print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi14.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.03.2019.SIMBOL: UTSI1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI KOVIN
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaDunavska  46
Kovin
Srbija
Web adresawww.utva.rs
Datum osnivanja15.06.1990.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 9709 od 14.07.2005. godine
Matični broj08196575
PIB - poreski identifikacioni broj101406441
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-109728-13
Societe Generale Bank Srbija a.d. Beograd275-0010220544948-14
Halkbank a.d. Beograd155-9888-28
Vojvođanska banka ad Novi Sad355-0000001006263-76
Šifra delatnosti02511
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Ime i prezime direktoraSava Krstić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktVesna Jovanović, Elda Stanković, Vesna Đurđević
Telefon013/741-484; 741-494
Faks013/742-821
e-mailoffice@utva.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeUTVA SILOSI AD KOVIN - matičnodruštvo posluje kao akcionarsko društvo. Grupa ima tri člana. Matično društvo na dan 31.12.2018. godine ima dva zavisna preduzeća nad kojima ima vlasničku i upravljačku funkciju, to su: DAHOP UTVA doo Aleksinac i SILOIN doo Kovin.
Naziv korporativnog agentaMOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.914.3603.272.3233.403.305
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.773.1271.703.5271.661.159
Nematerijalna imovina83.22082.71980.122
Nekretnine , postrojenja i oprema1.681.9951.613.3211.573.896
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani7.9127.4877.141
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.141.2331.568.7961.742.146
Zalihe544.685608.152756.447
Potraživanja po osnovu prodaje472.975664.289709.641
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja1.5391.4161.055
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani31.27431.20431.199
Gotovinski ekvivalent i gotovina67.978224.216185.041
Porez na dodatu vrednost22.11138.81758.217
Aktivna vremenska razgraničenja671702546
VANBILANSNA AKTIVA305.756334.069429.580

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA2.914.3603.272.3233.403.305
KAPITAL1.352.6441.692.0751.779.145
Osnovni kapital509.465558.787558.787
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije097.56097.560
Rezerve47.39949.29169.360
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme621.065602.628598.086
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata9062.0461.785
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak173.809576.883648.687
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.046.700900.144723.250
Dugoročna rezervisanja5.6574.0514.288
Dugoročne obaveze1.041.043896.093718.962
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE144.12955.08276.308
KRATKOROČNE OBAVEZE370.887625.022824.602
Kratkoročne finansijske obaveze34.488103.229174.915
Primljeni avansi, depoziti i kaucije40.99021.58711.497
Obaveze iz poslovanja285.716488.635626.506
Ostale kratkoročne obaveze8.25310.00610.117
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost2079
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.4201.5581.558
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA305.756334.069429.580

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI2.600.8574.190.1374.543.928
Prihodi od prodaje roba179.655174.038166.806
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga2.421.2024.015.9884.377.122
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi01110
POSLOVNI RASHODI2.366.0833.944.3534.419.450
Nabavna vrednsot prodate robe167.303178.547167.666
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.7381.4722.452
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga253.926083.568
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga013.5630
Troškovi materijala2.146.3163.406.9863.946.854
Troškovi goriva i energije41.02040.53450.747
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi139.220162.975201.618
Troškovi proizvodnih usluga32.20350.30748.091
Troškovi amortizacije71.10267.68361.157
Troškovi dugoročnih rezervisanja643547578
Nematerijalni troškovi24.94024.68328.759
POSLOVNI DOBITAK234.774245.784124.478
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI11.43345.0534.420
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi3.77100
Prihodi od kamata5.12771229
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.53544.9824.191
FINANSIJSKI RASHODI45.62934.92927.842
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata28.73527.60925.465
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule16.8947.3202.377
DOBITAK IZ FINANSIRANJA010.1240
GUBITAK IZ FINANSIRANJA34.196023.422
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA83949.2223.545
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA154.8903.4584.910
OSTALI PRIHODI10.08728.16613.359
OSTALI RASHODI26.44815.1624.733
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA30.166314.676108.317
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA30.166314.676108.317
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda0021.226
Odloženi poreski prihodi perioda6.37686.7010
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK36.542401.37787.091
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji1952.269584
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Utva Silosi a.d.Dunavska 46, Kovin15.1349.8401.36744.268161

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Utva Silosi a.d. Kovin - ogranak - restoran domaće kuhinjeKovin, Cara Lazara 24Restoran domaće kuhinje1807

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Dunavska 46 KovinGradsko građevinsko zemljište8,11
Blok 119 KovinGradsko građevinsko zemljište13,83

12. Realni tereti na imovini

Založno pravo na pokretnim i nepokretnim stvarima : 1, na pokretnim stvarima – linija za izradu šavnih cevi, linija za uzdužno sečenje i linija za ravnanje lima, koje se nalaze u proizvodnim halama “Utva Silosi” AD Kovin, ul. Dunavska 46, kao i hipoteke na nepokretnostima društva – u korist BANCA INTESA AD Beograd i SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD Beograd.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija186.979
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase ii druga prava u skladu sa Statutom i Zakonom
ISIN brojRSUTSIE53888
Nominalna vrednost hartije2.580
Obračunska vrednost akcije9.515,21
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja za statističke potrebe na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: 1.779.145.000 RSD/186.979 komada akcija=9.515,21 RSD po akciji.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPreduzeće ima učešće u kapitalu u privrednim društvima: SILOIN doo Kovin – 100% i DAHOP UTVA doo Aleksinac – 100 %
Naziv ovlašćenog revizora"Privredni savetnik-Revizija" doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Dana 30.12.2015. godine nastupila je pravosnažnost usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije UTVA SILOSI ad Kovin, a dan početka primene UPPR je 14.01.2016. godine. *** Plan predviđa obavljanje delatnosti Društva, uz generisanje novčanih tokova potrebnih za nastavak poslovanja i privređivanja, kao i ispunjavanja Planom preuzetih obaveza prema poveriocima. Stručno lice za pracenje UPPR-a WM Equity Partners doo Beograd na sajtu www.wmep.rs objavljuje izveštaje o realizaciji UPPR-a. *** U toku 2017. godine Društvo je steklo 37.814 komada sopstvenih akcija što čini 20,22366% od ukupnog broja izdatih akcija. *** Podaci u informatoru za 2018. godinu su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2018. godinu je dostavljen Agenciji za privredne registre u zakonskom roku za statističke i druge potrebe.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuMomentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel/Fax 021/6728-700;mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Sava Krstić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Sava Krstić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Sava Krstić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD