print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.03.2019.SIMBOL: JESV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Republika Srbija
Web adresawww.mppjedinstvo.co.rs
Datum osnivanja19.06.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21483 od 19.08.2005. godine
Matični broj07188307
PIB - poreski identifikacioni broj102136136
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-7204-95
Halkbank ad Beograd155-11777-84
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-0030014277000-87
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraMića Mićić
Ime i prezime osobe za kontaktAna Pejčić
Telefon011/2370-145
Faks011/2379-552
e-mailofficebg@mppjedinstvo.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeMPP Jedinstvo ad Sevojno je matično društvo za 16 zavisnih društava sa kojima je u konsolidaciji.
Naziv korporativnog agentaMOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.083.9047.150.4416.644.417
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.933.2401.864.3011.839.919
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema737.670663.662642.342
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani1.195.5701.200.6391.197.577
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA17.98122.59723.931
OBRTNA IMOVINA4.132.6835.263.5434.780.567
Zalihe1.186.2921.385.0781.549.338
Potraživanja po osnovu prodaje2.043.1742.140.7972.137.087
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja88.120286.756124.319
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani601.276603.767408.955
Gotovinski ekvivalent i gotovina213.821686.596316.052
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja0160.549244.816
VANBILANSNA AKTIVA3.697.1663.210.3824.438.955

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA6.083.9047.150.4416.644.417
KAPITAL2.523.4942.579.9552.619.558
Osnovni kapital708.706668.837537.144
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije8.50223.50220.484
Rezerve20.82520.82520.825
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.80203.359
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata04.4734.473
Nerasporedjeni dobitak1.799.6631.918.2682.083.187
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE252.532224.537154.821
Dugoročna rezervisanja12.99612.27315.228
Dugoročne obaveze239.536212.264139.593
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE3.307.8784.345.9493.870.038
Kratkoročne finansijske obaveze1.496.7031.213.719581.815
Primljeni avansi, depoziti i kaucije639.4962.172.7472.321.217
Obaveze iz poslovanja1.121.074911.297879.974
Ostale kratkoročne obaveze43.45435.09965.468
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.98012.2355.600
Pasivna vremenska razgraničenja1.17185215.964
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA3.697.1663.210.3824.438.955

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI4.681.7163.596.1514.142.003
Prihodi od prodaje roba643.995179.973165.228
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.026.9683.407.6883.962.570
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi10.7538.49014.205
POSLOVNI RASHODI4.476.3963.514.8483.928.858
Nabavna vrednsot prodate robe257.314184.076116.690
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe9.0329.59019
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga666.82300
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.319.494988.3791.271.313
Troškovi goriva i energije210.574154.886197.381
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi610.358464.820508.702
Troškovi proizvodnih usluga2.531.4741.506.9321.617.212
Troškovi amortizacije124.604116.503102.132
Troškovi dugoročnih rezervisanja3.2922.6505.087
Nematerijalni troškovi95.141106.192110.360
POSLOVNI DOBITAK205.32081.303213.145
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI59.736285.550209.684
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi7.445178.523148.374
Prihodi od kamata16.1967.1459.642
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule36.09599.88251.668
FINANSIJSKI RASHODI60.849125.00135.197
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0370
Rashodi kamata36.90737.44425.784
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule23.94287.5209.413
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0160.549174.487
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.11300
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA7.4812.1628.202
OSTALI PRIHODI27.17425.74031.462
OSTALI RASHODI35.01453.352160.032
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA188.886212.078250.860
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA002.259
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA188.886212.078248.601
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda27.24310.1320
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda774.6161.334
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK161.720206.562249.935
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji011
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSevojno0096600
Hala ISevojno03.323000
Hala IISevojno03.546000
Hala IIISevojno2.2540000
Aneks hale II i IIISevojno0046800
KotlarnicaSevojno8200000
MagacinSevojno0268000
PortirnicaSevojno000250
Skladište bocaSevojno0126000
PerionicaSevojno0001200

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća 1/26Šekspirova, Beogradkancelarije114-
Poslovni prostorBeogradposlovni prostor1.112-
Industrijska halaBeogradposlovni prostor1.030-
StanoviBeograd1.157-
Kuće za odmor radnikaZlatiborodmor radnika400-
Zgrada građevinske industrijeUžicekancelarije607-
Upravna zgradaUžicekancelarije2.239-
HalaUžiceproizvodnja7.454-
PortirnicaUžicekancelarija14-
Aneksi halaUžice134-
PredionicaUžice7.528-
PortirnicaUžice67-
MagacinUžiceskladištenje549-
Bravarska radionicaUžiceproizvodnja377-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja754-
Trafo stanicaUžiceproizvodnja43-
Kompresorska stanicaUžiceproizvodnja70-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja6.553-
Kuća za smeštaj radnikaUžice72-
Poslovno - stambeni objektiSevojno440-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnoneplodno zemljište3,48
Užicegrađevinska parcela1,05
Zlatiborneplodno zemljište0,02
Užiceneplodno zemljište1,08

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija277.373
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo naostatak likvidacione odnosno stečajne mase i sva druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva
ISIN brojRSJESVE87017
Nominalna vrednost hartije1.500
Obračunska vrednost akcije9.444,17
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period250
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd. Kapital, iskazan u bilansu stanja za statističke potrebe na dan 31.12.2018.godine, od 2.619.558.000,00 RSD podeljen je sa ukupnim brojem akcija izdavaoca 277.373 komada akcija = 9.444,17 RSD po akciji.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije izdavao hartije od vrednosti u tekućoj poslovnoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaIzdavalac nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj poslovnoj godini.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAuto kuća Raketa ad Sevojno - 69,81%, Jedinstvo Metalogradnja ad Sevojno - 52,83%, Novi Put Plus doo Sevojno - 100,00%, Novi Pazar-Put doo Novi Pazar - 100,00%, Užice gas - 70,00%, Zlatibor gas - 100,00%, Eurotex doo Beograd - 100,00%, MPP Jedinstvo doo Podgorica - 100,00%, Jedinstvo inženjering Moskva doo - 95,00%, Metaling Eko doo Smederevo - 100%, Jedinstvo doo Turnišče Slovenija – 100%, Jedinstvo – Livnica “Požega” Požega doo - 100%, Jedinstvo Zubin potok – 100%, Jedinstvo BH doo – 100%.
Naziv ovlašćenog revizoraEUROAUDIT DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U toku 2018. godine Društvo je sprovelo Odluku o smanjenju osnovnog kapitla poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Takođe, na osnovu Odluke Skupštine i odluka Nadzornog odbora Društva vršena su sticanja sopstvenih akcija na Beogradskoj berzi tokom 2018. i 2019. godine. *** Podaci u Informatoru su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Finansijski izveštaji za 2018. godinu su poslati u Agenciju za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeIzdavalac nema finansijskih instrumenata koji su rezervisani za buduća izdavanja.
Politika dividendiIzdavalac nema usvojenu politiku dividendi, ali poslednjih godina se redovno isplaćuje dividenda.
Podaci o korporativnom agentuMomentum securities ad Novi Sad; Adresa: Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel/Fax: 021/67 28 700, e-mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD