print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.10.2018.SIMBOL: JESV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Republika Srbija
Web adresawww.mppjedinstvo.co.rs
Datum osnivanja19.06.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21483 od 19.08.2005. godine
Matični broj07188307
PIB - poreski identifikacioni broj102136136
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-7204-95
Halkbank ad Beograd155-11777-84
Unicredit Bank Srbija ad Beograd170-0030014277000-87
Šifra delatnosti04399
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ime i prezime direktoraMića Mićić
Ime i prezime osobe za kontaktAna Pejčić
Telefon011/2370-145
Faks011/2379-552
e-mailofficebg@mppjedinstvo.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Momentum Securities ad Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA4.696.2456.083.9047.150.441
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.191.8701.933.2401.864.301
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema734.664737.670663.662
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani457.2061.195.5701.200.639
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA16.98317.98122.597
OBRTNA IMOVINA3.487.3924.132.6835.263.543
Zalihe590.8901.186.2921.385.078
Potraživanja po osnovu prodaje1.570.7262.043.1742.140.797
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja54.45588.120286.756
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani1.073.505601.276603.767
Gotovinski ekvivalent i gotovina197.816213.821686.596
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja00160.549
VANBILANSNA AKTIVA2.765.2883.697.1663.210.382

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA4.696.2456.083.9047.150.441
KAPITAL2.429.4422.523.4942.579.955
Osnovni kapital708.706708.706668.837
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije8.5028.50223.502
Rezerve20.82520.82520.825
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.3632.8020
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata004.473
Nerasporedjeni dobitak1.706.0501.799.6631.918.268
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE319.975252.532224.537
Dugoročna rezervisanja5.77512.99612.273
Dugoročne obaveze314.200239.536212.264
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE1.946.8283.307.8784.345.949
Kratkoročne finansijske obaveze604.6031.496.7031.213.719
Primljeni avansi, depoziti i kaucije682.580639.4962.172.747
Obaveze iz poslovanja605.8051.121.074911.297
Ostale kratkoročne obaveze52.16743.45435.099
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1835.98012.235
Pasivna vremenska razgraničenja1.4901.171852
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA2.765.2883.697.1663.210.382

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI3.785.9714.681.7163.596.151
Prihodi od prodaje roba567.317643.995179.973
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.203.5374.026.9683.407.688
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi15.11710.7538.490
POSLOVNI RASHODI3.639.3814.476.3963.514.848
Nabavna vrednsot prodate robe306.512257.314184.076
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe4.6399.0329.590
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0666.8230
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala977.1721.319.494988.379
Troškovi goriva i energije182.510210.574154.886
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi630.255610.358464.820
Troškovi proizvodnih usluga1.345.3732.531.4741.506.932
Troškovi amortizacije122.799124.604116.503
Troškovi dugoročnih rezervisanja3.0003.2922.650
Nematerijalni troškovi76.39995.141106.192
POSLOVNI DOBITAK146.590205.32081.303
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI115.33759.736285.550
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi24.7887.445178.523
Prihodi od kamata41.17516.1967.145
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule49.37436.09599.882
FINANSIJSKI RASHODI94.31060.849125.001
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0037
Rashodi kamata51.28536.90737.444
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule43.02523.94287.520
DOBITAK IZ FINANSIRANJA21.0270160.549
GUBITAK IZ FINANSIRANJA01.1130
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.4357.4812.162
OSTALI PRIHODI13.35427.17425.740
OSTALI RASHODI16.95135.01453.352
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA159.585188.886212.078
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA159.585188.886212.078
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda17.25527.24310.132
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda5.427774.616
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK147.757161.720206.562
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji101
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSevojno0096600
Hala ISevojno03.323000
Hala IISevojno03.546000
Hala IIISevojno2.2540000
Aneks hale II i IIISevojno0046800
KotlarnicaSevojno8200000
MagacinSevojno0268000
PortirnicaSevojno000250
Skladište bocaSevojno0126000
PerionicaSevojno0001200

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća 1/26Šekspirova, Beogradkancelarije114-
Poslovni prostorBeogradposlovni prostor1.112-
Industrijska halaBeogradposlovni prostor1.030-
StanoviBeograd1.157-
Kuće za odmor radnikaZlatiborodmor radnika400-
Zgrada građevinske industrijeUžicekancelarije607-
Upravna zgradaUžicekancelarije2.239-
HalaUžiceproizvodnja7.454-
PortirnicaUžicekancelarija14-
Aneksi halaUžice134-
PredionicaUžice7.528-
PortirnicaUžice67-
MagacinUžiceskladištenje549-
Bravarska radionicaUžiceproizvodnja377-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja754-
Trafo stanicaUžiceproizvodnja43-
Kompresorska stanicaUžiceproizvodnja70-
Proizvodne haleUžiceproizvodnja6.553-
Kuća za smeštaj radnikaUžice72-
Poslovno - stambeni objektiSevojno440-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnoneplodno zemljište3,48
Užicegrađevinska parcela1,05
Zlatiborneplodno zemljište0,02
Užiceneplodno zemljište1,08

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija277.373
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i sva druga prava u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSJESVE87017
Nominalna vrednost hartije1.500
Obračunska vrednost akcije9.238,24
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period250
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd. Kapital, iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2017.godine od 2.579.955.000,00 RSD umanjen je za razliku poništenih sopstvenih akcija i sopstvenih akcija koje su iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine (41.019.000,00 RSD - 23.502.000,00 RSD), a zatim je dobijeni iznos od 2.562.438.000,00 RSD podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca 277.373 komada akcija = 9.238,24 RSD po akciji.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije izdavao hartije od vrednosti u tekućoj poslovnoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaIzdavalac nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj poslovnoj godini.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAuto kuća Raketa ad Sevojno - 69,81%, Jedinstvo Metalogradnja ad Sevojno - 52,83%, Novi Put Plus doo Sevojno - 100,00%, Novi Pazar-Put doo Sevojno - 100,00%, Užice gas - 70,00%, Zlatibor gas - 100,00%, Eurotex doo Beograd - 100,00%, MPP Jedinstvo doo Podgorica - 100,00%, Jedinstvo inženjering Moskva doo - 95,00%, Metaling Eko doo Smederevo - 100%, Jedinstvo doo Turnišče Slovenija – 100%, Jedinstvo – Livnica “Požega” Požega doo - 100%, Jedinstvo Zubin potok – 100%, Jedinstvo BH doo – 100%.
Naziv ovlašćenog revizoraUHY REVIZIJA doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje sa rezervom - Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u pasusima - Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Privrednog društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje: 1. Potraživanja od Opština Zvečan, Kosovska Mitrovica i Zubin Potok u iznosu od 86,157 hiljada dinara i potraživanja od povezanog lica MPP Jedinstvo d.o.o., Zubin potok u iznosu od 87,630 hiljada dinara su potraživanja starija od godinu dana koja u knjigama Privrednog društva nisu ispravljena zbog toga što je rukovodstvo Privrednog društva dobilo Obaveštenje od Opštine Zvečan da su u toku aktivnosti navedenih opština da se obezbede sredstva za nastavak radova na izgradnji regionalnog vodovoda. 2. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije poreska prijava i poreski bilans za 2017. godinu dostavljaju se nadležnom poreskom organu u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Privredno društvo do dana završetka revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu iz pomenutog razloga nije dostavilo i predalo poreski bilans i poresku prijavu. Privredno društvo je pored toga, u obavezi da u navedenom roku, dostavi i dokumentaciju o transfernim cenama. Naše mišljenje ne sadrži rezerve po ovim pitanjima.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, koja je održana dana 26.06.2018. godine, usvojeni su Godišnji finansijski izveštaji za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora. *** Na istoj Skupštini akcionara je usvojena Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu. Pravo na dividendu imaju akcionari na dan 31.12.2017. godine. Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine, u tri rate – kvartalno. *** U toku 2018. godine Društvo je sticalo sopstvene akcije, tako da sada, nakon sprovođenja Odluke o smanjenju osnovnog kapitla poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca, poseduje ukupno 2.650 komada sopstvenih akcija, što čini 0,95539% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. *** Podaci u Informatoru su iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2017. godinu.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeIzdavalac nema finansijskih instrumenata koji su rezervisani za buduća izdavanja.
Politika dividendiIzdavalac nema usvojenu politiku dividendi, ali poslednjih godina se redovno isplaćuje dividenda.
Podaci o korporativnom agentuBDD Momentum Securities ad Novi Sad; Adresa: Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel: 021/67 28 700, e-mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Momentum Securities ad Novi Sad