NUMBER OF SHARES ADMITTED TO TRADING DIFFERS FROM THE NUMBER OF SHARES REGISTERED IN CSD.
print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.belex.rs/broker

Datum podnošenja Informatora berzi20.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.03.2018.SIMBOL: SMPO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSIMPO AD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaRadnička  12
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.simpo.rs
Datum osnivanja05.12.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 796/2007 od 05.02.2007; BD 80088/2012 od 13.06.2012
Matični broj07105681
PIB - poreski identifikacioni broj100549457
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Srpska banka A.D.295-1201789-41
AIK banka A.D.105-6032-72
Komercijalna banka A.D.205-59554-3
Vojvođanska banka A.D.355-1057224-65
Unicredit Bank Srbija A.D.170-30009039440-28
Banca Intesa A.D.160-6911-4
Šifra delatnosti03109
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ostalog nameštaja
Ime i prezime direktoraSlađan Disić
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Pešić
Telefon017/422-911
Faks017/424-136
e-maillidija@simpo.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA21.757.956
Stalna imovina15.692.362
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja32.953
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva8.144.034
- Nekretnine postrojenja i oprema7.331.934
- Investicione nekretnine812.100
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani7.515.375
- Učešća u kapitalu6.522.031
- Ostali dugoročni finansijski plasmani993.344
Obrtna imovina6.060.231
- Zalihe1.493.653
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja1.240.355
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina3.326.223
- Potraživanja1.048.359
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani121.837
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina55.181
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.100.846
- Odlozena poreska sredstva5.363
Poslovna imovina21.757.956
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva103.943

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA21.757.956
Kapital3.527.322
- Osnovni kapital6.558.358
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve0
- Revalorizacione rezerve5.229.249
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0
- Neraspoređen dobitak198.581
- Gubitak8.458.866
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze18.230.634
- Dugoročna rezervisanja0
- Dugoročne obaveze7.912.350
- Dugoročni krediti3.607.241
- Ostale dugoročne obaveze4.305.109
- Kratkoročne obaveze10.318.284
- Kratkoročne finansijske obaveze3.154.657
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja2.136.823
- Ostale kratkoročne obaveze4.503.781
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 426.564
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak96.459
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva103.943

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI4.420.120
- Prihodi od prodaje4.656.606
- Prihodi do aktiviranja učinaka617
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka283.412
- Ostali poslovni prihodi46.309
POSLOVNI RASHODI5.901.763
- Nabavna vrednost prodate robe87.732
- Troškovi materijala2.985.468
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.077.043
- Troškovi amortizacije i rezervisanja212.886
- Ostali poslovni rashodi538.634
POSLOVNI DOBITAK0
POSLOVNI GUBITAK1.481.643
Finansijski prihodi22.458
Finansijski rashodi1.149.952
Ostali prihodi220.846
Ostali rashodi564.819
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.953.110
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja24.439
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA2.977.549
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda46.787
Odloženi poreski rashod perioda0
Odloženi poreski prihodi perioda13.555
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK0
NETO GUBITAK3.010.781
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA21.757.95618.593.30718.951.92518.823.05110.725.941
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA15.692.36215.379.98515.102.29813.599.9939.364.039
Nematerijalna imovina32.95331.40737.13533.37315.402
Nekretnine , postrojenja i oprema8.144.0347.752.1057.467.3426.125.7297.216.987
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani7.455.8407.539.6397.543.4747.387.4732.081.113
Dugoročna potraživanja59.53556.83454.34753.41850.537
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5.36324.69145.60400
OBRTNA IMOVINA6.060.2313.188.6313.804.0235.223.0581.361.902
Zalihe2.734.0081.876.1072.198.7342.638.590712.783
Potraživanja po osnovu prodaje996.736848.8881.389.1701.204.422507.011
Potraživanja iz specifičnih poslova0016.592213.7620
Druga potraživanja51.62324.31533.63841.34932.544
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani121.837110.62240.696799.75816.574
Gotovinski ekvivalent i gotovina55.181267.685105.952268.07370.941
Porez na dodatu vrednost3.3552.2501.64330.8360
Aktivna vremenska razgraničenja2.097.49158.76417.59826.26822.049
VANBILANSNA AKTIVA103.943401.078513.568671.4812.145.021

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA21.757.95618.593.30718.951.92518.823.05110.725.941
KAPITAL3.527.3223.043.1304.663.9654.255.2570
Osnovni kapital6.558.3587.915.6659.910.6899.910.6899.910.689
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme5.113.3524.652.1684.581.8984.133.7605.667.438
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata121.036157.305161.13900
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.1395.1395.13900
Nerasporedjeni dobitak198.5810000
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak8.458.8669.676.8699.984.6229.789.19221.376.797
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE7.912.3507.943.6796.342.4765.755.8756.211.066
Dugoročna rezervisanja0000693.118
Dugoročne obaveze7.912.3507.943.6796.342.4765.755.8755.517.948
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE10.318.2847.606.4987.945.4848.811.91910.313.545
Kratkoročne finansijske obaveze3.154.6573.768.0503.509.5444.196.4514.473.210
Primljeni avansi, depoziti i kaucije17.13518.81331.84824.70454.578
Obaveze iz poslovanja1.483.5311.354.1231.455.8961.388.7321.303.489
Ostale kratkoročne obaveze5.139.9382.019.6002.585.8772.850.4484.017.118
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost025.1606.16602.558
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine523.023420.752356.153343.217460.924
Pasivna vremenska razgraničenja0008.3671.668
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00005.798.670
VANBILANSNA PASIVA103.943401.078513.568671.4812.145.021

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI4.702.9151.116.8282.281.0811.838.5982.161.765
Prihodi od prodaje roba55.44112.98616.30118.08118.780
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.601.1651.065.4781.435.0121.777.6972.103.821
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00779.03900
Drugi poslovni prihodi46.30938.36450.72942.82039.164
POSLOVNI RASHODI6.184.5583.447.2063.092.8552.447.2364.449.974
Nabavna vrednsot prodate robe87.73263.32631.84614.16025.131
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe6171511.1584.3462.727
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00225.458368.53023.236
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga283.412778.08000499.385
Troškovi materijala2.760.054466.546681.4771.054.7571.467.371
Troškovi goriva i energije225.41499.685137.140153.941159.400
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.077.0431.560.7811.973.8731.097.1881.115.213
Troškovi proizvodnih usluga286.85082.308100.434120.042159.132
Troškovi amortizacije212.886232.378219.385224.492184.273
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000693.118
Nematerijalni troškovi251.784164.253175.316155.532172.914
POSLOVNI DOBITAK00000
POSLOVNI GUBITAK1.481.6432.330.378811.774608.6382.288.209
FINANSIJSKI PRIHODI22.45849.578229.50098.708189.829
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0014.68700
Prihodi od kamata9.4135.202206.03581.65820.988
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule13.04544.3768.77817.050168.841
FINANSIJSKI RASHODI1.149.9521.586.058551.055268.743570.832
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00000
Rashodi kamata901.2951.301.729501.916226.975538.530
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule248.657284.32949.13941.76832.302
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.127.4941.536.480321.555170.035381.003
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0537168.098221.70713.152
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA356.329340.08872.78030.4343.909.313
OSTALI PRIHODI220.84682.452764.556568.519243.915
OSTALI RASHODI208.490281.71974.161181.057676.882
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.953.1104.405.676347.616199.9386.998.340
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA24.4392.020.6220042.604
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA2.977.5496.426.298347.616199.9387.040.944
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda46.7870000
Odloženi poreski rashodi perioda00045.6040
Odloženi poreski prihodi perioda13.55519.32820.91300
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK00000
NETO GUBITAK3.010.7816.406.970326.703245.5427.040.944
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika dušekaBujanovac21.206----
Fabrika ramovskih konstrukcijaPreševo7.010----
Fabrika SIMEHBujanovac0----
Fabrika stilskog nameštajaSurdulica5.136----
Industrijska zonaJužnomoravskih brigada bb, Vranjska Banja10.735----
Kompleks SIMPOVranje48.421----
Fabrika dečijih krevetićaRadovnica8.931----
Fabrika Simpo drvoĆićevac5.389----
Simpo DekorVranje14.420----
SimbiCrna Trava2.263----
Fabrika SimpoDonji Stajevac2.300----
Fabrika konditorskih proizvoda KondivaŽbevac6.857----
Simpo CvećeVranjska Banja60.190----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel PRŽARVranje3.369-
Poslovne prostrorijeVule Antića, Vranje323-
Upravna zgradaKralja Stefana Prvovenčanog, Vranje2.453-
SIMPO-RAŠKAOmladisnkih brigada 5, Vranje1.443-
Tržni centar-salon nameštajaPariske komune, Vranje1.280-
Salon nameštajaStefana Prvovenčanog 58, Vranje1.050-
Prodavnice VranjeVranje1.537-
Stovarište, ogledna stanicaKosovska 130, Vranje1.044-
ProdavnicaVranjska Banja102-
Upravna zgrada PROMETBujanovac2.422-
Poslovni objekat-prostorije 1,3 i 4 na I i II spratuBeograd, Savska 9482-
Robna kuća LIPOV LADBulevar Kralja Aleksandra 276, Beograd1.979-
Poslovni prostorBeograd, Nušićeva 12 A542-
Distributivni centar VrčinVrčin3.402-
Magacin MakišBeograd, Obrenovački put 42 a2.640-
Poslovni klub privrednika (suvlasništvo)Beograd, Šekspirova 2731-
Magacina ALTINABeograd2.364-
Robna kuća KOKRANovi Sad2.426-
Robna kuća SIMPOZrenjanin1.763-
Robna kuća KOTEŽ IIPančevo2.534-
Salon nameštaja KOTEŽPančevo516-
Salon nameštaja SIMPOUžice1.695-
Robna kuća SIMPOKruševac1.989-
Salon SIMPOČačak585-
Salon SIMPOJagodina751-
Salon SIMPOKragujevac584-
Magacin gotove robeAranđelovac271-
Salon SIMPONovi Pazar421-
Apartman 418Apartmansko naselje JEZERO, Vrnjačka Banja35-
Apartman 16Apartmansko naselje BORJAK, Vrnjačka Banja101-
Salon SIMPOKladovo196-
Robna kuća SIMPOBor2.264-
Magacin SIMPOLeskovac4.440-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Bitolj795-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Skoplje666-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Veles2.000-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Ohrid448-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Strumica599-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Peć556-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Gnjilane522-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Prizren306-
Poslovni prostorHrvatska, Split796-
Poslovni prostorHrvatska, Zadar266-
Poslovni prostorHrvatska, Samobor2.100-
Poslovni prostorHrvatska, Siget - Bračak1.548-
Poslovni prostorCrna Gora, Herceg Novi309-
Robna kućaCrna Gora, Podgorica3.843-
Poslovni prostorCrna Gora, Podgorica1.018-
Poslovni prostor PančevoPančevo1.621-
Robna kuća SIMPO, BujanovacBujanovac1.035-
Poslovni prostor SIMPO, PirotPirot522-
SimpoLineVranje663-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni centar VranjeVranje5.029-

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Kompleks SIMPO, Vranje12,3
SIMPO-RAŠKA, Vranjezemljište uz zgradu1,2
Zemljište tehnički pregled DUNAV, Vranje0,58
Industrijska zona, Vranjska Banjazemljište i saobraćajnice1,95
Njive i šume KO Komarevo, Vranjska Banjanjive i šume1,16
Fabrika SIMEH, Bujanovac0
Fabrika DUŠEKA, Bujanovac1,81
Upravna zgrada PROMET, Bujanovac0,24
Fabrika ramovskih konstrukcija, Preševo2,61
Fabrika stilskog nameštaja, Belo Polje, Surdulica3,49
Distributivni centar Vrčinzemljište uz zgradu0,95
Magacin SIMPO, Leskovaczemljište uz zgradu0,32
Zemljište van kompleksa SIMPOnjive i pašnjaci2,69
Skladište sekundarnih sirovinazemljište2,28
Poslovne prostorijedvorište0,03
Ekonomatzemljište uz zgradu0,06
Tržni centar, Vranjezemljište uz zgradu0,23
Stovarište ogledna stanicadvorište0,16
Magacin Altinazemljište uz zgradu1,27
Robna kuća KOKRA., Novi Sadzemljište uz zgradu0,05
Robna kuća SIMPO, Zrenjaninzemljište uz zgradu0,02
Robna kuća SIMPO, Kruševaczemljište uz zgradu0,02
Magacin gotove robe Aranđelovaczemljište uz zgradu0,02
Dvorište iza prodavnice cveća Vranjezemljište uz zgradu0,02
Zemljište iza Plutosazemljište uz zgradu0,33
Hotel Pržarzemljište uz zgradu19,12
Fabrika dečijih krevetića Radovnicazemljište uz zgradu1,33
Fabrika Simpo drvozemljište uz zgradu2,19
Simbizemljište uz zgradu1,44
Simpo tepisizemljište uz zgradu0
Fabrika konditorskih proizvoda Kondivazemljište uz zgrade2,74
Simpo Cvećezemljište uz objekte6,08
Ovčarska farma Vlasinazemljište451,89
KCS Beogradzemljište248

12. Realni tereti na imovini

1. Robna kuća Simpo Novi Sad, Bulevar oslobodjenja br.31 Banka Poštanska štedionica ad Beograd Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 61673007 od 27.02.2013 godine na iznos od 370.000.000,00 dinara. Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 61673008 od 26.04.2013 godine u iznosu od 220.000.000,00 dinara. 2. Robna kuća Kotež II, Pančevo, Kikindska /B Fond za razvoj Republike Srbije Ugovor o dugoročnom kreditu broj 19601 od 26.04.2010 godine, Aneks I od 08.01.2013 godine i Aneks broj II ugovora od 22.08.2013 godine, na iznos od 350.000.000,00 dinara. Hipoteka II reda Ugovor o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, Aneks I i Aneks broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574,62 3. Robna kuća Lipov lad, Beograd, B.K. Aleksandra br. 276 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2043/16 od 17.08.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 3.000.000,00 Eur-a Ugovor o jemstvu broj KP.br. 2082/16-J od 09.12.2016. godine a u vezi sa Ugovorom o dinarskom kreditu broj KP.br. 2082/16 od 09.12.2016. godine zaključenim između Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i Simpo Line doo Vranje na iznos od 500.000,00 Eur-a Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2151/17 od 19.05.2017. godine, u iznosu od 1.250.000,00 Eur-a Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-106/2017 od 01.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Preduzeća za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line doo Vranje, kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Line doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja robe na iznos od 7.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Line i Srbijašume od 24.02.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 25.02.2018. godine Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-107/2017 od 09.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Privrednog društva Simpo Šik doo Kuršumlija kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Šik doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 25.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Šik i Srbijašume od 23.12.2016. godine i Aneksu I tog ugovora od 06.03.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 10.02.2018. godine Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-108/2017 od 09.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Privrednog društva Simpo Šik doo Kuršumlija kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Šik doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 7.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Šik i Srbijašume od 23.12.2016. godine i Aneksu I tog ugovora od 06.03.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 10.02.2018. godine Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2155/17 od 26.05.2017. godine, u iznosu od 1.150.000,00 Eur-a 4. Poslovni objekat Simpo, Beograd, Savska br. 9 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2043/16 od 17.08.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 3.000.000,00 Eur-a Ugovor o jemstvu broj KP.br. 2082/16-J od 09.12.2016. godine a u vezi sa Ugovorom o dinarskom kreditu broj KP.br. 2082/16 od 09.12.2016. godine zaključenim između Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i Simpo Line doo Vranje na iznos od 500.000,00 Eur-a 5. Poslovni prostor Simpo Beograd, Nušićeva 12a Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 1935/15 od 30.12.2015. godine, Aneksa I od 26.05.2016. godine i Aneksa II od 27.12.2016. godine na iznos od 1.029.963,70 Eur-a Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2043/16 od 17.08.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 3.000.000,00 Eur-a Ugovor o jemstvu broj KP.br. 2082/16-J od 09.12.2016. godine a u vezi sa Ugovorom o dinarskom kreditu broj KP.br. 2082/16 od 09.12.2016. godine zaključenim između Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i Simpo Line doo Vranje na iznos od 500.000,00 Eur-a Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2151/17 od 19.05.2017. godine, u iznosu od 1.250.000,00 Eur-a Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-106/2017 od 01.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Preduzeća za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line doo Vranje, kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Line doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja robe na iznos od 7.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Line i Srbijašume od 24.02.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 25.02.2018. godine Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-107/2017 od 09.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Privrednog društva Simpo Šik doo Kuršumlija kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Šik doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 25.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Šik i Srbijašume od 23.12.2016. godine i Aneksu I tog ugovora od 06.03.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 10.02.2018. godine Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-108/2017 od 09.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Privrednog društva Simpo Šik doo Kuršumlija kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Šik doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 7.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Šik i Srbijašume od 23.12.2016. godine i Aneksu I tog ugovora od 06.03.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 10.02.2018. godine Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2155/17 od 26.05.2017. godine, u iznosu od 1.150.000,00 Eur-a 6. Magacin Altina, Zemun polje Banka Poštanska štedionica ad Beograd Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 61673007 od 27.02.2013 godine na iznos od 370.000.000,00 dinara. Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 61673008 od 26.04.2013 godine u iznosu od 220.000.000,00 dinara. 7. Salon nameštaja Simpo, Užice, D. Tucovića br. 46 Univerzal banka ad Beograd u stečaju Ugovor o kreditu broj 03-420-0112975.7 od 29.03.2012 godine i Ugovor o pristupanju dugu br. 506/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke. Ugovor o kreditu broj 03-420-0112974.9 od 29.03.2012 godine i Ugovor o pristupanju dugu br. 500/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Line“ i Univerzal banke. Ugovor o kreditu broj 03-420-0113356.8 od 06.12.2012 godine i Ugovor o pristupanju dugu broj 2149/12 od 06.12.2012 godine u iznosu od 1.365.000,00 Eur-a zaključen između „Simpo Dekor“ d.o.o. Vranje i Univerzal banke a.d. Beograd. Ugovor o kreditu broj 03-420-0113478.5 od 20.02.2013 godine a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu 184/13 od 20.02.2013 godine u iznosu od 500.000,00 Eur-a, zaključen između Simpo Dekora i Univerzal banke. 8. Robna kuća Simpo Kruševac, Kućni plac Fond za razvoj Republike Srbije Ugovor o dugoročnom kreditu broj 19601 od 26.04.2010 godine, Aneksu I od 08.01.2013 godine i Aneksu broj II ugovora od 22.08.2013 godine, na iznos od 350.000.000,00 dinara. Hipoteka II reda Ugovor o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, Aneksu I i Aneksu broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574 9. Salon nameštaja Simpo Čačak, Alvadžinica Nova Agrobanka ad u stečaju Ugovor o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. 10. Salon nameštaja Jagodina, Druge proleterske brigade Nova Agrobanka ad u stečaju Ugovor o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. 11. Salon nameštaja Simpo Kragujevac, Dr. Zorna Djindjića br. 11/B Fond za razvoj Republike Srbije Ugovor o dugoročnom kreditu br. 19601 od 26.04.2010. godine u iznosu od 350.000.000,00 dinara. Hipoteka II reda Ugovor o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, Aneksu I i Aneksu broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574, 12. Magacin Simpo Leskovac, ul. Tekstilna Nova Agrobanka ad u stečaju Ugovor o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. 13. Robna kuća Simpo Bor, Trg oslobodjenja br. 12. Nova Agrobanka ad u stečaju Ugovor o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. 14. Fabrika ramovskih konstrukcija Simpo Preševo, ul. 15. novembar Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Centar za velike poreske obveznike Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 31.12.2003. g. u iznosu od 470.251.444,20 dinara na kat. parceli 1844 KO Preševo. 15. Robna kuća Simpo Bujanovac, Karadjordja Petrovića Univerzal banka ad u stečaju Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“ d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-420-0113538.2 od 30.03.2013 godine zaključenim između Univerzal banke i Kondiva doo Bujanovac u iznosu od 50.000.000,00 dinara a sve u skladu sa Ugovora o pristupanju dugu broj 437/13 od 30.03.2013 godine zaključen između Univerzal banke i SIMPO AD. Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“ d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-420-0112971.4 od 29.03.2012. godine i Ugovora o pristupanju dugu broj 494/12 od 29.03.2012 godine u iznosu od 50.000.000,00 dinara. Napomena: Kredit vraćen, poslat zahtev banci za dostavu brisovnica. 16. Fabrika dušeka Simpo Bujanovac, Mrtvica Fond za razvoj Republike Srbije Ugovor o dugoročnom kreditu broj 22727 od 04.01.2013 godine u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Hipoteka II reda Ugovor o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, i Aneksu broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574 17. Fabrika tepiha Simpo, Stajevac, Orničke Ministarstvo finansija – poreska uprava – Filijala Bujanovac Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 37.191.051,42 dinara. 18. Fabrika lameliranog nameštaja Simpo, Zubni Potok Ministarstvo finansija – poreska uprava – Centar za velike poreske obveznike Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 03.07.2009. godine u iznosu od 751.685.779,92 dinara. 19. Industrijaska zona potez Ciglana, Vranjska banja, Južnomoravskih brigada bb Nova Agrobanka ad u stečaju Ugovor o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. 20. Kompleks fabrika Simpo, Vranje, Radnička 12. Fond za razvoj Republike Srbije Ugovor o dugoročnom kreditu broj 19601 od 26.04.2010 godine, Aneksu I od 08.01.2013 godine i Aneksu broj II ugovora od 22.08.2013 godine, na iznos od 350.000.000,00 dinara. Hipoteka II reda Ugovor o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, Aneksu I i Aneksu broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 1935/15 od 30.12.2015. godine, Aneksa I od 26.05.2016. godine i Aneksa II od 27.12.2016. godine na iznos od 1.029.963,70 Eur-a Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2043/16 od 17.08.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 3.000.000,00 Eur-a Ugovor o jemstvu broj KP.br. 2082/16-J od 09.12.2016. godine a u vezi sa Ugovorom o dinarskom kreditu broj KP.br. 2082/16 od 09.12.2016. godine zaključenim između Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i Simpo Line doo Vranje na iznos od 500.000,00 Eur-a Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2151/17 od 19.05.2017. godine, u iznosu od 1.250.000,00 Eur-a Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-106/2017 od 01.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Preduzeća za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line doo Vranje, kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Line doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja robe na iznos od 7.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Line i Srbijašume od 24.02.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 25.02.2018. godine Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-107/2017 od 09.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Privrednog društva Simpo Šik doo Kuršumlija kojim se Agencija obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Šik doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 25.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Šik i Srbijašume od 23.12.2016. godine i Aneksu I tog ugovora od 06.03.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 10.02.2018. godine Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja broj U/G-108/2017 od 09.03.2017. godine zaključenog između Agencije i Privrednog društva Simpo obavezuje da po nalogu i za račun Simpo Šik doo izda Garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 7.000.000,00 dinara u korist Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o. Beograd po Ugovoru o prodaji robe zaključenom između Simpo-Šik i Srbijašume od 23.12.2016. godine i Aneksu I tog ugovora od 06.03.2017. godine sa rokom važnosti garancije do 10.02.2018. godine Ugovor o dinarskom kreditu broj KP.br. 2155/17 od 26.05.2017. godine, u iznosu od 1.150.000,00 Eur-a Banka poštanska štedionica ad Beograd Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 61673007 od 27.02.2013 godine na iznos od 370.000.000,00 dinara. Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 61673008 od 26.04.2013 godine u iznosu od 220.000.000,00 dinara. Srpska Banka ad Beograd Ugovora o dugoročnom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke broj 295914997135 od 10.05.2012 godine u iznosu od 2.000.000,00 Eur-a. Ugovor o izdavanju garancije broj 295060000000147074 od 14.10.2011 godine u iznosu od 300.000,00 Eur-a, Aneks I Ugovora od 01.10.2012 godine, Aneks II Ugovora od 11.01.2013 godine i Aneks IV ugovora od 27.02.2014 godine produžen rok važnosti garancije. Napomena: Srpska banka podnela je zahtev za promenu poverioca upisane hipoteke gde je umesto Srpske banke po Ugovoru o izdavanju garancije broj 295060000000147074 kao poverilac upisana Agencija za osiguranje depozita Beograd a po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja Uop: 759-2015 od 09.03.2015. godine na osnovu koga je RGZ – Služba za katastar nepokretnosti Vranje donela rešenje o promeni poverioca rešenjem broj: 952-02-12-11/2016 od 15.03.2016. godine. Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Bujanovac Obezbeđenja na ime dospele a neizmirene poreske obaveze poreskog dužnika «Kondiva» d.o.o. Žbevac prema RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 11.05.2009. godine u iznosu od 23.773.671,20 dinara. 21. Potez Como, Vranje, Radnička 12. Fond za razvoj Republike Srbije Obezbeđenje novčanog potraživanja poverioca Fond za razvoj Republike Srbije prema dužniku Plutos doo Vranje po osnovu Ugovora o investicionom kreditu broj 23727 od 08.02.2016. godine u iznosu od 50.000.000,00 dinara (407.988,75 Eur-a) na nepokretnosti jemca Simpo ad Vranje.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija5.496.438
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSSMPOE35631
Nominalna vrednost hartije1.801,5
Obračunska vrednost akcije-1.054,99
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze na osnovu bilansnih podataka sa stanjem na 31.12.2017. godine.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeAkcije iz VII, VIII, IX i X emisije nisu slobodne za trgovnje u ukupnom broju od 4.341.323 akcija.
Način pokrića gubitkaGubitak nije pokriven
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAB Invest a.d. Beograd - u likvidaciji 100%, Simpo Line d.o.o. Vranje - 100%, Simpo drvo d.o.o Vranje - 100%, Simpo tepisi d.o.o. Donji Stajevac u stečaju - 100%, Simpo dečiji krevetići d.o.o. Radovnica - 100%, Simpo dekor d.o.o. Vranje - 100%, Simpo cveće d.o.o. Vranjska Banja - 100%, Simpo Vlasina d.o.o. Vranje - 100%, Simbi d.o.o. Crna Trava - 100%, Simpo-commerc d.o.o. Beograd -100%, Simpo-ŠIK d.o.o. Kuršumlija - 100%, Si-market d.o.o. Vranje - 100%, Kondiva d.o.o. - 93,30%, Simpo Sirogojno d.o.o. - 10%,Industrija hrane DUNJA d.o.o. Beograd - 28,99%, Simpen d.o.o. Bujanovac - 33,00%, Simtak d.o.o. Vranjska Banja – 79,80%, Simchem d.o.o. Beograd - 22,83%, SIK d.o.o. Neradovac - 49,00%, Siman d.o.o. - u likvidaciji Bujanovac - 49,00%, , Tehnički pregled RAŠKA d.o.o. Vranje - 48,92%, KCS d.o.o. Beograd - 100%, Simpo d.o.o. Podgorica - 100%, Simgor d.o.o. Podgorica u stečaju - 100%, SIK d.o.o. Bosanska Gradiška - 100%, Simpo DOO Skoplje – 99,5%, Simpo Mobelhandels GMBH - 100%.
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. I Sporovi u kojima je Simpo tuženi: 1. Privredni sporovi – izvršenja - 130 spora vrednosti 187.440.478,00 dinara i 170.208,45 EUR. 2. Radni sporovi – izvršenja - 630 spor vrednosti 57.572.599,00 dinara 3. Privredni sporovi – rasprava u toku – 77 sporova vrednosti 1.257.869.974,00 dinara; 9.784.190,21 EUR i 29.737.865,90 USD. 4. Radni sporovi – rasprava u toku – 441 spora vrednosti 48.313.913,00 dinara. 5. Privredni sporovi – tužena zavisna preduzeća – 7 sporova u vrednosti od 11.700.302,00 dinara. 6. Parnični sporovi – rasprave u toku – 20 sporova vrednosti 48.729.695,00 dinara. II Sporovi u kojima je Simpo tužilac: 1. Privredni sporovi – izvršenja - 367 spor vrednosti 315.306.348,00 dinara i 68.742 EUR i 1.327.502 USD. 2. Privredni sporovi – rasprave u toku - 95 spor vrednosti 282.795.515,00 dinara i 121.016,73 USD i 2.257.900,91 EUR. 3. Privredni sporovi– zavisna preduzeća – 25 spora vrednosti 14.866.573,00 dinara i 21.112 EUR. 4. Parnični sporovi – 85 sporova u vrednosti od 14.479.601,00 dinara. 5. Potrošački sporovi –93 sporova vrednosti 6.487.593,00 dinara. 6. Postupci obustavljeni od strane suda – 60 spora vrednosti 67.290.019,00 dinara.
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvo TESLA CAPITAL AD BEOGRAD, Cvijićeva 129 Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd Član Beogradske berze Telefon/fax: 011/3020-030, 3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slađan Disić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD