print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi03.12.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2019.SIMBOL: PLNM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaGRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "PLANUM" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-ZEMUN
Pravni status izdavaocaakcionarsko društvo
Adresa22. Oktobra  15
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.planum.rs
Datum osnivanja14.01.1948.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD93467/2012 od 13.07.2012. godine
Matični broj07031823
PIB - poreski identifikacioni broj100002477
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Credit Agricole Group a.d. Novi Sad330-4001143-22
Banca Intesa a.d. Beograd160-158842-14
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraRatomir Todorović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSvetlana Kudra
Telefon011/2196-920
Faks011/3163-993
e-mailplanumd@planum.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.297.2303.135.7662.629.6892.185.993
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA2.074.5411.941.5221.852.0051.746.164
Nematerijalna imovina1731359760
Nekretnine , postrojenja i oprema2.035.8281.903.1001.814.1141.710.589
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani32.72732.72732.72732.727
Dugoročna potraživanja5.8135.5605.0672.788
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA1.222.6891.194.244777.684439.829
Zalihe257.521201.133140.057117.927
Potraživanja po osnovu prodaje740.695813.671378.655262.238
Potraživanja iz specifičnih poslova09600
Druga potraživanja04.1405.8943.387
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha791000
Kratkoročni finansijki plasmani2.3673577.9191.107
Gotovinski ekvivalent i gotovina43.328120.486188.83428.259
Porez na dodatu vrednost57.76353.81037.63919.126
Aktivna vremenska razgraničenja120.22455118.6867.785
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA3.297.2303.135.7662.629.6892.185.993
KAPITAL1.369.9251.384.1271.389.6831.362.139
Osnovni kapital41.41141.41141.41141.411
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije2223230
Rezerve158.630171.598171.598168.245
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme1.121.1281.121.1291.114.7071.110.809
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata005590
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0140118
Nerasporedjeni dobitak48.77850.02661.43141.792
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE194.927157.63974.10054.485
Dugoročna rezervisanja5.6616.1864.3305.176
Dugoročne obaveze189.266151.45369.77049.309
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE87.68883.12365.99679.944
KRATKOROČNE OBAVEZE1.644.6901.510.8771.099.910689.425
Kratkoročne finansijske obaveze282.862423.354273.72967.590
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.077129.48196.6722.307
Obaveze iz poslovanja1.017.577598.539477.951383.549
Ostale kratkoročne obaveze244.416189.168166.608220.380
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5408311.877
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine19.27916.3439.1479.222
Pasivna vremenska razgraničenja78.939153.98475.7724.500
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI3.486.5433.155.7641.321.0131.200.795
Prihodi od prodaje roba40.36134.30511.12710.146
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.387.1373.074.9631.289.3901.163.517
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi59.04546.49620.49627.132
POSLOVNI RASHODI3.331.8862.936.3801.263.6441.185.062
Nabavna vrednsot prodate robe18.39929.5797.4547.098
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe7.5909.37913.9667.502
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala844.112779.514212.315177.876
Troškovi goriva i energije308.068124.79773.46467.212
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi740.904505.475350.330330.162
Troškovi proizvodnih usluga1.133.3141.282.036455.184338.805
Troškovi amortizacije163.573140.335104.78091.110
Troškovi dugoročnih rezervisanja5.6616.1864.3305.176
Nematerijalni troškovi125.44577.83769.753175.125
POSLOVNI DOBITAK154.657219.38457.36915.733
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI69.35418.89213.5762.090
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi13.567000
Prihodi od kamata26.51083979299
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule29.27718.80912.5971.791
FINANSIJSKI RASHODI144.73090.99976.48339.182
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi16.6260035.040
Rashodi kamata109.08576.63249.4110
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule19.01914.36727.0724.142
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA75.37672.10762.90737.092
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10.826000
OSTALI PRIHODI372.92639.30362.70258.644
OSTALI RASHODI430.757170.06637.90618.321
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.62416.51419.25818.964
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.62416.51419.25818.964
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda10.4496.9061.8514.570
Odloženi poreski rashodi perioda00013.948
Odloženi poreski prihodi perioda12.7504.56517.1270
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK12.92514.17334.534446
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Direkcija - Upravna zgradaZemun - 22.Oktobra 15Smeštaj uprave i rukovodstva1.620,4781
RJ "Baza Mehanizacije"DobanovciRemont mašina i opreme9.50144
Gradnja „Beograd“Beograd i navedeni gradovi u nazivuSpremanje asfalta i izvođenje građevinskih radova0153
Lokali u Zemunu i ZvezdariZemun, ZvezdaraIzdavanje2370
Centar Standarda, Planumtours, Odmaralište Planum ZlatiborZlatibor, Beograd, Bačka PalankaUgostiteljstvo i Turizam1.07032

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Građevinsko zemljište Dobanovcikorišćenje građevinskog zemljišta10,35
Građevinsko zemljište Gvozdićevakorišćenje dela zemljišta pod zgradom0,11
Građevinsko zemljište Novi Beogradkorišćenje vodnog zemljišta0,35
Građevinsko zemljište Zemunkorišćenje građevinskog zemljišta0,34
Građevinsko zemljište Zlatiborpravo svojine0,51
Građevinsko zemljište Železnikkorišćenje građevinskog zemljišta6
Građevinsko zemljište Lajkovac-Nepričavapravo svojine1,06

12. Realni tereti na imovini

1) Poslovni prostor – lokal u Zemunu, ul. Cara Dušana br. 131 i Poslovni prostor br. 1/BB i 2/BB u Beogradu, ul. Gvozdićeva br. 21, hipoteka za obezbeđenje kredita u iznosu od 44.000.000,00 dinara, upisana u korist Fonda za razvoj Republike Srbije; 2) Zgrada ugostiteljstva br. 2 (Hotel „Planum“ na Zlatiboru) i kat.parc. 4572/9, hipoteka za obezbeđenje kredita za finansiranje likvidnosti u iznosu od 1.000.000,00 eura, upisana u korist Zapad Banke AD Podgorica; 3) Zgrada poslovnih usluga br. 1,2,3,4,6,8 (RJ Baza Mehanizacije) u Dobanovcima, hipoteka za obezbeđenje višenamenskog okvirnog ugovora do maksimalnog iznosa od 930.000,00 evra, u korist Credit Agricole Srbija AD Beograd.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija414.110
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće i upravljanje društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne odnosno likvidacione mase, druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva.
ISIN brojRSPLNME56089
Nominalna vrednost hartije100
Obračunska vrednost akcije3.289,32
Datum isplate dividende03.12.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period60
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2018. godine, i to tako da je ukupni kapital (1.362.139.000,00) podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija (414.110).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNIJE BILO GUBITKA
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPlanum Invest - 100% Angoplanum - 70/% Union Inženjering - 6,63% Jugoslavija put - 51,33%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Dana 18.04.2019. godine Izvršni odbor je doneo Zaključak o dostavljanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu Nadzornom odboru na utvrđivanje; Dana 19.04.2019. godine Nadzorni odbor je doneo odluku da utvrđuje finansijske izveštaje za 2018. godinu i predlozio Skupštini Društva da ih usvoji na redovnoj sednici.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Ratomir Todorović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ratomir Todorović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Svetlana Kudra
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD