print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.belex.rs/

Datum podnošenja Informatora berzi06.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.03.2018.SIMBOL: IMPL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaImpol Seval valjaonica aluminijima a.d. Sevojno
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Srbija
Web adresawww.impol.rs
Datum osnivanja12.02.1974.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi.756/02
Matični broj07606265
PIB - poreski identifikacioni broj101500886
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale banka Srbija275-220014028-84
Komercijalna banka205-102802-45
Unicredit banka a.d.170-300708519-65
Banca Intesa a.d.160-8221-51
NLB Banka ad310-21486974
Raiffeisen banka a.d.265-111031000189149
Šifra delatnosti02442
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža2442 Proizvodnja aluminijuma
Ime i prezime direktoraNinko Tešić
Ime i prezime osobe za kontaktDjordje Pjević
Telefon031/591-113
Faks031/532-143
e-maildjordje.pjevic@impol.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale Banka Srbija

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA7.549.9568.492.6928.557.320
Stalna imovina3.872.7735.190.6705.261.569
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja19.01113.0977.700
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva3.580.6184.871.1734.937.235
- Nekretnine postrojenja i oprema3.580.6184.782.8114.848.163
- Investicione nekretnine088.36289.072
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani273.144306.400316.634
- Učešća u kapitalu36.78642.66047.146
- Ostali dugoročni finansijski plasmani236.358263.740269.488
Obrtna imovina3.677.1833.302.0223.295.751
- Zalihe1.810.5401.810.0811.940.142
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja1.4581.4581.458
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.865.1851.490.4831.354.151
- Potraživanja1.293.330693.906722.374
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani266.964196.30226.288
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina145.174265.594345.248
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja159.717334.681260.241
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina7.549.9568.492.6928.557.320
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA7.549.9568.492.6928.557.320
Kapital2.108.9712.482.6212.721.468
- Osnovni kapital954.342954.342954.342
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve023.48140.295
- Revalorizacione rezerve977.837977.837977.837
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak469.625526.961748.994
- Gubitak292.83300
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze5.387.7205.923.6575.742.623
- Dugoročna rezervisanja12.72013.89915.567
- Dugoročne obaveze2.352.0112.697.4652.650.730
- Dugoročni krediti2.352.0112.697.4652.650.730
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze3.022.9893.212.2933.076.326
- Kratkoročne finansijske obaveze1.228.5251.175.284928.467
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.588.4251.749.7761.889.227
- Ostale kratkoročne obaveze69.13071.88284.438
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 136.909215.351174.194
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze53.26586.41493.229
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI11.127.73311.870.84311.829.149
- Prihodi od prodaje11.269.70511.114.27511.447.787
- Prihodi do aktiviranja učinaka100
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka207.811538.060169.141
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka586.96527.57442.446
- Ostali poslovni prihodi237.181246.082254.667
POSLOVNI RASHODI10.273.87911.138.66211.387.641
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala8.393.5499.034.3759.250.418
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi739.481813.355856.212
- Troškovi amortizacije i rezervisanja189.912216.693202.665
- Ostali poslovni rashodi950.9371.074.2391.078.346
POSLOVNI DOBITAK853.854732.181441.508
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi452.918464.130188.892
Finansijski rashodi802.701771.674370.236
Ostali prihodi27.55824.29757.116
Ostali rashodi61.41117.70445.114
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA470.218431.230272.166
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja01.0621.764
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja7400
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA470.144432.292273.930
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda51933.1496.815
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK469.625399.143267.115
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA8.958.3158.873.7999.292.30011.005.754
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA5.814.3015.729.6546.400.9997.204.752
Nematerijalna imovina4.8402.3911.9971.699
Nekretnine , postrojenja i oprema5.732.8495.672.1686.340.1477.150.575
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani76.61255.09558.85552.478
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA3.144.0143.144.1452.891.3013.801.002
Zalihe1.939.9202.078.9271.615.4882.219.695
Potraživanja po osnovu prodaje880.046635.307942.1351.170.794
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja4.9956.3504.3034.528
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani8.8327.8996.84312.441
Gotovinski ekvivalent i gotovina244.452158.349279.882275.210
Porez na dodatu vrednost6.91224.76439.422113.598
Aktivna vremenska razgraničenja58.857232.5493.2284.736
VANBILANSNA AKTIVA001.495.810794.107

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA8.958.3158.873.7999.292.30011.005.754
KAPITAL2.702.2693.604.5864.773.2015.502.602
Osnovni kapital954.342954.342954.342954.342
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve52.82553.27895.43495.434
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme801.914801.598800.967800.317
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak893.1881.795.3682.922.4583.652.509
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.081.7902.749.4441.937.0822.227.438
Dugoročna rezervisanja8.94522.36734.63646.260
Dugoročne obaveze3.072.8452.727.0771.902.4462.181.178
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE137.935161.273216.669227.511
KRATKOROČNE OBAVEZE3.036.3212.358.4962.365.3483.048.203
Kratkoročne finansijske obaveze927.274862.836735.351747.868
Primljeni avansi, depoziti i kaucije75.271156.453120.73198.904
Obaveze iz poslovanja1.922.5381.027.5711.427.5482.122.080
Ostale kratkoročne obaveze69.43978.03577.52878.683
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost365922.462114
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.065397382366
Pasivna vremenska razgraničenja40.369233.1121.346188
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA001.495.810794.107

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI12.029.63313.628.08412.879.03515.105.151
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga11.766.57413.281.28112.594.79914.805.062
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi263.059346.803284.236300.089
POSLOVNI RASHODI11.594.24412.493.70511.548.67614.428.164
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe001.15922.012
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga258.764296.93576.123871.206
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga326.482244.226450.516309.721
Troškovi materijala8.286.6529.233.3578.048.33411.929.904
Troškovi goriva i energije1.074.3291.154.921900.019876.936
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi855.777881.733944.749951.346
Troškovi proizvodnih usluga938.029763.168747.956705.760
Troškovi amortizacije256.259373.457392.439409.903
Troškovi dugoročnih rezervisanja014.36815.34515.336
Nematerijalni troškovi115.480125.410126.600122.476
POSLOVNI DOBITAK435.3891.134.3791.330.359676.987
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI146.70183.75046.704265.297
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi82.91932.29017.35090.807
Prihodi od kamata31230293111
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule63.47051.15829.261174.379
FINANSIJSKI RASHODI519.134275.410181.039168.646
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi49.94333.52915.48267.203
Rashodi kamata117.168145.77789.90056.847
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule352.02396.10475.65744.596
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00096.651
GUBITAK IZ FINANSIRANJA372.433191.660134.3350
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2071622.491194
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA3.83525.7488470
OSTALI PRIHODI26.39518.51382.39122.537
OSTALI RASHODI35.54310.05225.56117.439
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA50.180925.5941.254.498778.930
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA3.595623.4360
NETO GUBITAK POSLOVANJA000997
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA53.775925.6561.257.934777.933
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda44.70523.33855.39710.842
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK9.070902.3181.202.537767.091
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Impol Seval a.d.Sevojno48.3562.4041.9770539
TerminalSevojno0004090
Impol Seval a.d.Užice5.5961.0386103.4000
Impol Seval a.d.Ravni1.161485000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel PresidentZlatiborUgostiteljstvo1.1400
StanSevojnoZamena objekta na terminalu350

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnofabricki krug9,4
SevojnoTerminal8,77
SevojnoGradsko gradjevinsko zemljište1,86
UžiceProizvodni pogoni - dato u zakup2,22
ZlatiborGradsko građevinsko zemljište1,63
RavniGradsko građevinsko zemljište1,11
Buljarice, Crna GoraVoćnjak0,07

12. Realni tereti na imovini

Upisano založno pravo na opremi u korist Komercijalne banke ad Beograd na vrednost EUR 10.524.500,00; Upisano založno pravo na opremi u korist UniCredit banke ad Beograd na vrednost EUR 3.350.000,00;

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija942.287
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobicne akcije
Prava iz akcijaupravljanje, dividenda i pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSIMPLE20713
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije5.839,62
Datum isplate dividende17.08.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period34
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je tako što je ukupan kapital podeljen brojem emitovanih akcija. Na dan 31.12.2017. godine obračunska vrednost akcije iznosi 5.839,62 RSD.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godininema
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSa svim akcijama se moze trgovati
Način pokrića gubitkaVeć duži niz godina Impol Seval a.d. iskazuje pozitivan finansijski rezultat. Ostvarenom dobiti u 2011. godini, izvršeno je pokriće nepokrivenih gubitaka iz ranijih godina. Neraspoređena dobit na dan 31.12.2017.godine iznosi 3.652.509.275,47 dinara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluImpol Seval Tehnika d.o.o. vlasnik 100% Impol Seval Final d.o.o. vlasnik 100% Impol Seval PKC d.o.o. vlasnik 100% Impol Seval President d.o.o. vlasnik 100% Društvo za upravljanje slobodnom zonom Užice doo vlasnik 33,33%
Naziv ovlašćenog revizoraPreduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit. Beograd,ul. Danijelova br.32,Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj„Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj “IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA“ AD, SEVOJNO na dan 31.decembra 2017. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan,u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji”.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. - Prospekt urađen na bazi predatih finansijskih izveštaja za 2016.godinu u Agenciju za privredne registre. - Polazeći od činjenice da je uslov opstanka Preduzeća konstantno ulaganje u nove opreme, uz rekonstrukciju i modernizaciju postojeće, Impol Seval a.d. se u 2015. godini opredelio za otvaranje novog investicionog ciklusa. U tom smislu, Nadzorni odbor Društva doneo Odluku o usvajanju Studije opravdanosti investicionog projekta „Rekonstrukcija i modernizacija tehnološke linije za proizvodnju TVT težine od 11 tona u Impol Seval a.d.“ i zaključio da se projekat realizuje po fazama pri čemu je doneta odluka da se pristupi realizaciji prve faze investicionog projekta. Na bazi ovog dokumenta, tokom 2016. godine započeo je novi investicioni ciklus realizacijom sledećih ključnih podprojekata: • Rekonstrukcija i modernizacija Valjačkog stana za toplo valjanje V2 - Ugovor sa kompanijom "SMS", Nemačka potpisan 11.02.2016. godine; • Modernizacija upravljanja pomoćnim sistemima na valjačkom stanu V-2 - Ugovor sa firmom "ATES", Slovenija potpisan 09.02.2016. godine • Zamena motora na valjčastom transporteru Valjačkog stana V-2 - Ugovor sa firmom "ATES", Slovenija potpisan 01.12.2015. godine • Nove giljotinske makaze na Valjačkom stanu za toplo valjanje V-2 - Ugovor sa firmom "KOLDING", Slovenija potpisan 15.04.2016. godine • Nabavka nove Peći za zagrevanje i homogenizaciju blokova V-1/4 - Ugovor sa firmom "OTTO JUNKER", Nemačka potpisan 20.12.2016. godine Paralelno sa pripremama za realizaciju, ili samom realizacijom ovih podprojekata, pokrenuta je inicijativa od menadžmenta kompanije IMPOL d.o.o. za koncipiranje Strategije razvoja Impol Seval a.d., za period od 2017. do 2025. godine. Konceptom Strategije su definisane sledeće smernice:  Maksimalno korišćenje kapaciteta tople valjaonice i poboljšanje kvaliteta valjanih traka, a time i kvaliteta HVP;  Povećanje livničkih kapaciteta i kapaciteta hladne valjaonice;  Poboljšanje produktivnosti,smanjenje faktora protoka i racionalizacija troškova proizvodnje;  Proizvodnja finalnih proizvoda sa većom dodatom vrednošću u cilju povećanja dobiti po zaposlenom;  Zaštita životne i radne sredine i humanizacija rada. Osnove za izradu strategije razvoja izrađene su sa ciljem i željom da Impol Seval a.d. maksimalno iskoristi raspoložive mogućnosti u cilju postizanja većeg obima proizvodnje, pre svega proizvoda sa većom dodatnom vrednosti, i time obezbedi dugoročnu finansijsku stabilnost. Osnove su razmatrane i usvojene na 3. redovnoj sednici Nadzornog odbora održanoj 23/24.05.2016.godine. Usvajanjem ovog strateškog dokumenta stvorene su predpostavke za budući razvoj Impol Seval a.d. u 3. deceniji 21. veka, a i dalje. U januaru 2017. Urađena je Studija opravdanosti: "Realizacija investicija po Strategiji razvoja Impol Seval a.d. od 2017. do 2019. godine. Time je izvršena operacionalizacija najvažnijeg strateškog dokumenta. Tokom 2017. godine planirana je priprema za realizaciju još dva investiciona podprojekta: • Rekonstrukcija Valjačkog stana za hladno valjanje V-3 za valjanje traka sa O.D.=1.900 mm • Rekonstrukcija Frez mašine L-5 za frezovanje "velikih" blokova. Deo investicionih aktivnosti iz prve faze realizovan je tokom 2017.godine a najveći deo bi će realizovan tokom 2018.godine. Realizacijom ovog strateškog projekta stvoriće se uslovi da se Impol Seval a.d. uključi u red renomiranih evropskih valjaonica aluminijuma srednjeg kapaciteta i obezbedi stabilnost poslovanja na duži rok.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale Banka Srbija a.d. Bul. Zorana Djindjica 50a/b 11070 Novi Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Ninko Tešić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Djordje Pjević____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ninko Tešić
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale Banka Srbija