print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.07.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.03.2019.SIMBOL: DINN, DINNPB, DINNPP, DINNP11. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPhilip Morris Operations a.d. Niš
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
Adresa12. Februar  74
Niš
Republika Srbija
Web adresawww.din.co.rs
Datum osnivanja27.11.1889.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 37879/2005
Matični broj07319665
PIB - poreski identifikacioni broj101859529
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa160-0000000007490-13
Raiffeisen Banka265-4010310002655-38
Societe Generale Banka Srbija275-0000220011572-80
Šifra delatnosti01200
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja duvanskih proizvoda
Ime i prezime direktoraAleksandar Jakovljević
Ime i prezime osobe za kontaktMilica Radosavljević
Telefon011/20-10-800
Faks011/20-10-890
e-mailmilica.radosavljevic@pmi.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale Banka Srbija

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA16.281.39821.951.205
Stalna imovina5.576.4045.695.464
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja682.472689.511
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.838.5174.966.787
- Nekretnine postrojenja i oprema4.812.3224.943.336
- Investicione nekretnine26.19523.451
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani55.41539.166
- Učešća u kapitalu9451.277
- Ostali dugoročni finansijski plasmani54.47037.889
Obrtna imovina9.794.62015.386.222
- Zalihe4.691.8894.942.207
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja158.36490.009
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.944.36710.354.006
- Potraživanja2.990.1713.251.774
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak11.6710
- Kratkoročni finansijski plasmani11.46112.022
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina35.975771.408
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.895.0896.318.802
- Odlozena poreska sredstva910.374869.519
Poslovna imovina16.281.39821.951.205
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.380.5941.599.586

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA16.281.39821.951.205
Kapital11.741.26013.572.140
- Osnovni kapital11.461.03311.461.033
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve00
- Revalorizacione rezerve100.044111.572
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak325.9332.145.285
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije145.750145.750
Dugoročna rezervisanja i obaveze4.540.1388.379.065
- Dugoročna rezervisanja147.948275.949
- Dugoročne obaveze2630
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze2630
- Kratkoročne obaveze4.391.9278.103.116
- Kratkoročne finansijske obaveze540.294576
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.585.2871.900.303
- Ostale kratkoročne obaveze91.73186.184
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 2.174.6155.938.014
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0178.039
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva1.380.5941.599.586

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI18.438.68523.323.677
- Prihodi od prodaje17.936.53923.385.884
- Prihodi do aktiviranja učinaka5.77016.975
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka495.1700
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka081.414
- Ostali poslovni prihodi1.2062.232
POSLOVNI RASHODI17.954.87221.029.183
- Nabavna vrednost prodate robe3.034.0323.384.012
- Troškovi materijala7.336.2918.661.904
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi960.2961.026.682
- Troškovi amortizacije i rezervisanja830.824963.203
- Ostali poslovni rashodi5.793.4296.993.382
POSLOVNI DOBITAK483.8132.294.494
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi712.549762.147
Finansijski rashodi717.981535.607
Ostali prihodi138.51172.589
Ostali rashodi227.243117.331
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA389.6492.476.292
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA389.6492.476.292
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda61.373290.798
Odloženi poreski rashod perioda2.34340.209
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK325.9332.145.285
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada0161
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA24.329.17427.175.76821.699.92522.216.780
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA6.256.0596.669.5967.333.2166.896.267
Nematerijalna imovina589.177568.980545.220507.537
Nekretnine , postrojenja i oprema5.622.4766.056.8876.746.9446.351.692
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani31.24630.55324.95716.723
Dugoročna potraživanja13.16013.17616.09520.315
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA230.032216.249245.736119.008
OBRTNA IMOVINA17.843.08320.289.92314.120.97315.201.505
Zalihe6.608.7911.990.9801.302.7281.669.482
Potraživanja po osnovu prodaje4.691.5699.162.5194.259.9023.695.497
Potraživanja iz specifičnih poslova7543.84624.39328.047
Druga potraživanja74.99142.90442.42288.225
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani13.16714.88916.39717.361
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.062.6605.147.5023.702.0033.885.755
Porez na dodatu vrednost001.417.0401.944.221
Aktivna vremenska razgraničenja4.391.8303.887.2833.356.0883.872.917
VANBILANSNA AKTIVA1.702.3158.966.11514.088.68911.786.486

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA24.329.17427.175.76821.699.92522.216.780
KAPITAL13.291.75014.801.24215.187.78915.040.723
Osnovni kapital11.461.03311.461.03311.461.03311.461.033
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije145.750145.750145.750145.750
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata76.47545.20434.23524.623
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.8462.0851.9351.622
Nerasporedjeni dobitak1.901.8383.442.8403.840.2063.702.439
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE265.072232.413206.460234.089
Dugoročna rezervisanja260.556227.819206.460234.089
Dugoročne obaveze4.5164.59400
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE10.772.35212.142.1136.305.6766.941.968
Kratkoročne finansijske obaveze0000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.9161.6871.6740
Obaveze iz poslovanja3.538.2224.094.4592.732.9602.748.336
Ostale kratkoročne obaveze278.484222.876219.554224.709
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost414.095979.02100
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.859.7336.014.4952.636.9083.112.033
Pasivna vremenska razgraničenja678.902829.575714.580856.890
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.702.3158.966.11514.088.68911.786.486

