verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.eurofineks.rs

Datum podnošenja Informatora berzi16.05.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.04.2015.SIMBOL: SJLB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaG.P. "7. JULI" a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMajke Jevrosime  47-49
Beograd
Srbija
Web adresawww.7juli.rs
Datum osnivanja31.05.2005.
Broj rešenja upisa u sudski registarV.D. 1733/2005 APR I-1950
Matični broj07023111
PIB - poreski identifikacioni broj100000016
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Piraeus banka125-327-88
Komercijalna banka a.d.205-113659-66
Šifra delatnosti04120
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Ime i prezime direktoraBiserka Pavlović
Ime i prezime osobe za kontaktBiserka Pavlović
Telefon011/30-43-640
Faks011/32-25-710
e-mailsedmijuli@yubc.net
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. "EURO FINEKS BROKER", Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA588.648554.534
Stalna imovina474.420452.439
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva469.745447.267
- Nekretnine postrojenja i oprema351.169340.267
- Investicione nekretnine118.576107.000
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani4.6755.172
- Učešća u kapitalu119119
- Ostali dugoročni finansijski plasmani4.5565.053
Obrtna imovina114.228102.095
- Zalihe28.51517.458
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina85.71384.637
- Potraživanja85.23683.860
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani00
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina11
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja476776
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina588.648554.534
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA588.648554.534
Kapital276.349236.990
- Osnovni kapital437.334437.334
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve00
- Revalorizacione rezerve159.064159.064
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak00
- Gubitak320.049359.408
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze277.277282.189
- Dugoročna rezervisanja00
- Dugoročne obaveze00
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze277.277282.189
- Kratkoročne finansijske obaveze00
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja260.051259.611
- Ostale kratkoročne obaveze10.08411.791
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 7.14210.787
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze35.02235.355
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI23.3585.041
- Prihodi od prodaje19.3658.066
- Prihodi do aktiviranja učinaka3.9430
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka4713.644
- Ostali poslovni prihodi521619
POSLOVNI RASHODI38.60446.440
- Nabavna vrednost prodate robe011.576
- Troškovi materijala5.5768.453
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi11.91711.035
- Troškovi amortizacije i rezervisanja8.0617.389
- Ostali poslovni rashodi13.0507.987
POSLOVNI DOBITAK00
POSLOVNI GUBITAK15.24641.399
Finansijski prihodi3.322233
Finansijski rashodi15.5761.479
Ostali prihodi54.79310.241
Ostali rashodi96.4346.622
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA69.14139.026
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA69.14139.026
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda493333
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK00
NETO GUBITAK69.63439.359
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA554.534905.148
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA452.439819.226
Nematerijalna imovina00
Nekretnine , postrojenja i oprema447.267815.849
Biološka sredstva00
Dugoročni finansijki plasmani5.1723.377
Dugoročna potraživanja00
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00
OBRTNA IMOVINA102.09585.922
Zalihe17.4583.856
Potraživanja po osnovu prodaje83.21381.408
Potraživanja iz specifičnih poslova00
Druga potraživanja648646
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Kratkoročni finansijki plasmani00
Gotovinski ekvivalent i gotovina00
Porez na dodatu vrednost00
Aktivna vremenska razgraničenja77612
VANBILANSNA AKTIVA00

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA PASIVA554.534905.148
KAPITAL236.990585.245
Osnovni kapital437.334437.334
Upisani a neuplaćeni kapital00
Otkupljene sopstevne akcije00
Rezerve00
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme159.065163.357
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerasporedjeni dobitak0343.963
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak359.409359.409
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE00
Dugoročna rezervisanja00
Dugoročne obaveze00
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE35.35535.355
KRATKOROČNE OBAVEZE282.189284.548
Kratkoročne finansijske obaveze03
Primljeni avansi, depoziti i kaucije11.7746.741
Obaveze iz poslovanja247.837248.742
Ostale kratkoročne obaveze11.79112.433
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost00
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine10.78716.629
Pasivna vremenska razgraničenja00
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA00

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014.
POSLOVNI PRIHODI8.6858.685
Prihodi od prodaje roba4.9763.955
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.0901.769
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00
Drugi poslovni prihodi6192.961
POSLOVNI RASHODI50.08424.868
Nabavna vrednsot prodate robe11.5760
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0149
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga02.474
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga3.6440
Troškovi materijala6.14615
Troškovi goriva i energije2.3072.460
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi11.03510.120
Troškovi proizvodnih usluga1.828482
Troškovi amortizacije7.3896.818
Troškovi dugoročnih rezervisanja00
Nematerijalni troškovi6.1597.596
POSLOVNI DOBITAK00
POSLOVNI GUBITAK41.39916.183
FINANSIJSKI PRIHODI2330
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2330
Prihodi od kamata00
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule00
FINANSIJSKI RASHODI1.4791.178
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi343133
Rashodi kamata8941.045
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule2420
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.2461.178
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00
OSTALI PRIHODI10.241498.653
OSTALI RASHODI6.622141.018
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0340.274
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA39.0260
NETO DOBITAK POSLOVANJA00
NETO GUBITAK POSLOVANJA00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0340.274
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA39.0260
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashodi perioda3330
Odloženi poreski prihodi perioda00
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK0340.274
NETO GUBITAK39.3590
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji00
Umanjena zarada po akciji00


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Zgrada direkcijeMajke Jevrosime 47-49Poslovna zgrada77010
Smeštaj radnikaUgrinovačka 233, ZemunStambeni objekat1.7070
Fabrika stanovaSlanački put 26Industrijska proizvodnja908-
Plac KrnjačaPančevački put 58Industrijska proizvodnja6.051-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Pančevački put 58GGZ5,08
Slanački put 26GGZ1,68

12. Realni tereti na imovini

Na zgradi direkcije izdavaoca, kat. parcela 2391/2 KO Stari Grad, ulica Majke Jevrosime 47-49, površine 770m2 je uspostavljeno pravo zaloge u iznosu od 4.337.134,87 EUR u korist "STG SWISS TITAN GROUP" d.o.o.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija874.668
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObučne akcije na ime
Prava iz akcija1 akcija 1 glas
ISIN brojRS7JULE06227
Nominalna vrednost hartije500
Obračunska vrednost akcije666
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je ukupna aktiva po bilansu za 2014. godinu umanjena za iznos obaveza i tako dobijeni iznos podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak iz ranijih godina nije pokriven.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz nerevidiranih statističkih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2014. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i biće usvojeni na sednici skupštine akcionara koja će se održati u zakonom predviđenom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. “EURO FINEKS BROKER”. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax +381 11 3098-180; 30-98-184 E-mail: office@eurofineks.rs i fineks@eunet.rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Biserka Pavlović


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Biserka Pavlović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Biserka Pavlović
Potpis korporativnog agenta
A.D. "EURO FINEKS BROKER", Beograd