print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi03.12.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora04.04.2018.SIMBOL: PLNM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaGRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "PLANUM" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-ZEMUN
Pravni status izdavaocaakcionarsko društvo
Adresa22 Oktobra  15
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.planum.rs
Datum osnivanja14.01.1948.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD93467/2012 od 13.07.2012. godine
Matični broj07031823
PIB - poreski identifikacioni broj100002477
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Credit Agricole Group a.d. Novi Sad330-4001143-22
Banca Intesa a.d. Beograd160-158842-14
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraRatomir Todorović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSvetlana Kudra
Telefon011/2196-920
Faks011/3163-993
e-mailplanumd@planum.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaILIRIKA Investments ad Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.297.2303.135.7662.629.689
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA2.074.5411.941.5221.852.005
Nematerijalna imovina17313597
Nekretnine , postrojenja i oprema2.035.8281.903.1001.814.114
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani32.72732.72732.727
Dugoročna potraživanja5.8135.5605.067
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.222.6891.194.244777.684
Zalihe257.521201.133140.057
Potraživanja po osnovu prodaje740.695813.671378.655
Potraživanja iz specifičnih poslova0960
Druga potraživanja04.1405.894
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha79100
Kratkoročni finansijki plasmani2.3673577.919
Gotovinski ekvivalent i gotovina43.328120.486188.834
Porez na dodatu vrednost57.76353.81037.639
Aktivna vremenska razgraničenja120.22455118.686
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA3.297.2303.135.7662.629.689
KAPITAL1.369.9251.384.1271.389.683
Osnovni kapital41.41141.41141.411
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije222323
Rezerve158.630171.598171.598
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme1.121.1281.121.1291.114.707
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00559
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0140
Nerasporedjeni dobitak48.77850.02661.431
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE194.927157.63974.100
Dugoročna rezervisanja5.6616.1864.330
Dugoročne obaveze189.266151.45369.770
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE87.68883.12365.996
KRATKOROČNE OBAVEZE1.644.6901.510.8771.099.910
Kratkoročne finansijske obaveze282.862423.354273.729
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.077129.48196.672
Obaveze iz poslovanja1.017.577598.539477.951
Ostale kratkoročne obaveze244.416189.168166.608
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost540831
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine19.27916.3439.147
Pasivna vremenska razgraničenja78.939153.98475.772
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI3.486.5433.155.7641.321.013
Prihodi od prodaje roba40.36134.30511.127
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.387.1373.074.9631.289.390
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi59.04546.49620.496
POSLOVNI RASHODI3.331.8862.936.3801.263.644
Nabavna vrednsot prodate robe18.39929.5797.454
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe7.5909.37913.966
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala844.112779.514212.315
Troškovi goriva i energije308.068124.79773.464
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi740.904505.475350.330
Troškovi proizvodnih usluga1.133.3141.282.036455.184
Troškovi amortizacije163.573140.335104.780
Troškovi dugoročnih rezervisanja5.6616.1864.330
Nematerijalni troškovi125.44577.83769.753
POSLOVNI DOBITAK154.657219.38457.369
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI69.35418.89213.576
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi13.56700
Prihodi od kamata26.51083979
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule29.27718.80912.597
FINANSIJSKI RASHODI144.73090.99976.483
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi16.62600
Rashodi kamata109.08576.63249.411
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule19.01914.36727.072
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA75.37672.10762.907
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10.82600
OSTALI PRIHODI372.92639.30362.702
OSTALI RASHODI430.757170.06637.906
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.62416.51419.258
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.62416.51419.258
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda10.4496.9061.851
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda12.7504.56517.127
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK12.92514.17334.534
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Direkcija - Upravna zgradaZemun - 22.Oktobra 15Smeštaj uprave i rukovodstva1.620,4794
RJ "Baza Mehanizacije"DobanovciRemont mašina i opreme9.50159
Gradnja „Beograd“, Gradnja „Brđani“, Gradilište "Bujanovac"Beograd i navedeni gradovi u nazivuSpremanje asfalta i izvođenje građevinskih radova0243
Lokali u Zemunu i ZvezdariZemun, ZvezdaraIzdavanje2370
Centar Standarda, Planumtours, Odmaralište Planum ZlatiborZlatibor, Beograd, Bačka PalankaUgostiteljstvo i Turizam1.07040

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Građevinsko zemljište Dobanovcikorišćenje građevinskog zemljišta10,35
Građevinsko zemljište Gvozdićevakorišćenje dela zemljišta pod zgradom0,11
Građevinsko zemljište Novi Beogradkorišćenje vodnog zemljišta0,35
Građevinsko zemljište Zemunkorišćenje građevinskog zemljišta0,34
Građevinsko zemljište Zlatiborpravo svojine0,51
Građevinsko zemljište Železnikkorišćenje građevinskog zemljišta6
Građevinsko zemljište Lajkovac-Nepričavapravo svojine1,06

12. Realni tereti na imovini

1) Zgrada br. 2 (Poslovna zgrada) u ul. 22 oktobra br. 15, hipoteka za obezbeđenje kredita u iznosu od 1.000.000,00 eura, upisana u korist Zapad Banke a.d. Podgorica, Crna Gora; 2) Zgrada poslovnih usluga br. 1, 2, 3, 4, 8 i pomoćna zgrada br. 6 u Dobanovcima, hipoteka po osnovu izdavanja bankarske garancije u iznosu od 98.369.204,19 dinara, upisana u korist AIK Banke a.d. Beograd; 3) Poslovni prostor – lokal u Zemunu, ul. Cara Dušana br. 131 i Poslovni prostor br. 1/BB i 2/BB u Beogradu, ul. Gvozdićeva br. 21, hipoteka za obezbeđenje kredita u iznosu od 44.000.000,00 dinara, upisana u korist Fonda za razvoj Republike Srbije; 4) Zgrada ugostiteljstva br. 1 i br. 2 (Hotel „Planum“ na Zlatiboru) i kat.parc. 4572/9, hipoteka radi dobijanja kreditne linije u iznosu od 4.000.000,00 eura, upisana u korist Credit Agricole Srbija a.d., Beograd; 5) Hipoteka za obezbeđenje kredita u iznosu od 450.000,00 eura, upisana u korist Zapad Banke a.d. Podgorica, Crna Gora.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija414.110
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće i upravljanje društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne odnosno likvidacione mase, druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva.
ISIN brojRSPLNME56089
Nominalna vrednost hartije100
Obračunska vrednost akcije3.355,83
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd, a na osnovu finansijskih izveštaja za statističke potrebe na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.355,83 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPlanum Invest - 100% Angoplanum - 70/% Union Inženjering - 6,63% Jugoslavija put - 51,33%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru za 2017. godinu su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu je odobren od strane direktora Društva i dostavljen je Agenciji za privredne registre u zakonskom roku za statističke i druge potrebe.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuIlirika investments Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd Tel. 011/3301-000 Fax.011/3301-050 info@ilirika.rs www.ilirika.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Ratomir Todorović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ratomir Todorović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Svetlana Kudra
Potpis korporativnog agenta
ILIRIKA Investments ad Beograd