verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.energoprojekt.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora02.07.2019.SIMBOL: ENHL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaEnergoproјekt Holding akcionarsko društvo za holding poslovanјe, Beograd (Novi Beograd)
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.energoprojekt.rs
Datum osnivanja06.09.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8020
Matični broj07023014
PIB - poreski identifikacioni broj100001513
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale Banka Srbija ad Beograd275-10220547851-35
Erste Bank ad Novi Sad340-11006366-20
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-300236536-08
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraStojan Čolakov, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSiniša Tekić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan
Telefon011/310-10-10
Faks011/311-42-00
e-mailep@energoproјekt.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je matično društvo koje sa zavisnim društvima u zemlji i inostranstvu i zajedničkim društvom čini grupaciju društava sa skraćenim nazivom: Sistem Energoprojekt.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Stalna imovina6.083.4687.373.2707.474.258
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja10.1399.4169.447
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva815.5021.190.3091.200.049
- Nekretnine postrojenja i oprema318.804587.697596.332
- Investicione nekretnine496.698602.612603.717
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.257.8276.173.5456.264.762
- Učešća u kapitalu4.455.9315.377.0185.511.669
- Ostali dugoročni finansijski plasmani801.896796.527753.093
Obrtna imovina1.861.1811.179.0441.231.608
- Zalihe70799.50858.255
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.860.4741.079.5361.173.353
- Potraživanja560.254272.450417.894
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.784019.283
- Kratkoročni finansijski plasmani1.053.269420.314407.690
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina239.998333.972151.476
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.16952.800177.010
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina7.944.6498.552.3148.705.866
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva9.665.8458.760.42913.776.322

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA7.944.6498.552.3148.705.866
Kapital7.167.2197.665.7708.054.188
- Osnovni kapital4.855.7615.095.3225.602.137
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.735.3661.735.3661.735.366
- Revalorizacione rezerve43.08043.08052.910
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti9.8758.1340
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti3.1705.86021.136
- Neraspoređen dobitak526.307789.728684.911
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze767.837867.886629.536
- Dugoročna rezervisanja264.863265.017265.055
- Dugoročne obaveze84.500194.62416.667
- Dugoročni krediti84.033194.62416.667
- Ostale dugoročne obaveze46700
- Kratkoročne obaveze418.474408.245347.814
- Kratkoročne finansijske obaveze360.950295.035229.798
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja21.15861.33182.986
- Ostale kratkoročne obaveze31.25439.04528.203
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.6204.3216.827
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak4928.5130
Odložene poreske obaveze9.59318.65822.142
Vanbilansna pasiva9.665.8458.760.4298.705.866

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI375.566476.714551.185
- Prihodi od prodaje352.420451.099516.359
- Prihodi do aktiviranja učinaka598482495
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi22.54825.13334.331
POSLOVNI RASHODI362.054423.681475.204
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala20.57623.42926.320
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi181.495194.170186.104
- Troškovi amortizacije i rezervisanja20.59213.45810.949
- Ostali poslovni rashodi139.391192.624251.831
POSLOVNI DOBITAK13.51253.03375.981
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi427.440567.842364.531
Finansijski rashodi77.38262.95721.196
Ostali prihodi77.8342.42122.879
Ostali rashodi139.37017.65421.294
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA302.034542.685420.901
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja3.259941657
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA298.775541.744420.244
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda20.87327.82319.602
Odloženi poreski rashod perioda2779.0651.554
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK277.625504.856399.088
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.103.1079.517.3289.546.04810.100.16010.332.844
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA7.618.8197.486.3967.676.9248.393.4067.021.054
Nematerijalna imovina13.18311.8839.2107.8714.681
Nekretnine , postrojenja i oprema2.039.4232.027.6911.995.0002.228.9731.933.237
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani5.566.2135.446.8225.672.7146.156.5625.083.136
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA1.484.2882.030.9321.869.1241.706.7543.311.790
Zalihe14.1421.8262.6146.7666.425
Potraživanja po osnovu prodaje420.444488.928523.437689.346765.794
Potraživanja iz specifičnih poslova96.579105.617357.03798.2047.094
Druga potraživanja53.51258.38367.84576.816125.071
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani451.471522.951394.411191.4991.795.477
Gotovinski ekvivalent i gotovina116.713463.343128.791251.917200.519
Porez na dodatu vrednost00000
Aktivna vremenska razgraničenja331.427389.884394.989392.206411.410
VANBILANSNA AKTIVA21.346.79422.596.45825.008.08427.017.29922.729.732

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA9.103.1079.517.3289.546.04810.100.16010.332.844
KAPITAL8.418.6948.450.7668.421.8968.529.9979.094.008
Osnovni kapital7.202.6227.202.6227.202.6227.128.3017.128.301
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00049.82749.827
Rezerve134.881134.881134.881214.881214.881
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme817.591817.591782.098782.098784.634
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata40.78628.43328.86918.8814.208
Nerasporedjeni dobitak304.386324.105331.164473.4251.020.227
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE262.288262.2102.3472.7352.812
Dugoročna rezervisanja262.288262.2102.3472.7352.812
Dugoročne obaveze00000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE153.989156.365152.252152.082154.137
KRATKOROČNE OBAVEZE268.136647.987969.5531.415.3461.081.887
Kratkoročne finansijske obaveze187.015565.607638.4981.251.192898.427
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0014.15340.73151.076
Obaveze iz poslovanja46.93626.35112.56236.05712.159
Ostale kratkoročne obaveze27.73323.561272.31935.93742.105
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.5404.5594.3666.7684.700
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine68873473575245.839
Pasivna vremenska razgraničenja22427.17526.92043.90927.581
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA21.346.79422.596.45825.008.08427.017.29922.729.732

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI583.921504.040428.649440.253341.959
Prihodi od prodaje roba00000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga554.754482.184405.342416.018315.956
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi29.16721.85623.30724.23526.003
POSLOVNI RASHODI525.408455.939403.463431.736362.247
Nabavna vrednsot prodate robe00000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe42136833600
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala6.8057.9868.6957.3735.582
Troškovi goriva i energije18.83722.62319.06022.64020.299
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi202.510193.160200.480226.508202.695
Troškovi proizvodnih usluga204.634135.41879.78567.17356.538
Troškovi amortizacije9.34520.65520.41622.59720.817
Troškovi dugoročnih rezervisanja0782764517216
Nematerijalni troškovi83.69875.68374.59984.92856.100
POSLOVNI DOBITAK58.51348.10125.1868.5170
POSLOVNI GUBITAK000020.288
FINANSIJSKI PRIHODI695.280475.673497.143608.855628.645
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi655.627465.006485.640540.376615.557
Prihodi od kamata14.6012.6171.9512.1179.165
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule25.0528.0509.55266.3623.923
FINANSIJSKI RASHODI21.60022.31830.454147.02437.209
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.68279583978.7735.167
Rashodi kamata14.51417.35222.08532.07030.564
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule5.4044.1717.53036.1811.478
DOBITAK IZ FINANSIRANJA673.680453.355466.689461.831591.436
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0730000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA642.4839.1631000
OSTALI PRIHODI1.32913.746263.677410274.396
OSTALI RASHODI24.449251.678509.79531.88337.582
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA66.590255.091245.747438.875807.962
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA6.9890002.232
NETO GUBITAK POSLOVANJA03.066661120
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA73.579252.025245.681438.763810.194
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda27.36412.67611.416045.113
Odloženi poreski rashodi perioda2.3482.3762.15101.608
Odloženi poreski prihodi perioda0001700
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK43.867236.973232.114438.933763.473
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Građevinski objekti (deo poslovne zgrade Sistema Energoprojekt)Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12Poslovni prostor12.59277
Kompleks zgrada "Samački hotel"Zemun,Batajnički put 24izdavanje u zakup8.034-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Predstavništvo u Bagdadu - u dormant statusuIrak-0

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

-

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija10.931.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravno na upravljanje, dividendu, deo likvidacione mase i ostala prava predviđena Statutom
ISIN brojRSHOLDE58279
Nominalna vrednost hartije510
Obračunska vrednost akcije831,92
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, tako što je trajni kapital podeljen ukupnim brojem od 10.931.292 akcija izdavaoca a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2018. godine i iznosi 831,92 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd-100%; 2. Energoprojekt Niskogradnja ad Beograd-100%; 3. Energoprojekt Oprema ad Beograd-67.87%; 4. Energoprojekt Hidroinženjering ad Beograd-100%; 5. Energoprojekt Urbanizam i arhitektura ad Beograd-100%; 6. Energoprojekt Promet doo Beograd-100.00%; 7. Energoprojekt Energodata ad Beograd-100%; 8. Energoprojekt Industrija ad Beograd-62.77%; 9. Energoprojekt Entel ad Beograd-86,26%; 10. Enjub doo-50,00%; 11. I.N.E.C.Engineering Company Limited, Velika Britanija-100%; 12. ENCOM GmbH Consultnig, Engineering&Trading, Nemačka-100%; 13. Energoprojekt Holding Guinee S.A, Gvineja-100%; 14. Zambia Engineering and Contracting Company Limited, Zambija-100%; 15. Dom 12 S.A.L., Liban-100%; 16. ENERGO (Private) Limited, Zimbabve-100%; 17. Energo Kaz doo, Kazahstan–100%; 18. PIK-Bečej Hotel Bela lađa ad Bečej- u likvidaciji - 4,36%; 19. JUBMES banka ad Beograd-1,41 %; 20. Dunav osiguranje ado Beograd-0,01%; 21. Energoprojekt Sunnyville doo-100%; 22. Energoprojekt Park11 doo Beograd-100%; 23. Energoprojekt Zambia Limited, Zambija–20%; 24. PB Agrobanka ad – u stečaju - 0,36%; 25. Beogradska berza ad Beograd - 0,12%; 26. Pinki Zemun ad - 0,004%; 27. BIP ad Beograd – u stečaju - 0,0005%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu izvršila je revizorska kuća Moore Stephens revizija i računovodstvo doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Holding" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je utvrdio finansijske izveštaje za 2018. godinu na sednici održanoj 28.2.2019. godine. Izveštaji su predati APR-u (za potrebe statistike) u zakonskom roku. (2) Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 28.6.2019. godine usvojeni su konsolidovani i pojedinačni godišnji izveštaji Društva za 2018. godinu (finansijski izveštaji, izveštaji revizora i godišnji izveštaj o poslovanju), kao i odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, neto dobit 2018.godine od 763.473.526,07 dinara ostaje neraspoređena. (3) Dividenda za 2017.godinu u bruto iznosu od 20 dinara po akciji umanjena je za odgovarajuće iznose poreza po odbitku koje je Društvo obračunalo i isplaćena akcionarima Društva 30.11. 2018. godine .; (4) Promena na poziciji Osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine prema kontnom okviru 2014.godine u odnosu na osnovni kapital na dan 31.12.2013.godine prema ranijem kontnom okviru, u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara, nastala je usled primene novog Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014), po kojima se Emisiona premija u iznosu od 1.600.485 hiljada dinara obuhvata u okviru pozicije Osnovni kapital, a ne kao ranije (po starim Pravilnicima) u okviru pozicije Rezerve.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; Tel: 011/3530-900, Fax: 011/311-6974; www.mvi.rs; e-mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Stojan Čolakov, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Siniša Tekić, Izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Stojan Čolakov, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d .Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, tel.011/3530-900; www.mvi.rs