print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.momentum.rs

Datum podnošenja Informatora berzi14.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora08.03.2018.SIMBOL: UTSI1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI KOVIN
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaDunavska  46
Kovin
Srbija
Web adresawww.utva.rs
Datum osnivanja15.06.1990.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 9709 od 14.07.2005. godine
Matični broj08196575
PIB - poreski identifikacioni broj101406441
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-109728-13
Societe Generale Bank Srbija a.d. Beograd275-0010220544948-14
Halkbank a.d. Beograd155-9888-28
Šifra delatnosti02511
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Ime i prezime direktoraSava Krstić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktVesna Jovanović, Elda Stanković, Vesna Đurđević
Telefon013/741-484; 741-494
Faks013/742-821
e-mailoffice@utva.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeUTVA SILOSI AD KOVIN - matično preduzeće, osnovano 1979. godine, posluje kao akcionarsko društvo. Grupa ima tri člana. Matično preduzeće na dan 31.12.2017. godine ima dva zavisna preduzeća nad kojima ima vlasničku i upravljačku funkciju, to su: DAHOP UTVA doo Aleksinac i SILOIN doo Kovin.
Naziv korporativnog agentaBDD Momentum Securities ad Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.564.1802.914.3603.272.323
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.893.8821.773.1271.703.527
Nematerijalna imovina102.59083.22082.719
Nekretnine , postrojenja i oprema1.782.9161.681.9951.613.321
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani8.3767.9127.487
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA670.2981.141.2331.568.796
Zalihe140.560544.685608.152
Potraživanja po osnovu prodaje325.711472.975664.289
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja1.6011.5391.416
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani200.19831.27431.204
Gotovinski ekvivalent i gotovina91767.978224.216
Porez na dodatu vrednost58822.11138.817
Aktivna vremenska razgraničenja723671702
VANBILANSNA AKTIVA451.326305.756334.069

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA2.564.1802.914.3603.272.323
KAPITAL1.314.7971.352.6441.692.075
Osnovni kapital509.465509.465558.787
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije0097.560
Rezerve43.61247.39949.291
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme621.832621.065602.628
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata09062.046
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak139.888173.809576.883
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.070.7131.046.700900.144
Dugoročna rezervisanja10.1995.6574.051
Dugoročne obaveze1.060.5141.041.043896.093
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE150.505144.12955.082
KRATKOROČNE OBAVEZE28.165370.887625.022
Kratkoročne finansijske obaveze034.488103.229
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.60140.99021.587
Obaveze iz poslovanja14.157285.716488.635
Ostale kratkoročne obaveze7.7048.25310.006
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost2.480207
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.2231.4201.558
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA451.326305.756334.069

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI567.0602.600.8574.190.137
Prihodi od prodaje roba19.957179.655174.038
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga547.1032.421.2024.015.988
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi00111
POSLOVNI RASHODI656.7952.366.0833.944.353
Nabavna vrednsot prodate robe20.686167.303178.547
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.6942.7381.472
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0253.9260
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga90.982013.563
Troškovi materijala266.8912.146.3163.406.986
Troškovi goriva i energije32.95541.02040.534
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi129.861139.220162.975
Troškovi proizvodnih usluga16.00732.20350.307
Troškovi amortizacije69.01371.10267.683
Troškovi dugoročnih rezervisanja5.898643547
Nematerijalni troškovi27.19624.94024.683
POSLOVNI DOBITAK0234.774245.784
POSLOVNI GUBITAK89.73500
FINANSIJSKI PRIHODI28.54911.43345.053
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi743.7710
Prihodi od kamata24.6925.12771
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule3.7832.53544.982
FINANSIJSKI RASHODI50.73445.62934.929
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata40.69328.73527.609
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule10.04116.8947.320
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0010.124
GUBITAK IZ FINANSIRANJA22.18534.1960
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA6483949.222
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.298154.8903.458
OSTALI PRIHODI190.78010.08728.166
OSTALI RASHODI2.60126.44815.162
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA75.02530.166314.676
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA75.02530.166314.676
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda7096.37686.701
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK75.73436.542401.377
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji4051952.269
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Utva Silosi a.d.Dunavska 46, Kovin15.1349.8401.36744.268142

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Utva Silosi a.d. Kovin - ogranak - restoran domaće kuhinjeKovin, Cara Lazara 24Restoran domaće kuhinje18011
Stan namenjen prodajiŽivka Davidovića 112aStan namenjen prodaji50-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Dunavska 46 KovinGradsko građevinsko zemljište8,11
Blok 119 KovinGradsko građevinsko zemljište13,83

12. Realni tereti na imovini

Založno pravo na pokretnim i nepokretnim stvarima : 1, na pokretnim stvarima – linija za izradu šavnih cevi, linija za uzdužno sečenje i linija za ravnanje lima, koje se nalaze u proizvodnim halama “Utva Silosi” AD Kovin, ul. Dunavska 46, kao i hipoteke na nepokretnostima društva – u korist BANCA INTESA AD Beograd i SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD Beograd.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija186.979
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i druga prava u skladu sa Osnivačkim aktom, Statutom i Zakonom
ISIN brojRSUTSIE53888
Nominalna vrednost hartije2.580
Obračunska vrednost akcije9.049,55
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja za statističke potrebe na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: 1.692.075.000 RSD/186.979 komada akcija=9.049,55 RSD po akciji.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPreduzeće ima učešće u kapitalu u privrednim društvima: SILOIN doo Kovin – 100% i DAHOP UTVA doo Aleksinac – 100 %
Naziv ovlašćenog revizora"Privredni savetnik-Revizija" doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Dana 30.12.2015. godine nastupila je pravosnažnost usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije UTVA SILOSI ad Kovin, a dan početka primene UPPR je 14.01.2016. godine. *** Plan predviđa obavljanje delatnosti Društva, uz generisanje novčanih tokova potrebnih za nastavak poslovanja i privređivanja, kao i ispunjavanja Planom preuzetih obaveza prema poveriocima. Stručno lice za pracenje UPPR-a WM Equity Partners doo Beograd na sajtu www.wmep.rs objavljuje izveštaje o realizaciji UPPR-a. *** U toku 2017. godine Društvo je steklo 37.814 komada sopstvenih akcija što čini 20,22366% od ukupnog broja izdatih akcija. *** Podaci u informatoru za 2017. su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu je dostavljen Agenciji za privredne registre u zakonskom roku za statističke i druge potrebe.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD Momentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel.021/6728-700; Fax: 021/452-895; mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Sava Krstić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Sava Krstić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Sava Krstić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Momentum Securities ad Novi Sad