verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.06.2016.SIMBOL: ENHL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaEnergoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd)
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt.rs
Datum osnivanja06.09.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8020
Matični broj07023014
PIB - poreski identifikacioni broj100001513
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Alpha bank ad Beograd180-0123121000-645311
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraVladimir Milovanović, dipl. ing
Ime i prezime osobe za kontaktDr Dimitraki Zipovski, dipl. oec.
Telefon011/310-10-44
Faks011/311-42-00
e-mailep@energoproјekt.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Stalna imovina6.083.4687.373.2707.474.258
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja10.1399.4169.447
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva815.5021.190.3091.200.049
- Nekretnine postrojenja i oprema318.804587.697596.332
- Investicione nekretnine496.698602.612603.717
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.257.8276.173.5456.264.762
- Učešća u kapitalu4.455.9315.377.0185.511.669
- Ostali dugoročni finansijski plasmani801.896796.527753.093
Obrtna imovina1.861.1811.179.0441.231.608
- Zalihe70799.50858.255
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.860.4741.079.5361.173.353
- Potraživanja560.254272.450417.894
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.784019.283
- Kratkoročni finansijski plasmani1.053.269420.314407.690
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina239.998333.972151.476
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.16952.800177.010
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina7.944.6498.552.3148.705.866
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva9.665.8458.760.42913.776.322

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Kapital7.167.2197.665.7708.054.188
- Osnovni kapital4.855.7615.095.3225.602.137
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.735.3661.735.3661.735.366
- Revalorizacione rezerve43.08043.08052.910
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti9.8758.1340
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti3.1705.86021.136
- Neraspoređen dobitak526.307789.728684.911
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze767.837867.886629.536
- Dugoročna rezervisanja264.863265.017265.055
- Dugoročne obaveze84.500194.62416.667
- Dugoročni krediti84.033194.62416.667
- Ostale dugoročne obaveze46700
- Kratkoročne obaveze418.474408.245347.814
- Kratkoročne finansijske obaveze360.950295.035229.798
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja21.15861.33182.986
- Ostale kratkoročne obaveze31.25439.04528.203
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.6204.3216.827
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak4928.5130
Odložene poreske obaveze9.59318.65822.142
Vanbilansna pasiva9.665.8458.760.4298.705.866

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI375.566476.714551.185
- Prihodi od prodaje352.420451.099516.359
- Prihodi do aktiviranja učinaka598482495
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi22.54825.13334.331
POSLOVNI RASHODI362.054423.681475.204
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala20.57623.42926.320
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi181.495194.170186.104
- Troškovi amortizacije i rezervisanja20.59213.45810.949
- Ostali poslovni rashodi139.391192.624251.831
POSLOVNI DOBITAK13.51253.03375.981
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi427.440567.842364.531
Finansijski rashodi77.38262.95721.196
Ostali prihodi77.8342.42122.879
Ostali rashodi139.37017.65421.294
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA302.034542.685420.901
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja3.259941657
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA298.775541.744420.244
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda20.87327.82319.602
Odloženi poreski rashod perioda2779.0651.554
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK277.625504.856399.088
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA8.705.8669.103.1079.517.328
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA7.474.2587.618.8197.486.396
Nematerijalna imovina9.44713.18311.883
Nekretnine , postrojenja i oprema1.200.0492.039.4232.027.691
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani6.264.7625.566.2135.446.822
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.231.6081.484.2882.030.932
Zalihe58.25514.1421.826
Potraživanja po osnovu prodaje312.726420.444488.928
Potraživanja iz specifičnih poslova54.86596.579105.617
Druga potraživanja69.58653.51258.383
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani407.690451.471522.951
Gotovinski ekvivalent i gotovina151.476116.713463.343
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja177.010331.427389.884
VANBILANSNA AKTIVA13.776.32221.346.79422.596.458

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
UKUPNA PASIVA8.705.8669.103.1079.517.328
KAPITAL8.054.1888.418.6948.450.766
Osnovni kapital7.202.6227.202.6227.202.622
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve134.881134.881134.881
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme52.910817.591817.591
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata21.13640.78628.433
Nerasporedjeni dobitak684.911304.386324.105
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE281.722262.288262.210
Dugoročna rezervisanja265.055262.288262.210
Dugoročne obaveze16.66700
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE22.142153.989156.365
KRATKOROČNE OBAVEZE347.814268.136647.987
Kratkoročne finansijske obaveze229.798187.015565.607
Primljeni avansi, depoziti i kaucije66000
Obaveze iz poslovanja82.19546.93626.351
Ostale kratkoročne obaveze28.33427.73323.561
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.8875.5404.559
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine902688734
Pasivna vremenska razgraničenja3822427.175
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA13.776.32221.346.79422.596.458

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
POSLOVNI PRIHODI550.690583.921504.040
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga516.359554.754482.184
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi34.33129.16721.856
POSLOVNI RASHODI474.709525.408455.939
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe495421368
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala5.8816.8057.986
Troškovi goriva i energije20.43918.83722.623
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi186.104202.510193.160
Troškovi proizvodnih usluga190.551204.634135.418
Troškovi amortizacije10.2459.34520.655
Troškovi dugoročnih rezervisanja7040782
Nematerijalni troškovi61.28083.69875.683
POSLOVNI DOBITAK75.98158.51348.101
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI364.531695.280475.673
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi351.711655.627465.006
Prihodi od kamata9.11214.6012.617
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule3.70825.0528.050
FINANSIJSKI RASHODI21.19621.60022.318
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.8301.682795
Rashodi kamata14.63414.51417.352
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4.7325.4044.171
DOBITAK IZ FINANSIRANJA343.335673.680453.355
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00730
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0642.4839.163
OSTALI PRIHODI22.8791.32913.746
OSTALI RASHODI21.29424.449251.678
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA420.90166.590255.091
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA06.9890
NETO GUBITAK POSLOVANJA65703.066
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA420.24473.579252.025
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda19.60227.36412.676
Odloženi poreski rashodi perioda1.5542.3482.376
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK399.08843.867236.973
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt)Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12Poslovni prostor12.59268
Kompleks zgrada "Samački hotel"Zemun,Batajnički put 24izdavanje u zakup8.034-
Poslovni prostor "Stari Merkator"Novi Beograd, Palmira Toljatija 5Traži se zakupac643-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusuIrak-0

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
--

12. Realni tereti na imovini

-

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija10.931.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaupravljanje, dividenda, likv.masa
ISIN brojRSHOLDE58279
Nominalna vrednost hartije510
Obračunska vrednost akcije773,08
Datum isplate dividende30.11.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period17
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2015. godine i iznosi 773,08 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6. Energoprojekt Promet doo Beograd-100.00%; 7. Energoprojekt Energodata ad Beograd-100%; 8. Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 9. Energoprojekt Garant ad Beograd-92,94%; 10. Energoprojekt Entel ad Beograd-86,26%; 11. Enjub doo-50,00%; 12. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 13. ENCOM GmbH Consultnig, Engineering&Trading, Nemačka-100%; 14. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 15. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 16. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 17. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 18. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 19. ZIF FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd-28,70 %; 20. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 21. JUBMES banka ad Beograd-1,41 %; 22. Dunav osiguranje ado Beograd-0,01%; 23. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 24. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 25. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 26. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 27. Imtel computers ad – u stečaju - 0,04%; 28. Pinki Zemun ad - 0,004%; 29. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%;
Naziv ovlašćenog revizoraRevizorska kuća BDO doo Beograd je izvršila reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je utvrdio finansijske izveštaje za 2015. godinu na sednici održanoj 25.2.2016. godine. Izveštaji su predati APR-u (za potrebe statistike) u zakonskom roku.; (2) Na ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj 23.6. 2016. godine usvojeni su konsolidovani i pojedinačni godišnji izveštaj za 2015. godinu (finansijski izveštaji, izveštaji revizora i godišnji izveštaj o poslovanju), kao i odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, ukupna neraspoređena dobit od 324.104.779,40 dinara raspodeljena je za isplatu dividende akcionarima Društva u iznosu od 218.625.840 dinara (u bruto iznosu od 20 dinara po akciji), dok je preostali deo u iznosu od 105.478.939,40 dinara ostao neraspoređen. Pravo na dividendu imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Društva na dan 5.6. 2016. godine (dan dividende). Dividenda će biti isplaćena akcionarima Društva 30.11. 2016. godine.; (3) Privredni sud u Beogradu je u vanparničnom postupku Rešenjem od 20.11.2014.godine u vezi sa prinudnim otkupom akcija Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd koji je sproveo Energoprojekt holding ad Beograd utvrdio vrednost jedne akcije Energoprojekt Niskogradnje u iznosu od 2.769,55 dinara.; (4) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve.; (5) Izvršene su minimalne korekcije već objavljenih finansijskih izveštaja za 2015. godinu na sledećim kontima bilansa stanja i bilansa uspeha za 2015. godinu i to: kto 22-Druga potraživanja; kto 341-Neraspoređeni dobitak tekuće godine; kto 498-Odložene poreske obaveze; kto 721-Poreski rashod perioda; Deo 722-Odloženi poreski rashodi/prihodi perioda, a kao rezultata usklađivanja sa novim mišljenjem Ministarstva finansija iz 2015. godine u vezi sa osnovicom poreske amortizacije nekretnina nabavljenih pre 1.1.2004. godine. Ovako korigovani finansijski izveštaji su usvojeni na ponovljenoj redovnoj skupštini akcionara društva održanoj 23.6.2016. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; Tel: 011/3530-900, Fax: 011/311-6974; www.mvi.rs; e-mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladimir Milovanović, dipl.ing, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dr Dimitraki Zipovski, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladimir Milovanović, dipl.ing, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs