print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi17.08.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.03.2018.SIMBOL: PRGS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaProgres Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje AD Beograd
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaZmaj Jovina  broj 8-10
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.progres.rs
Datum osnivanja30.05.1952.
Broj rešenja upisa u sudski registar1.Broj registarskog uloška 1-363-00 Trgovniski sud u Beogradu ; Upisan u registar privrednih društava Agencije za privredne registre pod brojem BD. 38062 od 20.02.2006. godine 2. Agencija za privatizaciju je dana 05.12.2011. godine donela je Odluku o restrukturiranju broj 5346/11-316/04 kojim je pokrenut postupak restrukturiranja Kompanije Progres a.d. Beograd. Danom stupanja na snagu Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" broj 83/14) subjekt privatizacije se nalazio u postupku restrukturiranja. Kako Zakon ne poznaje restrukturiranje u postupku privatizacije Rešenjem Agencije za privredne registre BDSL 119/2014 od 04.09.2014. godine upisana je u Registar privrednih subjekata promena podataka tako da je izvršeno brisanje oznake u restrukturiranju iz poslovnog imena subjakta privatizacije.
Matični broj07034245
PIB - poreski identifikacioni broj100002604
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB banka Beograd A.D.- Beograd310-160756-35
Piraeus bank AD125-1807960-71
Banka Poštanska štedionica AD200-2227540101000-77
Erste bank AD340-31726-06
MTS banka a.d. Beograd360-2385-23
Šifra delatnosti04671
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaTrgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
Ime i prezime direktoraRadanović Živko, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktVojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora
Telefon011/2620-192; 011/2711-615
Faks011/2620-192
e-mailvpetrov@progres.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA4.982.6994.987.0764.766.863
Stalna imovina4.418.3234.473.8334.333.031
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.232.7944.156.7934.080.676
- Nekretnine postrojenja i oprema4.232.7944.156.7934.080.676
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani185.529317.040252.355
- Učešća u kapitalu97.614225.907225.819
- Ostali dugoročni finansijski plasmani87.91591.13326.536
Obrtna imovina564.376513.243433.832
- Zalihe10.6666.57012.183
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina553.710506.673421.649
- Potraživanja123.115118.243107.382
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani409.131380.279305.362
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina15.4391.7518.851
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja6.0256.40054
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina4.982.6994.987.0764.766.863
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA4.982.6994.987.0764.766.863
Kapital3.603.5793.426.1973.093.508
- Osnovni kapital3.717.8323.719.6083.717.025
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve490.613490.613490.613
- Revalorizacione rezerve948.554948.554948.554
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti3.59500
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti21.86621.17521.308
- Neraspoređen dobitak207.730207.730207.730
- Gubitak1.742.8791.919.1332.249.106
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.234.1321.337.4111.442.589
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze1.234.1321.337.4111.442.589
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.208.0151.278.2581.312.412
- Ostale kratkoročne obaveze2071.30441.872
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 25.91057.84988.305
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze144.988223.468230.766
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI21.53923.90228.234
- Prihodi od prodaje1.47700
- Prihodi do aktiviranja učinaka1903715
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi19.87223.86528.219
POSLOVNI RASHODI213.017201.469186.302
- Nabavna vrednost prodate robe4761015
- Troškovi materijala8.31311.6588.764
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi46.59148.16133.032
- Troškovi amortizacije i rezervisanja75.98076.28076.083
- Ostali poslovni rashodi81.65765.36068.408
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK191.478177.567158.068
Finansijski prihodi31.607113.87578.606
Finansijski rashodi191.405165.62982.418
Ostali prihodi18.275141.51116.735
Ostali rashodi1.198.8349.964177.529
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.531.83597.774322.674
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA1.531.83597.774322.674
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda7.47678.4807.299
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK1.539.311176.254329.973
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA4.766.8634.410.3474.311.9784.281.1184.095.297
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA4.333.0314.268.3224.202.4484.126.2064.013.939
Nematerijalna imovina00000
Nekretnine , postrojenja i oprema4.080.6764.094.1704.026.6843.960.2143.857.697
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani252.355174.152175.764165.992156.242
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA433.832142.025109.530154.91281.358
Zalihe12.18311.80111.94412.01611.809
Potraživanja po osnovu prodaje107.12799.50996.01397.63257.586
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja25541000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani305.36227.96938228211.420
Gotovinski ekvivalent i gotovina8.8512.5021.06544.082539
Porez na dodatu vrednost01551269004
Aktivna vremenska razgraničenja5448000
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA4.766.8634.410.3474.311.9784.281.1184.095.297
KAPITAL3.093.5081.588.1451.131.135788.754798.979
Osnovni kapital3.717.0253.718.0453.720.6863.720.8623.720.887
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve490.613490.613490.613490.613490.613
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme948.554948.554948.554948.554948.554
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata21.30820.19520.1716.32515.676
Nerasporedjeni dobitak207.730256.493256.493256.493276.045
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak2.249.1063.805.3654.265.0404.621.4434.621.444
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE020.00020.00020.00020.000
Dugoročna rezervisanja020.00020.00020.00020.000
Dugoročne obaveze00000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE230.766220.247224.882231.504237.046
KRATKOROČNE OBAVEZE1.442.5892.581.9552.935.9613.240.8603.039.272
Kratkoročne finansijske obaveze00000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije87.352103.105114.324119.457102.182
Obaveze iz poslovanja379.520448.556501.972536.356478.891
Ostale kratkoročne obaveze887.4121.928.7992.194.0802.434.0292.282.240
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost2070000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine88.098101.495125.585151.018175.959
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI28.21922.26112.94412.97715.678
Prihodi od prodaje roba0010078
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga00000
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi28.21922.26112.93412.97715.600
POSLOVNI RASHODI186.287183.180152.609143.182143.472
Nabavna vrednsot prodate robe156262597
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe156162519
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala1.3416552993291.032
Troškovi goriva i energije7.4236.8917.2506.1155.138
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi33.03235.50928.61527.02930.640
Troškovi proizvodnih usluga2.8744.4932.1531.8731.912
Troškovi amortizacije76.08367.84167.48666.80466.303
Troškovi dugoročnih rezervisanja020.000000
Nematerijalni troškovi65.53447.79146.79641.03238.369
POSLOVNI DOBITAK00000
POSLOVNI GUBITAK158.068160.919139.665130.205127.794
FINANSIJSKI PRIHODI78.606138.13565.18138.159502.940
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi4.8650491.02049
Prihodi od kamata6.1164.182620425
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule67.625133.95364.51237.135502.866
FINANSIJSKI RASHODI82.4181.147.528385.626278.041190.841
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00000
Rashodi kamata54.506699.39573.441101.83096.398
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule27.912448.133312.185176.21194.443
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000312.099
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.8121.009.393320.445239.8820
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5.7785.0413.4911.3454.314
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA97.132310.8891.6333.63542.046
OSTALI PRIHODI10.9584.4393.97357.749897
OSTALI RASHODI80.398127.56676135.152122.376
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000025.094
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA322.6741.599.287455.040349.7800
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000025.094
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA322.6741.599.287455.040349.7800
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda004.6356.6225.542
Odloženi poreski rashodi perioda00000
Odloženi poreski prihodi perioda010.520000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK000019.552
NETO GUBITAK322.6741.588.767459.675356.4020
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Nema-----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Palata ProgresBeograd, Zmaj Jovina 8-10Poslovni prostor6.878,5612
Poslovni prostorNovi Beograd, Jurija Gagarina 182Poslovni prostor1810
Zgrada računskog centraKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor1.2380
Poslovna zgradaKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor2.9580
Hala servis i aneksKrnjača, Pančevački put 47Poslovna zgrada9.8590
Acetilenska stanicaKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor1500
Tehnički nulti servisKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor2.0180
Tehnološki fluidiKrnjača, Pančevački put 47Postrojenje00
Konsignaciono skladišteKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor6.1620
Uljna stanicaKrnjača, Pančevački put 47Tehnički objekat300
Benzinska stanicaKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor340
Portirnica i podizna rampaKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor240
Stanica za ispitivanje motoraKrnjača, Pančevački put 47Tehnički objekat2560
Benzinska stanica SheerKrnjača, Pančevački put 47Poslovni prostor3940
Poslovni prostorRepublika Hrvatska, Zagreb, MaksimirskaPoslovni prostor3520
Vila sa pomoćnim objektomRepublika Hrvatska, Mali LošinjVila4270
Poslovni prostorBosna i Hercegovina, Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 10Poslovni prostor3220
Poslovni prostorBJR Makedonija, SkopljePoslovni prostor440
Poslovni prostorRepublika Hrvatska, Zagreb, Novi RetkovacPoslovni prostor2.0340

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Progres Interagrar d.o.o. Beorad, zavisno društvoZmaj Jovina 8-104843
Progres Autokuća d.o.o. Beograd, zavisno društvoKrnjača, Pančevački put 4714.0348

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd, Zmaj Jovina 8-10Gradsko-građevinsko zemljište0,11
Krnjača, Pančevački Put 47Gradsko-građevinsko zemljište7,6

12. Realni tereti na imovini

Društvo nema realnog tereta na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.119.016
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcija obična
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSPROGE21643
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije130,57
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitkaDruštvo nije donelo odluku o pokriću gubitka koji je iskazan po finansijskim izveštajima 2011. godine, 2012. godine, 2013. godine,2014. godine,2015. godine i 2016. godine
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluProgres Interagrar doo putem osnivačkog uloga 100 % Progres Autokuća doo putem osnivačkog uloga 100% Razvojna banka AD u stečaju Novi Sad putem kapitala 0.00201% IMR AD u restruktuiranju putem kapitala 3.91763 % PB Agrobanka a.d -adm.uprava u stečaju Beograd putem kapitala 0.00837% Veterinarski zavod ad Subotica putem kapitala 0.00920% Energoprijekt Holding AD putem kapitala 0.00831 % Kopaonik AD Beograd putem kapitala 0.04536% Kompanija Dunav osiguranje AD putem kapitala 0,00752% Privredna banka AD u stečaju putem kapitala 0,00021 % RMHK Trepča a.d. u restrukturiranju putem kapitala 2,80335%
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskih izveštaja 31.12.2017. godine ugovorena sa Preduzećem za reviziju Kreston MDM Revizija d.o.o. Beograd,Dečanska 12 Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 22.02.2018.godine. 2. Redovna XXVII sednica Skupštine akcionara Kompanije Progres a.d. Beograd zakazana za 27.06.2017. godine nije donela odluke po predloženim tačkama dnevnog reda koje se tiču finansijskih izveštaja 2016. godine 3. Ponovljena XXVII sednica Skupštine akcionara održana 11.07.2017. godine donela je Odluke po tačkama dnevnog reda (Usvajanje godišnjih finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i ocenom mišljenja Komisije za reviziju, Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2016. godinu, Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2016. godinu i donošenje Odluke o članovima Nadzornog odbora. 4. Privredni sud u Beogradu na ročištu održanom 04.08.2017. godine donosi Rešenje Broj:2 Reo. 20/2017 kojim se potvrđuje usvajanje izmenjenog i dopunjenog unapred pripremljenog plana reorganizacije, podnetog ovom Sudu 01.12.2016. godine. Na doneto rešenje se može uložiti žalba Privrednom apelacionom sudu preko Privrednog suda. 5.Apelacioni sud je vratio na ponovno odlučivanje i Privredni sud u Beogradu je zakazao ročište za izmenjeni i dopunjeni upared pripremljeni plan reorganizacije za 10.05.2018. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Živko Radanović, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Živko Radanović, Generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Živko Radanović, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd