print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.09.2021.SIMBOL: ENHL, ENHL011. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaEnergoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd)
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt.rs
Datum osnivanja06.09.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8020
Matični broj07023014
PIB - poreski identifikacioni broj100001513
Tekući računi i banke kod kojih se vode
OTP Banka ad Beograd275-10220547851-35
Erste Bank ad Novi Sad340-11006366-20
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-300236536-08
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraDobroslav Bojović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSiniša Tekić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan
Telefon011/310-10-10
Faks011/311-42-00
e-mailep@energoproјekt.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.546.04810.100.16010.332.84411.201.15613.578.028
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA7.676.9248.393.4067.021.0548.942.7949.999.267
Nematerijalna imovina9.2107.8714.68127.63721.853
Nekretnine , postrojenja i oprema1.995.0002.228.9731.933.2371.983.1681.972.317
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani5.672.7146.156.5625.083.1366.931.9898.005.097
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA1.869.1241.706.7543.311.7902.258.3623.578.761
Zalihe2.6146.7666.42563.88741.976
Potraživanja po osnovu prodaje523.437689.346765.794754.688859.303
Potraživanja iz specifičnih poslova357.03798.2047.09413.27418.006
Druga potraživanja67.84576.816125.07185.98187.078
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani394.411191.4991.795.477800.5541.733.707
Gotovinski ekvivalent i gotovina128.791251.917200.519184.016487.598
Porez na dodatu vrednost00000
Aktivna vremenska razgraničenja394.989392.206411.410355.962351.093
VANBILANSNA AKTIVA25.008.08427.017.29922.683.68721.520.45914.031.882

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA9.546.04810.100.16010.332.84411.201.15613.578.028
KAPITAL8.421.8968.529.9979.094.0088.928.6449.183.704
Osnovni kapital7.202.6227.128.3017.128.3017.128.3017.101.123
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije049.82749.82749.82749.827
Rezerve134.881214.881214.881214.88180.000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme782.098782.098784.634784.634784.634
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata28.86918.8814.20817.31625.534
Nerasporedjeni dobitak331.164473.4251.020.227896.2331.293.308
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00028.2620
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE2.3472.7352.8121.235.4354.071.885
Dugoročna rezervisanja2.3472.7352.8123.2623.485
Dugoročne obaveze0001.232.1734.068.400
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE152.252152.082154.137134.283140.885
KRATKOROČNE OBAVEZE969.5531.415.3461.081.887902.794181.554
Kratkoročne finansijske obaveze638.4981.251.192898.427744.8788.677
Primljeni avansi, depoziti i kaucije14.15340.73151.07629.62623.845
Obaveze iz poslovanja12.56236.05712.15921.61128.625
Ostale kratkoročne obaveze272.31935.93742.10575.07993.536
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost4.3666.7684.7004.5281.170
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine73575245.839693494
Pasivna vremenska razgraničenja26.92043.90927.58126.37925.207
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA25.008.08427.017.29922.683.68721.520.45914.031.882

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI428.649440.253341.959271.736270.237
Prihodi od prodaje roba00000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga405.342416.018315.956248.345238.396
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00009.176
Drugi poslovni prihodi23.30724.23526.00323.39122.665
POSLOVNI RASHODI403.463431.736362.247344.617318.773
Nabavna vrednsot prodate robe00000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe3360000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala8.6957.3735.5825.3134.224
Troškovi goriva i energije19.06022.64020.29921.13417.556
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi200.480226.508202.695185.346175.910
Troškovi proizvodnih usluga79.78567.17356.53851.18947.781
Troškovi amortizacije20.41622.59720.81720.94724.011
Troškovi dugoročnih rezervisanja7645172165951.049
Nematerijalni troškovi74.59984.92856.10060.09348.242
POSLOVNI DOBITAK25.1868.517000
POSLOVNI GUBITAK0020.28872.88148.536
FINANSIJSKI PRIHODI497.143608.855628.64598.358408.583
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi485.640540.376615.55793.000407.965
Prihodi od kamata1.9512.1179.165888451
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule9.55266.3623.9234.470167
FINANSIJSKI RASHODI30.454147.02437.20987.21290.907
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi83978.7735.16756.63772.460
Rashodi kamata22.08532.07030.56428.03618.253
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule7.53036.1811.4782.539194
DOBITAK IZ FINANSIRANJA466.689461.831591.43611.146317.676
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000028.415
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1000018.090
OSTALI PRIHODI263.677410274.39669.7718.410
OSTALI RASHODI509.79531.88337.58238.14018.271
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA245.747438.875807.9620269.604
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00030.1040
NETO DOBITAK POSLOVANJA002.2323.758276
NETO GUBITAK POSLOVANJA66112000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA245.681438.763810.1940269.880
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00026.3460
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda11.416045.11300
Odloženi poreski rashodi perioda2.15101.6081.9166.602
Odloženi poreski prihodi perioda0170000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK232.114438.933763.4730263.278
NETO GUBITAK00028.2620
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt)Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12Poslovni prostor12.59272
Kompleks zgrada "Samački hotel"Zemun,Batajnički put 24izdavanje u zakup8.034-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusuIrak-0

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

Hipoteke upisane na teret društva su sledeće: • Hipoteka na nekretnini – poslovna zgrada Energoprojekt Na osnovu odluke Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. od 15.01.2020. godine, a po osnovu bankarskih aranžmana sa: - Erste banka a.d. Novi Sad u iznosu od 32.200.000,00 EUR po Ugovoru o višenamenskom okvirnom limitu br.OVLC003/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema, Energoprojekt Hidroinženjering, Energoprojekt Industrija i Energoprojekt Energodata), - Unicredit banka Srbija a.d. Beograd u iznosu od 5.100.000,00 EUR po Ugovoru o revolving liniji za izdavanje bankarskih garancija br. RL 0028/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema), - Unicredit banka Srbija a.d. Beograd u iznosu od 8.688.287,47 EUR po Ugovoru o kratkoročnom kreditu br.RL 0029/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema), - OTP banka Srbija a.d. u iznosu od 14.159.060,12 EUR po osnovu Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji br. 01/13, sa pripadajućim aneksima (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnci: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema i Energoprojekt Hidroinženjering) i - OTP banka Srbija a.d. u iznosu od 3.218.846,31 EUR po osnovu Okvirnog ugovoru o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisma o namerama br. OUG 2125/16 sa pripadajućim aneksima (dužnik Energoprojekt Hidroinženjering, hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i solidarni dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema), dana 19.03.2020. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka na poslovnoj zgradi Energoprojekt, list Nepokretnosti broj 2652, KO Novi Beograd, u korist predmetnih poverilaca, na osnovu Založne izjave Energoprojekt Holding a.d. overene pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci dana 31.01.2020. • Hipoteka na investicionoj nekretnini - kompleks Samački hotel Na osnovu odluke Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. od 20.03.2020. godine, a po osnovu bankarskog aranžmana sa: - OTP Banka Srbija a.d. po osnovu Aneksa 3 Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji br. MRL 11/20 na EUR 21.123.000 (Hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema i Energoprojekt Hidroinženjering), dana 17.03.2020. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka na objektu Samački hotel i pratećim objektima sve upisano u listu nepokretnosti broj 2734 KO Zemun Polje kao privatna svojina privrednog društva Energoprojekt Holding a.d. Beograd obim udela 1/1, u korist OTP Banka Srbija a.d., na osnovu Založne izjave Energoprojekt Holding a.d. overene dana 13.03.2020. godine pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci. Obzirom da je 30.12.2020. godine smanjeno kreditno zaduženje prema bankama od strane Energoprojekt Holding a.d. i ostalih dužnika, početkom 2021. godine zaključeni su ugovori, odnosno aneksi po osnovu bankarskih aranžmana, i to za: • Hipoteku na nekretnini – poslovna zgrada Energoprojekt sa sledećim bankama: - Erste banka a.d. Novi Sad u iznosu od 27.000.000,00 EUR po Aneksu br. 1 Ugovora o višenamenskom okvirnom limitu br. OVLC003/20; - Unicredit banka Srbija a.d. Beograd u iznosu od 436.190,46 EUR po Aneksu br. 1 Ugovora o revolving liniji za izdavanje bankarskih garancija br. RL 0028/20; - Unicredit banka Srbija a.d. Beograd u iznosu od 3.688.287,47 EUR po Aneksu br. 1 Ugovora o kratkoročnom kreditu br.RL 0029/20; - OTP banka Srbija a.d. u iznosu od 9.949.000,00 EUR po osnovu Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2818/21 i - OTP banka Srbija a.d. u iznosu od 3.218.000,00 EUR po osnovu Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2820/21; po osnovu čega je dana 30.03.2021. godine podnet zahtev Republičkom geodetskom zavodu - služba katastra nepokretnosti Novi Beograd, za upis izvršne vansudske hipoteke I reda na poslovnoj zgradi Energoprojekt, u korist predmetnih poverilaca, na osnovu Založne izjave Energoprojekt Holding a.d. overene pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci. • Hipoteku na investicionoj nekretnini - kompleks Samački hotel sa: - OTP Banka Srbija a.d. po osnovu Okvirnog ugovora o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisama o namerama br. OUG 2819/21 na 14.623.000,00 EUR po osnovu čega je dana 30.03.2021. godine podnet zahtev Republičkom geodetskom zavodu - služba katastra nepokretnosti Novi Beograd, za upis izvršne vansudske hipoteke na objektu Samački hotel i pratećim objektima, na osnovu Založne izjave Energoprojekt Holding a.d. overene pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija10.931.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravno na upravljanje, dividendu, deo likvidacione mase i ostala prava predviđena Statutom
ISIN brojRSHOLDE58279
Nominalna vrednost hartije510
Obračunska vrednost akcije840,13
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

13.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija330.000
Oznaka emisija serijaI emisija
Vrsta i klasa hartijeDugoročne obvaznice
Datum početka primarnog trgovanja29.12.2020.
Datum završetka primarnog trgovanja29.12.2020.
Datum knjiženja na vlasničke račune30.12.2020.
Rok dospeća u danima1.826
Datum dospeća30.12.2025.
CFI kodDBVUFR
ISIN brojRSHOLDD67850
Nominalna vrednost hartije10.000
Ukupna vrednost emisije3.300.000.000
Kamatna stopa3M BELIBOR + 2,95%
Način obračuna kamateKvartalno, na osnovu stvarnog broja dana u datom kamatnom periodu, ako je kamatni period u potpunosti u prostoj godini broj dana je 365; ako je kamatni period u potpunosti u prestupnoj godini broj dana je 366; ako je kamatni period delom u prostoj godini, a delom u prestupnoj godini, stvarni broj dana je jednak zbiru broju dana kamatnog perioda u prostoj godini podeljnog sa 365 i broja dana u prestupnoj godini podeljenog sa 366
Cena iz primarne prodaje10.000
Ostale karakteristike serije

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2020. godine i iznosi 840,13 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniSkupština akcionara izdavaoca usvojila je dana 23.07.2020. godine Odluku o izdavanju korporativnih obveznica Energoprojekt holding a.d. Beograd putem javne ponude, a u skladu sa njom Nadzorni odbor Izdavaoca je dana 25.11.2020. godine doneo Odluku o izdavanju I emisije korporativnih obveznica. Emitovano je 330.000 obveznica pojedinačne nominalne vrednosti od po 10.000 dinara. Emisija obveznica je dana 30.12.2020. godine registrovana u Centralnom registru HoV.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6.Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 7. Energoprojekt Entel ad Beograd-100%; 8. Enjub doo-50,00%; 9. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 10. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 11. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 12. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 13. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 14. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 15. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 16.ALTA banka ad Beograd-1,41 %; 17. Dunav osiguranje ado Beograd-0,01%; 18. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 19. Energoprojekt Park11 doo Beograd-100%; 20. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 21. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 22. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 23. Pinki Zemun ad - 0,004%; 24. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu izvršila je revizorska kuća Moore Stephens revizija i računovodstvo doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajIzvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "Energoprojekt Holding" a.d., Beograd (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje “Energoprojekt Holding” a.d., Beograd na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 21.06.2021. godine usvojeni su, između ostalog, konsolidovani i pojedinačni godišnji izveštaji Društva za 2020. godinu (finansijski izveštaji, izveštaji revizora i godišnji izveštaj o poslovanju), odluka o raspodeli neraspoređene dobiti, izveštaj Nadzornog odbora, odluke o imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora, odluka o izboru revizora. Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, utvrđeno je da ostvarena neto dobit iz 2020.godine iznosi 263.277.678,92 dinara i da ista ostaje neraspoređena. (2) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve. (3) 28.6.2021. godine je registrovana statusna promena pripajanja društva Energoprojekt Energodata društvu Energoprojekt Holding usled koje je društvo Energoprojekt Energodata izbrisano iz registra privrednih društava. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD BEOGRAD (MB:07023081) usled statusne promene pripajanja privrednom društvu ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD. (4) Nadzorni odbor Društva na sednici koja je održana 13. septembra 2021. godine imenovao je novog generalnog direktora i Izvršni odbor Društva.
Podaci o osnovnom prospektuKomisija za HoV je dana 25.12.2020. godine donela Rešenje o odobrenju objavljivanja jedinstvenog prospekta br. 1/3-104-3551/3-20. Prospekt je dostupan na sajtu izdavaoca www.energoprojekt.rs.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; Tel: 011/3530-900, Fax: 011/311-6974; www.mvi.rs; e-mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dobroslav Bojović , generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragan Aleksić, rukovodilac sektora za plan, analizu i izveštavanje____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dobroslav Bojović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs