verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.07.2020.SIMBOL: ENHL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaEnergoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd)
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt.rs
Datum osnivanja06.09.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8020
Matični broj07023014
PIB - poreski identifikacioni broj100001513
Tekući računi i banke kod kojih se vode
OTP Banka ad Beograd275-10220547851-35
Erste Bank ad Novi Sad340-11006366-20
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-300236536-08
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraStojan Čolakov, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSiniša Tekić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan
Telefon011/310-10-10
Faks011/311-42-00
e-mailep@energoproјekt.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Stalna imovina6.083.4687.373.2707.474.258
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja10.1399.4169.447
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva815.5021.190.3091.200.049
- Nekretnine postrojenja i oprema318.804587.697596.332
- Investicione nekretnine496.698602.612603.717
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.257.8276.173.5456.264.762
- Učešća u kapitalu4.455.9315.377.0185.511.669
- Ostali dugoročni finansijski plasmani801.896796.527753.093
Obrtna imovina1.861.1811.179.0441.231.608
- Zalihe70799.50858.255
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.860.4741.079.5361.173.353
- Potraživanja560.254272.450417.894
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.784019.283
- Kratkoročni finansijski plasmani1.053.269420.314407.690
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina239.998333.972151.476
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.16952.800177.010
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina7.944.6498.552.3148.705.866
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva9.665.8458.760.42913.776.322

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Kapital7.167.2197.665.7708.054.188
- Osnovni kapital4.855.7615.095.3225.602.137
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.735.3661.735.3661.735.366
- Revalorizacione rezerve43.08043.08052.910
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti9.8758.1340
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti3.1705.86021.136
- Neraspoređen dobitak526.307789.728684.911
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze767.837867.886629.536
- Dugoročna rezervisanja264.863265.017265.055
- Dugoročne obaveze84.500194.62416.667
- Dugoročni krediti84.033194.62416.667
- Ostale dugoročne obaveze46700
- Kratkoročne obaveze418.474408.245347.814
- Kratkoročne finansijske obaveze360.950295.035229.798
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja21.15861.33182.986
- Ostale kratkoročne obaveze31.25439.04528.203
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.6204.3216.827
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak4928.5130
Odložene poreske obaveze9.59318.65822.142
Vanbilansna pasiva9.665.8458.760.4298.705.866

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI375.566476.714551.185
- Prihodi od prodaje352.420451.099516.359
- Prihodi do aktiviranja učinaka598482495
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi22.54825.13334.331
POSLOVNI RASHODI362.054423.681475.204
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala20.57623.42926.320
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi181.495194.170186.104
- Troškovi amortizacije i rezervisanja20.59213.45810.949
- Ostali poslovni rashodi139.391192.624251.831
POSLOVNI DOBITAK13.51253.03375.981
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi427.440567.842364.531
Finansijski rashodi77.38262.95721.196
Ostali prihodi77.8342.42122.879
Ostali rashodi139.37017.65421.294
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA302.034542.685420.901
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja3.259941657
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA298.775541.744420.244
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda20.87327.82319.602
Odloženi poreski rashod perioda2779.0651.554
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK277.625504.856399.088
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.103.1079.517.3289.546.04810.100.16010.332.84411.346.292
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA7.618.8197.486.3967.676.9248.393.4067.021.0548.946.519
Nematerijalna imovina13.18311.8839.2107.8714.68127.637
Nekretnine , postrojenja i oprema2.039.4232.027.6911.995.0002.228.9731.933.2371.983.168
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani5.566.2135.446.8225.672.7146.156.5625.083.1366.935.714
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA1.484.2882.030.9321.869.1241.706.7543.311.7902.399.773
Zalihe14.1421.8262.6146.7666.42563.887
Potraživanja po osnovu prodaje420.444488.928523.437689.346765.794842.716
Potraživanja iz specifičnih poslova96.579105.617357.03798.2047.09413.274
Druga potraživanja53.51258.38367.84576.816125.07185.981
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani451.471522.951394.411191.4991.795.477802.842
Gotovinski ekvivalent i gotovina116.713463.343128.791251.917200.519184.016
Porez na dodatu vrednost000000
Aktivna vremenska razgraničenja331.427389.884394.989392.206411.410407.057
VANBILANSNA AKTIVA21.346.79422.596.45825.008.08427.017.29922.683.68721.520.459

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
UKUPNA PASIVA9.103.1079.517.3289.546.04810.100.16010.332.84411.346.292
KAPITAL8.418.6948.450.7668.421.8968.529.9979.094.0089.052.010
Osnovni kapital7.202.6227.202.6227.202.6227.128.3017.128.3017.128.301
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije00049.82749.82749.827
Rezerve134.881134.881134.881214.881214.881214.881
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme817.591817.591782.098782.098784.634784.634
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata40.78628.43328.86918.8814.20817.316
Nerasporedjeni dobitak304.386324.105331.164473.4251.020.2271.019.599
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak0000028.262
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE262.288262.2102.3472.7352.8121.235.435
Dugoročna rezervisanja262.288262.2102.3472.7352.8123.262
Dugoročne obaveze000001.232.173
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE153.989156.365152.252152.082154.137156.053
KRATKOROČNE OBAVEZE268.136647.987969.5531.415.3461.081.887902.794
Kratkoročne finansijske obaveze187.015565.607638.4981.251.192898.427744.878
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0014.15340.73151.07629.626
Obaveze iz poslovanja46.93626.35112.56236.05712.15921.611
Ostale kratkoročne obaveze27.73323.561272.31935.93742.10575.079
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.5404.5594.3666.7684.7004.528
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine68873473575245.839693
Pasivna vremenska razgraničenja22427.17526.92043.90927.58126.379
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA21.346.79422.596.45825.008.08427.017.29922.683.68721.520.459

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
POSLOVNI PRIHODI583.921504.040428.649440.253341.959271.736
Prihodi od prodaje roba000000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga554.754482.184405.342416.018315.956248.345
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000000
Drugi poslovni prihodi29.16721.85623.30724.23526.00323.391
POSLOVNI RASHODI525.408455.939403.463431.736362.247344.617
Nabavna vrednsot prodate robe000000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe421368336000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Troškovi materijala6.8057.9868.6957.3735.5825.313
Troškovi goriva i energije18.83722.62319.06022.64020.29921.134
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi202.510193.160200.480226.508202.695185.346
Troškovi proizvodnih usluga204.634135.41879.78567.17356.53851.189
Troškovi amortizacije9.34520.65520.41622.59720.81720.947
Troškovi dugoročnih rezervisanja0782764517216595
Nematerijalni troškovi83.69875.68374.59984.92856.10060.093
POSLOVNI DOBITAK58.51348.10125.1868.51700
POSLOVNI GUBITAK000020.28872.881
FINANSIJSKI PRIHODI695.280475.673497.143608.855628.64598.358
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi655.627465.006485.640540.376615.55793.000
Prihodi od kamata14.6012.6171.9512.1179.165888
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule25.0528.0509.55266.3623.9234.470
FINANSIJSKI RASHODI21.60022.31830.454147.02437.20987.212
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.68279583978.7735.16756.637
Rashodi kamata14.51417.35222.08532.07030.56428.036
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule5.4044.1717.53036.1811.4782.539
DOBITAK IZ FINANSIRANJA673.680453.355466.689461.831591.43611.146
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA07300000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA642.4839.16310000
OSTALI PRIHODI1.32913.746263.677410274.39669.771
OSTALI RASHODI24.449251.678509.79531.88337.58238.140
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA66.590255.091245.747438.875807.9620
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000030.104
NETO DOBITAK POSLOVANJA6.9890002.2323.758
NETO GUBITAK POSLOVANJA03.0666611200
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA73.579252.025245.681438.763810.1940
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000026.346
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda27.36412.67611.416045.1130
Odloženi poreski rashodi perioda2.3482.3762.15101.6081.916
Odloženi poreski prihodi perioda00017000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK43.867236.973232.114438.933763.4730
NETO GUBITAK0000028.262
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt)Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12Poslovni prostor12.59276
Kompleks zgrada "Samački hotel"Zemun,Batajnički put 24izdavanje u zakup8.034-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusuIrak-0

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

Na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva od 15.01.2020. godine, a po osnovu bankarskih aranžmana sa: - Erste banka a.d. Novi Sad u iznosu od 32.200.000,00 EUR po Ugovoru o višenamenskom okvirnom limitu br.OVLC003/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema, Energoprojekt Hidroinženjering, Energoprojekt Industrija i Energoprojekt Energodata), - Unicredit banka Srbija a.d. Beograd u iznosu od 5.100.000,00 EUR po Ugovoru o revolving liniji za izdavanje bankarskih garancija br. RL 0028/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema), - Unicredit banka Srbija a.d. Beograd u iznosu od 8.688.287,47 EUR po Ugovoru o kratkoročnom kreditu br.RL 0029/20 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema), - OTP banka Srbija u iznosu od 14.159.060,12 EUR po osnovu Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji br. 01/13, sa svim izmenama uključujući tu naročito Aneks 25 (hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i dužnci: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Oprema i Energoprojekt Hidroinženjering) i - OTP banka Srbija u iznosu od 3.218.846,31 EUR po osnovu Okvirnog ugovoru o izdavanju bankarskih garancija, akreditiva i obavezujućih pisma o namerama br. OUG 2125/16, sa svim izmenama uključujući tu naročito Aneks 14 (dužnik Energoprojekt Hidroinženjering, hipotekarni dužnik Energoprojekt Holding i solidarni dužnici: Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Niskogradnja i Energoprojekt Oprema) dana 31.01.2020. godine konstituisana je izvršna vansudska hipoteka na poslovnoj zgradi Energoprojekt, list Nepokretnosti broj 2652, KO Novi Beograd, u korist predmetnih poverilaca, na osnovu Založne izjave Društva overene pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom o hipoteci.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija10.931.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravno na upravljanje, dividendu, deo likvidacione mase i ostala prava predviđena Statutom
ISIN brojRSHOLDE58279
Nominalna vrednost hartije510
Obračunska vrednost akcije828,08
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2019. godine i iznosi 828,08 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaOstvareni gubitak za 2019.godinu koji iznosi 28.261.945,59 dinara u celosti se pokriva iz neraspoređenog dobitka ranijih godina.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6. Energoprojekt Promet doo Beograd-100.00%; 7. Energoprojekt Energodata ad Beograd-100%; 8. Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 9. Energoprojekt Entel ad Beograd-100%; 10. Enjub doo-50,00%; 11. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 12. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 13. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 14. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 15. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 16. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 17. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 18.ALTA banka ad Beograd-1,41 %; 19. Dunav osiguranje ado Beograd-0,01%; 20. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 21. Energoprojekt Park11 doo Beograd-100%; 22. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 23. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 24. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 25. Pinki Zemun ad - 0,004%; 26. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu izvršila je revizorska kuća Moore Stephens revizija i računovodstvo doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje revizora: Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "Energoprojekt Holding" a.d., Beograd (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje “Energoprojekt Holding” a.d., Beograd na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. OSNOVA ZA MIŠLJENJE Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše mišljenje. NAGLAŠAVANJE PITANJA Skrećemo pažnju na Napomenu 45 uz finansijske izveštaje, u kojoj je opisan događaj nakon bilansa stanja koji se tiče pandemije izazvane virusom COVID 19, i vanrednog stanja koje je zbog epidemije uvedeno u Republici Srbiji 15.03.2020. godine, zajedno sa merama koje rukovodstvo Društva preduzima da bi odgovorilo na izazove u poslovanju koje je ovo prouzrokovalo. Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je utvrdio finansijske izveštaje za 2019. godinu na sednici održanoj 26.2.2020.godine. Izveštaji su predati APR-u (za potrebe statistike) u zakonskom roku. (2) Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 23.7.2020. godine usvojeni su konsolidovani i pojedinačni godišnji izveštaji Društva za 2019. godinu (finansijski izveštaji, izveštaji revizora i godišnji izveštaj o poslovanju), odluka o raspodeli neraspoređene dobiti, izveštaj Nadzornog odbora, odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora, Statut Društva, odluka o izboru revizora, kao i odluka kojom se odobrava izdavanje korporativnih obveznica Društva. Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, utvrđeno je sledeće: - ostvareni gubitak za 2019.g. iznosi 28.261.945,59 dinara; - neraspoređeni dobitak iz ranijih godina iznosi 1.019.598.727,13 dinara; - ostvareni gubitak za 2019.godinu u celosti se pokriva iz neraspoređenog dobitka ranijih godina; - zakonske rezerve iz ranijih godina koje iznose 23.184.978,41 dinara, statutarne rezerve iz ranijih godina koje iznose 111.696.120,33 dinara i saldo sa pozicije ostali osnovni kapital koji iznosi 27.177.774,75 dinara u celosti se prenose na neraspoređeni dobitak ranijih godina; - nakon pokrića gubitka za 2019.g. i prenosa zakonskih rezervi, statutarrnih rezervi i salda sa pozicije ostali osnovni kapital na neraspoređeni dobitak ranijih godina ukupni neraspoređeni dobitak Društva iznosiće 1.153.395.655,03 dinara. Obrazloženje: Izdvajanje za statutarne rezerve koje se vršilo (u visini od 5% ostvarene dobiti) u skladu sa Statutom Društva ne vrši se od 2012.godine, s obzirom da takava obaveza nije bila predviđena Statutom Društva iz 2012.godine. Izdvajanje za zakonske rezerve ne vrši se od 2006.godine imajući u vidu da prema zakonskim propisima ne postoji više obaveza formiranja istih. Društvo je skupštinskom odlukom odobrilo izdavanje korporativnih obveznica Društva putem javne ponude u ukupnom maksimalnom iznosu do 3.300.000.000,00 dinara i ovlastilo Nadzorni odbor da donese odluku o obimu emisije, roku dospeća, kamatnoj stopi i drugim elementima. (3) Dividenda za 2017.godinu u bruto iznosu od 20 dinara po akciji umanjena je za odgovarajuće iznose poreza po odbitku koje je Društvo obračunalo i isplaćena akcionarima Društva 30.11. 2018. godine .; (4) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; Tel: 011/3530-900, Fax: 011/311-6974; www.mvi.rs; e-mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Stojan Čolakov, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Siniša Tekić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Stojan Čolakov, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs