NUMBER OF SHARES ADMITTED TO TRADING DIFFERS FROM THE NUMBER OF SHARES REGISTERED IN CSD.
print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.lasta.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.08.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.03.2019.SIMBOL: LSTA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaAutoput Beograd- Niš  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.lasta.rs
Datum osnivanja18.02.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-1359-00
Matični broj07019734
PIB - poreski identifikacioni broj100002006
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-6790-76
Šifra delatnosti04939
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime direktoraVladan Sekulić. v.d. generalnog direktora
Ime i prezime osobe za kontaktMilorad Štulić, rukovodilac računovodstva
Telefon011/3402-304
Faks011/2880-296
e-mailmilorad.stulic@lasta.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA11.445.62911.007.659
Stalna imovina9.607.3469.050.558
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja33.18437.563
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva9.278.7248.705.537
- Nekretnine postrojenja i oprema9.278.7248.705.537
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani295.438307.458
- Učešća u kapitalu263.558276.462
- Ostali dugoročni finansijski plasmani31.88030.996
Obrtna imovina1.838.2831.922.616
- Zalihe204.634203.433
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja572572
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.633.0771.718.611
- Potraživanja1.320.5171.079.458
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak473531
- Kratkoročni finansijski plasmani19.00948.053
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina43.76736.648
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja249.311553.921
- Odlozena poreska sredstva034.485
Poslovna imovina11.445.62911.007.659
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva9.880.83512.245.982

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA11.445.62911.007.659
Kapital2.110.7241.890.242
- Osnovni kapital1.983.5121.983.512
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve12.79712.797
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.2963.779
- Neraspoređen dobitak159.232125.688
- Gubitak42.521227.976
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze9.334.9059.117.417
- Dugoročna rezervisanja0253.248
- Dugoročne obaveze4.012.4722.851.892
- Dugoročni krediti2.835.2562.130.911
- Ostale dugoročne obaveze1.177.216720.981
- Kratkoročne obaveze5.322.4336.012.277
- Kratkoročne finansijske obaveze3.111.8023.607.895
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.287.7931.402.805
- Ostale kratkoročne obaveze880.316961.516
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 42.52240.061
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva9.880.83512.245.982

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI10.286.7209.681.347
- Prihodi od prodaje10.206.7829.554.905
- Prihodi do aktiviranja učinaka46.41651.391
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi33.52275.051
POSLOVNI RASHODI9.109.5679.002.124
- Nabavna vrednost prodate robe423.579186.196
- Troškovi materijala3.702.9263.541.090
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.781.7832.818.293
- Troškovi amortizacije i rezervisanja642.920676.701
- Ostali poslovni rashodi1.558.3591.779.844
POSLOVNI DOBITAK1.177.153679.223
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi74.29762.089
Finansijski rashodi1.234.590861.103
Ostali prihodi133.436482.397
Ostali rashodi193.654392.121
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA43.35829.515
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja83738.796
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA09.281
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA42.5210
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK09.281
NETO GUBITAK42.5210
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima03.298
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica05.983
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.7938.716.750
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA9.050.5588.523.7237.771.8117.411.4077.949.1967.840.012
Nematerijalna imovina37.56326.27714.8787.2652.7361.427
Nekretnine , postrojenja i oprema8.705.5378.043.5887.343.6696.993.1037.536.5697.431.982
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani307.458453.858413.264411.039409.891406.603
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA34.48534.08836.460000
OBRTNA IMOVINA1.922.6161.561.102999.914999.688843.597876.738
Zalihe204.005149.661135.310164.945162.397160.061
Potraživanja po osnovu prodaje1.014.966852.030602.709280.811269.734276.238
Potraživanja iz specifičnih poslova000000
Druga potraživanja65.02324.83837.46838.69618.54911.575
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani48.05360.84282.074118.16532.97749.522
Gotovinski ekvivalent i gotovina36.648330.69453.139128.20371.91033.965
Porez na dodatu vrednost8.4243.59114.33644.522106.976101.145
Aktivna vremenska razgraničenja545.497139.44674.878224.346181.054244.232
VANBILANSNA AKTIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83421.284.78721.284.787

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.7938.716.750
KAPITAL1.890.2421.047.2641.436.5211.910.7642.724.6883.402.152
Osnovni kapital1.983.5121.983.5121.983.5121.983.5122.419.4602.979.957
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve12.79712.79712.79712.79712.79712.797
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3.7796.75213.05158.19657.30666.379
Nerasporedjeni dobitak125.688273.964395.556914.9441.292.0301.418.070
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak227.9761.216.257942.293942.293942.293942.293
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.105.1401.799.7183.140.4652.684.6872.995.5142.202.998
Dugoročna rezervisanja253.248258.938276.595298.296320.050375.088
Dugoročne obaveze2.851.8921.540.7802.863.8702.386.3912.675.4641.827.910
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0330.032320.869269.599269.599304.543
KRATKOROČNE OBAVEZE6.012.2776.941.8993.910.3303.546.0452.802.9922.807.057
Kratkoročne finansijske obaveze3.607.8953.309.451968.7001.255.4431.130.0881.004.657
Primljeni avansi, depoziti i kaucije34.96324.59021.29612.37010.5258.840
Obaveze iz poslovanja1.367.8421.573.5101.316.9691.339.9491.263.7801.474.674
Ostale kratkoročne obaveze961.5161.666.4781.485.070890.628320.665259.214
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost13.09261.73252.4582.5274.0901.729
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.03228.58840.53810.35342.11119.758
Pasivna vremenska razgraničenja24.937277.55025.29934.77531.73338.185
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83429.719.48321.284.787

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI9.629.9569.866.8959.914.7708.462.0836.486.4936.318.928
Prihodi od prodaje roba200.757136.20089.87028.83600
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.354.1489.605.7769.307.2637.872.4926.349.6586.118.862
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.50.124105.377497.009535.038111.007171.413
Drugi poslovni prihodi24.92719.54220.62825.71725.82828.653
POSLOVNI RASHODI8.950.7338.959.8118.641.7387.620.6005.966.3135.989.767
Nabavna vrednsot prodate robe186.196127.56981.61227.3761.352262
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe51.39138.22325.85229.86727.97331.384
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Troškovi materijala720.780627.738529.432485.586430.424416.839
Troškovi goriva i energije2.820.3102.861.9732.612.5632.128.5471.922.1912.103.532
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.818.2932.752.1472.808.0212.612.0441.678.5901.723.777
Troškovi proizvodnih usluga1.417.1381.620.6611.594.1981.382.696934.723684.874
Troškovi amortizacije676.701645.214607.805585.485593.206633.874
Troškovi dugoročnih rezervisanja019.078105.05982.04349.45267.996
Nematerijalni troškovi362.706343.654328.900346.690384.348389.997
POSLOVNI DOBITAK679.223907.0841.273.032841.483520.180329.161
POSLOVNI GUBITAK000000
FINANSIJSKI PRIHODI62.08918.37724.1677.724129.49140.322
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2.2026133879611.38130.131
Prihodi od kamata29.85510.3504.7054.3861.273580
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule30.0327.41419.0752.377126.8379.611
FINANSIJSKI RASHODI861.1031.062.116593.229478.633244.936247.294
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi27.85019.51966660712729
Rashodi kamata691.934703.326543.847417.777237.845244.015
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule141.319339.27148.71660.2496.9643.250
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA799.0141.043.739569.062470.909115.445206.972
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA49.68627.54226.91022.33723.08319.390
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA163.275456.54955.37154.65833.84126.081
OSTALI PRIHODI432.711124.51055.947248.38681.13895.916
OSTALI RASHODI228.846223.362350.31376.26554.96373.862
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00381.143510.374420.152137.552
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA29.515664.5140000
NETO DOBITAK POSLOVANJA38.7966.6622.879000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0002.83193010.215
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.2810384.022507.543419.222127.337
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0657.8520000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda0002.96642.1360
Odloženi poreski rashodi perioda019.63207.089026.117
Odloženi poreski prihodi perioda01.61111.53421.9000740
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK9.2810395.556519.388377.086101.960
NETO GUBITAK0675.8730000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Remontna hala BeogradOpravke4.360----
Hala dnevne nege (stara) - BeogradDnevne opravke1.600----
Hala dnevne nege (nova) - BeogradDnevne opravke1.800----
Terminusni objekat - Beograd. Banovo brdoTerminusni objekat80----
Restoran u Autocentru BeogradRestoran500----
Upravna zgrada u Autocentru u BeograduKancelarije2.500----
Portirnica Autocentar BeogradKancelarije100----
Nadstrešnica u Autocentru - Beograd400----
Parking površine - BeogradParkiranje autobusa22.872----
Benzinske stanice - Beograd200----
Terminusni objekti Kontejneri - Beograd150----
Objekat perionice u Beogradu570----
Objekat Autobuske stanice u Barajevu240----
Peroni na autobuskoj staniciBarajevo3.500----
Nadstrešnica na autobuskoj stanici u BarajevuBarajevo-----
ParkinziBarajevo1.700----
Objekat dnevne negeBarajevo1.100----
PortirnicaBarajevo12----
Benzinska stanicaBarajevo50----
Hala dnevne nege - OpravkeMladenovac2.100----
Hala dnevne nege (stara) - OpravkeMladenovac1.500----
ParkinziMladenovac4.000----
Parkinzi-noviMladenovac4.000----
PortirnicaMladenovac15----
Objekat autobuske staniceMladenovac710----
Objekat autobuske stanice-novaMladenovac210----
Peroni na autobuskoj stanici - obeMladenovac3.000----
Benzinske staniceMladenovac100----
Hala dnevne negeSopot550----
ParkinziSopot3.100----
Objekat autobuske staniceSopot270----
Peroni na autobuskoj staniciSopot350----
Gasna kotlarnicaSopot50----
Hala dnevne negeStara Pazova1.500----
Hala dnevne nege - staraStara Pazova900----
PortirnicaStara Pazova200----
Objekat Upravne zgradeStara Pazova300----
ParkinziStara Pazova8.600----
Objekat autobuske staniceStara Pazova1.100----
Peroni na autobuskoj staniciStara Pazova2.600----
NadstrešnicaStara Pazova550----
Objekat Autobuska stanicaBanovci50----
Objekti kiosciStara Pazova90----
Benzinske staniceStara Pazova100----
Hala dnevne negeInđija600----
PortirnicaInđija50----
Benzinska stanicaInđija50----
ParkinziInđija2.000----
KioskInđija50----
PeroniInđija1.600----
Autobuska stanicaInđija550----
Objekat autobuske staniceLajkovac250----
NadstrešnicaLajkovac180----
Objekat autobuske staniceValjevo1.500----
Nadstrešnica na ASValjevo1.600----
Upravna zgradaValjevo500----
Manja zgradaValjevo220----
Hala dnevne nege - novaValjevo3.862----
Hala dnevne nege - staraValjevo1.800----
SaobraćajniceValjevo12.000----
Objekat stolarske radioniceValjevo450----
Objekat limarske radioniceValjevo780----
Obejakt autobuske staniceDivčibare30----
Objekat autobuske staniceOsečina250----
Peroni na aut. staniciOsečina2.500----
NadstrešnicaOsečina150----
Benzinske StaniceValjevo200----
Hala Dnevne negeSmederevska Palanka830----
PortirnicaSmederevska Palanka30----
Benzinksa stanicaSmederevska Palanka100----
ParkinziSmederevska Palanka2.200----
Objekat autobuske staniceSmederevska Palanka900----
Peroni na ASSmederevska Palanka2.200----
Objekat aut. stanice-Kusatku160----
Objekat aut. staniceSelevac400----
Peroni na ASSelevac800----
Objekat autobuske staniceAzanja130----
Objekat JUBANDAG-aSmederevska Palanka900----
Hala dnevne negeObrenovac1.900----
Objekat za pranje vozilaObrenovac450----
Objekat upravne zgradeObrenovac560----
Parkinzi i saobraćajniceObrenovac14.000----
Benzinske staniceObrenovac100----
Restoran na ASObrenovac200----
Objekat autobuske staniceObrenovac400----
Objekat autobuske staniceSmederevo850----
Peroni na ASSmederevo2.500----
AutocentarSmederevo1.100----
NadstrešnicaSmederevo300----
Benzinska stanicaSmederevo50----
Rekonstrukcija Radioničke haleSmederevo765----
Dogradnja Radioničke haleSmederevo834----
Objekat autobuske staniceProkuplje145----
Objekat nadstrešniceProkuplje153----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel "Lasta" LjubovijaLjubovijaObjekat poslovnih usluga928-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd-broj parcele 341/1 i 341/2-KO Veliki Mokri Lug4ha 44a 32am2-
Azanja-br. parcele 17266/2-KO Azanja08 a 95 m2-
Barajevo-br. parc.5350-KO Barajevo68a 00 m2-
Barajevo-br. parc.5357-KO Barajevo37a 50 m2-
Inđija-br.parc.530/3-KO Inđija60a 58m2-
Inđija-br. parc.500-KO Inđija2a 73m2-
Kusadak-br.parc.12899-KO Kusadak74a 77m2-
Lajkovac-br.parc.859/2-KO Lajkovac22a 16 m2-
Mladenovac-br.parc.460/1, 460/3 i 461-KO Mladenovac1aha9a30m2-
Mladenovac-br.parc.435/1-KO Mladenovac10092 m2-
Mladenovac-br.parc.459- KO Mladenovac2737 m2-
Mladenovac-br.parc.2110-KO MLadenovac35a65m2-
Mladenovac-br.parc.2913/2-KO Mladenovac33a 59m2-
Obenovac. br. parc. 1583. KO Urovci16a 70 m2-
Obrenovac. br. parc. 1589. KO Urovci3ha 09a 80 m2-
Obrenovac. br. parc.1597. KO Urovci21a 27 m2-
Prokuplje. br. parc. 4323/1 KO Prokuplje10a 45m2-
Selevac.br. parc.14325/1. KO Selevac21a 34m2-
Smederevo. br. parc.613. KO Smederevo56a 43m2-
Smederevo. br. parc. 1313. KO Smederevo74a 00m2-
Smederevo. br. parc. 1314. KO Smederevo02 a 40 m2-
Smederevo. br. parc. 1280/5. KO Smederevo12a 26m2-
Smederevo. br. parc. 1280/6. KO Smederevo06 a 37 m2-
Smederevo. br. parc. 1309/2.KO Smederevo05a 90m2-
Smederevo. br.parc. 1310/1. KO Smederevo04a 19 m2-
Smederevo. br. parc. 7499/1. KO Smederevo87a 64m2-
Smederevo. br. parc.7499/2. KO Smederevo47a 93m2-
Smederevo. br. parc.7499/3. KO Smederevo08a 06m2-
Smederevo. br. parc.7499/4. KO Smederevo03a 74m2-
Smederevo. br. parc.7500/1. KO Smederevo19a 08m2-
Smederevo. br. parc.7500/2. KO Smederevo02a 80m2-
Smederevo. br. parc.7501/1. KO Smederevo4ha 29a 54m2-
Smederevo. br. parc.7502/2. KO Smederevo56a 00m2-
Smederevo. br. parc.7502. KO Smederevo09a 44m2-
Smederevo. br. parc.11708/1. KO Smederevo14a 24m2-
Smederevo. br. parc. 11710/1. KO Smederevo43a 11m2-
Smederevo. br. parc.13316. KO Smederevo28a 50m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 747/1. KO Smederevska Palanka58a 12m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2776/3. KO Smederevska Palanka01a 57m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2777/2 KO Smederevska Palanka02a 55m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/2. KO Smederevska Palanka00a 46m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/4. KO Smederevska Palanka00a 98m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/4. KO Smederevska Palanka82a 79m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/6. KO Smederevska Palanka00a 10m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2781/3. KO Smederevska Palanka00a 31m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2782/1. KO Smederevska Palanka64a 73m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5277. KO Smederevska Palanka06a 76m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5278/1. KO Smederevska Palanka35a 55m2-
Sopot. br. parc. 1611 i 1612. KO Sopot49a 54m2-
Sopot. br. parc. 1615. KO Sopot28a 37m2-
Sopot. br. parc. 1610/1. KO Sopot9a65m2-
Stara Pazova. br. parc. 1455/3. KO Stara Pazova2ha 14a 22m2-
Stara Pazova. br. parc. 2469. KO Stara Pazova35a 74m2-
Stara Pazova. br. parc. 2472. KO Stara Pazova21a 23m2-
Valjevo. br. parc. 715. KO Divčibare25 a64m2-
Valjevo. br. parc.311/2. KO Valjevo4ha 62a 78m2-
Valjevo. br. parc.11/3. KO Valjevo11a 66m2-
Valjevo. br. parc.31. KO Valjevo16a 41m2-
Valjevo. br. parc.98. KO Valjevo14a 73m2-
Valjevo. br. parc.7398. KO Valjevo-
Ljubovija, br. parcele 707/4.K.O. Lonjin31a57m2-

12. Realni tereti na imovini

IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA HIPOTEKAMA UPISANIM KOD ODGOVARAJUĆIH KATASTARA NEPOKRETNOSTI NA DAN 28.03.2019. GODINE 1. Autocentar Beograd- KO Veliki Mokri Lug - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 2. Autocentar Obrenovac- KO Urovci - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 3. Autobuska stanica Obrenovac- KO Obrenovac - Izvršna vansudska hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . - Izvršna vansudska hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 4. Autocentar Mladenovac- KO Mladenovac Varoš - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 5. Autocentar Inđija- KO Inđija 1- deo 4 - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 6. Autocentar Stara Pazova- KO Stara Pazova - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 7. Autocentar Sopot- KO Sopot - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 8. Autobaza Prokuplje- KO Prokuplje - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 9. Autocentar Valjevo- KO Valjevo - Izvršna vansudska hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . - Izvršna vansudska hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 10. Zgrada ugostiteljstva Motel (autobuska stanica)- KO Osečina - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 11. Autobuska stanica- KO Lajkovac - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 12. Autobuska stanica i Autobaza- KO Barajevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist AIK banke a.d. Beograd kao pravnog sledbenika JUBANKE a.d. Beograd(izmena postojeće hipoteke upisane u korist Alpha Bank Srbija a.d Beograd) u iznosu od 3.797.539,75 EUR, po Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava broj 105458000000005647 od 12.10.2018. godine, Dan dospelosti potraživanja: 30.09.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 % . 13. Zgrada drumskog saobraćaja, autobuska stanica- KO Smederevo - Izvršna vansudska hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . - Izvršna vansudska hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 14. Smederevo- Zgrada drumskog saobraćaja-Magacin- KO Smederevo Izvršna vansudska hipoteka u korist Direktne Banke A.D. Kragujevac u iznosu od 28.000.000,00 dinara po Ugovoru o izdavanju garancije uz obezbeđenje založnim pravom br. 242/18 od 29.10.2018. god. 15. Smederevska Palanka- Autobuska stanica - Izvršna vansudska hipoteka I reda u korist VTB banke ad. Beograd - po Ugovoru o izdavanju garancije uz obezbeđenje založnim pravom broj 242/2018 od 29.10.2018. godine na iznos od 28.000.000,00 dinara. Rok važnosti garancije: 18.02.2019. godine. 16. Smederevska Palanka- Autobaza- KO Smederevska Palanka - Izvršna vansudska hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . - Izvršna vansudska hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. 17. Smederevska Palanka- Protektirnica- KO Smederevska Palanka - Hipoteka I reda u korist Ministarstva finansija- Poreske uprave- Centra za velike poreske obveznike - po Zapisniku broj CVP 433-22-1853/2018-K6012 od 19.07.2018. godine na iznos od 52.428.514,32 dinara. 18. Ljubovija- Hotel “Lasta- KO Lonjin - Izvršna vansudska hipoteka I reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 5.886.782,22 EUR po Ugovoru o restrukturiranju br. 105332045802932476 od 01.09.2015. god.,, Dan dospelosti potraživanja: 31.12.2019. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 8,5 % . - Izvršna vansudska hipoteka II reda u korist AIK Banka A.D. Beograd u iznosu od 17.000.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnoj višenamenskoj liniji br. 105332040000048320 od 19.06.2017. god., Dan dospelosti potraživanja: 19.06.2023. godine, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,5 %. Napomena: Sve navedene hipoteke su upisane u Listovima nepokretnosti koji se odnose na nepokretnosti S.P.“Lasta“a.d. Beograd. Napomena: U ovom izveštaju su navedene aktivne hipoteke, odnosno hipoteke koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, u Listovima nepokretnosti se nalaze i hipoteke koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih hipoteka. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGAMA NA POKRETNIM STVARIMA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 28.03.2019. GODINE 1. Zl. broj 16553/2010 Založni poverilac: Československa Obchodni Banka AS Zahtev za upis zal.pr. je podnet 21.09.2010. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 13.09.2010.god., zaveden kod Zalogodavca pod brojem 11386 dana 14.09.2010.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 1 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 31.12.2010, overen pod brojem - dana - od strane -. Izmena i dopuna podataka o upisanom založnom pravu po zahtevu koji je podnet 31.12.2010 odobrena je rešenjem Zl.br.16553-1/2010 od 06.01.2011, a odnosi se na podatak da je zalogodavac stekao pravo svojine na založenim stvarima, sve u skladu sa Aneksom 1 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 07.06.2011, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br.7436 dana 07.06.2011. godine Izmena i dopuna podataka o upisanom založnom pravu po zahtevu koji je podnet 9.6.2011odobrena je rešenjem Zl.br.16553-2/2010 od 13.06.2011, a odnosi se na podatak o založenim stvarima, sve u skladu sa Aneksom br. 2 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks broj 3 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 30.06.2011, overen pod brojem - dana - od strane -. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 4 Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 22.01.2016, overen pod brojem - dana - od strane -. na osnovu kojeg je registrovana izmena podataka koji se odnose na napomene kod obezbeđenog potraživanja tako što je upisano "Potraživanja dospevaju u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/1 od 18. avgusta 2010. godine i Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/2 od 18. avgusta 2012. godine uključujući i sve njihove izmene učinjene s vremena na vreme". Registraciona prijava podneta je dana 25.1.2016. godine u 14:46:19 časova. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.609.450,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.000.000,00 EUR Ostale napomene: Potraživanja dospevaju u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/1 od 18. avgusta 2010. godine i Ugovora o kreditu br.25-10/LASTA/2010/2 od 18. avgusta 2010. godine uključujući i sve njihove izmene učinjene s vremena na vreme Predmeti založnog prava: 20 autobusa 2. Zl. broj 11060/2012 Založni poverilac: Československa Obchodni Banka AS Zahtev za upis zal.pr.je podnet 01.08.2012. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 24.07.2012. godine, zaveden kod zalogodavca pod brojem 9113 dana 24.07.2012. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Br. 1 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 11.10.2012, overen pod brojem - dana - od strane -. sa prilogom 1., zaveden kod zalogodavca pod br. 12180/1 dana 12.10.2012. godine Rešenjem Zl.br.11060-1/2012 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva zalogodavca koji je podnet dana 17.10.2012. godine u 10:40:49 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci o predmetima zaloge tako što je izbrisana oznaka da se radi o budućim stvarima i bliže opisani predmeti zaloge (ukupno 11 predmeta zaloge). Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 06.12.2012, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 15203 dana 10.12.2012. godine, na osnovu koga su promenjeni podaci o pojedinim predmetima založnog prava - onako kako je to navedeno u izreci odluke a na osnovu zahteva za upis izmena ili dopuna podataka o upisanom založnom pravu Zl.br.11060/2012, koji je podneo zalogodavac dana 11.12.2012.godine u 12:26:42 časova. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks, br. 3 ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 22.01.2013, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 931 dana 24.01.2013. godine Rešenjem Zl.br.11060-3/2012 odobrena je izmena i dopuna podataka na osnovu zahteva zalogodavca koji je podnet dana 31.01.2013. godine u 12:21:06 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci o predmetu zaloge upisanom pod rednim br. 10 tako što su dopunjeni podaci koji se odnose na ovaj predmet. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 4 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima zaključen dana 22.01.2016, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.11060-4/2012 od 27.01.2016. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 25.01.2016. godine u 14:39:32 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.845.270,50 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.000.000,00 EUR Ostale napomene: Potraživanja dospevaju u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu br. 1356/12/33700/LASTA/1 od 16. jula 2012. godine i Ugovora o kreditu br. 1358/12/33700/LASTA/2 od 16. jula 2012. godine uključujući i sve njihove izmene učinjene s vremena na vreme. Predmeti založnog prava: 20 autobusa 3. Zl. broj 13408/2013 Založni poverilac: ALPHA BANK AD BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 21.08.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima radi obezbeđenja ugovora br. 07019734-190-2013 o srednjoročnom kreditu – vraćanje u ratama od 09.08.2013.god. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima za obezbeđenje Ugovora br. 07019734-190-2013 o srednjoročnom kreditu - vraćanje u ratama zaključen dana 21.10.2015, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br. 13408-1/2013 od 06.11.2015. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 4.11.2015. godine u 9:09:29 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmete založnog prava i dan dospelosti opisan u napomenama kod podataka o potraživanju koje obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.300.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 9.157.547,82 EUR Ostale napomene: Zalogodavac se obavezuje da dospelu i nedospelu glavnicu u iznosu od EUR 5.625.422,75 (petmilionašeststotinadvadesetpethiljadačetiristotinedvadesetdva i 75/100 EUR) vrati založnom poveriocu u mesečnim ratama najkasnije do 31.12.2019. godine u skladu sa planom otplate koji čini deo Osnovnog ugovora. Predmeti založnog prava: 130 autobusa 4. Zl. broj 18455/2013 Založni poverilac: VTB Banka Akcionarsko društvo Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 21.11.2013. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi 375119458000012723/Z-1 od 20.11.2013.god., zaveden kod založnog poverioca pod br. 15102/2 od 20.11.2013.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.500.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 2.100.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 15 autobusa 5. Zl. broj 2910/2014 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.03.2014. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 27.02.2014.god., zaveden kod založnog poveriova pod brojem C0602-1-636 dana 28.02.201.4.god. i kod zalogodoavca pod br. 2524 dana 27.02.2014.god. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 419.822,26 EUR Predmeti založnog prava: 25 autobusa 6. Zl. broj 16009/2015 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 09.11.2015. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 26.10.2015. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.353.380,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.589.674,72 EUR Ostale napomene: Korisnik kredita je obavezan da otplati dug, uvećan za pripisanu kamatu u grejs periodu u jednakim mesečnim ratama od kojih prva dospeva 24 meseca nakon stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa, odnosno 12.10.2017. godine, a poslednja 28.11.2017. godine. Grejs period traje 24 meseca od dana stupanja na snagu Ugovora o regulisanju dužničko-poverilačkih odnosa. Predmeti založnog prava: Pokretne stvari-vozila prema Specifikaciji vozila koja se zalažu kod Poštanske štedionice, zavedena kod zalogodavca dana 26.10.2015. godine, ukupne vrednosti od 122.176.968,00 dinara(44 autobusa). 7. Zl. broj 4058/2016 Založni poverilac: VTB BANKA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr. je podnet 25.03.2016. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi 375119458000012723/Z-2 od 16.03.2016. godine , zaveden kod zalogodavca pod br.2711/2 dana 16.03.2016.godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.136.738,10 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.370.000,00 EUR Ostale napomene: Kao dan dospelosti potraživanja upisan poslednji dan roka otplate kredita. Predmeti založnog prava: 35 autobusa Napomena: Sve navedene zaloge na pokretnim stvarima S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. 8. Zl. broj 8816/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr. je podnet 28.06.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 od 19.06.2017. godine Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br 1 ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 08.08.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. na osnovu kojeg su, nakon podataka o predmetu založnog prava broj 20, registrovanih rešenjem Zl.br. 8816/2017 od 30.06.2017. godine, registrovani podaci o novim predmetima zaloge od r.br. 21 do r.br. 40 (autobus reg.oznaka BG 1124-AŠ; autobus reg. oznaka BG 999-AŠ; autobus reg. oznaka BG 999-HŠ; autobus reg. oznaka BG 1121-IĐ; autobus reg. oznaka BG 1124-AČ; autobus reg. oznaka BG 999-BĆ; autobus reg. oznaka BG 999-CĆ; autobus reg. oznaka BG 1124-AČ; autobus reg. oznaka BG 1124-AĐ; autobus reg. oznaka BG 1124-AW; autobus reg. oznaka BG 1121-HŽ; autobus reg. oznaka BG 999-IĆ; autobus reg. oznaka BG 999-BČ; autobus reg. oznaka BG 999-HW; autobus reg. oznaka BG 999-HŽ; autobus reg. oznaka BG 1124-BČ; autobus reg. oznaka BG 999-IČ; autobus reg. oznaka BG 999-AČ; autobus reg. oznaka BG 1124-AŽ; autobus reg. oznaka BG 1124-AY). Registraciona prijava podneta je dana 14.8.2017. godine u 13:38:42 časova. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 03.11.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 12483 dana 03.11.2017. godine Rešenjem Zl.br.8816-2/2017 od 09.11.2017. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 6.11.2017.godine u 14:52:51 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 3 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 30.11.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.8816-3/2017 od 07.12.2017. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 05.12.2017.godine u 14:41:36 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 4 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 25.01.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 839/4 dana 25.01.2018. godine. Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 31.1.2018. godine u 14:09:18 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 8816-4/2017 od 02.02.2018. godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava tako što se registruje založno pravo na sledećim predmetima: Autobus, marka: OTOKAR model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006258; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006256, Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006260; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006261; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006262; Autobus, marka: OTOKAR , model: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006263; Autobus, marka: OTOKAR, model, KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006276; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006277; Autobus, model: OTOKAR, marka: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006278; Autobus, marka: model: broj šasije: NLRTMZ180JA006278; Autobus, marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006279; Autobus, marka: OTOKAR , model: KENT LF ARTICULATED , broj šasije: NLRTMZ180JA006280; Autobus , marka: OTOKAR, model: KENT LF ARTICULATED, broj šasije: NLRTMZ180JA006281. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 5 Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. 105332040000048320/1 zaključen dana 27.12.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 27 dana 08.01.2019. godine Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 4.2.2019. godine u 13:38:52 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 8816-6/2017 od 06.02.2019. godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 17.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 22.000.000,00 EUR Predmeti založnog prava: 75 autobusa 9. Zl. broj 18808/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.10.2017. godine, zaveden kod založnog poverioca pod brojem S-15-1-3282 dana 20.10.2017. godine, a kod zalogodavca pod Br. 11771/5 dana 18.10.2017. godine od 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 203.704,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 223.978,06 EUR Ostale napomene: Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje ugovorom je nastalo po osnovu Aneksa Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61634001 od 27.02.2014. godine, zaključenog sa zalogodavcem dana 18.10.2017. godine u iznosu do EUR 203.704,07 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, što na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 24.315.319,65, sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine. Predmeti založnog prava: 33 autobusa 10. Zl. broj 18812/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.10.2017. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. 15 dana 20.10.2017. godine i kod zalogodavca br. 11771/10 dana 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.465.932,11 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.611.831,60 EUR Ostale napomene: Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje ugovorom je nastalo po osnovu Aneksa ugovora o okvirnom kreditu br. 62634009 zaključenog sa zalogodavcem dana 18.10.2017. godine u iznosu do EUR 1.465.932,11 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, što na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 174.982.305,65 sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine a poslednja 20.09.2020. godine. Predmeti založnog prava: 33 autobusa Napomena: Sve navedene zaloge na pokretnim stvarima S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. U ovom izveštaju su navedne aktivne zaloge, odnosno zaloge koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, na sajtu APR-a se nalaze i zaloge na pokretnim stvarima koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih zaloga. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGOM NA PRAVIMA POTRAŽIVANJA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 28.03.2019. GODINE 1. Zl. broj 13380/2015 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ad Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 01.10.2015.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 15.09.2015. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 18.10.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.13880-1/2015 od 09.11.2017. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 06.11.2017. godine u 14:52:51 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 2 Ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 25.01.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 839 dana 25.01.2018. godine Rešenjem Zl.br.13880-2/2015 od 02.02.2018. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 31.1.2018.godine u 14:09:18 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.886.782,22 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.000.000,00 EUR Ostale napomene: Restruktuiranje odobreno na rok od 52 meseca, računajući od datuma stupanja na snagu Ugovora, tako da krajnji rok važnosti kredita ističe dana 31.12.2019. godine. Predmet založnog prava: 5 prava kao predmet zaloge – 5 prava potraživanja čiji su osnov ugovori: • GRAD BEOGRAD- Gradske uprava- Sekretarijat za javni prevoz po osnovu Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti javnog prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji Grada Beograda- Partija 1- Prigrad- lokal broj IV-08 401.1-84 od 30.12.2016. godine, sa svim postojećim i budućim aneksima istog Ugovora, ili zaključenim novim ugovorima, • JAT TEHNIKA DOO ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA po osnovu važećeg Ugovora o organizovanom prevozu zaposlenih po utvrđenom redu vožnje, sa postojećim i budućim aneksima istog Ugovora ili zaključenim novim ugovorima; • OPŠTINA INĐIJA po osnovu Ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Inđija, sa svim postojećim i budućim aneksima istog Ugovora ili zaključenim novim ugovorima; • JAT AIRWAYS AD NOVI BEOGRAD po osnovu Ugovora o organizovanom prevozu zaposlenih po utvrđenom redu vožnje, sa postojećim i budućim aneksima istog Ugovora ili zaključenim novim ugovorima; • GRADA BEOGRADA – Gradske uprave GO MLADENOVAC po osnovu Ugovora o izvršenju usluge prevoza učenika, sa svim postojećim i budućim aneksima istog ugovora ili zaključenim novim ugovorima; 2. Zl. broj 1249/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 27.01.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 17.01.2017. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 476/3 dana 17.01.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.886.782,22 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 7.652.816,00 EUR Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor: • GRAD BEOGRAD- Gradske uprava- Sekretarijat za javni prevoz po osnovu Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti javnog prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji Grada Beograda- Partija 1- Prigrad- lokal broj IV-08 401.1-84 od 30.12.2016. godine, sa svim postojećim i budućim aneksima istog Ugovora, ili zaključenim novim ugovorima. 3. Zl. broj 8818/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.06.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi prava potraživanja od 19.06.2017. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.1 Ugovora o zalozi prava potraživanja zaključen dana 18.10.2017, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 11771/2 dana 18.10.2017. godine. Rešenjem Zl.br.8818-1/2017 od 09.11.2017.godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 06.11.2017.godine u 14:52:51 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.2 Ugovora o zalozi potraživanja zaključen dana 25.01.2018, overen pod brojem - dana - od strane -. Rešenjem Zl.br.8818-2/2017 od 02.02.2018.godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 31.01.2018.godine u 14:09:18 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 17.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 20.000.000,00 EUR Predmet založnog prava: 5 prava kao predmet zaloge – 5 prava potraživanja čiji su osnov ugovori: • GRAD BEOGRAD- Gradske uprava- Sekretarijat za javni prevoz po osnovu Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti javnog prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji Grada Beograda- Partija 1- Prigrad- lokal broj IV-08 401.1-84 od 30.12.2016. godine, sa svim postojećim i budućim aneksima istog Ugovora, ili zaključenim novim ugovorima, • JAT TEHNIKA DOO ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA po osnovu važećeg Ugovora o organizovanom prevozu zaposlenih po utvrđenom redu vožnje, sa postojećim i budućim aneksima istog Ugovora ili zaključenim novim ugovorima; • OPŠTINA INĐIJA po osnovu Ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Inđija, sa svim postojećim i budućim aneksima istog Ugovora ili zaključenim novim ugovorima; • JAT AIRWAYS AD NOVI BEOGRAD po osnovu Ugovora o organizovanom prevozu zaposlenih po utvrđenom redu vožnje, sa postojećim i budućim aneksima istog Ugovora ili zaključenim novim ugovorima; • GRADA BEOGRADA – Gradske uprave GO MLADENOVAC po osnovu Ugovora o izvršenju usluge prevoza učenika, sa svim postojećim i budućim aneksima istog ugovora ili zaključenim novim ugovorima; 4. Zl. broj 11667/2017 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 14.08.2017.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita br. 105332040000048320/2 od 08.08.2017. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 9099/2 dana 08.08.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 17.000.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 400.000,00 EUR Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 5. Zl. broj 18814/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 203.704,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 223.978,06 EUR Ostale napomene: Ugovorne strane – založni poverilac i zalogodavac, saglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora konstituisanje i zasnivanje založnog prava na pravu potraživanja zalogodavca, kao obezbeđenje za naplatu potraživanja založnog poverioca prema zalogodavcu, pod uslovima i na način utvrđen ovim ugovorom. Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje zalogom iz stava 1. ovog člana je kredit po osnovu Aneksa Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61634001 od 27.02.2014. godine zaključenog sa zalogodavcem 18.10.2017. godine, u iznosu do EUR 203.704,07 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, što na dan 30.09.2017. godine, iznosi RSD 24.315.319,65 sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine. Predmet založnog prava: 18 prava kao predmet zaloge – 18 prava potraživanja čiji su osnov ugovori: - potraživanja iz 18 ugovora- Specifikacija broj 10533/2 od 15.09.2017. godine 6. Zl. broj 18817/2017 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 08.11.2017. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 18.10.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.465.932,11 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.611.831,60 EUR Ostale napomene: Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora konstituisanje i zasnivanje založnog prava na pravu potraživanja zalogodavca prema trećim licima, kao obezbeđenje za naplatu potraživanja založnog poverioca prema zalogodavcu, pod uslovima i na način utvrđen ugovorom. Potraživanje založnog poverioca koje se obezbeđuje ugovorom je nastalo po osnovu Aneksa Ugovora o okvirnom kreditu broj 62634009 od 15.12.2014. godine zaključenog sa zalogodavcem dana 18.10.2017. godine, u iznosu do EUR 1.465.932,11 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS što na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 174.982.305,65 sa rokom vraćanja do 20.09.2020. godine u 36 jednakih mesečnih rata od kojih prva rata dospeva 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine. Predmet založnog prava: 18 prava kao predmet zaloge – 18 prava potraživanja čiji su osnov ugovori: - potraživanja iz 18 ugovora- Specifikacija broj 10533/2 od 15.09.2017. godine 7. Zl. broj 4305/2018 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 10.04.2018. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 20.03.2018. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. C1500-1-754/1 dana 29.03.2018. godine, a kod zalogodavca pod br. 3455 dana 20.03.2018. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 203.704,07 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 223.978,06 EUR Ostale napomene: Rok vraćanja kredita do 36 (tridesetšest) meseci, u 36 (tridesetšest) jednakih mesečnih rata, s tim da prva rata dospeva za plaćanje 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine, gde će Banka, u periodu otplate kredita, obračunavati kamatu po kamatnoj stopi u visini 3M EURIBOR + 6,5% godišnje, a obračun će se vršiti po francuskom proporcionalnom metodu. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor: Ugovor o pružanju usluga koji je S.P. LASTA a.d. Beograd zaključila dana 28.12.2017. godine sa HBIS GROUP Serbian Iron & Steel Ilc Belgrade, zaveden pod brojem 14954, sa rokom važnosti zaključno sa 31.12.2028. godine 8. Zl. broj 4306/2018 Založni poverilac: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 10.04.2018. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 20.03.2018. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br.C1500-1-754 od 29.03.2018. godine i kod zalogodavca pod brojem 3455/2 dana 20.03.2018. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.465.932,11 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.611.831,60 EUR Ostale napomene: Založni poverilac i zalogodavac saglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora konstituisanje založnog prava u korist založnog poverioca na pravu potraživanja koje zalogodavac ima po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa HBIS GROUP Serbian Iron & Steel Iic Belgrade zaveden pod brojem 14954 sa rokom važnosti zaključno sa 31.12.2028. godine kao obezbeđenje potraživanja založnog poverioca po osnovu aneksa ugovora o okvirnom (overdraft) kreditu broj 62634009 od 15.12.2014. godine, zaključenog dana 20.10.2017. godine, kojim je založni poverilac, čije je potraživanje po Osnovnom ugovoru na dan 30.09.2017. godine iznosilo EUR 1.465.932,11 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, odobrio zalogodavcu, rok vraćanja kredita do 36 meseci, u 36 jednakih mesečnih rata, s tim da prva rata dospeva za plaćanje 20.10.2017. godine, a poslednja 20.09.2020. godine, gde će banka u periodu otplate kredita obračunavati kamatu po kamatnoj stopi u visini od 3M EURIBOR+6,5% godišnje, a obračun će se vršiti po francuskom proporcionalnom metodu. Zalogodavac bezuslovno i neopozivo daje svoju saglasnost i dozvoljava da se u cilju obezbeđenja ukupnih novčanih potraživanja založnog poverioca iz čl. 1. ovog ugovora kod nadležnog registra zaloge, izvrši upis i konstituiše založno pravo u korist banke. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor: Ugovor o pružanju usluga koji je S.P. LASTA a.d. Beograd zaključila dana 28.12.2017. godine sa HBIS GROUP Serbian Iron & Steel Ilc Belgrade, zaveden pod brojem 14954, sa rokom važnosti zaključno sa 31.12.2028. godine Napomena: Sve navedene zaloge na pravima potraživanja S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. 9. Zl. broj 8895/2018 Založni poverilac: Direktna banka a.d Kragujevac Zahtev za upis zal.pr.je podnet 12.07.2018. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 04.07.2018. godine , zaveden kod yalo og poverioca pod brojem 637/163 dana 04.07.2018. godine, i kod zalogodavca pod brojem 7782/1 od 04.07.2018. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.180.000,00 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.216.866,99 EUR Ostale napomene: Potraživanje iz Ugovora o dugoročnom aranžmanskom kreditu sa valutnom klauzulom uz obezbeđenje založnim pravom kreditna partija br. 00-420-0405174.7 od 04.07.2018. godine Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor: Buduća novčana potraživanja koja zalogodavac, kao korisnik usluga ima prema BAS-BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Železnička br. 4, Beograd-Savski venac, mb 07037929, kao davaocu usluga po osnovu Ugovora o pružanju staničnih usluga koji je kod zalogodavca zaveden pod br. 1010 dana 01.10.2008. godine a kod BAS-BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC) pod br. 4138 dana 24.08.2008. godine. 10. Zl. broj 9047/2018 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 16.07.2018.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita br. 105332040000061512 od 12.07.2018. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 50.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 50.000.000,00 RSD Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 11. Zl. broj 11567/2018 Založni poverilac: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 12.09.2018.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi novčanog depozita br. 105332040000043567/1 od 25.09.2017. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 80.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 80.000.000,00 RSD Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. Napomena: Sve navedene zaloge na pravima potraživanja S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. U ovom izveštaju su navedne aktivne zaloge, odnosno zaloge koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, na sajtu APR-a se nalaze i zaloge na pravima potraživanja koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih zaloga.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.300.058
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju Društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase i druga prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva.
ISIN brojRSLASTE96552
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije1.479,16
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2018. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniU decembru 2017. godine izdato je 336.483 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog. U novembru 2018. godine izdato je 432.615 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje336.483 običnih akcija IV emisije i 432.615 običnih akcija V emisije.
Način pokrića gubitkaOdluka o pokriću gubitka će biti doneta na sednici skupštine akcionara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluSP Lastra doo Lazarevac 60,26%; Panonija bus Novi Sad 33%; Lasta-Montenegro doo Podgorica 100%; SP Lasta doo Banja Luka, Republika Srpska - 100% ; Panraizen Cirih - 15%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci za 2018. godinu iz izveštaja sastavljenih za statističke potrebe, koji su odobreni od strane generalnog direktora i predati Agenciji za privredne registre 27.02.2019. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd Kolračeva 7 Tel:3223-764 Fax:3223-763 email: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladan Sekulić. v.d. generalnog direktora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milorad Štulić, rukovodilac računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladan Sekulić. v.d. generalnog direktora
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd