print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tandemfin.com

Datum podnošenja Informatora berzi12.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora08.04.2019.SIMBOL: ZTPK1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPrivredno društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda ŽITOPEK a.d. Niš
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaDimitrija Tucovića  51
Niš
Republika Srbija
Web adresawww.zitopek.rs
Datum osnivanja17.02.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 25444 Agencija za privredne registre
Matični broj07204124
PIB - poreski identifikacioni broj100337593
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd170-0030024793000-76
Societe Generale banka Srbija A.D.Beograd275-0010227932082-08
Šifra delatnosti01071
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Ime i prezime direktoraMilan Todorović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMilan Todorović, generalni direktor
Telefon018/507-705;018/507-704
Faks018/264-521
e-mailmilan.todorovic@zitopek.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tandem financial a.d.. Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA892.8561.061.207474.199
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA411.684362.854340.351
Nematerijalna imovina1.9521.5811.357
Nekretnine , postrojenja i oprema408.896360.456338.197
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani836817797
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA481.172698.353133.848
Zalihe21.20221.78423.208
Potraživanja po osnovu prodaje368.267625.43159.610
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja11.05724.05919.712
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina70.89323.16627.479
Porez na dodatu vrednost8.5353.305194
Aktivna vremenska razgraničenja1.2186083.645
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA892.8561.061.207474.199
KAPITAL31.77594.799154.446
Osnovni kapital24.78924.79024.790
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme271.331227.126209.164
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak82.347189.575220.446
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak346.692346.692299.954
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE67.9444.965138.032
Dugoročna rezervisanja4.4724.9655.063
Dugoročne obaveze63.4720132.969
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE7.47925.95925.959
KRATKOROČNE OBAVEZE785.658935.484155.762
Kratkoročne finansijske obaveze132.252179.75544.323
Primljeni avansi, depoziti i kaucije000
Obaveze iz poslovanja612.053695.74364.736
Ostale kratkoročne obaveze23.47927.43528.427
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine12.19327.33911.294
Pasivna vremenska razgraničenja5.6815.2126.982
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI845.484890.140955.591
Prihodi od prodaje roba129.288156.996215.163
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga713.355729.848739.029
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi2.8413.2961.399
POSLOVNI RASHODI746.777823.599881.376
Nabavna vrednsot prodate robe116.259136.133149.965
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala284.204321.514348.367
Troškovi goriva i energije59.42363.84473.798
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi105.296146.147161.252
Troškovi proizvodnih usluga95.64093.86095.932
Troškovi amortizacije47.35145.44340.969
Troškovi dugoročnih rezervisanja4.0371.052464
Nematerijalni troškovi34.56715.60610.629
POSLOVNI DOBITAK98.70766.54174.215
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI1.0439.0471.243
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi256214292
Prihodi od kamata000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule7878.833951
FINANSIJSKI RASHODI13.51510.0389.201
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3214
Rashodi kamata9.5139.1358.643
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3.999901544
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA12.4729917.958
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA04.786826
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5.8723.5514.092
OSTALI PRIHODI1.65153.09710.976
OSTALI RASHODI7311.5083.434
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA81.283118.37470.533
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00190
NETO GUBITAK POSLOVANJA1775690
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA81.106117.80570.723
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda12.16526.02110.608
Odloženi poreski rashodi perioda14.41800
Odloženi poreski prihodi perioda07.1260
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK54.52398.91060.115
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika hlebaNiš. 5547/13.5391.3130081
Belo pecivoNiš. 5547/147325215900
PoslastičaraNiš. 5547/11900000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaNiš. 5547/1kancelarije1.18310
Mehaničarska radionicaNiš. 5547/1mehan.radovi1.8350
VeleprodajaNiš. 7036veleprodaja1.15136
MagacinSvrljigskladištenje2000
Prodavnica KalčaNišmaloprodaja610
Prodavnica Trg Sv.SaveNišmaloprodaja360
Prodavnica DuvaništeNišmaloprodaja240
Prodavnica SinđelićNišmaloprodaja39,220

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
K.O. NIŠ-Bubanj 5547/1Gradsko građevinsko2,89
K.O. NIŠ-Bubanj 3658/1Gradsko građevinsko0,74
K.O. NIŠ-Bubanj 3659Gradsko građevinsko0,42
K.O. NIŠ-Bubanj 3698/4Gradsko građevinsko0,22
K.O.Svrljig 73/2Gradsko građevinsko0,06

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija247.899
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije glase na ime
Prava iz akcijaPravo na upravljanje.
ISIN brojRSZTOEE61482
Nominalna vrednost hartije100
Obračunska vrednost akcije623,02
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraFINODIT DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1.Godišnji finansijski izveštaji za 2018.godinu su dostavljeni Agenciji za privredne registre dana 15.02.2019.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad Novi Sad, Miroslava Antića 4 Tel / fax 021/425-777 www.tandemfin.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Todorović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milan Todorović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Todorović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Tandem financial a.d.. Novi Sad