NUMBER OF SHARES ADMITTED TO TRADING DIFFERS FROM THE NUMBER OF SHARES REGISTERED IN CSD.
print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.politika-ad.com

Datum podnošenja Informatora berzi09.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.11.2018.SIMBOL: PLTK1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPOLITIKA-AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU I GRAFIČKU DELATNOST BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaCetinjska  1
Beograd
Srbija
Web adresawww.politika-ad.com
Datum osnivanja31.10.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-1291-00,Trgovinski sud Beogradu,bd 45192 od 28.07.2005. godine
Matični broj07021747
PIB - poreski identifikacioni broj100002524
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-16454-02
Aik banka a.d.105-51606-23
Šifra delatnosti05813
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzdavanje novina
Ime i prezime direktoraZefirino Grasi, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktZefirino Grasi, generalni direktor
Telefon011/33-01-664
Faks011/33-73-155
e-mailinfo@politika-ad.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TEZORO BROKER AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA5.115.9784.785.4564.418.574
Stalna imovina4.772.5674.445.4824.114.180
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja58.24958.11256.400
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva3.403.1903.273.7033.080.519
- Nekretnine postrojenja i oprema2.403.3692.262.1942.079.024
- Investicione nekretnine999.8211.011.5091.001.495
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani1.311.1281.113.667977.261
- Učešća u kapitalu1.279.5031.081.202946.228
- Ostali dugoročni finansijski plasmani31.62532.46531.033
Obrtna imovina343.411339.974304.394
- Zalihe122.089116.541124.019
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina221.322223.433180.375
- Potraživanja193.463153.820114.977
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak9025340
- Kratkoročni finansijski plasmani1.1241.1150
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina1651934.205
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja25.66867.77161.193
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina5.115.9784.785.4564.418.574
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva1.670.9661.744.1602.595.357

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA5.115.9784.785.4564.418.574
Kapital2.835.8501.942.8231.337.986
- Osnovni kapital3.958.1383.958.1383.958.138
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve22.44322.44322.443
- Revalorizacione rezerve49.84355.19255.192
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti680290188
- Neraspoređen dobitak71.69571.69571.695
- Gubitak1.265.5892.164.3552.769.294
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze2.167.4682.685.2992.931.749
- Dugoročna rezervisanja117.16355.78857.260
- Dugoročne obaveze554.501506.567698.035
- Dugoročni krediti551.533482.513687.117
- Ostale dugoročne obaveze2.96824.05410.918
- Kratkoročne obaveze1.495.8042.122.9442.176.454
- Kratkoročne finansijske obaveze423.069561.682547.290
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja954.6931.178.6191.093.343
- Ostale kratkoročne obaveze82.363292.153502.975
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 35.67990.49030.659
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak002.187
Odložene poreske obaveze112.660157.334148.839
Vanbilansna pasiva1.670.9661.744.1602.595.257

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.090.6871.394.2121.050.837
- Prihodi od prodaje1.040.7261.373.7331.033.761
- Prihodi do aktiviranja učinaka4.1691.048235
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka01.2940
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka9160178
- Ostali poslovni prihodi46.70818.13717.019
POSLOVNI RASHODI1.404.6311.714.6391.471.278
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala707.5141.009.931709.231
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi388.731385.976405.691
- Troškovi amortizacije i rezervisanja180.052174.282199.659
- Ostali poslovni rashodi128.334144.450156.697
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK313.944320.427420.441
Finansijski prihodi31.79423.1167.876
Finansijski rashodi96.991244.193162.763
Ostali prihodi210.66293.21572.731
Ostali rashodi38.64535.501153.170
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA207.124483.790655.767
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja42500
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja09.98513.384
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA206.699493.775669.151
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda58202.816
Odloženi poreski rashod perioda050.0230
Odloženi poreski prihodi perioda4.49808.495
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK202.783543.798663.472
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA4.418.5744.280.6124.217.1703.857.2443.673.025
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA4.114.1803.991.5213.910.4043.588.4243.432.793
Nematerijalna imovina56.40055.67155.67154.13554.123
Nekretnine , postrojenja i oprema3.080.5192.959.5002.880.7862.738.4802.588.287
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani977.261976.350973.947795.809790.383
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA304.394289.091306.766268.820240.232
Zalihe124.01997.096117.727103.90585.561
Potraživanja po osnovu prodaje100.419162.932142.895134.063132.618
Potraživanja iz specifičnih poslova12.174834545620620
Druga potraživanja2.3843.2043.4123.8495.334
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani0005000
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.2054.85223.06910.1366.850
Porez na dodatu vrednost3.8956.2359.8255.4521.392
Aktivna vremenska razgraničenja57.29813.9389.29310.2957.857
VANBILANSNA AKTIVA2.595.3572.764.7833.661.8963.232.4273.092.527

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA4.418.5744.280.6124.217.1703.857.2443.673.025
KAPITAL1.337.986585.9845.12300
Osnovni kapital3.958.1383.958.1383.958.1383.958.1383.958.138
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve22.44322.44322.44322.44322.443
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme55.19255.19255.19255.19255.192
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata04.68610.07910.6378.661
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata18819720005
Nerasporedjeni dobitak71.69571.69571.69571.69571.695
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak2.769.2943.525.9734.112.2245.033.3615.626.096
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE755.295684.505632.268818.416420.355
Dugoročna rezervisanja57.26041.14875.124343.63656.569
Dugoročne obaveze698.035643.357557.144474.780363.786
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE148.839140.838133.555127.283123.053
KRATKOROČNE OBAVEZE2.176.4542.869.2853.446.2243.826.8014.639.589
Kratkoročne finansijske obaveze547.290646.252718.674574.678853.032
Primljeni avansi, depoziti i kaucije11.67211.1386.0672.2202.339
Obaveze iz poslovanja1.081.0671.283.1411.419.8321.525.4571.593.837
Ostale kratkoročne obaveze503.579836.7461.158.2571.536.8981.954.370
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost00001.480
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine18.73571.244127.320173.521219.949
Pasivna vremenska razgraničenja14.11120.76416.07414.02714.582
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000915.2561.509.972
VANBILANSNA PASIVA2.595.3572.764.7833.661.8963.232.4273.092.527

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.050.780907.808868.982800.886767.425
Prihodi od prodaje roba01.19512.1779.9177.736
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.033.761887.676832.431774.111742.637
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi17.01918.93724.37416.85817.052
POSLOVNI RASHODI1.471.2211.340.1231.279.5251.177.5651.071.507
Nabavna vrednsot prodate robe01.17412.11010.0357.654
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2351.163231182226
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000245
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1783.0312.3754.4910
Troškovi materijala614.245493.689469.848442.397413.854
Troškovi goriva i energije94.986123.155137.892114.347103.446
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi405.691385.341315.861308.693304.546
Troškovi proizvodnih usluga84.85285.76980.08252.25951.943
Troškovi amortizacije174.535156.327145.427125.476106.302
Troškovi dugoročnih rezervisanja25.1244.92230.49734.8916.308
Nematerijalni troškovi71.84587.87885.66485.15877.925
POSLOVNI DOBITAK00000
POSLOVNI GUBITAK420.441432.315410.543376.679304.082
FINANSIJSKI PRIHODI7.8766.2932.7187.67979.231
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi16712902252
Prihodi od kamata4252.234177227309
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule7.2843.9302.5417.43078.870
FINANSIJSKI RASHODI162.762318.906241.917282.615300.962
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi18247000
Rashodi kamata150.422192.625230.136251.741289.347
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule12.158126.23411.78130.87411.615
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA154.886312.613239.199274.936221.731
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.5143011503.566997
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA136.68117.48311.4103834.198
OSTALI PRIHODI68.21733.06872.7256.6334.189
OSTALI RASHODI16.4905.5693.10059.10466.981
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA655.767734.611591.377700.903591.806
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA13.38430.0692.1576.6225.158
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA669.151764.680593.534707.525596.964
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda2.8160000
Odloženi poreski rashodi perioda00000
Odloženi poreski prihodi perioda8.4958.0017.2836.2734.229
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK00000
NETO GUBITAK663.472756.679586.251701.252592.735
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Objekat ŠtamparijaKrnjača, Pančevački put 47a12.6003.1506.204,1800

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Proizvodno poslovni objekatKrnjaci, Pančevački put br. 47aProizvodno poslovni objekat23.054,90
ZgradaDespota Stefana br. 24Poslovni objekat2.729,90
ZgradaZgrada u Cetinjskoj br.1Poslovni objekat4.123,450
ZgradaZgrada u Makedonskoj br. 31Poslovni objekat733,340
ZgradaZgrada u Mirijevu- Vojina ĐurasinovićaPoslovni objekat111,320
ZgradaZgrada u Knez Miletinoj br.21Garaže1100
ZgradaZgrada u Smederevu. Jovana Cvijića 5Poslovni objekat150,730
ZgradaZgrada u Vrbasu. Maršala Tita 147Poslovni objekat1770
ZgradaZgrada u Požegi. R Kovačevića 11Poslovni objekat1000
ZgradaZgrada u Požegi. R Kovačevića 11Magacinski prostor1400
ZgradaZgrada u Prokuplju. Vuka Karadžića 1Poslovni prostor85,60
ZgradaZgrada u Čačku, 1. Oktobra br. 1Poslovni prostor91,630
ZgradaZgrada u Boru. Nikole Pašića 34Magacin200
ZgradaZgrada u Boru. Trg oslobođenja 1Stan42,250
LokalKragujevac. Atinska bbLokal60
LokalBeograd. Požeška 47aLokal11,340
LokalBeograd. LješkaLokal11,340
LokalNovi Beograd. Omladinske brigade br.8Lokal60
LokalNovi Beograd. Pariskih komuna 27Lokal60
LokalSmederevo, Knez Mihajlova bbLokal70
LokalPodgorica, Sahat kulaLokal7,450
LokalDobrotaLokal120
Poslovni prostorLoznica, 4.jula bb, naselje StiraPoslovni prostor62,590
Poslovni prostorKraljevo, Beogradska bbPoslovni prostor93,290
LokalObrenovac, M. Vukosavljevica bbLokal33,640
LokalMladenovac, Maršala Tita 101Lokal200
LokalTrstenikLokal120
LokalKruševac, Radmile JakovljevićLokal90
LokalKruševac, naselje RasadnikLokal160
LokalKruševac, Miličina 1Lokal160
LokalSvilajnacLokal120
LokalKruševac, D. GajićaLokal160
LokalKruševac, Pana Đukića bbLokal540
LokalUžice, Terazije bbLokal6,60
LokalKraljevo. Vojvode Stepe bbLokal18,30
LokalBanja Luka. LaktašiLokal6,50
LokalOsijek, Š.k. F. Šepera 8cLokal160
Poslovni prostorMostar. Zalik 1Poslovni prostor68,60
LokalMostar. Maršala Tita 80aLokal180
LokalŠtip. Borisa Kidriča bbLokal210
LokalTopola, Bul. AleksandraLokal00

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemljište u Krnjači - bez zgradeSaobraćajnice. zelena površina8,16

12. Realni tereti na imovini

WAZ Essen. hipoteka - 3.000.000.00 EUR; Komercijalna banka A.D. Beograd. hipoteka - 5.934.430,69 EUR. Srpska banka a.d. Beograd, hipoteka, 70.000.000,00 dinara i 123.000,00 EUR, Elektroprivreda Srbije hipoteka - 71.670.938,00 dinara

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija14.066.121
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo upravljanja:pravo na učešće u dobiti. srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;pravo na deo likvidacione -odnosno stečajne mase Društva nakon isplate poverioca; U slučaju prestanka rada Društva -pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste; pravo preče kupovine akcija naredne emisije; druga prava predviđena Zakonom i Osnivačkim aktom.
ISIN brojRSPLTKE28360
Nominalna vrednost hartije100
Obračunska vrednost akcije-54,25
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je na način što je saglasno Odluci o povećanju osnovnog kapitala Skupštine akcionara izvršena konverzija obaveza u osnovni kapital u iznosu od 746.922.500,00 dinara, čime je smanjen gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 746.922.500,00 dinara i sada iznosi 763.049.500,00 dinara, što podeljeno sa ukupnim brojem akcija (14.066.121) daje obračunsku vrednost akcije od -54,25 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini1. XIA emisijom izdato je 6.596.896 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 100,00 dinara; CFI kod: ESVUFR; ISIN BROJ:RSPLTKE28360, saglasno Odluci o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija radi pokrića dela gubitka od 01.08.2018. godine. 2. XIB emisijom izdato je 7.469.225 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 100,00 dinara; CFI kod: ESVUFR; ISIN BROJ:RSPLTKE28360, saglasno Odluci o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija XIB emisije bez objavljivanja prospekta od 01.08.2018. godine.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeXIB emisijom izdato je 7.469.225 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 100,00 dinara; CFI kod: ESVUFR; ISIN BROJ:RSPLTKE28360, saglasno Odluci o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija XIB emisije bez objavljivanja prospekta,koje nisu uključene na MTP, a do odobrenja Komisije za hartije od vrednosti prospekta za uključenje hartija od vrednosti na MTP.
Način pokrića gubitkaDeo gubitka iskazan u finansijskim izveštajima za 2017. godinu pokriven je u iznosu od 3. 392.586.814,98 dinara, i to: - na teret Rezervi u iznosu od 22.443.504,64 dinara - na teret Neraspoređenog dobitka u iznosu od 71.695.310,34 dinara - na teret Osnovnog kapitala u iznosu od 3.298.448.000,00 dinara
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPolitika Novine i Magazini d.o.o. Beograd. 50.00%; RTV Politika d.o.o. Beograd. 51.00%, Komercijalna banka a.d. Beograd. 0.9294%
Naziv ovlašćenog revizoraRevizorska kuća Auditor d.o.o. Beograd izvršilo je reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj"Osnove za izražavanje mišljenja sa rezervom U okviru AOP-a 0025, na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo je evidentiralo učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica Politika novina i magazini (PNM) d.o.o. Beograd u iznsu od 770.733 hiljade dinara. Društvo nije vrednovalo pomenuti plasman saglasno odredbama MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po osnovu obezvređenja. Usled navedenog, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost i objektivnost vrednosti dugoročnog finansijskog plasmana, na dan 31. decembar 2017. godine, kao ni da utvrdimo iznos korekcija finansijskih izveštaja po navedenom osnovu. U okviru AOP-a 0443, na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo je iskazalo deo dugoročnih kredita koji dospeva u periodu do jedne godine u iznosu od 203.618 hiljada dinara koja se odnosi na obavezu prema „Jakob Funke Medien Beteiligungs GmbH & Co“ Nemačka. Društvo nije izvršilo usaglašavanje međusobnih evidencija sa pomenutim poveriocem. Imajući u vidu navedeno, nismo bili u mogućnosti da se, na dan 31. decembar 2017. godine, uverimo u realnost iskazane vrednosti obaveze prema navedenom poveriocu. U okviru AOPa- 0457, na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo je iskazalo obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 146.457 hiljada dinara. Procenat usaglašenosti navedenih obaveza iznosi 52,34%. Imajući u vidu navedeno, nismo bili u mogućnosti da se na dan 31. decembar 2017. godine uverimo u vrednost iskazanih obaveza prema dobavljačima u inostranstvu i eventualne korekcije finansijskih izveštaja po osnovu usaglašenja stanja, na dan 31. decembar 2017. godine. Finansijski izveštaji Društva na dan 31. decembar 2017. godine, sastavljeni su uz pretpostavku da će Društvo nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Kratkoročne obaveze Društva su na dan 31. decembar 2017. godine veće od obrtne imovine za 4.399.357 hiljada dinara. Akumulirani gubitak Društva iznosi 7.136.068 hiljada dinara, od čega se iznos od 1.509.972 hiljade dinara odnosi na gubitak iznad visine kapitala. Takođe, Društvo je u cilju reševanja problema likvidnosti pristupilo izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije. Mogućnost poboljšanje finansijskog položaja u velikoj meri zavise od uspeha u realizaciji unapred pripremljenog plana reorganizacije. Mišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje mogu imati činjenice navedene u okviru pasusa „Osnove za izražavanje mišljenja sa rezervom”, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje Zaključkom Vlade br. 42-14112/2015 od 30. decembra 2015. godine data je saglasnost da se potraživanja Republike Srbije od Društva po osnovu kratkoročnih kredita u iznosu od 205.000 hiljada dinara konvertuju u kapital Društva. Postupci u vezi sa pomenutom konverzijom nisu sprovedeni u odgovarajućim registrima do dana izrade ovog izveštaja. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima. Kao što je obelodanjeno u Napomeni br. 32 uz finansijske izveštaje Vlada Republike Srbije je dana 5. aprila 2018. godine, a na osnovu predloga Ministarstva privrede, donela Zaključak u kojem je saglasna da se potraživanja Republike Srbije po osnovu javnih prihoda konvertuju u trajni ulog Republike Srbije. Postupci konverzije nisu sprovedeni di dana izrade ovog izveštaja. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima. Kao sredstvo obezbeđenja urednog izmirenja obaveza Društva prema poveriocima, uspostavljene su hipoteka i zaloge na imovini Društva. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Vlada Republike Srbije svojim Zaključkom 05 broj:023-2580/2018-1 od 05.04.2018. godine dala je saglasnost da se potraživanja Republike Srbije prema privrednom društvu Politika A.D. Beograd, po osnovu javnih prihoda budžeta Republike Srbije sa stanjem na 31.12.2017. godine utvrđen zapisnikom Ministarstva finansija, Poreska uprava, Filijala A Stari Grad sve sa obračunatom kamatom do 05.04.2018. godine konvertuje u trajni ulog Republike Srbije u kapitalu društva. Istim Zaključkom preporučeno je organima Republičkog fonda za PIO, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje kao i nadležnim organima jedinica lokalne samouprave da donesu odluku da se njihova potraživanja utvrđena na dan 31.12.2017. godine zapisnikom Poreske uprave Filijala A Stari Grad, a sve sa kamatom do 05.04.2018. godine konvertuju u trajni ulog u kapitalu Politika A.D. Beograd. Prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu iskazan je gubitak od 5.771.751.710,13 dinara. Deo iskazanog gubitka u iznosu od 3.392.586.814,98 dinara, a saglasno Odluci Skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija od 01.08. 2018. godine pokriven je na teret: - Rezervi u iznosu od 22.443.504,64 dinara - Neraspoređenog dobitka u iznosu od 71.695.310,34 dinara - Osnovnog kapitala u iznosu od 3.298.448.000,00 dinara. Ovom odlukom izdate su akcije XIA emisije u ukupnom obimu od 659.689.600,00 dinara tj. 6.596.896 običnih akcija nominalne vrednosti od po 100,00 dinara. Na istoj sednici Skupština je donela Odluku o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta, kojom odlukom je izdato 7.469.225 običnih akcija nominalne vrednosti od po 100,00 dinara a sve na način i pod uslovima definisanim Zaključkom Vlade. Upis akcija ove emisije izvršen je u Tezoro Broker AD Beograd. Akcije XIA i XIB emisije registrovane su u Centralnom registru dana 21.11.2018. godine. Upis smanjenja i povećanja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre je izvršen dana 29.11.2018. godine. U toku je i izrada Prospekta za uključenje akcija XIB emisije na tržište Beogradske berze, te po odobrenju od strane Komisije za hartije od vrednosti akcije ove emisije će po pravilima Beogradske berze biti uključene na tržište. Finansijski izveštaji iz ovog Informatora su revidirani.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO TEZORO BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Strahinjića Bana 26. Beograd Tel: 011/2632-346. Fax: 011/2632-346 e-mail: office@tezorobroker.co.rs www.tezorobroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Zefirino Grasi, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zefirino Grasi, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Zefirino Grasi, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TEZORO BROKER AD BEOGRAD