print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.dunavstockbroker.com

Datum podnošenja Informatora berzi06.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora15.05.2018.SIMBOL: PUUE1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo "Putevi" Užice
Pravni status izdavaocaaktivno privredno društvo
AdresaN.Pašića  38
31000 Užice
Srbija
Web adresawww.puteviuzice.com
Datum osnivanja01.01.1962.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-250-00 Bd od 13.05.2005 godine
Matični broj07156332
PIB - poreski identifikacioni broj101614596
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd PJ Užice160-0000000007079-82
Vojvođanska banka AD355-1011236-95
Societe Generale banka Srbija275-0000220031515-03
Raiffeisen banka ad Beograd265-3020310003292-70
Unicredit bank Srbija170-30005738000-66
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaizgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraLeko Korićanac, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktZvonko Krejović.dipl.pravnik
Telefon031/512-655
Faks031/521-379
e-mailoffice@puteviuzice.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d.

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA15.453.05410.490.563
Stalna imovina3.020.1362.552.191
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja37.65832.487
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva2.607.0662.163.459
- Nekretnine postrojenja i oprema2.607.0662.163.459
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani375.412356.245
- Učešća u kapitalu339.933340.224
- Ostali dugoročni finansijski plasmani35.47916.021
Obrtna imovina12.432.9187.916.650
- Zalihe6.263.0181.912.036
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja21.62223.033
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina6.148.2785.981.581
- Potraživanja4.089.7803.786.009
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak012.505
- Kratkoročni finansijski plasmani754.514863.011
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina163.828268.270
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.140.1561.051.786
- Odlozena poreska sredstva021.722
Poslovna imovina15.453.05410.490.563
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.850.4741.614.590

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA15.453.05410.490.563
Kapital1.613.6321.768.453
- Osnovni kapital642.600642.600
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve211.118211.118
- Revalorizacione rezerve18.01218.684
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti120120
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti244670
- Neraspoređen dobitak757.528912.103
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije15.50215.502
Dugoročna rezervisanja i obaveze13.837.4398.722.110
- Dugoročna rezervisanja25.32651.228
- Dugoročne obaveze913.599765.260
- Dugoročni krediti913.599765.260
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze12.898.5147.905.622
- Kratkoročne finansijske obaveze581.644458.002
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja11.258.5786.207.152
- Ostale kratkoročne obaveze843.217801.712
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 212.563438.756
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak2.5120
Odložene poreske obaveze1.9830
Vanbilansna pasiva1.850.4741.614.590

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI14.930.58425.264.087
- Prihodi od prodaje14.608.30625.239.175
- Prihodi do aktiviranja učinaka91.79215.468
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka210.93228.704
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka031.047
- Ostali poslovni prihodi19.55411.787
POSLOVNI RASHODI14.610.22424.720.499
- Nabavna vrednost prodate robe14.90857.469
- Troškovi materijala5.080.29110.713.149
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi4.464.1783.109.759
- Troškovi amortizacije i rezervisanja707.651667.459
- Ostali poslovni rashodi4.343.19610.172.663
POSLOVNI DOBITAK320.360543.588
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi178.96329.293
Finansijski rashodi794.907416.206
Ostali prihodi477.401136.865
Ostali rashodi163.546131.970
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA18.271161.570
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja1.29645.850
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA16.975115.720
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda2.49823.703
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK19.473139.423
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA10.490.56315.184.37114.516.57117.226.96415.144.032
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA2.552.1912.412.0412.115.7781.613.1621.336.882
Nematerijalna imovina32.48727.11122.24417.63213.383
Nekretnine , postrojenja i oprema2.163.4592.025.4081.740.5031.362.2931.102.221
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani356.245359.522353.031233.237221.278
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA21.72244.7130011.729
OBRTNA IMOVINA7.916.65012.727.61712.400.79315.613.80213.795.421
Zalihe1.935.0696.180.9406.105.9698.651.8215.557.373
Potraživanja po osnovu prodaje3.482.5033.532.8512.680.0333.062.3003.810.270
Potraživanja iz specifičnih poslova62.93562.934211.715776.97567.185
Druga potraživanja253.076289.922761.680601.346671.400
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani863.0111.337.6501.325.1111.288.6231.079.617
Gotovinski ekvivalent i gotovina268.27086.864493.303174.792230.540
Porez na dodatu vrednost178.2263.3864.10597.84235.680
Aktivna vremenska razgraničenja873.5601.233.070818.877960.1032.343.356
VANBILANSNA AKTIVA1.614.5901.019.379713.694674.033517.896

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA10.490.56315.184.37114.516.57117.226.96415.144.032
KAPITAL1.768.4531.257.7931.152.4691.395.2041.475.741
Osnovni kapital642.600642.600642.600642.600642.600
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije15.50215.50215.50215.50215.502
Rezerve211.118211.118211.118211.118211.118
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata18.8040000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata670520.410642.196422.601385.484
Nerasporedjeni dobitak912.103939.987956.449979.5891.023.009
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE816.4881.586.540521.208127.52432.084
Dugoročna rezervisanja51.22826.68732.60932.73932.084
Dugoročne obaveze765.2601.559.853488.59994.7850
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0024.9213.0640
KRATKOROČNE OBAVEZE7.905.62212.340.03812.817.97315.701.17213.636.207
Kratkoročne finansijske obaveze601.456396.848674.141322.563423.244
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.831.7347.305.6706.971.2469.734.4587.170.775
Obaveze iz poslovanja1.980.9191.692.1101.901.0761.968.1023.059.635
Ostale kratkoročne obaveze3.051.5002.733.0133.192.2883.514.0992.877.711
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost227.269154.20729.32730.19129.947
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine169.92058.19044.19059.57971.943
Pasivna vremenska razgraničenja42.82405.70572.1802.952
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA1.614.5901.019.379713.694674.033517.896

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI25.250.9627.649.1379.641.21113.154.34216.899.117
Prihodi od prodaje roba56.86272.62239.781556.840257.876
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga25.182.3097.550.0329.577.65112.527.64016.617.554
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi11.79126.48323.77969.86223.687
POSLOVNI RASHODI24.707.3747.206.5379.294.69313.048.92016.785.656
Nabavna vrednsot prodate robe57.46976.07455.579554.958249.703
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe15.4684.8734.2191.9790
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga28.704018.76911.0131.541
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga31.04764.340000
Troškovi materijala10.426.3522.280.4843.515.4085.943.5895.934.368
Troškovi goriva i energije286.797309.987239.081380.674228.704
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.109.7591.880.8932.486.1411.848.0972.466.880
Troškovi proizvodnih usluga9.936.6561.947.8292.416.4013.787.3616.977.254
Troškovi amortizacije637.179500.822438.495354.713316.488
Troškovi dugoročnih rezervisanja30.28006.8491302.196
Nematerijalni troškovi236.007150.981159.727192.390611.604
POSLOVNI DOBITAK543.588442.600346.518105.422113.461
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI29.29358.401536.86856.247142.267
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi74521.20583.66433.1900
Prihodi od kamata2.6504.760444.6443.913108.772
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule25.89832.4368.56019.14433.495
FINANSIJSKI RASHODI416.206499.086298.653365.717123.624
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi2.45215.775735202.3522.934
Rashodi kamata194.619206.077236.034125.46468.516
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule219.135277.23461.88437.90152.174
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00238.215018.643
GUBITAK IZ FINANSIRANJA386.913440.6850309.4700
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA33.1170144.9370
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA27.223085.04390.000150.423
OSTALI PRIHODI103.748140.63683.416511.856336.864
OSTALI RASHODI104.747114.425475.677192.939370.509
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA161.57028.126107.44329.8060
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000051.964
NETO DOBITAK POSLOVANJA001514480.591
NETO GUBITAK POSLOVANJA45.8501.782000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA115.72026.344107.45829.95028.627
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda021.45221.36028.6680
Odloženi poreski rashodi perioda0069.63400
Odloženi poreski prihodi perioda23.70322.992021.85714.792
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK139.42327.88416.46423.13943.419
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Zgrada direkcijeUžiceposlovni prostor1.124-
LaboratorijaMačkatproizvodni prostor117-
Upravna zgradaMačkatposlovni prostor45-
Centralni punkt za održavanjeMačkatposlovni.proizvodni i magacinski prostor2.448-
Zgrada menzeMačkatprostor za ishranu radnika320-
Zgrada stolarskog pogonaMačkatproizvodni prostor301-
Zgrada bravarskog pogonaMačkatproizvodni prostor220-
Objekat za pranje vozilaprostor za održavanje vozila92,4-
Boksovi za kamioneprostor za održavanje vozila216-
Magacinski prostorprostor za skladištenje materijala100-
Zgrada zidanaTerazije. Užiceposlovni prostor64-
Zgrada direkcijePrijepoljeposloovni prostor314-
Zgrada direkcijeKolovratposlovni prostor135-
Zgrada zidana na asfaltnoj baziPrijepoljeposlovni prostor200-
Zgrada zidana-drobilično postrojenjePrijepoljeposlovni prostor332-
Zgrada zidanaKolovrat.Prijepoljeposlovni prostor137-
RadionicaKolovrat.Prijepoljeprostor za održavanje vozila368-
Boksovi za skladištenje soliKolovratprostor za skladištenje soli300-
Magacin I garažeKolovratprostor za skladištenje materijala467-
ZgradeAdrani.Kraljevoposlovni.proizvodni i magacinski prostor7.365-
Pokretni kontejneri za gradilišterazne namene950-
Proizvodna hala i objektiKosjerić1.400-
Poslovni stanUžice, V. Marinkovića br 2057-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Mačkat.Čajetinaproizvodni pogon22,32
Bajina baštaproizvodni pogon5,9
Adrani.Kraljevoproizvodni pogon4,2
Pirotproizvodni pogon1,47
Prijepoljeproizvodni pogon4,6
Maglicproizvodni pogon16,26
Kosjerićproizvodni pogon2,67
Lajkovac-nepričavaproizvodni pogon1,54
Surduk, Užiceproizvodni pogon11,59

12. Realni tereti na imovini

KP 9288 KO UŽICE 768.095 EUR, KP 736/1, KP 736/2, KP 737/2 KO ADRANI 867.000 EUR, KP 12112, KP 12119, KP 12120, KP 12121, KP 12122, KP 12123, KP 12124, KP 12129, KP 12130, KP 12131, KP 12132, KP 12133 KO UŽICE 2.167.762 EUR

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija982.241
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcija sa pravom glasa, na ime
Prava iz akcijaučešće u odlučivanju.učešće u dividendi.učešće u stečajnoj masi
ISIN brojRSPUTUE84223
Nominalna vrednost hartije654,22
Obračunska vrednost akcije1.502,42
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2017. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaiz neraspoređene dobiti
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluA.D. "Putevi" Požega 24.76% "Puteci Bijelo Polje" d.o.o. Crna Gora 100%
Naziv ovlašćenog revizoraEuro Audit d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOsnove za mišljenje sa rezervom 1) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 8, 10, 11, 12 i 13 uz finansijske izveštaje, Društvo evidentira značajna potraživanja po osnovu datih avansa, potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova, drugih potraživanja i potraživanja po osnovu kratkoročno datih finansijskih plasmana, kod kojih društvo ima teškoće sa naplatom u ukupnom iznosu od 608,930 hiljada dinara (potraživanja nenaplaćena u roku dužem od godinu dana), za koje Društvo nije, shodno članu 30 Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, vršilo procenu naplativosti i za koje nije izvršeno obezvređenje odnosno ispravka vrednosti, kako to zahteva MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje (paragraf 46 i 46) i bilansno načelo opreznosti. Od prethodno navedenih potraživanja najznačajnija potraživanja po više osnova odnose se na potraživanja od „Preduzeće za puteve Beograd“ a.d. u stečaju u ukupnom iznosu od 508,536 hiljada dinara. U finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu potcenjeni su rashodi po osnovu obezvređenja, precenjen finansijski rezultat (dobitak) u iznosu od 608,930 hiljada dinara i u istom iznosu precenjena imovina iskazana u potraživanjima po osnovu datih avansa, potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova, drugim potraživanjima i potraživanjima po osnovu kratkoročno datih finansijskih plasmana. Mišljenja sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. Skretanje pažnje Naše mišljenje ne sadrže rezervu po sledećem a) Kao što je navedeno u Napomeni 16 uz finansijske izveštaje, u okviru potraživanja za nefakturisani prihod evidentirani su ostali obračunati prihodi nastali su po osnovu presude Privrednog suda u Beogradu 16-P4372/2011 od 03.07.2012. godine, protiv Republike Srbije Ministarstva za infrastrukturu i energetiku i „Koridora Srbije“ d.o.o., kojom Društvo ima pravo na nadoknadu razlike u ceni materijala i energenata, kao i drugih troškova građenja u iznosu od 576,072 hiljada dinara. Na prethodno navedenu presudu dužnik se žalio Apelacionom sudu koji je Presudom 10126/13 od 01.10.2014. preinačio presudu na šta je advokat Društva u svojstvu tužioca uložio zahtev Vrhovnom kasacionom sudu za reviziju postupka, koji je postupak vratio na početak. Društvo je podnelo novu tužbu br. P-266/2017 od 18.01.2017. godine. Ročište je zakazano za 06.06.2018. godine. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za potencijalne gubitke koje iz okončanja sporova mogu proizaći u skladu sa zahtevima MRS 37 – Rezervisanje, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. b) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 22 uz finansijske izveštaje, poreski bilansi za 2017. godinu nije sastavljen do dana sastavljanja finansijskih izveštaja,. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013), poreska prijava poreska prijava poreza na dobit podnosi se u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Društvo je tokom godine obavljalo značajne transakcije sa povezanim licima i u postupku je izrade Studije transfernih cena u skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima. Na osnovu iskustava iz prethodnog perioda rukovodstvo Društva procenjuje da neće postojati materijalno značajne korekcije poreske osnovice. Beograd, 24.04.2018. godine Licencirani ovlašćeni revizor Miroslav Švedić
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci iz konačnih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2017. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuDunav Stockbroker a.d. Kolarčeva 7.Beograd Tel:3223-764 Fax:3223-763 e-mail:dunavstockbroker@dunavstokbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Leko Korićanac, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zvonko Krejović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Leko Korićanac, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d.