine (poletno-sletna staza i povezane rulne staze)329.0560
Platforme11080 Beograd 59Aerodrom-Površine za kretanje vazduhoplova (platforme A, B i C i povezane rulne staze)261.1250
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – Pripadajuća saobraćajnica duž platforme „C“ ukupne površine 4338 m24.3380
Platforma11080 Beograd 59Ostale zgrade- Posebna površina za kretanje vazduhoplova (Platforma N)24.2850
Tehnička baza11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Tehnička baza3.2350
Vatrogasna baza11080 Beograd 59Ostale zgrade – Objekat tehničke baze - Vatrogasna baza8330
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – Put i platforma oko tehničke baze96.7100
Trafo stanica11080 Beograd 59Trafo stanica – TS10/0,4KV; 2h630 KVA „Tehnička baza“220
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Objekat za smeštaj sistema za istakanje goriva290
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade-Tankvane T1 i T2 - Rezervoar5000
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Stanica za pretakanje Euro- dizel goriva30
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Ukopani dvodelni rezervoar130
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Stanica za pretakanje mlaznog goriva590
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Pumpna stanica310
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Objekat za pumpnu stanicu-tipski kontejner130
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Ukopani dvodelni rezervoar140
Poslovni prostor11080 Beograd 59Aerodrom – Baraka za „ONO“4450
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade-Tankvana T3 - Rezervoar3720
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Separator80
Magacin11080 Beograd 59Ostale zgrade - Baraka za ureu2890
Magacin11080 Beograd 59Ostale zgrade - Magacin opreme radnika1470
Vatrogasni bazen11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja - Vatrogasni bazen130
Meteo osmatračnica11080 Beograd 59Ostale zgrade - Zgrada meteoosmatračnice1460
Hala11080 Beograd 59Aerodrom – Hala za smeštaj rezervoara tečnosti za odleđivanje4180
Trafo stanica11080 Beograd 59Aerodrom – Montažna trafo stanica220
Poslovni prostor11080 Beograd 59Aerodrom – Kontejnerski objekat sa kancelarijskim prostorom590
Saobraćajnica11080 Beograd 59Zgrada drumskog saobraćaja – deo – Perimetarski put35.5640
Rezervoar11080 Beograd 59Podzemni rezervoar kapaciteta 50m3 za skupljanje otpadnih voda sa platforme00
Retenzija11080 Beograd 59Otvorena retenzija uz kišnu kanalizaciju9900
Postrojenje i pumpna stanica11080 Beograd 59Postrojenje za tretman čvrstog otpada i pumpna stanica fekalne kanalizacije za evakuaciju otpadnih voda iz aviona3800
Postrojenje11080 Beograd 59Postrojenje za tretman čvrstog otpada kopnena strana366-
UKUPNO:-30

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Aerodrom, 11180 Beograd 59Građevinsko zemljište403,28

15. Realni tereti na imovini

Nema.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija35.026.129
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1) pravo učešća i glasanja na skupštini u skladu sa Statutom Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 2) pravo na isplatu dividende; 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom
ISIN brojRSANTBE11090
Nominalna vrednost hartije600
Knjigovodstvena vrednost akcije817,69
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu revidiranog finansijskog izveštaja za 2022.godinu, pri čemu je ukupan kapital na dan 31.12.2022.godine (28.640.380.000,00 dinara) podeljen sa brojem ukupno izdatih akcija (35.026.129).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniNIJE BILO IZDAVANJA
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNIJE BILO GUBITKA U 2022.GODINI; GUBITAK RANIJIH GODINA JE POKRIVEN U CELOSTI U SKLADU SA ODLUKOM SKUPŠTINE AKCIONARA OD 30.06.2022.GODINE
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPKF d.o.o., Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva " Aerodrom Nikola Tesla" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.decembra 2022.godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika sadržanim u Napomenama uz redovne godišnje finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno zančajnim aspektima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2022.godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. OSTALA PITANJA: Finansijski izveštaji Društva za 2021.godinu su bili predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od marta 2022.godine izrazio mišljenje bez rezerve na predmetne finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2022.GODINU UTVRĐENI SU OD STRANE NADZORNOG ODBORA IZDAVAOCA DANA 24.03.2023. GODINE, DOSTAVLJENI AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DANA 28.03.2023.GODINE I BIĆE USVOJENI NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA U ZAKONSKOM ROKU. ---NAPOMENA UZ TAČKU 8.,9. i 10. - Budući da je promenjen kontni okvir i obrasci finansijskih izveštaja počev od 31.12.2021. shodno Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/20) i Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/20) bila su neophodna usklađivanja iznosa kolone prethodna godina tj kolone za 2020. godinu, pri čemu je bilo dosta korekcija, ali suštinska korekcija je u ukupnom iznosu aktive i pasive, gde razliku čine otkupljene sopstvene akcije, pozicija koja se sada pojavljuje u aktivi (АOP0055), а nekada je umanjivala kapital (AOP0412). ---TOKOM 2017. GODINE, od strane Republike Srbije i AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, zajednički Davalac Koncesije, sproveden je postupak dodele ugovora o koncesiji čiji je predmet davanje koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma. Odlukom o izboru najpovoljnije ponude od 05. januara 2018. godine, koja je zavedena u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pod brojem: 023-00-1/2018-12 od 05.01.2018. godine i ANT-u pod brojem: GD-111/2018 od 05.01.2018. godine, izabrana je kao najpovoljnija ponuda podnosioca prijave za obavezujuću ponudu VINCI SAS Francuska. Dana 23. marta 2018. godine zaključen je Ugovor o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu između Davaoca Koncesije, VINCI SAS i VINCI Airports Serbia doo Beograd, društva za posebne namene osnovanog u Republici Srbiji,od strane Izrabranog najpovoljnijeg ponuđača, isključivo rad realizacije obaveza iz ugovora o koncesiji (u daljem tekstu: „Ugovor o koncesiji“). Odredbama Ugovora o koncesiji je, u Prelaznom periodu, predviđen niz preduslova za obe ugovorne strane čijim se ispunjenjem u predviđenom roku stiču uslovi da nastupi Datum početka koncesije. Ispunjenje svih prethodnih uslova uključujući i uplatu jedokratne koncesione naknade u iznosu od 501.000.000,00 Eur na račun AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je izvršen od strane VINCI Aiports Serbia doo Beograd dana 21.12.2018.godine, čime su se stekli uslovi za nastupanje Datuma početka koncesije počev od 22.12.2018.godine
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuNLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, brokeri@nlbkb.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
NLB Komercijalna banka AD Beograd - Služba za brokersko dilerske poslove