print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi07.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.04.2019.SIMBOL: TRBG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU,TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaKraljevića Marka  2
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.termika-beograd.rs
Datum osnivanja01.01.1970.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 31649/2005
Matični broj07064403
PIB - poreski identifikacioni broj100180993
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka AD Beograd205-4421-17
Banca Intesa ad Beograd160-369035-32
Komercijalna banka AD Beograd205-36394-31
Komercijalna banka AD Beograd205-50823-06
Halkbank ad Beograd155-20850-25
OTP banka Srbija ad Novi Sad325-9500700000333-69
Societe General Banka Srbija ad Beograd275-0020222131151068
Šifra delatnosti04329
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali instalacioni radovi u građevinarstvu
Ime i prezime direktoraMilan Gligorovski, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Kaličanin, izvršni direktor
Telefon011/26-23-161
Faks011/26-32-472
e-mailtermikaad@eunet.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA360.990345.016368.164414.777
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA111.882122.745114.187109.295
Nematerijalna imovina000175
Nekretnine , postrojenja i oprema98.660109.866102.15497.790
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani13.22212.87912.03311.330
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA249.108222.271253.977305.482
Zalihe24.56918.11420.21925.042
Potraživanja po osnovu prodaje70.601105.713107.89370.139
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja2.5175.2495.4812.622
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani50.80210.87231.00799.945
Gotovinski ekvivalent i gotovina95.78079.78387.317107.096
Porez na dodatu vrednost4.8392.1431.713510
Aktivna vremenska razgraničenja0397347128
VANBILANSNA AKTIVA63.49621.49663.49257.814

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA360.990345.016368.164414.777
KAPITAL339.211320.431301.486369.247
Osnovni kapital90.60690.64790.71790.750
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije3.6423.6423.6423.642
Rezerve80.20684.06484.06485.363
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme14.70114.23914.23413.834
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak157.340135.123116.113182.942
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE8658476761.648
Dugoročna rezervisanja8658476761.648
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE2.6163.5623.1102.793
KRATKOROČNE OBAVEZE18.29820.17662.89241.089
Kratkoročne finansijske obaveze0000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0034.956644
Obaveze iz poslovanja2.6174.1939.63716.292
Ostale kratkoročne obaveze15.02215.88318.20215.664
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0100019
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine6590978.470
Pasivna vremenska razgraničenja0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA63.49621.49663.49257.814

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI477.302406.650417.324616.876
Prihodi od prodaje roba42.2483.26450910.645
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga435.015401.954416.815605.568
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi391.4320663
POSLOVNI RASHODI391.076369.858381.345505.906
Nabavna vrednsot prodate robe42.5562.1868211.852
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.012640558832
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala78.35277.18061.50079.936
Troškovi goriva i energije4.4104.4215.0505.957
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi158.576178.426179.743177.384
Troškovi proizvodnih usluga90.70386.306111.512206.044
Troškovi amortizacije10.66714.58616.02015.925
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi7.8247.3937.9969.640
POSLOVNI DOBITAK86.22636.79235.979110.970
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI4.7042.6253752.059
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi3313
Prihodi od kamata1.407579374631
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule3.2942.04301.425
FINANSIJSKI RASHODI157686.24147
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi243027
Rashodi kamata0000
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule133656.24120
DOBITAK IZ FINANSIRANJA4.5472.55702.012
GUBITAK IZ FINANSIRANJA005.8660
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.0397500
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.237004.734
OSTALI PRIHODI3.2472.0541.030990
OSTALI RASHODI1.1461.255749278
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA91.67640.22330.394108.960
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA91.67640.22330.394108.960
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda13.5845.8064.85416.856
Odloženi poreski rashodi perioda94194500
Odloženi poreski prihodi perioda00452317
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK77.15133.47225.99292.421
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji1111
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaKraljevića Marka 2, Beograd--297-14
Poslovno-magacinski prostorRakovica, Beograd78349,55139-10

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaLoznicaKancelarije48,370
Poslovni objekatPančevoPoslovni prostor1300
RadionicaObrenovacRadionica i magacin24315
RadionicaDrmnoRadionica i magacin2127
Stambeni poslovni objekatObrenovacStamb.poslovni prostor950

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
BeogradGradsko-građevinsko zemljište0,28
PančevoGradsko-građevinsko zemljište0,14
ObrenovacGradsko-građevinsko zemljište0,2

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija60.924
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i ostala prava u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
ISIN brojRSTRMKE81173
Nominalna vrednost hartije1.120
Obračunska vrednost akcije6.060,78
Datum isplate dividende12.06.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period238
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izvedena je iz bilansa stanja na dan 31.12.2018. godinu i dobijena je deljenjem ukupnog kapitala sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: 369.247.000 RSD / 60.924 komada akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluUčešće u kapitalu društva HIP-AZOTARA DOO PANČEVO - 0,04812536 % odnosno 10.932.914,00 dinara.
Naziv ovlašćenog revizoraEuroAudit doo Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE REVIZORA: "Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u u Napomeni 1-31. uz finansijske izveštaje."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1) Društvo poseduje 3.252 komada sopstvenih akcija odnosno 5,33780 % od ukupnog broja izdatih akcija. 2) Finansijski izveštaji za 2018. godinu su dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku, i usvojeni od strane Skupštine akcionara dana 22.04.2019.godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Gligorovski, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Snežana Kaličanin, izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Gligorovski, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove