NUMBER OF SHARES ADMITTED TO TRADING DIFFERS FROM THE NUMBER OF SHARES REGISTERED IN CSD.
print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.lasta.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.08.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora07.03.2018.SIMBOL: LSTA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaAutoput Beograd- Niš  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.lasta.rs
Datum osnivanja18.02.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-1359-00
Matični broj07019734
PIB - poreski identifikacioni broj100002006
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-6790-76
Šifra delatnosti04939
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime direktoraVeljko Vukobratović. generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMilorad Štulić, rukovodilac računovodstva
Telefon011/3402-304
Faks011/2880-296
e-mailmilorad.stulic@lasta.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA11.445.62911.007.659
Stalna imovina9.607.3469.050.558
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja33.18437.563
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva9.278.7248.705.537
- Nekretnine postrojenja i oprema9.278.7248.705.537
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani295.438307.458
- Učešća u kapitalu263.558276.462
- Ostali dugoročni finansijski plasmani31.88030.996
Obrtna imovina1.838.2831.922.616
- Zalihe204.634203.433
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja572572
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.633.0771.718.611
- Potraživanja1.320.5171.079.458
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak473531
- Kratkoročni finansijski plasmani19.00948.053
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina43.76736.648
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja249.311553.921
- Odlozena poreska sredstva034.485
Poslovna imovina11.445.62911.007.659
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva9.880.83512.245.982

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA11.445.62911.007.659
Kapital2.110.7241.890.242
- Osnovni kapital1.983.5121.983.512
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve12.79712.797
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.2963.779
- Neraspoređen dobitak159.232125.688
- Gubitak42.521227.976
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze9.334.9059.117.417
- Dugoročna rezervisanja0253.248
- Dugoročne obaveze4.012.4722.851.892
- Dugoročni krediti2.835.2562.130.911
- Ostale dugoročne obaveze1.177.216720.981
- Kratkoročne obaveze5.322.4336.012.277
- Kratkoročne finansijske obaveze3.111.8023.607.895
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.287.7931.402.805
- Ostale kratkoročne obaveze880.316961.516
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 42.52240.061
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva9.880.83512.245.982

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI10.286.7209.681.347
- Prihodi od prodaje10.206.7829.554.905
- Prihodi do aktiviranja učinaka46.41651.391
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi33.52275.051
POSLOVNI RASHODI9.109.5679.002.124
- Nabavna vrednost prodate robe423.579186.196
- Troškovi materijala3.702.9263.541.090
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.781.7832.818.293
- Troškovi amortizacije i rezervisanja642.920676.701
- Ostali poslovni rashodi1.558.3591.779.844
POSLOVNI DOBITAK1.177.153679.223
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi74.29762.089
Finansijski rashodi1.234.590861.103
Ostali prihodi133.436482.397
Ostali rashodi193.654392.121
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA43.35829.515
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja83738.796
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA09.281
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA42.5210
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK09.281
NETO GUBITAK42.5210
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima03.298
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica05.983
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.793
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA9.050.5588.523.7237.771.8117.411.4077.949.196
Nematerijalna imovina37.56326.27714.8787.2652.736
Nekretnine , postrojenja i oprema8.705.5378.043.5887.343.6696.993.1037.536.569
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani307.458453.858413.264411.039409.891
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA34.48534.08836.46000
OBRTNA IMOVINA1.922.6161.561.102999.914999.688843.597
Zalihe204.005149.661135.310164.945162.397
Potraživanja po osnovu prodaje1.014.966852.030602.709280.811269.734
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja65.02324.83837.46838.69618.549
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani48.05360.84282.074118.16532.977
Gotovinski ekvivalent i gotovina36.648330.69453.139128.20371.910
Porez na dodatu vrednost8.4243.59114.33644.522106.976
Aktivna vremenska razgraničenja545.497139.44674.878224.346181.054
VANBILANSNA AKTIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83429.719.483

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.793
KAPITAL1.890.2421.047.2641.436.5211.910.7642.724.688
Osnovni kapital1.983.5121.983.5121.983.5121.983.5122.419.460
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve12.79712.79712.79712.79712.797
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3.7796.75213.05158.19657.306
Nerasporedjeni dobitak125.688273.964395.556914.9441.292.030
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak227.9761.216.257942.293942.293942.293
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.105.1401.799.7183.140.4652.684.6872.995.514
Dugoročna rezervisanja253.248258.938276.595298.296320.050
Dugoročne obaveze2.851.8921.540.7802.863.8702.386.3912.675.464
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0330.032320.869269.599269.599
KRATKOROČNE OBAVEZE6.012.2776.941.8993.910.3303.546.0452.802.992
Kratkoročne finansijske obaveze3.607.8953.309.451968.7001.255.4431.130.088
Primljeni avansi, depoziti i kaucije34.96324.59021.29612.37010.525
Obaveze iz poslovanja1.367.8421.573.5101.316.9691.339.9491.263.780
Ostale kratkoročne obaveze961.5161.666.4781.485.070890.628320.665
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost13.09261.73252.4582.5274.090
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.03228.58840.53810.35342.111
Pasivna vremenska razgraničenja24.937277.55025.29934.77531.733
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83429.719.483

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI9.629.9569.866.8959.914.7708.462.0836.486.493
Prihodi od prodaje roba200.757136.20089.87028.8360
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.354.1489.605.7769.307.2637.872.4926.349.658
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.50.124105.377497.009535.038111.007
Drugi poslovni prihodi24.92719.54220.62825.71725.828
POSLOVNI RASHODI8.950.7338.959.8118.641.7387.620.6005.966.313
Nabavna vrednsot prodate robe186.196127.56981.61227.3761.352
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe51.39138.22325.85229.86727.973
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala720.780627.738529.432485.586430.424
Troškovi goriva i energije2.820.3102.861.9732.612.5632.128.5471.922.191
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.818.2932.752.1472.808.0212.612.0441.678.590
Troškovi proizvodnih usluga1.417.1381.620.6611.594.1981.382.696934.723
Troškovi amortizacije676.701645.214607.805585.485593.206
Troškovi dugoročnih rezervisanja019.078105.05982.04349.452
Nematerijalni troškovi362.706343.654328.900346.690384.348
POSLOVNI DOBITAK679.223907.0841.273.032841.483520.180
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI62.08918.37724.1677.724129.491
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2.2026133879611.381
Prihodi od kamata29.85510.3504.7054.3861.273
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule30.0327.41419.0752.377126.837
FINANSIJSKI RASHODI861.1031.062.116593.229478.633244.936
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi27.85019.519666607127
Rashodi kamata691.934703.326543.847417.777237.845
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule141.319339.27148.71660.2496.964
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA799.0141.043.739569.062470.909115.445
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA49.68627.54226.91022.33723.083
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA163.275456.54955.37154.65833.841
OSTALI PRIHODI432.711124.51055.947248.38681.138
OSTALI RASHODI228.846223.362350.31376.26554.963
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00381.143510.374420.152
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA29.515664.514000
NETO DOBITAK POSLOVANJA38.7966.6622.87900
NETO GUBITAK POSLOVANJA0002.831930
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.2810384.022507.543419.222
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0657.852000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda0002.96642.136
Odloženi poreski rashodi perioda019.63207.0890
Odloženi poreski prihodi perioda01.61111.53421.9000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK9.2810395.556519.388377.086
NETO GUBITAK0675.873000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Remontna hala BeogradOpravke4.360----
Hala dnevne nege (stara) - BeogradDnevne opravke1.600----
Hala dnevne nege (nova) - BeogradDnevne opravke1.800----
Terminusni objekat - Beograd. Banovo brdoTerminusni objekat80----
Restoran u Autocentru BeogradRestoran500----
Upravna zgrada u Autocentru u BeograduKancelarije2.500----
Portirnica Autocentar BeogradKancelarije100----
Nadstrešnica u Autocentru - Beograd400----
Parking površine - BeogradParkiranje autobusa22.872----
Benzinske stanice - Beograd200----
Terminusni objekti Kontejneri - Beograd150----
Objekat perionice u Beogradu570----
Objekat Autobuske stanice u Barajevu240----
Peroni na autobuskoj staniciBarajevo3.500----
Nadstrešnica na autobuskoj stanici u BarajevuBarajevo-----
ParkinziBarajevo1.700----
Objekat dnevne negeBarajevo1.100----
PortirnicaBarajevo12----
Benzinska stanicaBarajevo50----
Hala dnevne nege - OpravkeMladenovac2.100----
Hala dnevne nege (stara) - OpravkeMladenovac1.500----
ParkinziMladenovac4.000----
Parkinzi-noviMladenovac4.000----
PortirnicaMladenovac15----
Objekat autobuske staniceMladenovac710----
Objekat autobuske stanice-novaMladenovac210----
Peroni na autobuskoj stanici - obeMladenovac3.000----
Benzinske staniceMladenovac100----
Hala dnevne negeSopot550----
ParkinziSopot3.100----
Objekat autobuske staniceSopot270----
Peroni na autobuskoj staniciSopot350----
Benzinska stanicaSopot50----
Hala dnevne negeStara Pazova1.500----
Hala dnevne nege - staraStara Pazova900----
PortirnicaStara Pazova200----
Objekat Upravne zgradeStara Pazova300----
ParkinziStara Pazova8.600----
Objekat autobuske staniceStara Pazova1.100----
Peroni na autobuskoj staniciStara Pazova2.600----
NadstrešnicaStara Pazova550----
Objekat Autobuska stanicaBanovci50----
Objekti kiosciStara Pazova90----
Benzinske staniceStara Pazova100----
Hala dnevne negeInđija600----
PortirnicaInđija50----
Benzinska stanicaInđija50----
ParkinziInđija2.000----
KioskInđija50----
PeroniInđija1.600----
Autobuska stanicaInđija550----
Objekat autobuske staniceLajkovac250----
NadstrešnicaLajkovac180----
Objekat autobuske staniceValjevo1.500----
Nadstrešnica na ASValjevo1.600----
Upravna zgradaValjevo500----
Manja zgradaValjevo220----
Hala dnevne nege - novaValjevo3.862----
Hala dnevne nege - staraValjevo1.800----
Objekat RetoranaValjevo500----
SaobraćajniceValjevo12.000----
Objekat stolarske radioniceValjevo450----
Objekat limarske radioniceValjevo780----
Obejakt autobuske staniceDivčibare30----
Objekat autobuske staniceMionica260----
NadstrešnicaMionica80----
Objekat autobuske staniceOsečina250----
Peroni na aut. staniciOsečina2.500----
NadstrešnicaOsečina150----
Benzinske StaniceValjevo200----
Hala Dnevne negeSmederevska Palanka830----
PortirnicaSmederevska Palanka30----
Benzinksa stanicaSmederevska Palanka100----
ParkinziSmederevska Palanka2.200----
Objekat autobuske staniceSmederevska Palanka900----
Peroni na ASSmederevska Palanka2.200----
Objekat aut. stanice-Kusatku160----
Objekat aut. staniceSelevac400----
Peroni na ASSelevac800----
Objekat autobuske staniceAzanja130----
Objekat JUBANDAG-aSmederevska Palanka900----
Hala dnevne negeObrenovac1.900----
Objekat za pranje vozilaObrenovac450----
Objekat upravne zgradeObrenovac560----
Parkinzi i saobraćajniceObrenovac14.000----
Benzinske staniceObrenovac100----
Restoran na ASObrenovac200----
Objekat autobuske staniceObrenovac400----
Objekat autobuske staniceSmederevo850----
Peroni na ASSmederevo2.500----
AutocentarSmederevo1.100----
NadstrešnicaSmederevo300----
Benzinska stanicaSmederevo50----
Rekonstrukcija Radioničke haleSmederevo765----
Dogradnja Radioničke haleSmederevo834----
Objekat autobuske staniceProkuplje145----
Objekat nadstrešniceProkuplje153----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel "Lasta" LjubovijaLjubovijaObjekat poslovnih usluga928-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd-broj parcele 341/1 i 341/2-KO Veliki Mokri Lug4ha 44a 32am2-
Azanja-br. parcele 17266/2-KO Azanja08 a 95 m2-
Barajevo-br. parc.5350-KO Barajevo68a 00 m2-
Barajevo-br. parc.5357-KO Barajevo37a 50 m2-
Inđija-br.parc.530/3-KO Inđija60a 58m2-
Inđija-br. parc.500-KO Inđija2a 73m2-
Kusadak-br.parc.12899-KO Kusadak74a 77m2-
Lajkovac-br.parc.859/2-KO Lajkovac22a 16 m2-
Mionica-br.parc.112/1-KO Mionica-38a 51m2-KO Mionica38a 51m2-
Mionica-br.parc.112/2-KO Mionica01a 60m2-
Mionica-br.parc.112/3-KO Mionica07m2-
Mladenovac-br.parc.460/1, 460/3 i 461-KO Mladenovac1aha9a30m2-
Mladenovac-br.parc.435/1-KO Mladenovac10092 m2-
Mladenovac-br.parc.459- KO Mladenovac2737 m2-
Mladenovac-br.parc.2110-KO MLadenovac35a65m2-
Mladenovac-br.parc.2913/2-KO Mladenovac33a 59m2-
Obenovac. br. parc. 1583. KO Urovci16a 70 m2-
Obrenovac. br. parc. 1589. KO Urovci3ha 09a 80 m2-
Obrenovac. br. parc.1597. KO Urovci21a 27 m2-
Prokuplje. br. parc. 4323/1 KO Prokuplje10a 45m2-
Selevac.br. parc.14325/1. KO Selevac21a 34m2-
Smederevo. br. parc.613. KO Smederevo56a 43m2-
Smederevo. br. parc. 1313. KO Smederevo74a 00m2-
Smederevo. br. parc. 1314. KO Smederevo02 a 40 m2-
Smederevo. br. parc. 1280/5. KO Smederevo12a 26m2-
Smederevo. br. parc. 1280/6. KO Smederevo06 a 37 m2-
Smederevo. br. parc. 1309/2.KO Smederevo05a 90m2-
Smederevo. br.parc. 1310/1. KO Smederevo04a 19 m2-
Smederevo. br. parc. 7499/1. KO Smederevo87a 64m2-
Smederevo. br. parc.7499/2. KO Smederevo47a 93m2-
Smederevo. br. parc.7499/3. KO Smederevo08a 06m2-
Smederevo. br. parc.7499/4. KO Smederevo03a 74m2-
Smederevo. br. parc.7500/1. KO Smederevo19a 08m2-
Smederevo. br. parc.7500/2. KO Smederevo02a 80m2-
Smederevo. br. parc.7501/1. KO Smederevo4ha 29a 54m2-
Smederevo. br. parc.7502/2. KO Smederevo56a 00m2-
Smederevo. br. parc.7502. KO Smederevo09a 44m2-
Smederevo. br. parc.11708/1. KO Smederevo14a 24m2-
Smederevo. br. parc. 11710/1. KO Smederevo43a 11m2-
Smederevo. br. parc.13316. KO Smederevo28a 50m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 747/1. KO Smederevska Palanka58a 12m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2776/3. KO Smederevska Palanka01a 57m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2777/2 KO Smederevska Palanka02a 55m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/2. KO Smederevska Palanka00a 46m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/4. KO Smederevska Palanka00a 98m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/4. KO Smederevska Palanka82a 79m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/6. KO Smederevska Palanka00a 10m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2781/3. KO Smederevska Palanka00a 31m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2782/1. KO Smederevska Palanka64a 73m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5277. KO Smederevska Palanka06a 76m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5278/1. KO Smederevska Palanka35a 55m2-
Sopot. br. parc. 1611 i 1612. KO Sopot49a 54m2-
Sopot. br. parc. 1615. KO Sopot28a 37m2-
Sopot. br. parc. 1610/1. KO Sopot9a65m2-
Stara Pazova. br. parc. 1455/3. KO Stara Pazova2ha 14a 22m2-
Stara Pazova. br. parc. 2469. KO Stara Pazova35a 74m2-
Stara Pazova. br. parc. 2472. KO Stara Pazova21a 23m2-
Valjevo. br. parc. 715. KO Divčibare25 a64m2-
Valjevo. br. parc.311/2. KO Valjevo4ha 62a 78m2-
Valjevo. br. parc.11/3. KO Valjevo11a 66m2-
Valjevo. br. parc.31. KO Valjevo16a 41m2-
Valjevo. br. parc.98. KO Valjevo14a 73m2-
Valjevo. br. parc.7398. KO Valjevo-
Ljubovija, br. parcele 707/4.K.O. Lonjin31a57m2-

12. Realni tereti na imovini

IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA HIPOTEKAMA UPISANIM KOD ODGOVARAJUĆIH KATASTARA NEPOKRETNOSTI NA DAN 28.03.2018. GODINE 1. Autocentar Beograd- KO Veliki Mokri Lug - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 2. Autocentar Obrenovac- KO Urovci - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd, po Ugovoru o sred. kreditu br. 07019734-190-2013 u iznosu od 7.300.000 EUR. Rok vraćanja u 60 jednakih mesečnih rata - do 30.06.2018.godine. - Podnet je zahtev RGZ- Služba za katastar nepokretnosti Urovci za izmenu hipoteke od strane hipotekarnog poverioca ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd - Hipoteke I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd u iznosu od 5.625.422,75 EUR, po Ugovoru o sred.kreditu br. 07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 3. Autobuska stanica Obrenovac- KO Obrenovac - Hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Niš po Ugovoru o kreditu br. 105011458002416764 u iznosu 6.000.000,00 EURA od 15.06.2011. god. sa rokom otplate do 15.06.2016. god u 60 jednakih mesečnih rata - Hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 2.000.000,00 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105011458002516383 od 06.06.2012. god. sa rokom vraćanja 06.06.2016. god. - Hipoteka III reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 3.083.333,37 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105011453000418443 od 06.06.2012. god. Sa pripadajucim Aneksom I od 06.06.2013.godine sa rokom vraćanja do 06.06.2014. god. - Hipoteka IV reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 260.000.000 RSD po Ugovoru o kreditu br. 105011452064250782 od 13.09.2013. god./n.br.Aneksa br.1 105332045504462894 od 10.10.2014.godine sa rokom otplate - 21 mesečna rata od 12.380.952,38 RSD do 10.06.2016.god. - Hipoteka V reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 624.999,22 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105050453000501077/050 od 23.01.2014. god./n.br. Aneks br.1 105332045802777664 od 10.10.2014.god., sa rokom otplate od 21 mesečne rate od 29.761,87 EUR do 30.06.2016.god. - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Hipoteka uspostavljena na osnovu Ugovora o regulisanju dužničko- poverilačkih odnosa koji je zaključen sa svim finansijskim poveriocima dana 31.08.2015. godine, a stupio je na snagu 12.10.2015. godine(Ugovor o restruktuiranju je zaključen zbog reprogramiranja svih postojećih kreditnih obaveza prema AIK Banka A.D. Beograd). - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 4. Autocentar Mladenovac- KO Mladenovac Varoš - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd u iznosu od 5.625.422,75 EUR, po Ugovoru o sred.kreditu br. 07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 5. Autocentar Inđija- KO Inđija 1- deo 4 - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd, po Ugovoru o sred. kreditu br. 07019734-190-2013 u iznosu od 7.300.000 EUR. Rok vraćanja u 60 jednakih mesečnih rata - do 30.06.2018.godine. 6. Autocentar Stara Pazova- KO Stara Pazova - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd u iznosu 6.000.000 EUR, po Ugovoru o srednjoročnom kreditu br. 001646516/07019734-102 sa rokom otplate u 60 mesečnih rata do 31.12.2015. god. - Hipoteka II reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd, po Ugovoru o srednjoročnom kreditu br. 07019734-259-2011, u iznosu 3.500.000 EUR sa rokom otplate u 60 jednakih mesečnih rata počev od 04.11.2011. god. - Hipoteka III reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd, po Ugovoru o srednjeročnom kreditu br. 07019734-256-2012 u iznosu od 1.800.000 EUR 29.10.2012. Napomena: Ugovori o kreditu na osnovu kojih su uspostavljene hipoteke I i II reda su refinansirani Ugovorom o kreditu kojim je uspostavljena hipoteka III reda, ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd nije dostavila brisovne dozvole za ispis hipoteka I i II reda, faktički se može govoriti o postojanju jedino hipoteke I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd, po Ugovoru o sred. kreditu br. 07019734-190-2013. 7. Autocentar Sopot- KO Sopot - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd u iznosu 6.000.000 EUR, po Ugovoru o srednjoročnom kreditu br. 001646516/07019734-102 sa rokom otplate u 60 mesečnih rata do 31.12.2015. god. - Hipoteka II reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd, po Ugovoru o srednjoročnom kreditu br. 07019734-259-2011, u iznosu 3.500.000 EUR sa rokom otplate u 60 jednakih mesečnih rata počev od 04.11.2011.god. Hipoteka III reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd, po Ugovoru o srednjeročnom kreditu br.07019734-256-2012 u iznosu od 1.800.000 EUR 29.10.2012.Kredit refinansiran - čeka se brisovna saglasnost. - Hipoteka IV reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd u iznosu od 5.625.422,75 EUR, po Ugovoru o sred.kreditu br. 07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Ugovori o kreditu na osnovu kojih su uspostavljene hipoteke I, II i III reda su refinansirani Ugovorom o kreditu kojim je uspostavljena hipoteka IV reda, ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd nije dostavila brisovne dozvole za ispis hipoteka I, II i III reda, faktički se može govoriti o postojanju jedino hipoteke I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd, po Ugovoru o sred.kreditu br 07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine. 8. Autobaza Prokuplje- KO Prokuplje - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd, po Ugovoru o sred. kreditu br. 07019734-190-2013 u iznosu od 7.300.000 EUR. Rok vraćanja u 60 jednakih mesečnih rata - do 30.06.2018.godine. - Podnet je zahtev RGZ- Služba za katastar nepokretnosti Urovci za izmenu hipoteke od strane hipotekarnog poverioca ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd - Hipoteke I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd u iznosu od 5.625.422,75 EUR, po Ugovoru o sred.kreditu br. 07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 9. Autocentar Valjevo- KO Valjevo - Hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Niš po Ugovoru o kreditu br. 105011458002416764 u iznosu 6.000.000 EURA od 15.06.2011. god. sa rokom otplate do 15.06.2016. god u 60 jednakih mesečnih rata - Hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 2.000.000 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105011458002516383 od 06.06.2012. god. sa rokom vraćanja 06.06.2016. god. - Hipoteka III reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 3.083.333,37 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105011453000418443 od 06.06.2012. god. Sa pripadajucim Aneksom I od 06.06.2013.godine sa rokom vraćanja do 06.06.2014. god. - Hipoteka IV reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 624.999,22 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105050453000501077/050 od 23.01.2014. god./n.br. Aneks br.1 105332045802777664 od 10.10.2014.god., sa rokom otplate od 21 mesečne rate od 29.761,87 EUR do 30.06.2016.god. - Hipoteka V reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 260.000.000 RSD po Ugovoru o kreditu br. 105011452064250782 od 13.09.2014. god./n.br.Aneksa br.1 105332045504462894 od 10.10.2014.godine sa rokom otplate - 21 mesečna rata od 12.380.952,38 RSD do 10.06.2016.god. - Hipoteka VI reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god., Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Zahtev za uspostavljanjem hipoteke na osnovu Ugovora o regulisanju dužničko- poverilačkih odnosa koji je zaključen sa svim finansijskim poveriocima dana 31.08.2015. godine, a stupio je na snagu 12.10.2015. godine(Ugovor o restruktuiranju je zaključen zbog reprogramiranja svih postojećih kreditnih obaveza prema AIK Banka A.D. Beograd). - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 10. Zgrada ugostiteljstva Motel (autobuska stanica)- KO Osečina - Hipoteka I reda u korist AIK Banke a.d. Niš od 415.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 105011130000074240 od 23.07.2010.godine - Hipoteka II reda u korist AIK Banke a.d. Niš od 100.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 1050116132000067103 od 26.10.2009.god/n.br.Aneksa br.2 1050116132000067103 od 01.11.2011.god. - Hipoteka III reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 100.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 105011132000097035 od 01.11.2012.godine. - Hipoteka IV reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 100.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 105011132000097035 od 02.11.2012.godine./n.br. Aneks br.1 od 04.11.2013.godine/n.br.Aneks br. 2 od 31.10.2014.godine, Aneks broj 3 od 02.11.2015. godine i Aneks br. 4 od 27.10.2016. godine(izmenom upisane hipoteke rok važenja garancije produžen je do 05.11.2017. godine). - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 11. Autobuska stanica- KO Lajkovac - Hipoteka I reda u korist AIK Banke a.d. Niš od 415.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 105011130000074240 od 23.07.2010.godine - Hipoteka II reda u korist AIK Banke a.d. Niš od 100.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 1050116132000067103 od 26.10.2009.god/n.br.Aneksa br.21050116132000067103 od 01.11.2011.god. - Hipoteka III reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 100.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 105011132000097035 od 02.11.2012.godine./n.br., Aneks br. 1 od 04.11.2013.godine/n.br.Aneks br. 2 od 31.10.2014.godine, Aneks broj 3 od 02.11.2015. godine i Aneks br. 4 od 27.10.2016. godine(izmenom upisane hipoteke rok važenja garancije produžen je do 05.11.2017. godine). - Hipoteka IV reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 100.000 EUR po Ugovoru o bankarskoj garanciji broj 105011132000097035 od 02.11.2012.godine./n.br. Aneks br.1 od 04.11.2013.godine/n.br.Aneks br.2 od 31.10.2014.godine. - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 12. Autobuska stanica i Autobaza- KO Barajevo - Hipoteka I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd, po Ugovoru o srednjoročnom kreditu br. 07019734-259-2011, u iznosu 3.500.000 EUR sa rokom otplate u 60 jednakih mesečnih rata počev od 04.11.2011. god. - Hipoteka II reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd u iznosu od 5.625.422,75 EUR, po Ugovoru o sred.kreditu br .07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Ugovor o kreditu na osnovu kojeg je uspostavljena hipoteke I reda je refinansiran Ugovorom o kreditu kojim je uspostavljena hipoteka II reda, ALPHA BANK Srbija A.D. Beograd nije dostavila brisovnu dozvolu za ispis hipoteke I reda, faktički se može govoriti o postojanju jedino hipoteke I reda u korist ALPHA BANK Srbija A.D.Beograd, po Ugovoru o sred.kreditu br .07019734-190-2013 od 08.08.2013. godine, Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 15.10.2013. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 12.10.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 13. Zgrada drumskog saobraćaja, autobuska stanica i katastarske parcele- KO Smederevo - Hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Niš po Ugovoru o kreditu br. 105011458002416764 u iznosu 6.000.000 EURA od 15.06.2011. god. sa rokom otplate do 15.06.2016. god u 60 jednakih mesečnih rata - Hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 2.000.000 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105011458002516383 od 06.06.2012. god. sa rokom vraćanja 06.06.2016. god. - Hipoteka III reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 3.083.333 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105011453000418443 od 06.06.2012. god. Sa pripadajucim Aneksom I od 06.06.2013.godine sa rokom vraćanja do 06.06.2014. god. - Hipoteka IV reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 260.000.000 RSD po Ugovoru o kreditu br. 105011452064250782 od 13.09.2014. god./n.br.Aneksa br.1 105332045504462894 od 10.10.2014.godine sa rokom otplate - 21 mesečna rata od 12.380.952,38 RSD do 10.06.2016.god. - Hipoteka V reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 624.999,22 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105050453000501077/050 od 23.01.2014. god./n.br. Aneks br.1 105332045802777664 od 10.10.2014.god., sa rokom otplate od 21 mesečne rate od 29.761,87 EUR do 30.06.2016.god. - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Hipoteka uspostavljena na osnovu Ugovora o regulisanju dužničko- poverilačkih odnosa koji je zaključen sa svim finansijskim poveriocima dana 31.08.2015. godine, a stupio je na snagu 12.10.2015. godine(Ugovor o restruktuiranju je zaključen zbog reprogramiranja svih postojećih kreditnih obaveza prema AIK Banka A.D. Beograd). - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 14. Radioničke hale i magacinski prostor- Autobaza- KO Smederevo - Hipoteka I reda u korist EUROBANK a.d. Beograd u iznosu od 35.061.464,09 dinara po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu br. LC-12/13 od 12.07.2013 god. i Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 19.12.2014 god., sa rokom otplate od 18 meseci počevši od 12.01.2014 god. u 12 mesečnih rata. - Izvršna vansudska hipoteka u korist EUROBANK a.d. Beograd u iznosu od 219.691,07 EUR po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-12/13 od 12.07.2013. god., Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 19.12.2014. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 23.09.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 15. Smederevska Palanka- Peroni AS- KO Smederevska Palanka - Hipoteka I reda u korist EUROBANK EFG ad Beograd u iznosu od 1.092.491,06 EUR po Ugovoru o izdavanju garancije br. N-LG-323/12 od 09.03.2012. god., Aneksa broj 1 navedenog ugovora od 21.03.2012. godine, Aneksa broj 2 navedenog ugovora od 26.02.2014. godine i Aneksa broj 3 navedenog ugovora od 23.09.2015. godine(za obezbeđenje potraživanja po ugovoru o kreditu N-323/12), navedenim Aneksom broj produžen je rok trajanja garancije do 08.09.2017. godine. - Hipoteka II reda u korist EUROBANK a.d. Beograd u iznosu od 219.691,07 EUR po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-12/13 od 12.07.2013. god., Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 19.12.2014. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 23.09.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 16. Smederevska Palanka- Protektirnica- KO Smederevska Palanka - Hipoteka I reda u korist EUROBANK EFG ad Beograd u iznosu od 1.092.491,06 EUR po Ugovoru o izdavanju garancije br. N-LG-323/12 od 09.03.2012. god., Aneksa broj 1 navedenog ugovora od 21.03.2012. godine, Aneksa broj 2 navedenog ugovora od 26.02.2014. godine I Aneksa boj 3 navedenog ugovora od 23.09.2015. godine(za obezbeđenje potraživanja po ugovoru o kreditu N-323/12), navedenim Aneksom broj produžen je rok trajanja garancije do 08.09.2017. godine. - Hipoteka II reda u korist EUROBANK a.d. Beograd u iznosu od 219.691,07 EUR po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-12/13 od 12.07.2013. god., Aneksu broj 1 navedenog ugovora od 19.12.2014. godine i Aneksu broj 2 navedenog ugovora od 23.09.2015. godine, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . 17. Smederevska Palanka- Autobuska stanica - Hipoteka I reda u korist VTB banke ad. Beograd - po Ug.o dugoročnom dinarskom kreditu, sa valutnom klauzulom br. 375119458000012723 na iznos od 1.500.000,00 EUR od 20.11.2013. godine. Rok otplate kredita je 36 meseci - 20.11.2016.godine. 18. Smederevska Palanka- Autobaza- KO Smederevska Palanka - Hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 260.000.000 RSD po Ugovoru o kreditu br. 105011452064250782 od 13.09.2014. god./n.br.Aneksa br.1 105332045504462894 od 10.10.2014.godine sa rokom otplate - 21 mesečna rata od 12.380.952,38 RSD do 10.06.2016.god. - Hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 624.999,22 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105050453000501077/050 od 23.01.2014. god./n.br. Aneks br.1 105332045802777664 od 10.10.2014.god., sa rokom otplate od 21 mesečne rate od 29.761,87 EUR do 30.06.2016.god. - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Hipoteka uspostavljena na osnovu Ugovora o regulisanju dužničko- poverilačkih odnosa koji je zaključen sa svim finansijskim poveriocima dana 31.08.2015. godine, a stupio je na snagu 12.10.2015. godine(Ugovor o restruktuiranju je zaključen zbog reprogramiranja svih postojećih kreditnih obaveza prema AIK Banka A.D. Beograd). - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 19. Ljubovija- Hotel “Lasta- KO Lonjin - Hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 260.000.000,00 RSD po Ugovoru o kreditu br. 105011452064250782 od 13.09.2014. god./n.br.Aneksa br.1 105332045504462894 od 10.10.2014.godine sa rokom otplate - 21 mesečna rata od 12.380.952,38 RSD do 10.06.2016.god. - Hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Niš u iznosu od 624.999,22 EUR po Ugovoru o kreditu br. 105050453000501077/050 od 23.01.2014. god./n.br. Aneks br.1 105332045802777664 od 10.10.2014.god., sa rokom otplate od 21 mesečne rate od 29.761,87 EUR do 30.06.2016.god. - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . Napomena: Hipoteka uspostavljena na osnovu Ugovora o regulisanju dužničko- poverilačkih odnosa koji je zaključen sa svim finansijskim poveriocima dana 31.08.2015. godine, a stupio je na snagu 12.10.2015. godine(Ugovor o restruktuiranju je zaključen zbog reprogramiranja svih postojećih kreditnih obaveza prema AIK Banka A.D. Beograd). - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. Napomena: Sve navedene hipoteke su upisane u Listovima nepokretnosti koji se odnose na nepokretnosti S.P.“Lasta“a.d. Beograd. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGAMA NA POKRETNIM STVARIMA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 28.03.2018. GODINE 1. Zl. broj 3696/06 Založni poverilac: RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO Zahtev za upis zal.pr. je podnet 27.03.2006. god. Pravni osnov: Rešenje br.: 416-875/2006-11/2 od 17.04.2006. god. 416-698/2006-11/1 od 22.03.2006.god. 416-483/2006-11/2 od 27.02.2006.god. 416-01101/2006-11/2 od 22.05.2006.god. 416-1418/2006-11/2 od 19.06.2006.god. 47-01517/2005-20/689-010 od 24.03.2006.god. Zapisnik br.433-830/2006-13-1 od 10.07.2006.god., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO, Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga od 06.06.2006.god., Zapisnik o stanju duga za period od 01.01.2005. do 31.05.2006.god. br. 416-1469/2006-11 od 22.06.2006.god.RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 801.478.982,73 CSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 801.478.982, 73 CSD Predmeti založnog prava: 116 autobusa 2. Zl. broj 6390/06 Založni poverilac: RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO Zahtev za upis zal.pr. je podnet 19.10.2006. god. Pravni osnov: Rešenje br.: 416-1722/2006-11/2 od 24.07.2006. god. 416-01976/2006-11/2 od 15.08.2006.god. Zapisnik br. 433-1199/2006-13-1 od 13.09.2006.god., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO, Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari u postupku ustanovljavanja založnog prava br. 433-1199/2006-13-2 od 17.10.2006.god. RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO, Zapisnik o stanju duga br. 416-2095/2006-11 od 30.08.2006.god. RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO, Zahtev za odlaganje plaćanja po Rešenju kancelarijske kontrole za maj 2006.god. od 09.08.2006.god., Zahtev za odlaganje plaćanja duga po Rešenju kancelarijske kontrole za jun 2006.god. od 18.08.2006.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 136.085.136,69 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 136.085.136,69 RSD Predmeti založnog prava: 38 autobusa 3. Zl. broj 16553/2010 Založni poverilac: Československa Obchodni Banka AS Zahtev za upis zal.pr. je podnet 21.09.2010. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 13.09.2010.god., zaveden kod Zalogodavca pod brojem 11386 dana 14.09.2010.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 1 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 31.12.2010, overen pod brojem - dana - od strane -. Izmena i dopuna podataka o upisanom založnom pravu po zahtevu koji je podnet 31.12.2010 odobrena je rešenjem Zl.br.16553-1/2010 od 06.01.2011, a odnosi se na podatak da je zalogodavac stekao pravo svojine na založenim stvarima, sve u skladu sa Aneksom 1 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 07.06.2011, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br.7436 dana 07.06.2011. godine Izmena i dopuna podataka o upisanom založnom pravu po zahtevu koji je podnet 9.6.2011odobrena je rešenjem Zl.br.16553-2/2010 od 13.06.2011, a odnosi se na podatak o založenim stvarima, sve u skladu sa Aneksom br. 2 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks broj 3 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 30.06.2011, overen pod brojem - dana - od strane -. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 4 Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 22.01.2016, overen pod brojem - dana - od strane -. na osnovu kojeg je registrovana izmena podataka koji se odnose na napomene kod obezbeđenog potraživanja tako što je upisano "Potraživanja dospevaju u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/1 od 18. avgusta 2010. godine i Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/2 od 18. avgusta 2012. godine uključujući i sve njihove izmene učinjene s vremena na vreme". Registraciona prijava podneta je dana 25.1.2016. godine u 14:46:19 časova. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.609.450,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.000.000,00 EUR Ostale napomene: Potraživanja dospevaju u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/1 od 18. avgusta 2010. godine i Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/2 od 18. avgusta 2010. godine uključujući i sve njihove izmene učinjene s vremena na vreme Predmeti založnog prava: 20 autobusa 4.Zl. broj 21701/2010 Založni poverilac: Alpha Bank ad Beograd Zahtev za upis zal.pr. je podnet 09.12.2010. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi za obezbeđenje Ugovora br.001646516/07019734-102 o srednjoročnom kreditu – vraćanje u ratama od 02.12.2010.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 6.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.412.386,07 EUR Predmeti založnog prava: 3 autobusa (turistički autobusi) 5. Zl. broj 6911/2012 Založni poverilac: PRIVREDNA BANKA AD BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 23.05.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o obezbeđenju potraživanja zalogom na pokretnim stvarima br. 14/12 od 17.05.2012.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks I Ugovora o obezbeđenju potraživanja zalogom na pokretnim stvarima broj 14/12 br. Aneksa 234/16 zaključen dana 23.02.2016, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 1782 dana 23.02.2016. godine Rešenjem Zl.br.6911-1/2012 od 11.03.2016. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.03.2016. godine u 08:00:00 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava i potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 287.178,09 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Ostale napomene: Zalogom se obezbeđuje potraživanje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 447/12 od 17.05.2012. godine sa Sporazumom o načinu izmirenja obaveza broj PRS-1500/15 od 30.09.2015. godine, dok celokupno potraživanje dospeva 01.11.2017. godine. Predmeti založnog prava: 28 autobusa 6. Zl. broj 11060/2012 Založni poverilac: Československa Obchodni Banka AS Zahtev za upis zal.pr.je podnet 01.08.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 24.07.2012. godine, zaveden kod zalogodavca pod brojem 9113 dana 24.07.2012. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Br. 1 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 11.10.2012, overen pod brojem - dana - od strane -. sa prilogom 1., zaveden kod zalogodavca pod br. 12180/1 dana 12.10.2012. godine Rešenjem Zl.br.11060-1/2012 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva zalogodavca koji je podnet dana 17.10.2012. godine u 10:40:49 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci o predmetima zaloge tako što je izbrisana oznaka da se radi o budućim stvarima i bliže opisani predmeti zaloge (ukupno 11 predmeta zaloge). Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 06.12.2012, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 15203 dana 10.12.2012. godine, na osnovu koga su promenjeni podaci o pojedinim predmetima založnog prava - onako kako je to navedeno u izreci odluke a na osnovu zahteva za upis izmena ili dopuna podataka o upisanom založnom pravu Zl.br.11060/2012, koji je podneo zalogodavac dana 11.12.2012.godine u 12:26:42 časova. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks, br. 3 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 22.01.2013, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 931 dana 24.01.2013. godine Rešenjem Zl.br.11060-3/2012 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva zalogodavca koji je podnet dana 31.01.2013. godine u 12:21:06 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci o predmetu zaloge upisanom pod rednim br. 10 tako što su dopunjeni podaci koji se odnose na ovaj predmet. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 4 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 22.01.2016, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.11060-4/2012 od 27.01.2016. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 25.01.2016. godine u 14:39:32 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.845.270,50 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.000.000,00 EUR Ostale napomene: Potraživanja dospevaju u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu br. 1356/12/33700/LASTA/1 od 16. jula 2012. godine i Ugovora o kreditu br. 1358/12/33700/LASTA/2 od 16. jula 2012. godine uključujući i sve njihove izmene učinjene s vremena na vreme. Predmeti založnog prava: 20 autobusa 7. Zl. broj 6261/2013 Založni poverilac: SRPSKA BANKA AD BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 26.04.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 25.04.2013.god., zaveden kod zalogodavca pod br. 306 dana 26.04.2013. god. i kod zalogodavca pod brojem 5572 dana 26.04.2013.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 450.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 600.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 6 autobusa 8. Zl. broj 13408/2013 Založni poverilac: ALPHA BANK AD BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 21.08.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima radi obezbeđenja ugovora br. 07019734-190-2013 o srednjoročnom kreditu – vraćanje u ratama od 09.08.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima za obezbeđenje Ugovora br. 07019734-190-2013 o srednjoročnom kreditu - vraćanje u ratama zaključen dana 21.10.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br. 13408-1/2013 od 06.11.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 4.11.2015. godine u 9:09:29 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmete založnog prava i dan dospelosti opisan u napomenama kod podataka o potraživanju koje obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.300.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 9.157.547,82 EUR Ostale napomene: Zalogodavac se obavezuje da dospelu i nedospelu glavnicu u iznosu od EUR 5.625.422,75 (petmilionašeststotinadvadesetpethiljadačetiristotinedvadesetdva i 75/100 EUR) vrati založnom poveriocu u mesečnim ratama najkasnije do 31.12.2019. godine u skladu sa planom otplate koji čini deo Osnovnog ugovora. Predmeti založnog prava: 130 autobusa 9. Zl. broj 16517/2013 Založni poverilac: KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, KRAGUJEVAC Zahtev za upis zal.pr.je podnet 15.10.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 10.10.2013.god., zaveden kod založnog poverioca pod br.1520 od 11.10.2013.god. i kod zalogodavca pod br. 13264 dana 11.10.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.1 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 30.09.2014, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod br.918 dana 30.09.2014.godine. Rešenjem Zl.br.16517-1/2013 od 10.10.2014. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 08.10.2014.godine u 09:25:10 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom i predmet zaloge. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 29.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod br. 409/1 dana 29.09.2015. godine i kod zalogodavca pod brojem 11629/1 dana 29.09.2015. godine. Rešenjem Zl.br. 16517-2/2013 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva založnog poverioca koji je podnet dana 17.11.2015. godine u 09:16:23 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom kao o podatke o predmetima zaloge, a sve u skladu sa priloženim Aneks br. 2 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima od 29.09.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 500.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 556.160,07 EUR Predmeti založnog prava: 38 autobusa 10. Zl. broj 18455/2013 Založni poverilac: VTB Banka Akcionarsko društvo Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 21.11.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi 375119458000012723/Z-1 od 20.11.2013.god., zaveden kod založnog poverioca pod br. 15102/2 od 20.11.2013.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.500.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.100.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 15 autobusa 11. Zl. broj 18369/2013 Založni poverilac: Agencija za osiguranje depozita, u ime i za račun Republike Srbije Zahtev za upis zal.pr.je podnet 20.11.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.11.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 1 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 19.05.2014, overen pod brojem - dana - od strane -. ; zaveden kod založnog poverioca pod br. 296 dana 19.05.2014. godine i kod zalogodavca pod br. 5980 dana 19.05.2014. godine Pravni osnov izmene i dopune: Ugovor o ustupanju obezbeđenog potraživanja (cesija) sa svim akcesornim poverilačkim pravima broj 2015-38/91560534 zaključen dana 19.02.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. zaveden kod prijemnika pod brojem 383/15 dana 19.02.2015. godine, a kod ustupioca pod brojem 42/15 dana 19.02.2015. godine, overen od strane Javnog beležnika Vladan Radikić, Beograd-Zemun, br. UOP 442-2015 dana 19.02.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 861.959,53 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 926.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 12 autobusa 12. Zl. broj 19940/2013 Založni poverilac: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.12.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima br. R 2295/13 od 04.12.2013.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 700.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 740.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 4 autobusa 13. Zl. broj 2910/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.03.2014. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 27.02.2014.god., zaveden kod založnog poveriova pod brojem C0602-1-636 dana 28.02.201.4.god. i kod zalogodoavca pod br. 2524 dana 27.02.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 419.822,26 EUR Predmeti založnog prava: 25 autobusa 14. Zl. broj 8002/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 03.06.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 30.05.2014.god., zaveden kod zalogodavca pod brojem 6420 dana 30.05.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 150.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 167.852.054,81 RSD Predmeti založnog prava: 24 autobusa 15. Zl. broj 9999/2014 Založni poverilac: RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava , CVPO Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.07.2014.god. Pravni osnov: Zakonsko založno pravo- Zapisnik br. CVP – 433-22-2327/2014-I 6012-2 od 08.07.2014.god., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO; Zapisnik o stanju duga po osnovu javnih prihoda br. CVP-433-12-2450/2014-I 6013 od 02.07.2014.g., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO; Dopuna Zapisnika o stanju duga po osnovu javnih prihoda br. CVP-433-12-2450/2014-I 6013 od 03.07.2014.god.,RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO; Pravni osnov izmene i dopune: Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari br. CVP-433-22-2327/2014-I 6012-2 od 21.07.2014.god., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO; Pravni osnov izmene i dopune: Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari br. CVP-433-22-2327/2014 – I 6012-3 od 08.08.2014.god., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO; Zapisnik o stanju duga po osnovu javnih prihoda br. Cvp-433-12-2851/2014-I 6013 od 01.08.2014.g., RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO; Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 315.108.588,14 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 317.861.487,40 RSD Ostale napomene: Založno pravo upisano u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga. Zapisnikom o popisu i proceni pokretnih stvari br. CVP-433-22-2327/2014-I6012-2 od 21.07.2014. godine, Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike utvrđen novi iznos poreskog duga u iznosu od 231.543.515,41 dinar i popis i procena pokretnih stvari koje se zalažu i vrednost pokretnih stvari koje se zalažu utvrđena u visini od 233.044.662,76 dinara. Predmeti založnog prava: 87 autobusa 16. Zl. broj 13500/2014 Založni poverilac: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.09.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima br. 168/14 od 10.09.2014.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 1 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima broj 168/14 zaključen dana 21.10.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. ,zaveden kod zalogodavca pod br. 12594/1 dana 21.10.2015. godine Rešenjem Zl.br.13500-1/2014 od 14.12.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 10.12.2015. godine u 11:19:57 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.558.843,04 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.175.002,49 EUR Predmeti založnog prava: 4 autobusa 17. Zl. broj 18282/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 18.12.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 15.12.2014.g., zaveden kod založnog poverioca pod brojem C0602-1-3420 dana 18.12.2014.god., a kod zalogodavca pod brojem 15243 dana 15.12.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 150.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 165.501.369,87 RSD Predmeti založnog prava: 25 autobusa 18. Zl. broj 799/2015 Založni poverilac: RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava , CVPO Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.01.2015.god. Pravni osnov: Zakonsko založno pravo- Zapisnik br. CVP-433-22-167/2015-I6012 od 28.01.2015. godine, Republika Srbija,Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike ,Zapisnik o stanju duga Broj : CVP-433-12-170/2015-I6013 od 26.01.2015. godine, Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 280.836.652,26 RSD. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 338.717.380,95 RSD. Ostale napomene: Založno pravo ustanovljeno u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga. Predmeti založnog prava: 83 autobusa 19. Zl. broj 16009/2015 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 09.11.2015. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 26.10.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.353.380,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.589.674,72 EUR Ostale napomene: Korisnik kredita je obavezan da otplati dug, uvećan za pripisanu kamatu u grejs periodu u jednakim mesečnim ratama od kojih prva dospeva 24 meseca nakon stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, odnosno 12.10.2017. godine, a poslednja 28.11.2017. godine. Grejs period traje 24 meseca od dana stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa. Predmeti založnog prava: Pokretne stvari-vozila prema Specifikaciji vozila koja se zalažu kod Poštanske štedionice, zavedena kod zalogodavca dana 26.10.2015. godine, ukupne vrednosti od 122.176.968,00 dinara. 20. Zl. broj 4058/2016 Založni poverilac: VTB BANKA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr. je podnet 25.03.2016. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi 375119458000012723/Z-2 od 16.03.2016. godine , zaveden kod zalogodavca pod br.2711/2 dana 16.03.2016.godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.136.738,10 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.370.000,00 EUR Ostale napomene: Kao dan dospelosti potraživanja upisan poslednji dan roka otplate kredita. Predmeti založnog prava: 35 autobusa Napomena: Sve navedene zaloge na pokretnim stvarima S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. 21. Zl. broj 9199/2016 Založni poverilac: RS, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, CVPO Zahtev za upis zal.pr. je podnet 29.06.2016. god. Pravni osnov: Zapisnik br. CVP-433-22-1809/2016-I6012 od 28.06.2016. godine, Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Zapisnik o stanju duga na dan 31.05.2016. godine Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Broj: CVP-433-12-1826/2016-I6013 od 23.062016. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 770.707.939,63 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 770.707.939,63 RSD Ostale napomene: Založno pravo ustanovljeno u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga. Predmeti založnog prava: 30 autobusa 22. Zl. broj 8816/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr. je podnet 28.06.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 od 19.06.2017. godine Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br 1 ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 08.08.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. na osnovu kojeg su, nakon podataka o predmetu založnog prava broj 20, registrovanih rešenjem Zl.br. 8816/2017 od 30.06.2017. godine, registrovani podaci o novim predmetima zaloge od r.br. 21 do r.br. 40 (autobus reg.oznaka BG 1124-AŠ; autobus reg. oznaka BG 999-AŠ; autobus reg. oznaka BG 999-HŠ; autobus reg. oznaka BG 1121-IĐ; autobus reg. oznaka BG 1124-AČ; autobus reg. oznaka BG 999-BĆ; autobus reg. oznaka BG 999-CĆ; autobus reg. oznaka BG 1124-AČ; autobus reg. oznaka BG 1124-AĐ; autobus reg. oznaka BG 1124-AW; autobus reg. oznaka BG 1121-HŽ; autobus reg. oznaka BG 999-IĆ; autobus reg. oznaka BG 999-BČ; autobus reg. oznaka BG 999-HW; autobus reg. oznaka BG 999-HŽ; autobus reg. oznaka BG 1124-BČ; autobus reg. oznaka BG 999-IČ; autobus reg. oznaka BG 999-AČ; autobus reg. oznaka BG 1124-AŽ; autobus reg. oznaka BG 1124-AY). Registraciona prijava podneta je dana 14.8.2017. godine u 13:38:42 časova. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 03.11.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 12483 dana 03.11.2017. godine Rešenjem Zl.br.8816-2/2017 od 09.11.2017. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 6.11.2017.godine u 14:52:51 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 3 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 30.11.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.8816-3/2017 od 07.12.2017. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 05.12.2017.godine u 14:41:36 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 4 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 25.01.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 839/4 dana 25.01.2018. godine. Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 31.1.2018. godine u 14:09:18 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 8816-4/2017 od 02.02.2018. godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava tako što se registruje založno pravo na sledećim predmetima: Autobus, marka: OTOKAR model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006258; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006256, Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006260; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006261; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006262; Autobus, marka: OTOKAR , model: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006263; Autobus, marka: OTOKAR, model, KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006276; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006277; Autobus, model: OTOKAR, marka: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006278; Autobus, marka: model: broj šasije: NLRTMZ180JA006278; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006279; Autobus, marka: OTOKAR , model: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006280; Autobus , marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006281. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 17.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 22.000.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 57 autobusa 23. Zl. broj 18808/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.10.2017. godine, zaveden kod založnog poverioca pod brojem S-15-1-3282 dana 20.10.2017. godine, a kod zalogodavca pod Br. 11771/5 dana 18.10.2017. godine od 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 203.704,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 223.978,06 EUR Ostale napomene: Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje ugovorom je nastalo po osnovu Aneksa Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61634001 od 27.02.2014. godine, zaključenog sa zalogodavcem dana 18.10.2017. godine u iznosu do EUR 203.704,07 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, što na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 24.315.319,65, sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine. Predmeti založnog prava: 33 autobusa 24. Zl. broj 18812/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.10.2017. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. 15 dana 20.10.2017. godine i kod zalogodavca br. 11771/10 dana 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.465.932,11 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.611.831,60 EUR Ostale napomene: Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje ugovorom je nastalo po osnovu Aneksa ugovora o okvirnom kreditu br. 62634009 zaključenog sa zalogodavcem dana 18.10.2017. godine u iznosu do EUR 1.465.932,11 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, što na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 174.982.305,65 sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine a poslednja 20.09.2020. godine. Predmeti založnog prava: 33 autobusa Napomena: Sve navedene zaloge na pokretnim stvarima S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGOM NA PRAVIMA POTRAŽIVANJA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 28.03.2018. GODINE 1. Zl. broj 3457/2012 Založni poverilac: Eurobank EFG ad Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 16.03.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja br. Z-N-LG-323/12 od 13.03.2012.god. zaveden kod založnog poverioca pod br. 02-5036/12 dana 13.03.2012.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi potraživanja br. Z-N-LG-323/12 zaključen dana 25.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.3457-1/2012 od 13.10.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.10.2015.godine u 13:42:05 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.081.566,15 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.406.035,15 EUR Ostale napomene: Dospelost potraživanja vezuje se za Ugovor o izdavanju garancije br. N-LG-323/12 od 09.03.2012. godine sa pripadajućim Aneksima 1,2 i 3 Predmeti založnog prava: 2 prava kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 2. Zl. broj 8542/2012 Založni poverilac: AIK Banka ad, Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 14.06.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 06.06.2012.godine, zaveden kod zalogodavca pod brojem 6920 dana 06.06.2012.godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.000.000,00 EUR; 4.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 3.000.000,00 EUR; 5.500.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 3. Zl. broj 12815/2012 Založni poverilac: EFG Leasing ad Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 06.09.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 26.06.2012.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 257.749,10 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 295.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 2 prava kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 4. Zl. broj 12817/2012 Založni poverilac: EFG Leasing ad Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 06.09.2012. g0d. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 09.07.2012.godine, zaveden kod založnog poverioca pod br. 1389 dana 10.07.2012.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 655.398,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 748.098,72 EUR Predmeti založnog prava: 2 prava kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 5. Zl. broj 18683/2012 Založni poverilac: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD, NIŠ Zahtev za upis zal.pr.je podnet 19.12.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 14.12.2012. godine , zaveden kod zalogodavca pod br. 15539 dana 14.12.2012. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 120.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 150.000.000,00 RSD Predmeti založnog prava: Pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor – Ukupno novčano potraživanje – sadašnje i buduće iz Ugovora o poveravanju prevpza putnika na linijama javnog prigradskog prevoza u Beogradu zaključenog dana 24.04.2008.god. Zavedenog pod br. 5522 kod zalogodavca LASTA AD BEOGRAD a IV – 06/346.3-10/08 kod dužnika zalošenog potraživanja GRADA BEOGRADA - GRADSKE UPRAVE DIREKCIJE ZA JAVNI PREVOZ BEOGRAD sa svim postojećim i budućim Aneksima istog Ugovora. 6. Zl. broj 4434/2013 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.03.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 25.02.2013.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 120.000.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 7. Zl. broj 11717/2013 Založni poverilac: Eurobank Akcionarsko društvo Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 23.07.2013.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja br. Z-LC-12/13 od 16.07.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.1 Ugovora o zalozi potraživanja br. Z-LC-12/13 zaključen dana 25.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem: 01-20652/15 od 25.09.2015. godine i kod zalogodavca pod br. 11491 dana 25.09.2015. godine Rešenjem Zl.br. 11717-1/2013 od 13.10.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.10.2015. godine u 13:37:54 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 219.691,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 285.598,00 EUR Ostale napomene: Dospelost potraživanja vezuje se za Ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu br. LC-12/13 od 12.07.2013. godine pripadajućim Aneksima 1 i 2 Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 8. Zl. broj 14806/2013 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 16.09.2013.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 13.09.2013.god. zaveden kod zalogodavca pod br. 11120 od 13.09.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks I Ugovora o zalozi prava potraživanja od 13.09.2013. godine zaključen dana 10.10.2014, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 12379/1 dana 10.10.2014. godine, na osnovu koga su promenjeni podaci o osnovnom i maksimalnom iznosu obezbeđenog potraživanja i datumu dospelosti obezbeđenog potraživanja, shodno registracionoj prijavi za upis izmene ili dopune podataka o upisanom založnom pravu Zl.br.14806/2013, koju je dana 10.11.2014.godine podneo založni poverilac. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 260.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 310.000.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 9. Zl. broj 7239/2012 Založni poverilac: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.05.2012.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi budućih potraživanja R 0828/12 od 11.05.2012.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks broj 1 ugovora o zalozi budućih potraživanja broj R 0828/12 od 11.maja 2012 godine zaključen dana 07.10.2013, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.7239-2/2012 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva založnog poverioca koji je podnet dana 22.10.2013. godine u 10:07:53 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom tako što je dodato još jedno potraživanje i promenjeni su podaci o predmetima zaloge, a sve prema priloženom Aneksu broj 1 ugovora o zalozi budućih potraživanja broj R 0828/12 od 11.maja 2012 godine Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.2 Ugovora o zalozi budućih potraživanja br. R 0828/12 od 11.05.2012. godine zaključen dana 04.12.2013, overen pod brojem - dana - od strane -. na osnovu koga su dodati podaci o još jednom obezbeđenom potraživanju - onako kako je to navedeno u izreci odluke a shodno registracionoj prijavi za upis izmene ili dopune podataka o upisanom, založnom pravu ZL.7239/2012, koju je podneo založni poverilac dana 06.12.2013.godine u 10:50:59 časova. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 3 Ugovora o zalozi budućih potraživanja br. R 0828/12 od 11.05.2012. godine zaključen dana 02.12.2014, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 14572/5 dana 02.12.2014. godine Rešenjem Zl.br.7239-5/2012 od 13.01.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja:4.000.000,00 EUR; 1.777.778,00 EUR; 700.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.700.000,00 EUR; 2.050.000,00 EUR; 740.000,00 EUR Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 10. Zl. broj 20439/2013 Založni poverilac: Eurobank Akcionarsko društvo Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 24.12.2013.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja Z-LC-26/13 od 19.12.2013.god., zaveden kod zalogodavca pod br. 16666/2 dana 19.12.2013.god.i kod založnog poverioca pod br. 01-2939/13 dana 19.12.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi potraživanja zaključen dana 31.03.2014, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 4033 dana 01.04.2014. godine Izmena i dopuna podataka o registrovanoj zalozi po prijavi koja je podneta dana 8.4.2014 14:58:19 godine odobrena je rešenjem Zl.br. 20439-1/2013od 10.04.2014.godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.2 ugovora o zalozi potraživanja br. Z-LC-26/13 zaključen dana 25.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br.11491/5 dana 25.09.2015. godine i kod založnog poverioca pod br. 01-20655/15 dana 25.09.2015. godine Rešenjem Zl.br.20439-2/2013 od 13.10.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.10.2015. godine u 13:34:12 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 393.323,81 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 511.321,07 EUR Ostale napomene: Dospelo potraživanje vezuje se za ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu broj LC-26/13 od 19.12.2013. godine s pripadajućim aneksom Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 11. Zl. broj 1017/2014 Založni poverilac: AIK banka a.d. Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 24.01.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 23.01.2014.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks I ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 10.10.2014, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 12380/1 dana 10.10.2014. godine. Rešenjem Zl.br.1017-1/2014 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva založnog poverioca koji je podnet dana 10.11.2014. godine u 14:39:08 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom kao i podaci o danu dospelosti. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 624.999,22 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 710.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 5 prava kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 12. Zl. broj 2908/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.03.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 27.02.2014.god., zaveden kod založnog poverioca pod brojem C 0602-1-641 dana 28.02.2014.god. i kod zalogodavca pod brojem 2520 dana 27.02.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.295.670,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.365.363,77 EUR Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 13. Zl. broj 2912/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.03.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 27.02.2014.god., zaveden kod založnog poverioca pod brojem C 0602-1-635 dana 28.02.2014.god. i kod zalogodavca pod brojem 2523 dana 27.02.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 419.822,26 EUR Predmeti založnog prava: pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 14. Zl. broj 5126/2014 Založni poverilac: EUROBANK a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.04.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja br. Z-LC-01/14 od 02.04.2014.god. zaveden kod založnog poverioca pod brojem 01-5254/14 dana 02.04.2014.god. i kod zalogodavca pod brojem 4129 dana 02.04.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 200.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 260.000.000,00 RSD Predmeti založnog prava: 2 prava kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 15. Zl. broj 13502/2014 Založni poverilac: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.09.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja br. 169/2014 od 10.09.2014.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 1 Ugovora o zalozi na pravu potraživanja broj 169/14 zaključen dana 21.10.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. zaveden kod zalogodavca pod brojem 12594/2 dana 21.10.2015. godine Rešenjem Zl.br.13502-1/2014 od 14.12.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 10.12.2015. godine u 11:20:20 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.558.843,04 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.175.002,49 EUR Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 16. Zl. broj 13503/2014 Založni poverilac: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.09.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja br. 170/2014 od 10.09.2014.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks I ugovora o zalozi na pravu potraživanja broj 170/14 zaključen dana 21.10.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 12594/3 dana 21.10.2015. godine. Rešenjem Zl.br.13503-1/2014 od 14.12.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 10.12.2015.godine u 11:21:09 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.558.843,04 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.175.002,49 EUR Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 17. Zl. broj 14969/2014 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 15.10.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 02.10.2014.god., zaveden kod založnog poverioca pod brojem 12292/2 od dana 09.10.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 24.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 24.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 18. Zl. broj 14968/2014 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 15.10.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 25.09.2014.god., zaveden kod založnog poverioca pod brojem 11596/6 od dana 25.09.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 611.460,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 611.460,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 19. Zl. broj 14970/2014 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 15.10.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 09.10.2014.god., zaveden kod založnog poverioca pod brojem 12291/2 od dana 09.10.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 222.750,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 222.750,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 20. Zl. broj 16383/2014 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 10.11.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 10.10.2014.god., zaveden kod zalogodavca pod br. 12378/1 dana 10.10.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.100.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.500.000,00 EUR Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 21. Zl. broj 17924/2014 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 11.12.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 05.12.2014.god., zaveden kod zalogodavca pod brojem 14761/2 od dana 05.12.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.380.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.380.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 22. Zl. broj 18281/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 18.12.2014.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 15.12.2014.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Ugovora o zalozi na pravu potraživanja od 15.12.2014. godine zaključen dana 06.04.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. na osnovu kojeg je registrovana izmena podataka o predmetu založnog prava (brisani podaci o Aneksu br. 5. Ugovora o pružanju usluge prevoza a upisani podaci o Aneksu br. 6 istog ugovora). Registraciona prijava podneta je dana 15.6.2015. godine u 14:15:43 časova. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 150.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 165.501.369,87,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 23. Zl. broj 250/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 12.01.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 31.12.2014.god. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 16142/2 od dana 31.12.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 900.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 900.00,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 24. Zl. broj 251/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 12.01.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 31.12.2014.god. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 16143/2 od dana 31.12.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 90.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 90.00,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor 25. Zl. broj 548/2015 Založni poverilac: EUROBANK a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 21.01.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja br. LC-Z-12/13 od 26.12.2014.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi potraživanja br. LC-Z-12/13 zaključen dana 25.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 11491/1 dana 25.09.2015. godine Rešenjem Zl.br.548-1/2015 od 13.10.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.10.2015. godine u 13:54:42 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 219.691,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 285.598,00 EUR Ostale napomene: Dan dospelosti potraživanja vezan je za Ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu br. LC-12/13 od 12.07.2013. godine sa pripadajućim Aneksima 1 i 2. Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 26. Zl. broj 777/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.01.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 21.01.2015.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 756.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 756.00,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 27. Zl. broj 775/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.01.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 21.01.2015. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 850/2 dana 21.01.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 48.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 48.00,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 28. Zl. broj 1155/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 05.02.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 03.02.2015. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 1434/2 dana 03.02.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.629.710,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.629.710,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 29. Zl. broj 1425/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 12.02.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 04.02.2015. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 1506/2 dana 04.02.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.900.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.900.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 30. Zl. broj 2770/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 11.03.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 09.03.2015.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.963.730,08 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.963.730,08 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 31. Zl. broj 2772/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 11.03.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 09.03.2015.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 71.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 71.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 32. Zl. broj 3693/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 27.03.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 04.02.2015. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. 1512/2 dana 04.02.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.965.496,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 16.545,22 EUR Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 33. Zl. broj 4166/2015 Založni poverilac: Eurobank Akcionarsko društvo Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 03.04.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja br. Z-LC-06/15 od 30.03.2015. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi potraživanja br. Z-LC-06/15 zaključen dana 25.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem 01-20656/15 dana 25.09.2015. godine i kod zalogodavca pod brojem 11491/4 dana 25.09.2015. godine Rešenjem Zl.br.4166-1/2015 od 13.10.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.10.2015.godine u 13:52:43 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Ostale napomene: Dospelost potraživanja vezuje se za Ugovor o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-06/15 od 26.03.2015. godine sa pripadajućim Aneksom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 406.236,25 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 566.979,00 EUR Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 34. Zl. broj 4530/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.04.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 06.04.2015.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 200.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 200.000,00 RSD Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 35. Zl. broj 5850/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.05.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita od 27.04.2015. godine , zaveden kod zalogodavca pod br. 5101/2 dana 27.04.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.680.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.680.000,00 RSD Predmeti založnog prava: drugo imovinsko pravo 36. Zl. broj 8377/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Niš Zahtev za upis zal.pr.je podnet 15.06.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 09.06.2015. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 7058/2 dana 09.06.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 600.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 630.000,00 EUR Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 37. Zl. broj 13380/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 01.10.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 15.09.2015. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 18.10.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.13880-1/2015 od 09.11.2017. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 06.11.2017. godine u 14:52:51 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 25.01.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 839 dana 25.01.2018. godine Rešenjem Zl.br.13880-2/2015 od 02.02.2018. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 31.1.2018.godine u 14:09:18 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.886.782,22 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.000.000,00 EUR Ostale napomene: Restruktuiranje odobreno na rok od 52 meseca, računajući od datuma stupanja na snagu Ugovora, tako da krajnji rok važnosti kredita ističe dana 31.12.2019. godine. Predmet založnog prava: 5 prava kao predmet zaloge – 5 prava potraživanja čiji su osnov ugovori. 38. Zl. broj 16007/2015 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 09.11.2015. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 26.10.2015. godine , zaveden kod založnog dužnika pod br.C06-1-3330 od 09.11.2015. godine i kod zalogodavca pod br.12794/4 dana 26.10.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.353.380,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.589.674,72 EUR Ostale napomene: Korisnik kredita je obavezan da otplati dug, uvećan za pripisanu kamatu u grejs periodu u jednakim mesečnim ratama od kojih prva dospeva 24 meseca nakon stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, odnosno 12.10.2017. godine, a poslednja 28.11.2017. godine. Grejs period traje 24 meseca od dana stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa. Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 39. Zl. broj 16008/2015 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 09.11.2015. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 26.10.2015. godine zaveden kod zalogodavca pod brojem 12794/6 dana 26.10.2015. godine i kod založnog poverioca pod brojem C06-1-3329 dana 09.11.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 188.064,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 219.879,39 EUR Ostale napomene: Korisnik kredita je obavezan da celokupan dug otplati odmah nakon isteka grejs perioda u trajanju od 24 meseca od dana stupanja na snagu ugovora o o regulisanju dužničko poverilačkih odnosa. Predmeti založnog prava: pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 40. Zl. broj 17495/2015 Založni poverilac: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.12.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 04.11.2015. godine , zaveden kod zalogodavca br. 13845 dana 19.11.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 188.064,07 EUR; 393.323,81 EUR; 1.092.491,06 EUR; 1.558.843,04 EUR; 394.430,31 EUR; 471.079,10 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 219.879,39 EUR; 511.320,95 EUR; 1.420.238,38 EUR; 2.175.002,49 EUR; 473.316,37 EUR; 565.294,92 EUR. Ostale napomene: Dan dospelosti prvog potraživanja: 12.10.2017. godine. Potraživanje Banke Poštanske štedionice. Ugovor o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu br. 61634001, Ugovor o kreditu br. 61634001. Dan dospelosti naveden kao istek grejs perioda od 24 meseca, od datuma 12.10.2015. godine, koji datum je datum stupanja na snagu Ugovora o regulisau dužničko-poverilačkih odnosa (tačka E ugovdne odredbe ugovora o zalozi potraživanja). Dan dospelosti drugog potraživanja: 08.08.2017. godine. Potraživanje EUROBANK. Ugovor o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, Aneks br. 1 Ugovora o kreditu br. LC-26/13, Ugovor o kreditu br. LC-26/13. Dan dospelosti trećeg potraživanja: 08.09.2017. godine. Potraživanje EUROBANK. Ugovor o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa. Aneks br. 3 Ugovora o izdavanju garancije br. N-LG-323/12, Ugovor o izdavanju garancije br. N-LG-323/12. Dan dospelosti četvrtog potraživanja: 31.05.2017. godine. Potraživanje OTP BANKE. Ugovor o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, Aneks Ugovora o kreditu br. 00-421-0602516.3/KR2014/1321.1, Ugovor o kreditu br. 00-421-0602516.3/KR2014/1321.1. Dan dospelosti petog potraživanja: 31.01.2017. godine. Potraživanje UNICREDIT BANKE. Ugovor o regulisanju dužničko-poverilakih odnosa, Ugovor o kreditu br. R 0827/12. Dan dospelosti šestog potraživanja: 31.01.2017. godine. Potraživanje UNICREDIT BANKE. Ugovor o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, Ugovora o kreditu br. R 1891/13. Predmeti založnog prava: Zalogodavac zalaže u korist založnog poverioca sva svoja postojeća i buduća potraživanja iz ugovora koji su navedeni u Prilogu 1 - Specifikacija založenih potraživanja od 19.11.2015. godine. 41. Zl. broj 4867/2016 Založni poverilac: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.04.2016. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi budućih potraživanja br. RL 0387/16 od 24.03.2016. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 3181 dana 24.003.2016. godine i zaveden kod založnog poverioca pod brojem 3700 dana 04.04.2016. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi potraživanja br. Z-N-LG-323/12 zaključen dana 25.09.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.3457-1/2012 od 13.10.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 09.10.2015.godine u 13:42:05 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 598.012,94 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 650.000,00 EUR Ostale napomene: Sporazum o regulisanju potraživanja br. R 2508/15. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 42. Zl. broj 5346/2016 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 19.04.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita br. 105332040000031927/1 od 14.04.2016. god., zaveden kod zalogodavaca pod brojem 4180/4 od dana 14.04.2016. god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 80.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 80.000.000,00 RSD Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 43. Zl. broj 8124/2016 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 10.06.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita br. 105011132000100624/1 od 20.05.2016. god., zaveden kod zalogodavaca pod brojem 5575/4 od dana 20.05.2016. god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi novčanog depozita br. 105011132000100624/1 zaključen dana 09.06.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod br. 6724/4 dana 09.06.2017. godine Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 25.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 25.000,00 EUR Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 44. Zl. broj 12289/2016 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 26.08.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja br. 105332045802932476/2016 od 25.07.2016. god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 378.660,44 EUR; 250.000.000,00 RSD; 5.886.782,22 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 650.000,00 EUR; 2.175.002,49 EUR; 5.000.000,00 EUR. Ostale napomene: Ostale napomene za prvo potraživanje: Ugovor o dugoročnom kreditu br. R0827/12 i Ugovor o dugoročnom kreditu br. 1891/13 reprogramiranih Sporazumom o regulisanju potraživanja br. R2508/15 zaključenih između UNICREDIT BANK i SP LASTA AD. Ostale napomene za drugo potraživanje: Ugovor o kreditu br. 00-421-0602516.3/KR2014/1321 zaključenog između OTP BANKE i SP LASTA AD. Ostale napomene za treće potraživanje: Ugovor o restrukturiranju br. 105332045802932476 zaključenih između AIK BANKE i SP LASTA AD. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 45. Zl. broj 13118/2016 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 14.09.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 07.09.2016. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.353.380,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.589.674,72 EUR Ostale napomene: Korisnik kredita je obavezan, da otplati dug, uvećan za pripisanu kamatu u grejs periodu, u jednakim mesečnim ratama, od kojih prva dospeva 24 meseca nakon stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, odnosno 12.10.2017. godine a poslednja 28.11.2017. godine. Grejs period traje 24 meseca od dana stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-povereničkih odnosa. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 46. Zl. broj 13119/2016 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 14.09.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 07.09.2016. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 188.064,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 219.834,12 EUR Ostale napomene: Korisnik kredita - zalogodavac je obavezan da celokupan dug otplati odmah nakon isteka grejs perioda u trajanju od 24 meseca od dana stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 47. Zl. broj 15186/2016 Založni poverilac: Eurobank Akcionarsko društvo Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 20.10.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja br. Z-N-LG-323/12-LC-12/13-LC-26/13-LC-06/15 od 29.09.2016. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem 01-16778/16 dana 29.09.2016. godine i kod zalogodavca pod brojem 11284/2 dana 29.09.2016. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 540.783,03 EUR; 196.571,07 EUR; 180.273,44 EUR; 284.365,45 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 703.017,00 EUR; 255.542,00 EUR; 234.354,00 EUR; 369.674,00 EUR Ostale napomene: Dospelost prvog potraživanja vezuje se za Ugovor o izdavanju garancije br. N-LG-323/12 od 09.03.2012. godine sa pripadajućim aneksima. Dospelost drugog potraživanja vezuje se za Ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu br. LC-12/13 od 12.07.2013. godine sa pripadajućim aneksima. Dospelost trećeg potraživanja vezuje se za Ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu br. LC-26/13 od 19.12.2013. godine sa pripadajućim aneksima. Dospelost četvrtog potraživanja vezuje se za Ugovor o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-06/15 od 26.03.2015. godine sa pripadajućim aneksima. Predmet založnog prava: 2 prava kao predmet zaloge – 2 prava potraživanja čiji su osnov ugovori. 48. Zl. broj 16157/2016 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 03.11.2016.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja br. 105332045802932476/2016 od 14.10.2016. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 12205/1 dana 14.10.2016. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.886.782,22 EUR; 250.000.000,00 RSD; 216.377,45 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.000.000,00 EUR; 2.175.002,49 EUR; 650.000,00 EUR Ostale napomene: - Napomena za prvo potraživanje: Ugovor o restrukturiranju br. 105332045802932476 zaključen između AIK BANKE a.d. Beograd i SP LASTA AD BEOGRAD. - Napomena za drugo potraživanje: Ugovor o kreditu br. 00-421-0602516.3/KR2014/1321 zaključen između OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD i SP LASTA AD BEOGRAD. - Napomena za treće potraživanje: Ugovor o dugoročnom kreditu br. R0827/12 i Ugovor o dugoročnom kreditu br. R1891/13 reprogramiranih Ugovorom o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa i pojedinačnim Sporazumom o regulisanju potraživanja br. R2508/15 zaključenih između UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i SP LASTA AD BEOGRAD. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 49. Zl. broj 1249/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 27.01.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 17.01.2017. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 476/3 dana 17.01.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.886.782,22 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.652.816,00 EUR Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 50. Zl. broj 1582/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 03.02.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 27.01.2017. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 976/3 dana 27.01.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 180.000.000,00 RSD. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 190.000.000,00 RSD. Predmet založnog prava: 2 prava kao predmet zaloge – 2 prava potraživanja čiji su osnov ugovori. 51. Zl. broj 8818/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.06.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 19.06.2017. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.1 Ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 18.10.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 11771/2 dana 18.10.2017. godine. Rešenjem Zl.br.8818-1/2017 od 09.11.2017.godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 06.11.2017.godine u 14:52:51 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.2 Ugovora o zalozi potraživanja zaključen dana 25.01.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.8818-2/2017 od 02.02.2018.godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 31.01.2018.godine u 14:09:18 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 17.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 20.000.000,00 EUR Predmet založnog prava: 5 prava kao predmet zaloge – 5 prava potraživanja čiji su osnov ugovori. 52. Zl. broj 11667/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 14.08.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita br. 105332040000048320/2 od 08.08.2017. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 9099/2 dana 08.08.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 17.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 53. Zl. broj 18814/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 203.704,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 223.978,06 EUR Ostale napomene: Ugovorne strane – založni poverilac i zalogodavac, saglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora konstituisanje i zasnivanje založnog prava na pravu potraživanja zalogodavca, kao obezbeđenje za naplatu potraživanja založnog poverioca prema zalogodavcu, pod uslovima i na način utvrđen ovim ugovorom. Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje zalogom iz stava 1. ovog člana je kredit po osnovu Aneksa Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61634001 od 27.02.2014. godine zaključenog sa zalogodavcem 18.10.2017. godine, u iznosu do EUR 203.704,07 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, što na dan 30.09.2017. godine, iznosi RSD 24.315.319,65 sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine. Predmet založnog prava: 18 prava kao predmet zaloge – 18 prava potraživanja čiji su osnov ugovori. 54. Zl. broj 18817/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.465.932,11 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.611.831,60 EUR Ostale napomene: Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora konstituisanje i zasnivanje založnog prava na pravu potraživanja zalogodavca prema trećim licima, kao obezbeđenje za naplatu potraživanja založnog poverioca prema zalogodavcu, pod uslovima i na način utvrđen ugovorom. Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje ugovorom je nastalo po osnovu Aneksa Ugovora o okvirnom kreditu broj 62634009 od 15.12.2014. godine zaključenog sa zalogodavcem dana 18.10.2017. godine, u iznosu do EUR 1.465.932,11 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS što na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 174.982.305,65 sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine. Predmet založnog prava: 18 prava kao predmet zaloge – 18 prava potraživanja čiji su osnov ugovori. Napomena: Sve navedene zaloge na pravima potraživanja S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.867.443
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju Društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase i druga prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva.
ISIN brojRSLASTE96552
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije1.459,05
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2017. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniU decembru 2017. godine izdato je 336.483 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje336.483 običnih akcija IV emisije.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluSP Lastra doo Lazarevac 100%; Panonija bus Novi Sad 33%; Lasta-Montenegro doo Podgorica 100%; Otisak - putovanje doo Split; 100%; SP Lasta doo Banja Luka, Republika Srpska - 100% ; Panraizen Cirih - 15%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci za 2017. godinu iz izveštaja sastavljenih za statističke potrebe, koji su odobreni od strane generalnog direktorae i predati Agenciji za privredne registre 27.02.2018. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd Kolračeva 7 Tel:3223-764 Fax:3223-763 email: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Veljko Vukobratović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milorad Štulić, rukovodilac računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Veljko Vukobratović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd