print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi14.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.07.2018.SIMBOL: TGAS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMESSER TEHNOGAS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET TEHNIČKIH I MEDICINSKIH GASOVA I PRATEĆE OPREME, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBanjički put  62
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.messer.rs
Datum osnivanja15.09.1997.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 13962
Matični broj07011458
PIB - poreski identifikacioni broj100002942
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Raiffeisen banka a.d. Beograd265-1100310003000-70
UniCredit banka a.d. Beograd170-150-49
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1007232-79
Šifra delatnosti02011
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja industrijskih gasova
Ime i prezime direktoraErnst Bode
Ime i prezime osobe za kontaktBiljana Juzbaša
Telefon011/3537-200
Faks011/3537-285
e-mailpostoffice@messer.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeMatično društvo Messer Tehnogas ad Beograd je Messer Group iz Nemačke.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA11.215.41612.831.18113.322.862
Stalna imovina8.032.3638.477.4869.047.027
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja7807694.770
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.103.8614.173.2275.165.967
- Nekretnine postrojenja i oprema4.080.7724.151.5485.165.833
- Investicione nekretnine23.08921.679134
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani3.927.7224.303.4903.876.290
- Učešća u kapitalu3.638.7654.033.9423.632.990
- Ostali dugoročni finansijski plasmani288.957269.548243.300
Obrtna imovina3.173.4874.339.1794.275.835
- Zalihe299.833353.556462.889
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.873.6543.985.6233.812.946
- Potraživanja1.273.5531.614.1151.881.837
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak651651651
- Kratkoročni finansijski plasmani1.422.8912.216.9311.709.723
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina164.318134.310197.099
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja12.24119.61623.636
- Odlozena poreska sredstva9.56614.5160
Poslovna imovina11.215.41612.831.18113.322.862
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva95.43342.23579.553

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA11.215.41612.831.18113.322.862
Kapital10.381.54412.101.95012.579.679
- Osnovni kapital1.870.8631.870.8631.870.863
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.295.6021.295.6021.295.602
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak7.215.0798.935.4859.413.214
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze830.981729.231717.211
- Dugoročna rezervisanja97.36497.36473.500
- Dugoročne obaveze40.80300
- Dugoročni krediti40.80300
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze692.814631.867643.711
- Kratkoročne finansijske obaveze21.38400
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja616.748565.608612.803
- Ostale kratkoročne obaveze776803650
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 36.95841.6364.436
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak16.94823.82025.822
Odložene poreske obaveze2.891025.972
Vanbilansna pasiva95.43342.23579.553

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.522.5035.717.1025.610.620
- Prihodi od prodaje5.446.6705.595.9285.493.670
- Prihodi do aktiviranja učinaka8.31312.97816.934
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka17.02524.48117.471
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka6.4431.0488.262
- Ostali poslovni prihodi56.93884.76390.807
POSLOVNI RASHODI4.288.1824.112.3594.221.844
- Nabavna vrednost prodate robe341.283399.733321.474
- Troškovi materijala1.754.2341.457.6261.694.138
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi752.773761.893783.483
- Troškovi amortizacije i rezervisanja598.862534.471547.533
- Ostali poslovni rashodi841.030958.636875.216
POSLOVNI DOBITAK1.234.3211.604.7431.388.776
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi219.319610.431487.992
Finansijski rashodi123.775163.877137.579
Ostali prihodi58.17926.241167.201
Ostali rashodi219.101266.7391.220.281
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.168.9431.810.799686.109
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja9.58500
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja08.8642.915
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.178.5281.801.935683.194
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda71.50989.369164.978
Odloženi poreski rashod perioda0040.487
Odloženi poreski prihodi perioda17.7227.8400
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.124.7411.720.406477.729
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada120
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA14.117.97515.897.46415.369.97516.980.185
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA8.647.7617.834.2017.522.8497.898.815
Nematerijalna imovina5.36713.70012.51660.551
Nekretnine , postrojenja i oprema5.854.2596.177.1346.006.3056.123.909
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani2.788.1351.643.3671.487.7021.493.236
Dugoročna potraživanja0016.326221.119
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA032.27036.13468.717
OBRTNA IMOVINA5.470.2148.030.9937.810.9929.012.653
Zalihe368.104526.895366.969378.071
Potraživanja po osnovu prodaje1.852.0972.182.7111.717.5632.052.360
Potraživanja iz specifičnih poslova237.729293.564342.888249.472
Druga potraživanja3.256214.214194.7344.598
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani2.836.0144.361.0843.318.4735.558.288
Gotovinski ekvivalent i gotovina149.385427.5401.848.810740.505
Porez na dodatu vrednost2683.68500
Aktivna vremenska razgraničenja23.36121.30021.55529.359
VANBILANSNA AKTIVA37.26441.58434.52865.085

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA14.117.97515.897.46415.369.97516.980.185
KAPITAL13.238.85915.015.32814.154.21015.949.233
Osnovni kapital1.884.2341.884.2341.884.2341.884.234
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve1.282.2311.282.2311.282.2311.282.231
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak10.072.39411.848.86310.987.74512.782.768
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE56.50057.22064.07065.975
Dugoročna rezervisanja56.50057.22064.07065.975
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE811000
KRATKOROČNE OBAVEZE821.805824.9161.151.695964.977
Kratkoročne finansijske obaveze471000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije22.52216.90921.04333.240
Obaveze iz poslovanja476.946471.924775.766577.149
Ostale kratkoročne obaveze237.970293.754343.241249.823
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost20.78840.45110.07344.300
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine60.9440058.990
Pasivna vremenska razgraničenja2.1641.8781.5721.475
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA37.26441.58434.52865.085

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI5.943.3476.806.3187.636.4038.010.417
Prihodi od prodaje roba484.349517.855709.286343.764
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga5.341.6076.176.8586.814.9637.532.168
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi117.391111.605112.154134.485
POSLOVNI RASHODI4.388.8925.129.6996.004.5636.096.363
Nabavna vrednsot prodate robe376.982420.943637.512270.510
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe28.23138.55913.3574.556
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga8.92934.15513.78368.396
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga15.5185.46018.14325.222
Troškovi materijala492.639650.615762.960896.177
Troškovi goriva i energije1.258.9851.596.2721.928.7212.148.475
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi783.370791.772822.813878.074
Troškovi proizvodnih usluga546.114587.349582.173688.985
Troškovi amortizacije595.186693.651789.102736.236
Troškovi dugoročnih rezervisanja022.72010.85011.905
Nematerijalni troškovi357.258433.631479.429513.731
POSLOVNI DOBITAK1.554.4551.676.6191.631.8401.914.054
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI301.211280.267209.90697.349
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi114.60830.4962.80022.607
Prihodi od kamata41.303135.77967.49442.976
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule145.300113.992139.61231.766
FINANSIJSKI RASHODI45.395113.14276.490271.883
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.54429.86230732.929
Rashodi kamata1.2652.2454.55936
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule42.58681.03571.624238.918
DOBITAK IZ FINANSIRANJA255.816167.125133.4160
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000174.534
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA264.66800536.969
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.209.58421.817515.6430
OSTALI PRIHODI48.10842.41836.94652.106
OSTALI RASHODI51.826113.075148.27265.378
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA861.6371.751.2701.138.2872.263.217
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0008.722
NETO GUBITAK POSLOVANJA4.6667.8824.7620
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA856.9711.743.3881.133.5252.271.939
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda222.9350124.074250.334
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda25.16133.0813.86332.583
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK659.1971.776.4691.013.3142.054.188
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0210
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika PančevoPančevo, ul. Đure Nikolajevića 13.1191.3741.054042
Fabrika Novi SadNovi Sad, ul. Ljubomira Nenadovića 290755340262720
Fabrika SmederevoSmederevo, ul. Goranska 12 Radinac15.9991.2001.7101.60048
Fabrika KraljevoKraljevo, ul. Izletnička 413.7852.2911.4081.44743
Fabrika NišNiš, ul. Dušana Popovića 24 i Mramorsko brdo3.8882.52091479829
PožegaPožega, ul. Kneza Miloša 985812892798770
Fabrika BeogradBeograd, ul. Banjički put 624.0241.3751.933886137
Fabrika NikšićNikšić, Vuka Karadžića bb2751.02012838119
Fabrika BorBor, Milana Vasića Perice bb2.14544319510218

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
KragujevacKragujevac, Skladišni centarProdajni centar255-
LajkovacLajkovac, Vojvode Mišića 12Prodajni centar135-
ValjevoValjevo, Suvoborska 128Prodajni centar77-
OdžaciOdžaci, Industrijska zonaProizvodnja420-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd, Banjički Put 62Fabrički krug5,75
Novi SadFabrički krug1,85
SmederevoFabrički krug5,99
Buljarice, Petrovac na moruFabrički krug0,96
NišFabrički krug12,15
KraljevoFabrički krug7,77
BorFabrički krug1,79
PožegaProdajni centar3,04
PančevoFabrički krug2,81
PodgoricaProdajni centar0,23
Bjelo PoljeProdajni centar0,32
LajkovacProdajni centar0,41
ValjevoProdajni centar0,05
KragujevacProdajni centar0,21
ĆuprijaProdajni centar0,38
ZrenjaninProdajni centar0,13
OdžaciFabrički krug0,17
SurdulicaProdajni centar0,4

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.036.658
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, na dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSTGASE20818
Nominalna vrednost hartije1.800
Obračunska vrednost akcije15.385,24
Datum isplate dividende14.09.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period425
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitkaDruštvo nije poslovalo sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluMesser BH Gas d.o.o. - Bosna i Hercegovina -100 % učešća u kapitalu; Messer GTM d.o.o Kosovska Mitrovica - 100 % učešća u kapitalu; Messer Albagaz d.o.o. Tirana - 100% učešća u kapitalu;
Naziv ovlašćenog revizoraRevizorska kuća PFK d.o.o. Beograd izvršila je reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12. 2017. godine.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju društva "MESSER TEHNOGAS" AD, Beograd na dan 31, decembra 2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za 2017. godinu za statističke svrhe su po odobrenju Odbora direktora, predati APR-u u zakonskom roku.; (2) U trenutku izrade i predaje APR-u finansijskih izveštaja za statističke svrhe za 2017. godinu nije bila izrađena studija o transfernim cenama tako da se revidirani finansijski izveštaji sa stanjem na dan 31.12.2017. godine neznatno razlikuju u odnosu na finansijske izveštaje za 2017. godinu za statističke svrhe u visini iznosa poreskog rashoda perioda u Bilansu uspeha i neraspoređene dobiti i obaveza za poreze u Bilansu stanja.; (3) Na redovnoj Skupštini akcionara održanoj 22.06.2018. godine usvojeni su: Finansijski izveštaji za 2017. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, Konsolidovani finansijski izveštaji za 2017. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, Godišnji izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu, Odluka o raspodeli dobiti.; (4) U skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti koja je usvojena na redovnoj skupštini akcionara 22.06.2018. godine, dobit ostvarena u 2017-oj godini u iznosu od 2.054.188.756,68 RSD se raspodeljuje na sledeći način: - deo dobiti u iznosu od 518.329.000,00 RSD se isplaćuje akcionarima u vidu dividende; - deo dobiti u iznosu od 1.535.859.756,68 RSD ostaje neraspoređena tako da sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 10.728.580.166,47 RSD, ukupna neraspoređena dobit Društva iznosi 12.264.439.923,15 RSD.; (5) Podaci o isplati dividende 2018. godine: Društvo je na skupštini akcionara koja je održana dana 22.06.2018. godine usvojilo odluku da se deo dobiti koja je ostvarena u 2017. godini u bruto iznosu od 518.329.000,00 RSD odnosno 500,00 RSD bruto po akciji, isplati u vidi dividende akcionarima Društva koji su to svojstvo imali na dan dividende 12.06.2018. godine. Isplata dividende će se izvršiti u odgovarajućem neto iznosu dividende po akciji po tipu lica-primaoca prihoda, shodno odgovarajućim poreskim propisima u zemlji na osnovu kojih će Društvo u momentu isplate dividende izvršiti obračun i uplatu poreza po odbitku. Isplata dividende će se izvršiti posredstvom Centralnog registra hartija od vrednosti dana 14.09.2018. godine.; (6) Podaci o isplati dividende 2017. godine: Društvo je na skupštini akcionara koja je održana dana 26.05.2017. godine usvojilo odluku da se deo dobiti koja je ostvarena u 2016. godini u bruto iznosu od 259.164.500,00 RSD odnosno 250,00 RSD bruto po akciji, isplati u vidi dividende akcionarima Društva koji su to svojstvo imali na dan dividende 16.05.2017. godine. Isplata neto dividende je izvršena posredstvom Centralnog registra hartija od vrednosti dana 15.09.2017. godine.; (7) Podaci o isplati dividende 2016. godine: Društvo je u skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti usvojenom na redovnoj skupštini akcionara 27.05.2016. godine, dobit ostvarenu u 2015-oj godini u iznosu od 1.776.469.557,53 RSD i deo neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 90.551.500,47 RSD isplatilo akcionarima u vidu dividende. Ukupna bruto dobit za isplatu iznosila je 1.867.021.058,00 RSD odnosno 1.801,00 RSD po akciji. Pravo na dividendu su ostvarili svi akcionari društva na dan 17.05.2016. godine. Isplata dividende u neto iznosu je izvršena 15.09.2016. godine preko Centralnog registra hartija od vrednosti.; (8) U postupku dobrovoljne likvidacije 18.03.2016. godine po rešenju 5-0531304/004 izbrisano je iz Centralnog registra Crne Gore preduzeće Progas doo Nikšić koje je bilo 100% vlasništvo Messer Tehnogas ad Beograd.;
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendiDruštvo je vršilo isplatu dividende za 2015. i 2016. godinu, a usvojena je i odluka o isplati dividende po finansijskim izveštajima za 2017. godinu.
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Izvršni direktor Ernst Bode


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Rukovodilac finansija i knjigovodstva Olivera Rogović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Izvršni direktor Ernst Bode
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD