verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.eurofineks.rs

Datum podnošenja Informatora berzi16.05.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora09.05.2013.SIMBOL: SJLB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaG.P. "7. JULI" a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMajke Jevrosime  47-49
Beograd
Srbija
Web adresawww.7juli.rs
Datum osnivanja31.05.2005.
Broj rešenja upisa u sudski registarV.D. 1733/2005 APR I-1950
Matični broj07023111
PIB - poreski identifikacioni broj100000016
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Piraeus banka125-327-88
Komercijalna banka a.d.205-113659-66
Šifra delatnosti04120
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Ime i prezime direktoraBiserka Pavlović
Ime i prezime osobe za kontaktBiserka Pavlović
Telefon011/30-43-640
Faks011/32-25-710
e-mailsedmijuli@yubc.net
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. "EURO FINEKS BROKER", Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
UKUPNA AKTIVA734.552709.610588.648
Stalna imovina498.093488.416474.420
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva491.415481.971469.745
- Nekretnine postrojenja i oprema368.738359.444351.169
- Investicione nekretnine122.677122.527118.576
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani6.6786.4454.675
- Učešća u kapitalu119119119
- Ostali dugoročni finansijski plasmani6.5596.3264.556
Obrtna imovina236.459221.194114.228
- Zalihe57.81435.85428.515
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina178.645185.34085.713
- Potraživanja178.287184.99685.236
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani000
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina011
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja358343476
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina734.552709.610588.648
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
UKUPNA PASIVA734.552709.610588.648
Kapital367.350345.983276.349
- Osnovni kapital437.334437.334437.334
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve159.064159.064159.064
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak000
- Gubitak229.048250.415320.049
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze331.286329.098277.277
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze37.87200
- Dugoročni krediti37.87200
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze293.414329.098277.277
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja235.678263.547260.051
- Ostale kratkoročne obaveze52.83759.24410.084
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja4.8996.3077.142
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze35.91634.52935.022
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
POSLOVNI PRIHODI13.89924.91323.358
- Prihodi od prodaje11.44624.01919.365
- Prihodi do aktiviranja učinaka2.34203.943
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka4240471
- Ostali poslovni prihodi535894521
POSLOVNI RASHODI78.27668.60638.604
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala7.93212.6875.576
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi44.16712.94411.917
- Troškovi amortizacije i rezervisanja12.5069.3898.061
- Ostali poslovni rashodi13.67133.58613.050
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK64.37743.69315.246
Finansijski prihodi24031.5923.322
Finansijski rashodi10.6928.85615.576
Ostali prihodi36.8485.51554.793
Ostali rashodi34.5287.31196.434
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA72.50922.75369.141
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA72.50922.75369.141
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda2.6650493
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK75.17422.75369.634
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Fabrike

Naziv fabrikeLokacijaPovršina proizvodnja m2Povrsina skladište m2Površina kancelarije m2Površina ostale namene m2Broj zaposlenih

6. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamenaPovršina m2Broj zaposlenih
Zgrada direkcijeMajke Jevrosime 47-49Poslovna zgrada77213
Smeštaj radnikaUgrinovačka 233, ZemunStambeni objekat2.8530
Fabrika stanovaSlanački put 26Industrijska proizvodnja908-
Plac KrnjačaPančevački put 58Industrijska proizvodnja6.297-
Plac TesaraBraće Krsmanović 31Industrijska proizvodnja1.446-

7. Predstavništva

FilijalaLokacijaPovršina m2Broj zaposlenih

8. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Pančevački put 58GGZ5,08
Slanački put 26GGZ1,68

9. Realni tereti na imovini

Na zgradi direkcije izdavaoca, kat. parcela 2391/2 KO Stari Grad, ulica Majke Jevrosime 47-49, površine 772m2 je uspostavljeno pravo zaloge u iznosu od 4.337.134,87 EUR u korist "STG SWISS TITAN GROUP" d.o.o.

10. Podaci o hartijama od vrednosti

10.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija874.668
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObučne akcije na ime
Prava iz akcija1 akcija 1 glas
ISIN brojRS7JULE06227
Nominalna vrednost hartije500
Obračunska vrednost akcije316
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

10.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Datum početka primarnog trgovanja
Datum završetka primarnog trgovanja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Rok dospeća u danima
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Nominalna vrednost hartije
Ukupna vrednost emisije
Kamatna stopa
Način obračuna kamate
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike serije

10.3. Podaci o varantima:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Hartija na koju se odnosi varant
Paritet
Cena izvršenja
Saldiranje
Tip derivata
Tip izvršenja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike varanta

11. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je ukupna aktiva po bilansu za 2012. godinu umanjena za iznos obaveza i tako dobijeni iznos podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak iz ranijih godina nije pokriven.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu izvršilo je preduzeće za reviziju "EUROPOINT" d.o.o. Stara Pazova.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajDana 26.04.2013. godine dato je sledeće mišljenje:

"Osnova zа mišljenje sa rezervom

Tokom obavljanja revizije nismo bili u mogućnosti da se uverimo u istinitost i objektivnost učešća u kapitalu ostalih povezanih preduzeća u iznosu od RSD 119 hiljada
Nismo bili u prilici da prisustvujemo popisu zaliha, jer smo imenovani za revizora posle datuma popisa. Takođe, putem alternativnih revizorskih postupaka nismo se mogli uveriti u količinu i vrednost zaliha robe koje na dan 31. decembra 2012. godine iznose RSD 11.291 hiljada. Kvalifikacija vrednosti zaliha Društva ostaje ukoliko postoje efekti određenih korekcija koje bi bilo neophodno sprovesti u knjigama Društva da smo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu zaliha, dok u suprotnom slučaju, tj. nepostojanju odgovarajućih korekcija, gore navedena vrednost zaliha se uzima kao istinita i objektivna.
Društvo nije postupilo u skladu sa MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, koji nalaže da se potraživanja po osnovu prodaje, posle početnog priznavanja vrednuju po amortizovanoj vrednosti ako postoje objektivni dokazi o smanjenju vrednosti istih. Društvo nije izvršilo obezvređenje potraživanja iako u skladu sa MRS 39 postoje objektivni dokazi o umanjenju vrednosti, s obzirom da ukupna potraživanja iznose RSD 84.590 hiljada, a da je deo njih u iznosu od RSD 75.327 hiljada stariji od godinu dana
Na bazi analize starosne strukture datih avansa utvrdili smo da Društvo ima date avanse od čije uplate je prošlo preko godinu dana u testiranom iznosu od RSD 17.224 hiljade. Smatramo da Rukovodstvo Društva treba da izvrši procenu naplativosti pomenutih avansa. kao i eventualnu dodatnu pojedinačnu ispravku vrednosti istih.
Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. godinu nije evidentiralo primljene pozajmice u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("SI. glasnik RS". br.114/2006, 119/2008 i 9/2009). Na taj način ostale obaveze iz poslovanja su precenjene, a kratkoročne finansijske obaveze su potcenjene u iznosu od RSD 237.695 hiljada.
Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. godinu nije evidentiralo direktnu ispravku potraživanja od kupaca i date avanse u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br 114/2006, 119/2008 i 9/2009). jer je priznalo rashod od otpisa umanjen za iznos inicijalnog poreza na dodatu vrednost. Na taj način rashodi po osnovu otpisa su potcenjeni, a potraživanja za vise plaćen porez na dodatu vrednost su precenjena u iznosu od RSD 3.658 hiljada.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godine ne sadrže sledeća obelodanjivanja koja se zahtevaju Međunarodnim računovodstvenim standardima:
iznose neusaglašenih potraživanja i obaveza,
obelodanjivanje povezanih strana i transakcija izvršenih sa njima.
obelodanjivanje poštene (fer) vrednosti investicionih nekretnina,
glavne komponente poreskog rashoda i ostala obelodanjivanja koje zahteva MRS 12 - Porez пa dohitak,
obelodanjivanja koja zahteva MSFl 7 - Finansijski instrumenti, a koja se odnose na potraživanja. dugoročne i kratkoročne finansijske obaveze, kvantitativna i kvalitativna obelodanjivanja o kreditnom, tržišnom, valutnom riziku, riziku od promene kamatnih stopa i riziku likvidnosti izdate menice i date hipoteke.

Do dana izdavanja revizorskog izveštaja nismo primili odgovor na otpremljene zahteve za nezavisnim usaglašavanjem potraživanja i obaveza putem konfirmacija, kojim bi potvrdili potraživanja Društva u ukupnom iznosu od RSD 92.551 hiljada, kao i obaveze Društva u ukupnom iznosu od RSD 15.900 hiljada.
Takođe. na osnovu nezavisne potvrde salda putem konfirmacija utvrdili smo da Društvo nije usaglasilo obaveze u ukupnom neto iznosu od RSD 4.644 hiljada, za koliko su obaveze više iskazane u poslovnoj evidenciji Društva.

Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetog u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi fmansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima prikazuju finansijsku poziciju GP „7 JULI“ a.d. Beograd na dan 31. decembra 2012. godine rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije.
Skretanje pažnje
Društvo je u 2012. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od RSD 69.634 hiljade što sa gubicima iz prethodnih obračunskih perioda iznosi RSD 320.049 hiljada. Finansijski izveštaji su sastavljeni uz uvažavanje pretpostavke neograničenog trajanja poslovanja (..going concern"), a napred navedeno može dovesti u pitanje opravdanost primene ovog računovodstvenog načela. Rukovodstvo društva smatra da mere koje se preduzimaju u pravcu rešavanja likvidnosti i smanjenja gubitka Društva neće dovesti u pitanje opstanak poslovanja Društva.
Prema podacima dobijenih sa zvaničnog sajta Narodne banke Srbije, od 26. aprila 2013. godine, Društvu su na dan sastavljanja ovog izveštaja blokirani račun za iznos od RSD 12.656 hiljada, odnosno u proteklih godinu dana računi su blokirani ukupno 355 dana.

Nase mišljenje ne sadrži rezervu po ovim pitanjima."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. “EURO FINEKS BROKER”. Beograd. Imotska br.1
Tel/fax +381 11 3098-180; 30-98-184
E-mail: office@eurofineks.rs i fineks@eunet.rs
Web site: www.eurofineks.rs


Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


__________________________________
Biserka Pavlović


__________________________________
Biserka Pavlović____________________________________________________________________
Biserka PavlovićA.D. "EURO FINEKS BROKER", Beograd