print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.07.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora12.03.2018.SIMBOL: DINN, DINNPB, DINNPP, DINNP11. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPhilip Morris Operations a.d. Niš
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
Adresa12. Februar  74
Niš
Republika Srbija
Web adresawww.din.co.rs
Datum osnivanja27.11.1889.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 37879/2005
Matični broj07319665
PIB - poreski identifikacioni broj101859529
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa160-0000000007490-13
Raiffeisen Banka265-4010310002655-38
Societe Generale Banka Srbija275-0000220011572-80
Šifra delatnosti01200
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja duvanskih proizvoda
Ime i prezime direktoraJelena Pavlović
Ime i prezime osobe za kontaktIvan Kostić
Telefon011/20-10-800
Faks011/20-10-890
e-mailivan.kostic@pmi.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale Banka Srbija

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA16.281.39821.951.205
Stalna imovina5.576.4045.695.464
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja682.472689.511
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.838.5174.966.787
- Nekretnine postrojenja i oprema4.812.3224.943.336
- Investicione nekretnine26.19523.451
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani55.41539.166
- Učešća u kapitalu9451.277
- Ostali dugoročni finansijski plasmani54.47037.889
Obrtna imovina9.794.62015.386.222
- Zalihe4.691.8894.942.207
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja158.36490.009
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.944.36710.354.006
- Potraživanja2.990.1713.251.774
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak11.6710
- Kratkoročni finansijski plasmani11.46112.022
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina35.975771.408
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.895.0896.318.802
- Odlozena poreska sredstva910.374869.519
Poslovna imovina16.281.39821.951.205
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.380.5941.599.586

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA16.281.39821.951.205
Kapital11.741.26013.572.140
- Osnovni kapital11.461.03311.461.033
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve00
- Revalorizacione rezerve100.044111.572
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak325.9332.145.285
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije145.750145.750
Dugoročna rezervisanja i obaveze4.540.1388.379.065
- Dugoročna rezervisanja147.948275.949
- Dugoročne obaveze2630
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze2630
- Kratkoročne obaveze4.391.9278.103.116
- Kratkoročne finansijske obaveze540.294576
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.585.2871.900.303
- Ostale kratkoročne obaveze91.73186.184
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 2.174.6155.938.014
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0178.039
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva1.380.5941.599.586

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI18.438.68523.323.677
- Prihodi od prodaje17.936.53923.385.884
- Prihodi do aktiviranja učinaka5.77016.975
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka495.1700
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka081.414
- Ostali poslovni prihodi1.2062.232
POSLOVNI RASHODI17.954.87221.029.183
- Nabavna vrednost prodate robe3.034.0323.384.012
- Troškovi materijala7.336.2918.661.904
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi960.2961.026.682
- Troškovi amortizacije i rezervisanja830.824963.203
- Ostali poslovni rashodi5.793.4296.993.382
POSLOVNI DOBITAK483.8132.294.494
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi712.549762.147
Finansijski rashodi717.981535.607
Ostali prihodi138.51172.589
Ostali rashodi227.243117.331
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA389.6492.476.292
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA389.6492.476.292
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda61.373290.798
Odloženi poreski rashod perioda2.34340.209
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK325.9332.145.285
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada0161
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA23.757.43124.329.17427.175.76821.699.925
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA5.824.7326.256.0596.669.5967.333.216
Nematerijalna imovina594.581589.177568.980545.220
Nekretnine , postrojenja i oprema5.187.9015.622.4766.056.8876.746.944
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani36.95131.24630.55324.957
Dugoročna potraživanja5.29913.16013.17616.095
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA317.981230.032216.249245.736
OBRTNA IMOVINA17.614.71817.843.08320.289.92314.120.973
Zalihe5.604.4416.608.7911.990.9801.302.728
Potraživanja po osnovu prodaje4.234.6174.691.5699.162.5194.259.902
Potraživanja iz specifičnih poslova07543.84624.393
Druga potraživanja36.97974.99142.90442.422
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani11.54413.16714.88916.397
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.094.8782.062.6605.147.5023.702.003
Porez na dodatu vrednost0001.417.040
Aktivna vremenska razgraničenja5.632.2594.391.8303.887.2833.356.088
VANBILANSNA AKTIVA2.642.7541.702.3158.966.11514.088.689

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA23.757.43124.329.17427.175.76821.699.925
KAPITAL13.395.08013.291.75014.801.24215.187.789
Osnovni kapital11.461.03311.461.03311.461.03311.461.033
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije145.750145.750145.750145.750
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata123.96876.47545.20434.235
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.4291.8462.0851.935
Nerasporedjeni dobitak1.957.2581.901.8383.442.8403.840.206
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE234.541265.072232.413206.460
Dugoročna rezervisanja230.361260.556227.819206.460
Dugoročne obaveze4.1804.5164.5940
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE10.127.81010.772.35212.142.1136.305.676
Kratkoročne finansijske obaveze0000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije46.3122.9161.6871.674
Obaveze iz poslovanja2.615.5663.538.2224.094.4592.732.960
Ostale kratkoročne obaveze283.450278.484222.876219.554
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost510.816414.095979.0210
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine6.141.3015.859.7336.014.4952.636.908
Pasivna vremenska razgraničenja530.365678.902829.575714.580
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA2.642.7541.702.3158.966.11514.088.689

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI24.372.34229.820.81040.348.53020.815.587
Prihodi od prodaje roba1.820.8711.506.6045.425.3548.769.948
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga22.548.24928.311.38034.920.47712.042.599
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi3.2222.8262.6993.040
POSLOVNI RASHODI21.624.50527.529.75136.267.53616.314.540
Nabavna vrednsot prodate robe1.377.3681.314.807690.9994.643.141
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe7.4096.9982.1763.493
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga470.895666.66000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga001.256.3911.501.533
Troškovi materijala10.861.29916.962.20924.276.672700.740
Troškovi goriva i energije205.482250.189270.310259.637
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.173.9491.372.8751.528.5851.535.006
Troškovi proizvodnih usluga3.811.0434.629.4744.836.5393.938.194
Troškovi amortizacije828.193847.113876.2821.036.736
Troškovi dugoročnih rezervisanja48.55055.34719.63423.626
Nematerijalni troškovi3.796.9252.771.3952.514.3002.679.420
POSLOVNI DOBITAK2.747.8372.291.0594.080.9944.501.047
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI489.471180.404287.896337.687
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata202.95872.77021.73486.465
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule286.513107.634266.162251.222
FINANSIJSKI RASHODI354.596168.554293.783267.125
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata10.00718.83222.2474.910
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule344.589149.722271.536262.215
DOBITAK IZ FINANSIRANJA134.87511.850070.562
GUBITAK IZ FINANSIRANJA005.8870
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.25403.87921.850
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA32.11827.80623.4542.209
OSTALI PRIHODI145.384132.539248.06766.649
OSTALI RASHODI181.094160.198279.465115.397
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.817.1382.247.4444.024.1344.542.502
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA2.817.1382.247.4444.024.1344.542.502
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda313.018255.190567.643731.761
Odloženi poreski rashodi perioda546.86290.41613.6510
Odloženi poreski prihodi perioda00029.465
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK1.957.2581.901.8383.442.8403.840.206
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji149147288324
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
FabrikaNiš37.448007.800617
MagacinNiš058.600000
Administrativne zgradeNiš0018.85900

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
ProkupljeV.Đ. Žarkogposlovno-skladišni prostor u vlasništvu10.0000
LeskovacKralja Petra Prvogposlovno-skladišni prostor u vlasništvu3000
ŽitkovacRatka Jovićaposlovno-skladišni prostor u vlasništvu8.0000
NišBul. Zorana Đinđićaposlovni prostor u vlasništvu671,70
NišČalijenamenski poslovni prostor u vlasništvu1.268,50
DC ZrenjaninZrenjanindistributivni centar u vlasništvu6140

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
NišGrađevinsko zemljište26,14
Niš-ČalijeGrađevinsko zemljište0,56
ŽitkovacGrađevinsko zemljište0,59
ZrenjaninGrađevinsko zemljište0,11
ŽitorađaGrađevinsko zemljište izvan građevinskog područja3,59
ŽitorađaPoljoprivredno zemljište18,75
ŽitorađaŠumsko zemljište1,08
ŽitorađaOstalo zemljište0,05
LeskovacGrađevinsko zemljište2,24
ProkupljeGrađevinsko zemljište0,79

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.510.0543.308.7681.131.734510.477
CFI kodESVUFREPNNAREPNNPREPNNPR
Vrsta i klasa hartijeObične akcijePreferencijalne akcije prve klasePreferencijalne akcije druge klasePreferencijalne akcije trece klase
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcijaBez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Visina prioritetne dividende je srazmerna procentu učešća u osnovnom kapitalu i ista ne može biti manja od visine prosečne kamatne stope, koju na oročena dinarska sredstva preko 12 meseci priznaje banka kod koje izdavalac ima najveći dinarski depozit u toku godine. Prosečna kamatna stopa se izračunava deljenjem zbira kamatnih stopa sa brojem promena u toku godine, ako je poslovnom politikom banke vršena promena.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 2% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 1,5% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.
ISIN brojRSDINNE11951RSDINNE78828RSDINNE87514RSDINNE53565
Nominalna vrednost hartije1.0001.0001.0001.000
Obračunska vrednost akcije1.3251.3251.3251.325
Datum isplate dividende26.06.2017. 26.06.2017. 26.06.2017. 26.06.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period288,2326,9308,2303,2
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaVrednost akcije se utvrđuje tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Novosadski sajam a.d. Novi Sad, 0,48782% (3788 običnih akcija)
Naziv ovlašćenog revizoraPriceWaterhouseCoopers doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci Informatora za prethodnu izveštajnu godinu su iz nerevidiranog godišnjeg finansijskog izveštaja. Finansijski izveštaji za 2017. godinu, koji su odobreni od strane Odbora direktora 27. februara 2018. godine. Ukupan iznos neto dobiti za 2016. godinu odobren je i raspodeljen za isplatu dividende, koja je isplaćena akcionarima izdavaoca.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale Banka Srbija a.d. Bul. Zorana Djindjica 50a/b, 11070 Novi Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Pavlović, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ivan Kostić, Menadžer za trezor i poreze____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Jelena Pavlović, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale Banka Srbija