verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora30.11.2022.SIMBOL: ENHL, ENHL011. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaEnergoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd)
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt.rs
Datum osnivanja06.09.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8020
Matični broj07023014
PIB - poreski identifikacioni broj100001513
Tekući računi i banke kod kojih se vode
OTP Banka ad Beograd275-10220547851-35
Erste Bank ad Novi Sad340-11006366-20
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-300236536-08
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraDobroslav Bojović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktLjiljana Vučićević, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan
Telefon011/310-1010
Faks011/311-42-00
e-mailep@energoproјekt.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA10.332.84411.201.15613.578.028
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA7.021.0548.942.7949.999.267
Nematerijalna imovina4.68127.63721.853
Nekretnine , postrojenja i oprema1.933.2371.983.1681.972.317
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani5.083.1366.931.9898.005.097
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA3.311.7902.258.3623.578.761
Zalihe6.42563.88741.976
Potraživanja po osnovu prodaje765.794754.688859.303
Potraživanja iz specifičnih poslova7.09413.27418.006
Druga potraživanja125.07185.98187.078
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani1.795.477800.5541.733.707
Gotovinski ekvivalent i gotovina200.519184.016487.598
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja411.410355.962351.093
VANBILANSNA AKTIVA22.683.68721.520.45914.031.882

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA10.332.84411.201.15613.578.028
KAPITAL9.094.0088.928.6449.183.704
Osnovni kapital7.128.3017.128.3017.101.123
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije49.82749.82749.827
Rezerve214.881214.88180.000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme784.634784.634784.634
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.20817.31625.534
Nerasporedjeni dobitak1.020.227896.2331.293.308
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak028.2620
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE2.8121.235.4354.071.885
Dugoročna rezervisanja2.8123.2623.485
Dugoročne obaveze01.232.1734.068.400
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE154.137134.283140.885
KRATKOROČNE OBAVEZE1.081.887902.794181.554
Kratkoročne finansijske obaveze898.427744.8788.677
Primljeni avansi, depoziti i kaucije51.07629.62623.845
Obaveze iz poslovanja12.15921.61128.625
Ostale kratkoročne obaveze42.10575.07993.536
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost4.7004.5281.170
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine45.839693494
Pasivna vremenska razgraničenja27.58126.37925.207
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA22.683.68721.520.45914.031.882

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI341.959271.736270.237
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga315.956248.345238.396
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.009.176
Drugi poslovni prihodi26.00323.39122.665
POSLOVNI RASHODI362.247344.617318.773
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala5.5825.3134.224
Troškovi goriva i energije20.29921.13417.556
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi202.695185.346175.910
Troškovi proizvodnih usluga56.53851.18947.781
Troškovi amortizacije20.81720.94724.011
Troškovi dugoročnih rezervisanja2165951.049
Nematerijalni troškovi56.10060.09348.242
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK20.28872.88148.536
FINANSIJSKI PRIHODI628.64598.358408.583
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi615.55793.000407.965
Prihodi od kamata9.165888451
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule3.9234.470167
FINANSIJSKI RASHODI37.20987.21290.907
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi5.16756.63772.460
Rashodi kamata30.56428.03618.253
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.4782.539194
DOBITAK IZ FINANSIRANJA591.43611.146317.676
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0028.415
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0018.090
OSTALI PRIHODI274.39669.7718.410
OSTALI RASHODI37.58238.14018.271
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA807.9620269.604
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA030.1040
NETO DOBITAK POSLOVANJA2.2323.758276
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA810.1940269.880
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA026.3460
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda45.11300
Odloženi poreski rashodi perioda1.6081.9166.602
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK763.4730263.278
NETO GUBITAK028.2620
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA13.627.85514.110.270
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA10.342.03612.429.080
Nematerijalna imovina21.85320.281
Nekretnine , postrojenja i oprema1.972.3172.266.904
Biološka sredstva00
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 8.005.0979.780.991
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)5.714.2425.515.533
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća13.55013.550
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji2.276.3974.251.738
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu00
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji00
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu00
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 00
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli00
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja908170
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja342.769360.904
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00
OBRTNA IMOVINA3.285.8191.681.190
Zalihe1.3793.374
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja40.5976.111
Potraživanja po osnovu prodaje859.3031.011.339
Ostala kratkoročna potraživanja105.084152.295
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI1.783.534218.678
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica175.62192.313
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica76.51376.515
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji1.481.57320
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu00
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti00
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha00
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli49.82749.827
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 03
Gotovina i gotovinski ekvivalenti487.598282.516
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja8.3246.877
VANBILANSNA AKTIVA14.031.88210.568.402

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021.
UKUPNA PASIVA13.627.85514.110.270
KAPITAL9.233.53110.090.845
Osnovni kapital5.574.9595.574.959
Upisani a neuplaćeni kapital00
Emisiona premija1.526.1641.462.976
Rezerve80.00080.000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata784.6341.031.367
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata25.53431.196
Nerasporedjeni dobitak1.293.3081.972.739
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak00
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 4.096.1903.348.756
Dugoročna rezervisanja3.4853.531
Dugoročne obaveze4.068.4003.320.920
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja24.30524.305
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE140.885190.198
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije00
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE157.249480.471
Kratkoročna rezervisanja00
Kratkoročne finansijske obaveze8.677362.957
Primljeni avansi, depoziti i kaucije23.84520.605
Obaveze iz poslovanja28.6259.075
Ostale kratkoročne obaveze95.20081.303
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno00
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja9026.531
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA14.031.88210.568.402

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021.
POSLOVNI PRIHODI275.815378.856
Prihodi od prodaje roba02
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga238.396250.748
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda00
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda00
Ostali poslovni prihodi31.841128.106
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)5.5780
POSLOVNI RASHODI318.773336.152
Nabavna vrednsot prodate robe02
Troškovi materijala, goriva i energije20.96126.297
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi175.910182.933
Troškovi amortizacije24.01124.875
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)02.459
Troškovi proizvodnih usluga47.78153.628
Troškovi rezervisanja1.049834
Nematerijalni troškovi49.06145.124
POSLOVNI DOBITAK042.704
POSLOVNI GUBITAK42.9580
FINANSIJSKI PRIHODI408.5831.020.644
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 407.9651.014.533
Prihodi od kamata4511.079
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1674.843
Ostali finansijski prihodi0189
FINANSIJSKI RASHODI90.907151.606
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 72.46024.974
Rashodi kamata18.253125.940
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule194692
Ostali finansijski rashodi00
DOBITAK IZ FINANSIRANJA317.676869.038
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA28.41563.013
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA18.09011.925
OSTALI PRIHODI2.83226.521
OSTALI RASHODI18.2714.582
UKUPNI PRIHODI715.6451.489.034
UKUPNI RASHODI446.041504.265
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA269.604984.769
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA2760
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA01.062
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA269.880983.707
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashodi perioda6.60210.910
Odloženi poreski prihodi perioda00
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK263.278972.797
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole00
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu00
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE00
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji00
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji00


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt)Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12Poslovni prostor12.59285
Kompleks zgrada "Samački hotel"Zemun,Batajnički put 24izdavanje u zakup8.034-

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusuIrak-0

14. Zemljišta

15. Realni tereti na imovini

Hipoteke upisane na teret društva su sledeće: • Hipoteka na nekretnini – poslovna zgrada Energoprojekt, po osnovu bankarskih aranžmana sa: - Erste Bank a.d. Novi Sad u iznosu od 27.000.000,00 EUR po Aneksu br. 2 Ugovora o višenamenskom okvirnom limitu br. OVLC003/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema, Energoprojekt Industrija i Energoprojekt Hidroinženjering), - Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 3.188.287,47 EUR po Aneksu br. 3 Ugovora o kratkoročnom kreditu br. RL 0029/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema), - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu od 6.782.000,00 EUR po Aneksu br. 4 Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2818/21 - sada OL2021/202 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema i Energoprojekt Hidroinženjering) i - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu od 3.218.000,00 EUR po Aneksu br. 4 Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2820/21 - sada OL2021/457 (dužnik Energoprojekt Hidroinženjering, hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i solidarni dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema); po osnovu čega je dana 30.12.2021. godine upisana izvršna vansudska hipoteka na poslovnoj zgradi Energoprojekt, u listu nepokretnosti broj 2652 KO Novi Beograd, u korist predmetnih poverilaca, na osnovu Založne izjave Energoprojekt Holding a.d. overene pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci dana 27.12.2021. godine.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija10.931.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravno na upravljanje, dividendu, deo likvidacione mase i ostala prava predviđena Statutom
ISIN brojRSHOLDE58279
Nominalna vrednost hartije510
Obračunska vrednost akcije923,12
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

16.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija330.000
Oznaka emisija serijaI emisija
Vrsta i klasa hartijeDugoročne obvaznice
Datum početka primarnog trgovanja29.12.2020.
Datum završetka primarnog trgovanja29.12.2020.
Datum knjiženja na vlasničke račune30.12.2020.
Rok dospeća u danima1.826
Datum dospeća30.12.2025.
CFI kodDBVUFR
ISIN brojRSHOLDD67850
Nominalna vrednost hartije10.000
Ukupna vrednost emisije3.300.000.000
Kamatna stopa3M BELIBOR + 2,95%
Način obračuna kamateKvartalno, na osnovu stvarnog broja dana u datom kamatnom periodu, ako je kamatni period u potpunosti u prostoj godini broj dana je 365; ako je kamatni period u potpunosti u prestupnoj godini broj dana je 366; ako je kamatni period delom u prostoj godini, a delom u prestupnoj godini, stvarni broj dana je jednak zbiru broju dana kamatnog perioda u prostoj godini podeljnog sa 365 i broja dana u prestupnoj godini podeljenog sa 366
Cena iz primarne prodaje10.000
Ostale karakteristike serije

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2021. godine i iznosi 923,12 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6.Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 7. Energoprojekt Entel ad Beograd-100%; 8. Enjub doo-50,00%; 9. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 10. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 11. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 12. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 13. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 14. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 15. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 16. Energoprojekt Park11 doo Beograd-100%; 17. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 18. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 19. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 20. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 21. Pinki Zemun ad - 0,004%; 22. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%; 23. Dunav osiguranje ado Beograd - 0,00347%
Naziv ovlašćenog revizoraRSM Serbia doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10B/1.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajIzvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembar 2021. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije Društva na dan 31. decembar 2021. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Na redovnoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt holding ad održanoj 20.6.2022.godine donete su sledeće odluke: Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja, Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja, Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti (neto dobit od 972,79 miliona dinara ostvarena u 2021.godini ostaje neraspoređena), Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora, Odluka o izboru revizora i Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora. (2) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve. (3) 28.6.2021. godine je registrovana statusna promena pripajanja društva Energoprojekt Energodata društvu Energoprojekt Holding usled koje je društvo Energoprojekt Energodata izbrisano iz registra privrednih društava. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD BEOGRAD (MB:07023081) usled statusne promene pripajanja privrednom društvu ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD. (4) Nadzorni odbor Društva na sednici koja je održana 30. juna 2022. godine imenovao je novog Izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i plan. (5) Obične akcije Energoprojekt Holding a.d. Beograd su Rešenjem Beogradske berze a.d. Beograd broj 04/4 br. 2905/07 primljene na Prime Market berzanskog tržišta, te su nakon stupanja na snagu Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd broj 04/2 br. 3242-1/12 uključene na Prime Listing regulisanog tržišta. Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. Beograd je 22.11.2022. godine doneo odluku o isključenju akcija Društva sa Prime Listinga Beogradske berze i uključenju istih na Open Market. Društvo je dana 28.11.2022.godine podnelo zahtev Beogradskoj berzi za promenu tržišnog segmenta (isključenje akcija sa Prime Listinga Beogradske berze i uključenju istih na Open Market).
Podaci o osnovnom prospektuKomisija za HoV je dana 25.12.2020. godine donela Rešenje o odobrenju objavljivanja jedinstvenog prospekta br. 1/3-104-3551/3-20. Prospekt je dostupan na sajtu izdavaoca www.energoprojekt.rs.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; Tel: 011/3530-900, Fax: 011/311-6974; www.mvi.rs; e-mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dobroslav Bojović , generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragan Aleksić, rukovodilac sektora za plan, analizu i izveštavanje____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dobroslav Bojović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs