print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.03.2018.SIMBOL: KOPB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD
Pravni status izdavaocaaktivno privredno društvo
AdresaZmaj Jovina  3
Beograd
Srbija
Web adresa
Datum osnivanja13.02.1946.
Broj rešenja upisa u sudski registarAgencija za privredne registre. Бд.50207/2005
Matični broj07033745
PIB - poreski identifikacioni broj100001966
Tekući računi i banke kod kojih se vode
BANCA INTESA AD BEOGRAD160-0000000386189-77
Šifra delatnosti02562
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaMašinska obrada metala
Ime i prezime direktoraRade Doder
Ime i prezime osobe za kontaktSlađana Ivaštanin
Telefon011/2182-473
Faks011/3281-926
e-mailddkopa@eunet.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTEZORO BROKER AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.250.1632.453.983
Stalna imovina1.288.5121.611.153
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja5.201238.195
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.240.8671.331.174
- Nekretnine postrojenja i oprema411.408496.911
- Investicione nekretnine829.459834.263
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani42.44441.784
- Učešća u kapitalu36.69036.165
- Ostali dugoročni finansijski plasmani5.7545.619
Obrtna imovina961.651842.830
- Zalihe507.468474.611
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja58.7870
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina395.396368.219
- Potraživanja320.907330.303
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak2332.304
- Kratkoročni finansijski plasmani13.16412.839
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina50.11317.569
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja10.9795.204
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina2.250.1632.453.983
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva54.47466.504

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.250.1632.453.983
Kapital1.759.6202.042.626
- Osnovni kapital442.339442.339
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve47.43447.434
- Revalorizacione rezerve234.505479.797
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti7.9267.926
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti38.06739.954
- Neraspoređen dobitak1.074.7331.114.334
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije9.2509.250
Dugoročna rezervisanja i obaveze476.157393.006
- Dugoročna rezervisanja29.67023.364
- Dugoročne obaveze25.94417.535
- Dugoročni krediti25.94416.347
- Ostale dugoročne obaveze01.188
- Kratkoročne obaveze420.543352.107
- Kratkoročne finansijske obaveze78.95143.959
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja319.734289.042
- Ostale kratkoročne obaveze18.09712.226
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 3.7616.880
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze14.38618.351
Vanbilansna pasiva54.47466.504

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.668.2692.196.213
- Prihodi od prodaje2.576.8852.111.385
- Prihodi do aktiviranja učinaka9.9709.146
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka198921
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi81.21674.761
POSLOVNI RASHODI2.611.3552.178.627
- Nabavna vrednost prodate robe2.255.8101.859.282
- Troškovi materijala47.84949.788
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi208.368173.279
- Troškovi amortizacije i rezervisanja19.94018.837
- Ostali poslovni rashodi79.38877.441
POSLOVNI DOBITAK56.91417.586
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi23.13216.679
Finansijski rashodi33.24514.664
Ostali prihodi75.89779.597
Ostali rashodi53.21262.156
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA69.48637.042
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA69.48637.042
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda3.8853.038
Odloženi poreski rashod perioda3.993670
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK61.60833.334
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada216238,18
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.470.2542.569.9422.727.9873.000.400
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA1.642.5351.652.8921.653.8841.783.930
Nematerijalna imovina3.7782.6491.699834
Nekretnine , postrojenja i oprema1.597.5991.608.5431.638.5861.769.713
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani41.15841.70013.59913.383
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA827.719917.0501.074.1031.216.470
Zalihe450.479466.237568.647620.194
Potraživanja po osnovu prodaje331.842326.489381.973533.344
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja16.11615.1336.6905.028
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani5.88318.91522.7762.795
Gotovinski ekvivalent i gotovina14.73578.46583.54744.900
Porez na dodatu vrednost5.7647.3856.6806.382
Aktivna vremenska razgraničenja2.9004.4263.7903.827
VANBILANSNA AKTIVA129.12169.00462.33384.468

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA2.470.2542.569.9422.727.9873.000.400
KAPITAL2.091.4162.167.4332.243.9972.320.815
Osnovni kapital442.339442.339442.339442.339
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije9.2509.2509.2509.250
Rezerve47.43447.43447.43447.434
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme494.109496.459506.134494.253
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata8187585.5686.866
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata32.51517.2823450
Nerasporedjeni dobitak1.148.4811.206.9751.252.1171.339.173
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE22.47016.25043.615124.858
Dugoročna rezervisanja14.72715.29343.61548.391
Dugoročne obaveze7.743957076.467
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE21.12320.55920.36020.427
KRATKOROČNE OBAVEZE335.245365.700420.015534.300
Kratkoročne finansijske obaveze52.35714.60413.3333.000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije9.91819.24319.13036.684
Obaveze iz poslovanja251.954303.069356.896470.439
Ostale kratkoročne obaveze8.1039.1939.91113.508
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.6538.5037.5582.296
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine9.7519.58011.4786.865
Pasivna vremenska razgraničenja1.5091.5081.7091.508
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA129.12169.00462.33384.468

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI2.086.2112.366.7772.819.6843.200.568
Prihodi od prodaje roba1.994.2962.275.6862.726.2833.094.520
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga17.46317.60918.1117.224
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi74.45273.48275.29098.824
POSLOVNI RASHODI2.038.7952.303.1392.742.0463.118.754
Nabavna vrednsot prodate robe1.776.6342.034.6612.452.8292.823.224
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe3.77015.21927.82018.392
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga04760877
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga47706760
Troškovi materijala9.57321.47916.06813.690
Troškovi goriva i energije25.98725.65032.90135.008
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi144.816147.075159.100170.775
Troškovi proizvodnih usluga39.18438.39828.69127.960
Troškovi amortizacije19.00919.88619.86022.421
Troškovi dugoročnih rezervisanja2711.74726.97710.141
Nematerijalni troškovi26.61429.93832.76434.804
POSLOVNI DOBITAK47.41663.63877.63881.814
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI8.55320.5125.04752.982
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1956.599220185
Prihodi od kamata6.75011.2163.79941.661
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.6082.6971.02811.136
FINANSIJSKI RASHODI13.7946.9725.0035.470
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi001.3080
Rashodi kamata3.8221.9746772.556
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.9724.9983.0182.914
DOBITAK IZ FINANSIRANJA013.5404447.512
GUBITAK IZ FINANSIRANJA5.241000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA18.81930.78723.37326.121
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA58.25138.69540.82087.036
OSTALI PRIHODI51.76625.66134.13741.667
OSTALI RASHODI11.77125.41532.93110.590
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA42.73869.51661.44199.488
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA42.73869.51661.44199.488
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda5.37410.01518.20615.620
Odloženi poreski rashodi perioda804001.361
Odloženi poreski prihodi perioda05441.9070
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK36.56060.04545.14282.507
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji23738900
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
StovarišteBeograd, Dunavska 2103.860005
StovarišteBeograd, Dunavska 2100861011
StovarišteBeograd, Dunavska 4902.189002
StovarišteBeograd, Žorža Klemensoa 210534,41002
StovarišteBeograd, žorža Klemensoa 220143000
StovarišteBeograd, Žorža Klemensoa 22009300
StovarišteBeograd, Bul. Kralja Aleksandra 3690226000
StovarišteBeograd, Bul. Kralja Aleksandra 369003000
StovarišteMladenovac, savića mlin 2501.634001
StovarišteMladenovac, Savića mlin 25009801
StovarišteZaječar, Filipa Kljajića 204.284,730012
StovarišteZaječar, Filipa Kljajića 25001.125,1401
StovarišteNiš, 12 Februar bb04.536005
StovarišteNiš, 12 Februar bb001.151,509
StovarišteNiš, D. tucovića 370150,5002
StovarišteNiš, D.Tucovića 3700192,500
StovarišteKraljevo, S. Aerodrom bb04.603,880021
StovarišteKraljevo, S.Aerodrom bb00586,43017
StovarišteUžice, Pekarska bb010.4840017
StovarišteUžice, Pekarska bb00662013
StovarištePožega, K. Miloša 7201.200007
StovarištePožega, K. Miloša 720078102
StovarišteKremna, Kremna bb0112000
StovarišteKremna, Kremna bb0016000
StovarišteKremna, Kremna bb8190006
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, Dubrovačka 35006.645,2100
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, Kursulina 2a0042,8400
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, Kursulina 2a0033,8700
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, Z. Jovina 300929,77027
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, Dunavska 150030000
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, Dunavska 1503.362000
StovarišteČačak, B. Kovačevića bb01.740007
StovarišteČačak, B. Kovačevića bb0010802
StovarišteNovi Sad, Privednikova 12a09.50036906
StovarišteBeograd, Žorža Klemensoa 210015200
Poslovni prostor dat u zakupBeograd, S. Markovića 4200487,6100
Poslovni prostorKragujevac, Atinska bb00487,6100
StovarišteBeograd, Dušanovac00004
poslovni prostor dat u zakupBeograd, S. markovića 420000-

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Novi SadBulevar Slobodana Jovanovića 542,10
Bor3 Oktobar br. 545,810

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Obrenovacpoljoprivredno5.140
KO Beli potokgrađevinsko13.138
Beograd, Bul. Kralja Aleksandragrađevinsko937
Mladenovacgrađevinsko6.935
Novi Sadgrađevinsko8.541
Kraljevograđevinsko53.946
Nišgrađevinsko28.952
Zaječargrađevinsko20.274
Užicegrađevinsko23.467
Čačakgrađevinsko19.706
Požegagrađevinsko18.317
Beograd, Dubrovačka 35građevinsko1.373

12. Realni tereti na imovini

Ustanovljena je izvršna vansudska hipoteka I reda na nepokretnosti u Novom Sadu, Privrednikova 12a u korist Banca Intesa ad Beograd, radi obezbeđenja potraživanja u iznosu od 630.000,00 EUR. Ustanovljena je izvršna vansudska hipoteka I reda na nepokretnosti u Novom Beogradu ul. Milentija Popovića u korist Komercijalne banke ad Beograd radi obezbeđenja potraživanja u iznosu od 1.135.000,00 EUR. Ustanovljeno založno pravo na pokretnoj stvari - 3 proizvodne mašine radi obezbeđenja potraživanja u iznosu od 1.135.000,00 EUR založnog poverioca Komercijalna banka ad Beograd upisano u Registar založnog prava APR pod ZL br. 11701/2017 i 11701-1/2017.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija154.323
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti i pravo na deo stečajne mase po namirenju poverioca
ISIN brojRSKOPNE22006
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije15.038,69
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom trajnog kapitala iskazanog u bilansima na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluRAPID AD Apatin - 1,54486; AIK BANKA ad Beograd - 2,48361%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za statističke svrhe za 2017. godinu su odobreni od strane Nadzornog odbora Drustva i predati APR-u u zakonskom roku do kraja februara 2018. godine
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTEZORO BROKER AD Beograd Beograd, Strahinjića bana 26 tel: 011/2632-057, 2632-346 e-mail: office@tezorobroker.co.rs web adresa: www.tezorobroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Rade Doder, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Rade Doder, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Rade Doder, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
TEZORO BROKER AD BEOGRAD