Procedura prijema na tržište

Regulisano tržište

Poslove koji se odnose na postupak prijema hartija od vrednosti na listing regulisanog tržišta Beogradske Berze, sprovodi Komisija za listing Beogradske berze.
Izdavalac hartija od vrednosti podnosi Komisiji za listing, zahtev za uključenje na listing regulisanog tržišta, zajedno sa dokumentacijom propisanom Pravilnikom o listing Beogradske berze.
Uz zahtev za listing, izdavalac je dužan da dostavi sve podatke predviđene elementima zahteva i navede sve bitne informacije i podatke koji se odnose na njegovo poslovanje, kao i na hartije od vrednosti koje su predmet zahteva za listing, a koji bi mogli da utiču na formiranje cene tih hartija od vrednosti na Berzi.
Komisija za listing, u roku od pet dana od dana prijema zahteva za listing i dostavljene dokumentacije donosi rešenje o prijemu hartije od vrednosti na jedan od sledećih segmenata listinga regulisanog tržišta, opredeljen zahtevom Izdavaoca:

 • Prime Listing,
 • Standard Listing
 • SMart Listing.

Hartije od vrednosti koje ne ispunjavaju uslove za uključenje na listing ili je zahtevom za listing opredeljen segment regulisanog tržišta koji nije listing, uključuju se na Open Market, pod uslovom da su ispunjeni uslovi propisani Pravilima Berze.

Na uključenje hartija od vrednosti na Open Market, primenjuju se odredbe Pravila Berze.
Postupak uključenja hartija od vrednosti na Open Market počinje na osnovu ispunjenog propisanog obrasca zahteva za uključenje na Open Market, čiju sadržinu i obrazac propisuje Direktor Berze, a zahtev se mora odnositi na sve izdate hartije od vrednosti izdavaoca iste vrste i klase.
Po zahtevu, direktor Berze donosi:

 • rešenje o uključivanju hartija od vrednosti na Open Market - ako su ispunjeni uslovi utvrđeni Pravilima za njihovo uključenje na Open Market;
 • rešenje o uključivanju hartija od vrednosti na MTP Belex, kada nisu ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Pravilima za njihovo uključivanje na Open Market;

MTP Belex

Na MTP Belex uključuju se i hartije od vrednosti koje neispunjavaju uslov za uključenje na Open Market kao i hartije od vrednosti koje su isključene sa Open Marketa iz sledećih razloga:

 • hartije od vrednosti uključene na Open Market prestale da ispunjavaju uslove
 • datom hartijom od vrednosti na tom segmentu regulisanog tržišta nije trgovalo najmanje 180 dana,
 • po rešenju Berze, a u slučaju neispunjenja obaveza dostavljenja izveštaja i informatora
 • izdavalac ne izvršava uredno svoje finansijske obaveze prema Berzi po osnovu organizovanja trgovanja njegovim hartijama od vrednosti na Open Market;
 • po nalogu Komisije za hartije od vrednosti, kao i u
 • drugim slučajevima utvrdjenim ovim Pravilima.

Rešenjem o uključenju hartije od vrednosti na regulisano tržište ili MTP Belex određuje se segment i tržišni segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, metod trgovanja, indikativna cena za prvo trgovanje, datum prvog trgovanja, kao i način izražavanja cene hartije od vrednosti u smislu ovih Pravila.

Indikativna cena za prvo trgovanje hartijama od vrednosti utvrđuje se prema sledećim pravilima, u visini:

 1. obračunske vrednosti akcije u skladu sa ovim Pravilima ili cene kojom se ugovorom o prodaji kapitala u postupku privatizacije investitor (kupac) obavezao na minimalnu otkupnu cenu datih akcija, ukoliko je cena iz ugovora viša od obračunske vrednosti akcija;
 2. poslednje kupoprodajne cene hartija od vrednosti ostvarene u primarnoj javnoj ponudi u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, indikativna cena za prvo trgovanje akcijama, na obrazložen predlog izdavaoca utvrđuje se u visini

 1. cene koja je utvrđena skupštinskom odlukom izdavaoca, a koja je viša od obračunske vrednosti akcija i jednaka procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa zakonom, pod uslovom da je data procena vrednosti utvrđena u periodu koji nije duži od 6 meseci pre datuma podnošenja zahteva i da je objavljena na internet stranici izdavaoca, ili
 2. poslednje referentne cene hartija od vrednosti (cena na zatvaranju, preovlađujuća cena i dr) ostvarenoj na drugom regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici, pod uslovom da je ista ostvarena u periodu koji ne prethodi podnošenju zahteva duže od tri meseca, ili
 3. koju obrazloženo odredi izdavalac u svom zahtevu, ako je obračunska vrednost akcija negativna.

Indikativna cena za prvo trgovanje drugim finansijskim instrumentima utvrđuje se u visini cene koju obrazloženo odredi u svom zahtevu podnosilac zahteva za uključenje datih instrumenata.

Indikativna cena za prvo trgovanje hartijama od vrednosti ne može biti niža od 10 dinara.

Vrednost761,70
Promena10,98
% 1,46%
16.04.2021. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,5584
USD/RSD98,2519
Izvor NBS, 16.04.2021.
Tržišna kapitalizacija - 16.04.2021.
537.690.030.244 RSD
4.573.812.082 EUR
Vesti sa Berze
01.04.2021.
BELEX Monthly Report - March 2021
22.03.2021.
Sazivanje Skupštine Berze- 22.03.2021.
22.03.2021.
Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2021. godinu- 22.03.2021.
Poslednje vesti
16.04.2021.
Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
16.04.2021.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
16.04.2021.
Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
16.04.2021.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
16.04.2021.
Godišnji izveštaj za 2020. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac