Uslovi za listing Regulisanog tržišta 


Prime Listing

Standard Listing

Dužina poslovanja 3 godine 3 godine
Poslovni rezultat Pozitivan -
Mišljenje revizora Pozitivno mišljenje Pozitivno mišljenje ili mišljenje za rezervom
  
Opšti uslovi  koji se održavaju tokom perioda listiranja minimalni iznos kapitala
20 miliona EUR 4  miliona EUR
izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom
internet stranica izdavaoca - izrađena na srpskom i engleskom jeziku
   
Posebni uslovi za akcije i depozitne potvrde na akcije izdavaca da se u javnosti u slobodnom prometu (free float), nalazi alternativno:
-najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca
-akcije minimalnog iznosa kapitala 10 miliona EUR koje su u vlasništvu najmanje 500 akcionara;

- najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca,
-akcije minimalnog iznosa kapitala  2 miliona EUR, koje su u vlasništvu najmanje 250 akcionara; akcije koje su u vlasništvu najmanje 500 akcionara.

da su isplaćene dividende po prioritetnim akcijama, ako su izdate – na način utvrđen odlukom o njihovom izdavanju
minimalni nivo tržišne likvidnosti akcija
prosečnu dnevnu vrednost prometa -  najmanje 500 hiljada RSD i prosečan dnevni broj zaključenih tranasakcija –  najmanje 5 (pet) transakcija mereno u poslednjih šest meseci. -
  
Posebni uslovi za dužničke hov da izdavalac po poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju, nije poslovao sa gubitkom  

vrednost emisije

najmanje 10 miliona EUR najmanje  1 milion EUR
da račun izdavaoca nije bio u blokadi u poslednjih 180 dana da račun izdavaoca nije bio u blokadi u poslednjih 60 dana.

 

SMart Listing

  Mogu se ukljućiti isključivo akcije ili depozitne potvrde na akcije
Dužina poslovanja
Tri godine ili kraće
Poslovni rezultat
Pozitivan
Mišljenje revizora
Pozitivno mišljenje ili mišljenje za rezervom
 
Uslovi koji se održavaju tokom perioda listiranja 1 milion EUR u izuzetnim slučajevima ne manje od 500.000 EUR
internet stranica izdavaoca - izrađena na srpskom i engleskom jeziku
da se u javnosti u slobodnom prometu (free float), nalazi najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca
akcije minimalnog iznosa kapitala u visini 150.000 EUR