print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tandemfin.com

Datum podnošenja Informatora berzi12.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2018.SIMBOL: ZTPK1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPrivredno društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda ŽITOPEK a.d. Niš
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaDimitrija Tucovića  51
Niš
Republika Srbija
Web adresawww.zitopek.rs
Datum osnivanja17.02.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 25444 Agencija za privredne registre
Matični broj07204124
PIB - poreski identifikacioni broj100337593
Tekući računi i banke kod kojih se vode
BANCA INTESA AD BEOGRAD160-371531-13
AIK BANKA A.D. NIŠ105-8355-87
EUROBANK A.D. BEOGRAD250-3030000575030-40
Šifra delatnosti01071
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Ime i prezime direktoraMilan Todorović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMilan Todorović, generalni direktor
Telefon018/507-705;018/507-704
Faks018/264-521
e-mailmilan.todorovic@zitopek.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tandem financial a.d.. Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA918.845892.8561.061.207
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA436.942411.684362.854
Nematerijalna imovina2.0401.9521.581
Nekretnine , postrojenja i oprema434.045408.896360.456
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani857836817
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA6.94100
OBRTNA IMOVINA474.962481.172698.353
Zalihe21.25021.20221.784
Potraživanja po osnovu prodaje383.754368.267625.431
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja2.21411.05724.059
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina22.72770.89323.166
Porez na dodatu vrednost6.5258.5353.305
Aktivna vremenska razgraničenja38.4921.218608
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA918.845892.8561.061.207
KAPITAL031.77594.799
Osnovni kapital247.89924.78924.790
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme300.106271.331227.126
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak26.77082.347189.575
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak596.570346.692346.692
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE136.78767.9444.965
Dugoročna rezervisanja5.4854.4724.965
Dugoročne obaveze131.30263.4720
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE07.47925.959
KRATKOROČNE OBAVEZE803.853785.658935.484
Kratkoročne finansijske obaveze69.470132.252179.755
Primljeni avansi, depoziti i kaucije000
Obaveze iz poslovanja701.743612.053695.743
Ostale kratkoročne obaveze17.11623.47927.435
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost3.67600
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine9.99412.19327.339
Pasivna vremenska razgraničenja1.8545.6815.212
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA21.79500
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI900.093845.484890.140
Prihodi od prodaje roba132.582129.288156.996
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga763.970713.355729.848
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi3.5412.8413.296
POSLOVNI RASHODI859.439746.777823.599
Nabavna vrednsot prodate robe157.470116.259136.133
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala293.819284.204321.514
Troškovi goriva i energije78.40659.42363.844
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi106.596105.296146.147
Troškovi proizvodnih usluga134.68695.64093.860
Troškovi amortizacije38.73447.35145.443
Troškovi dugoročnih rezervisanja3.6844.0371.052
Nematerijalni troškovi46.04434.56715.606
POSLOVNI DOBITAK40.65498.70766.541
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI321.0439.047
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1256214
Prihodi od kamata000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule317878.833
FINANSIJSKI RASHODI16.77113.51510.038
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi9.08732
Rashodi kamata1.5779.5139.135
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule6.1073.999901
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA16.73912.472991
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA004.786
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.3355.8723.551
OSTALI PRIHODI7541.65153.097
OSTALI RASHODI17.8117311.508
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5.52381.283118.374
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA4.271177569
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.25281.106117.805
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda9.99412.16526.021
Odloženi poreski rashodi perioda014.4180
Odloženi poreski prihodi perioda007.126
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK054.52398.910
NETO GUBITAK8.74200
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika hlebaNiš. 5547/13.5391.3130081
Belo pecivoNiš. 5547/147325215900
PoslastičaraNiš. 5547/11900000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaNiš. 5547/1kancelarije1.18310
Mehaničarska radionicaNiš. 5547/1mehan.radovi1.8350
VeleprodajaNiš. 7036veleprodaja1.15136
MagacinSvrljigskladištenje2000
Prodavnica KalčaNišmaloprodaja610
Prodavnica Trg Sv.SaveNišmaloprodaja360
Prodavnica DuvaništeNišmaloprodaja240
Prodavnica SinđelićNišmaloprodaja39,220

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
K.O. NIŠ-Bubanj 5547/1Gradsko građevinsko2,89
K.O. NIŠ-Bubanj 3658/1Gradsko građevinsko0,74
K.O. NIŠ-Bubanj 3659Gradsko građevinsko0,42
K.O. NIŠ-Bubanj 3698/4Gradsko građevinsko0,22
K.O.Svrljig 73/2Gradsko građevinsko0,06

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija247.899
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije glase na ime
Prava iz akcijaPravo na upravljanje.
ISIN brojRSZTOEE61482
Nominalna vrednost hartije100
Obračunska vrednost akcije382,41
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraFINODIT DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1.Godišnji finansijski izveštaji za 2017.godinu su dostavljeni Agenciji za privredne registre dana 20.02.2018
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad Novi Sad, Miroslava Antića 4 Tel / fax 021/425-777 www.tandemfin.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Todorović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milan Todorović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Todorović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Tandem financial a.d.. Novi Sad