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI29.820.81040.348.53020.815.58721.345.372
Prihodi od prodaje roba1.506.6045.425.3548.769.94813.917.577
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga28.311.38034.920.47712.042.5997.424.845
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi2.8262.6993.0402.950
POSLOVNI RASHODI27.529.75136.267.53616.314.54016.723.985
Nabavna vrednsot prodate robe1.314.807690.9994.643.1415.810.006
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe6.9982.1763.4930
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga666.660000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga01.256.3911.501.5335.395
Troškovi materijala16.962.20924.276.672700.740819.672
Troškovi goriva i energije250.189270.310259.637276.881
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.372.8751.528.5851.535.0061.586.644
Troškovi proizvodnih usluga4.629.4744.836.5393.938.1943.786.618
Troškovi amortizacije847.113876.2821.036.7361.149.264
Troškovi dugoročnih rezervisanja55.34719.63423.62629.098
Nematerijalni troškovi2.771.3952.514.3002.679.4203.260.407
POSLOVNI DOBITAK2.291.0594.080.9944.501.0474.621.387
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI180.404287.896337.687153.772
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata72.77021.73486.46584.524
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule107.634266.162251.22269.248
FINANSIJSKI RASHODI168.554293.783267.12571.123
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata18.83222.2474.9101.007
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule149.722271.536262.21570.116
DOBITAK IZ FINANSIRANJA11.850070.56282.649
GUBITAK IZ FINANSIRANJA05.88700
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA03.87921.8502.158
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA27.80623.4542.2091.064
OSTALI PRIHODI132.539248.06766.649209.660
OSTALI RASHODI160.198279.465115.397330.996
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.247.4444.024.1344.542.5024.583.794
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA2.247.4444.024.1344.542.5024.583.794
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda255.190567.643731.761752.860
Odloženi poreski rashodi perioda90.41613.6510128.495
Odloženi poreski prihodi perioda0029.4650
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK1.901.8383.442.8403.840.2063.702.439
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji147288324313
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
FabrikaNiš37.448007.800594
MagacinNiš058.600000
Administrativne zgradeNiš0018.85900

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
LeskovacKralja Petra Prvogposlovno-skladišni prostor u vlasništvu3000
NišBul. Zorana Đinđićaposlovni prostor u vlasništvu6770
NišČalijenamenski poslovni prostor u vlasništvu1.268,50

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
NišGrađevinsko zemljište26,14
Niš-ČalijeGrađevinsko zemljište0,56
ŽitorađaGrađevinsko zemljište izvan građevinskog područja3,59
ŽitorađaPoljoprivredno zemljište18,75
ŽitorađaŠumsko zemljište1,08
ŽitorađaOstalo zemljište0,05
LeskovacGrađevinsko zemljište2,31
ProkupljeGrađevinsko zemljište0,14

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.510.0543.308.7681.131.734510.477
CFI kodESVUFREPNNAREPNNPREPNNPR
Vrsta i klasa hartijeObične akcijePreferencijalne akcije prve klasePreferencijalne akcije druge klasePreferencijalne akcije trece klase
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcijaBez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Visina prioritetne dividende je srazmerna procentu učešća u osnovnom kapitalu i ista ne može biti manja od visine prosečne kamatne stope, koju na oročena dinarska sredstva preko 12 meseci priznaje banka kod koje izdavalac ima najveći dinarski depozit u toku godine. Prosečna kamatna stopa se izračunava deljenjem zbira kamatnih stopa sa brojem promena u toku godine, ako je poslovnom politikom banke vršena promena.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 2% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 1,5% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.
ISIN brojRSDINNE11951RSDINNE78828RSDINNE87514RSDINNE53565
Nominalna vrednost hartije1.0001.0001.0001.000
Obračunska vrednost akcije1.3121.3121.3121.312
Datum isplate dividende25.06.2018. 25.06.2018. 25.06.2018. 25.06.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period324,4358,2344,4339,4
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaVrednost akcije se utvrđuje tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Novosadski sajam a.d. Novi Sad, 0,48783% (3995 običnih akcija)
Naziv ovlašćenog revizoraErnst & Young d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u Informatoru za prethodnu izveštajnu godinu preuzeti su iz nerevidiranog godišnjeg Finansijskog izveštaja, koji je Odbor direktora odobrio 26. februara 2019. godine za statističke i druge potrebe. Ukupan iznos neto dobiti za 2017. godinu odobren je i raspodeljen za isplatu dividende, koja je isplaćena akcionarima izdavaoca
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale Banka Srbija a.d. Bul. Zorana Djindjica 50a/b, 11070 Novi Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Jakovljević, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milica Radosavljević, Menadžer za trezor i poreze____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Aleksandar Jakovljević, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale Banka Srbija