print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi07.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora05.11.2018.SIMBOL: TRBG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU,TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaKraljevića Marka  2
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.termika-beograd.rs
Datum osnivanja01.01.1970.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 31649/2005
Matični broj07064403
PIB - poreski identifikacioni broj100180993
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka AD Beograd205-4421-17
Banca Intesa ad Beograd160-369035-32
Komercijalna banka AD Beograd205-36394-31
Komercijalna banka AD Beograd205-50823-06
Halkbank ad Beograd155-20850-25
OTP banka Srbija ad Novi Sad325-9500700000333-69
Societe General Banka Srbija ad Beograd275-0020222131151068
Šifra delatnosti04329
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali instalacioni radovi u građevinarstvu
Ime i prezime direktoraMilan Gligorovski, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Kaličanin, izvršni direktor
Telefon011/26-23-161
Faks011/26-32-472
e-mailtermikaad@eunet.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA360.990345.016368.164
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA111.882122.745114.187
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema98.660109.866102.154
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani13.22212.87912.033
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA249.108222.271253.977
Zalihe24.56918.11420.219
Potraživanja po osnovu prodaje70.601105.713107.893
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja2.5175.2495.481
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani50.80210.87231.007
Gotovinski ekvivalent i gotovina95.78079.78387.317
Porez na dodatu vrednost4.8392.1431.713
Aktivna vremenska razgraničenja0397347
VANBILANSNA AKTIVA63.49621.49663.492

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA360.990345.016368.164
KAPITAL339.211320.431301.486
Osnovni kapital90.60690.64790.717
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije3.6423.6423.642
Rezerve80.20684.06484.064
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme14.70114.23914.234
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak157.340135.123116.113
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE865847676
Dugoročna rezervisanja865847676
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE2.6163.5623.110
KRATKOROČNE OBAVEZE18.29820.17662.892
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0034.956
Obaveze iz poslovanja2.6174.1939.637
Ostale kratkoročne obaveze15.02215.88318.202
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost01000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine659097
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA63.49621.49663.492

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI477.302406.650417.324
Prihodi od prodaje roba42.2483.264509
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga435.015401.954416.815
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi391.4320
POSLOVNI RASHODI391.076369.858381.345
Nabavna vrednsot prodate robe42.5562.18682
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.012640558
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala78.35277.18061.500
Troškovi goriva i energije4.4104.4215.050
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi158.576178.426179.743
Troškovi proizvodnih usluga90.70386.306111.512
Troškovi amortizacije10.66714.58616.020
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi7.8247.3937.996
POSLOVNI DOBITAK86.22636.79235.979
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI4.7042.625375
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi331
Prihodi od kamata1.407579374
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule3.2942.0430
FINANSIJSKI RASHODI157686.241
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi2430
Rashodi kamata000
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule133656.241
DOBITAK IZ FINANSIRANJA4.5472.5570
GUBITAK IZ FINANSIRANJA005.866
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.039750
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.23700
OSTALI PRIHODI3.2472.0541.030
OSTALI RASHODI1.1461.255749
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA91.67640.22330.394
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA91.67640.22330.394
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda13.5845.8064.854
Odloženi poreski rashodi perioda9419450
Odloženi poreski prihodi perioda00452
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK77.15133.47225.992
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji111
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaKraljevića Marka 2, Beograd--297-14
Poslovno-magacinski prostorRakovica, Beograd78349,55139-10

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaLoznicaKancelarije48,370
Poslovni objekatPančevoPoslovni prostor1300
RadionicaObrenovacRadionica i magacin24315
RadionicaDrmnoRadionica i magacin2127
Stambeni poslovni objekatObrenovacStamb.poslovni prostor950

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
BeogradGradsko-građevinsko zemljište0,28
PančevoGradsko-građevinsko zemljište0,14
ObrenovacGradsko-građevinsko zemljište0,2

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija60.924
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i ostala prava u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
ISIN brojRSTRMKE81173
Nominalna vrednost hartije1.120
Obračunska vrednost akcije4.948,56
Datum isplate dividende12.06.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period238
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izvedena je iz bilansa stanja na dan 31.12.2017. godinu i dobijena je deljenjem ukupnog kapitala sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: 301.486.000 RSD / 60.924 komada akcija = 4.948,56 RSD po akciji.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluUčešće u kapitalu društva HIP-AZOTARA DOO PANČEVO - 0,04812536 % odnosno 10.932.914,00 dinara.
Naziv ovlašćenog revizoraPRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, Beograd, Knjeginje Zorke 96
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj"Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim bitnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Društva Termika-Beograd ad iz Beograda na dan 31. decembra 2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2017. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Društvo poseduje 3.252 komada sopstvenih akcija odnosno 5,33780 % od ukupnog broja izdatih akcija. *** Izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu je odobren od strane Nadzornog odbora Društva i dostavljen je Agenciji za privredne registre u zakonskom roku za statističke i druge potrebe. *** Finansijski izveštaj za 2017. godinu je dostavljen Agenciji za privredne registre u zakonskom roku, i usvojen od strane Skupštine akcionara dana 24.04.2018.godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Gligorovski, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Snežana Kaličanin, izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Gligorovski, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove