print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi24.04.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora15.03.2019.SIMBOL: IRTL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaIRITEL AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBatajnički put  23
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.iritel.com
Datum osnivanja01.02.1967.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD 665/2005 od 16.08.2005. godine.
Matični broj07026617
PIB - poreski identifikacioni broj100001724
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka ad Beograd205-8990-84
Banca intesa a.d. Beograd160-64132-31
Šifra delatnosti07219
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIstraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko tehnološkim naukama
Ime i prezime direktoraDragan Kovačević, Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSvetozar Jušković, Rukovodilac finansijske službe
Telefon011 3073 505
Faks011 3073 434
e-mailsvetozar@iritel.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA694.576851.2901.129.178
Stalna imovina348.277352.084618.424
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja482731.853
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva92.02097.822103.431
- Nekretnine postrojenja i oprema71.75578.58585.223
- Investicione nekretnine20.26519.23718.208
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani256.209254.235483.140
- Učešća u kapitalu1.766849192
- Ostali dugoročni finansijski plasmani254.443253.386482.948
Obrtna imovina337.239479.573494.524
- Zalihe57.50982.41475.845
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina279.730397.159418.679
- Potraživanja116.249217.987132.668
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak276276276
- Kratkoročni finansijski plasmani123.919116.288201.478
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina34.84958.22779.545
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja4.4374.3814.712
- Odlozena poreska sredstva9.06019.63316.230
Poslovna imovina694.576851.2901.129.178
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA694.576851.2901.129.178
Kapital476.831512.023563.218
- Osnovni kapital250.909250.917250.926
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve23.47623.47623.476
- Revalorizacione rezerve0027.067
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.8153.7324.388
- Neraspoređen dobitak205.261241.362266.137
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze217.745339.267561.184
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze47.205126.163270.523
- Dugoročni krediti45.496125.591268.458
- Ostale dugoročne obaveze1.7095722.065
- Kratkoročne obaveze170.540213.104290.661
- Kratkoročne finansijske obaveze117.892121.254153.276
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja36.77243.73063.159
- Ostale kratkoročne obaveze11.02527.32449.212
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.85120.79625.014
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze004.776
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI456.538497.606615.357
- Prihodi od prodaje442.205481.714610.195
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi14.33315.8925.162
POSLOVNI RASHODI444.281489.882573.375
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala107.206144.588210.688
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi260.996271.133272.902
- Troškovi amortizacije i rezervisanja14.48311.57410.933
- Ostali poslovni rashodi61.59662.58778.852
POSLOVNI DOBITAK12.2577.72441.982
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi24.59555.48226.264
Finansijski rashodi30.13931.47231.015
Ostali prihodi5488152.651
Ostali rashodi1.6116.7883.942
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5.65025.76135.940
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja73123439
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4.91925.52735.901
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda003.403
Odloženi poreski prihodi perioda1448.5070
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK5.06334.03432.498
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.129.1781.100.513926.125892.730814.791733.559
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA618.424655.467492.132349.529229.714223.562
Nematerijalna imovina31.85334.07232.79232.20530.83829.314
Nekretnine , postrojenja i oprema103.431132.693138.183121.932110.151127.658
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani483.140488.702321.157195.39288.72566.590
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA16.2306.7723.2113.8574.7315.023
OBRTNA IMOVINA494.524438.274430.782539.344580.346504.974
Zalihe75.84546.12674.69998.21390.01966.455
Potraživanja po osnovu prodaje132.524126.266100.824127.809205.688159.736
Potraživanja iz specifičnih poslova000000
Druga potraživanja4206881.3711.3582.4035.103
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani201.478229.947218.933297.267223.913268.011
Gotovinski ekvivalent i gotovina79.54532.05332.95213.17957.0193.713
Porez na dodatu vrednost000001.312
Aktivna vremenska razgraničenja4.7123.1942.0031.5181.304644
VANBILANSNA AKTIVA000000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.129.1781.100.513926.125892.730814.791733.559
KAPITAL563.218583.371604.080609.570615.025621.780
Osnovni kapital250.926250.935250.943250.953250.961250.970
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve23.47623.47623.47623.47723.47723.477
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme27.06727.06627.06727.06727.06727.067
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.3883.9644.0744.1424.2114.211
Nerasporedjeni dobitak266.137285.858306.668312.215317.731324.477
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE270.523239.727137.039105.43123.1118.623
Dugoročna rezervisanja04.9846.0915.7886.4378.196
Dugoročne obaveze270.523234.743130.94899.64316.674427
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE4.7764.7760000
KRATKOROČNE OBAVEZE290.661272.639185.006177.729176.655103.156
Kratkoročne finansijske obaveze153.276152.529103.230112.50558.1011.182
Primljeni avansi, depoziti i kaucije39.36226.61521.2076.22047.65116.749
Obaveze iz poslovanja23.79742.10712.12614.20813.2199.297
Ostale kratkoročne obaveze49.21241.46742.18544.55752.46472.462
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost24.6669.5295.655795.0550
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine3483926031601653.466
Pasivna vremenska razgraničenja000000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA000000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI615.357591.030600.827481.627650.610732.060
Prihodi od prodaje roba000000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga610.195588.825597.340477.454646.530727.622
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000000
Drugi poslovni prihodi5.1622.2053.4874.1734.0804.438
POSLOVNI RASHODI573.375530.081538.022480.443627.967708.395
Nabavna vrednsot prodate robe000000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0017.991000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000017.9910
Troškovi materijala200.996186.928196.042130.239207.040244.436
Troškovi goriva i energije9.6927.5127.6328.3088.9889.794
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi272.902262.324276.781274.506324.324358.474
Troškovi proizvodnih usluga50.08143.34630.19519.79320.30246.407
Troškovi amortizacije10.93311.83620.18223.68524.11825.625
Troškovi dugoročnih rezervisanja05482.775767312.046
Nematerijalni troškovi28.77117.58722.40623.83624.47321.613
POSLOVNI DOBITAK41.98260.94962.8051.18422.64323.665
POSLOVNI GUBITAK000000
FINANSIJSKI PRIHODI26.26455.45122.13420.27115.7066.826
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000000
Prihodi od kamata12.15817.92715.72611.3738.6045.744
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule14.10637.5246.4088.8987.1021.082
FINANSIJSKI RASHODI31.01543.94124.07416.67416.2103.264
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000000
Rashodi kamata20.23422.45218.10011.4554.9031.202
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule10.78121.4895.9745.21911.3072.062
DOBITAK IZ FINANSIRANJA011.51003.59703.562
GUBITAK IZ FINANSIRANJA4.75101.94005040
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA01.5779964.9792460
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000001.447
OSTALI PRIHODI2.6512.5642.43228.703757646
OSTALI RASHODI3.94232.18526.51214.9211.3901.720
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA35.94044.41537.78123.54221.75224.706
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA001.700000
NETO GUBITAK POSLOVANJA396460338521281
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA35.90143.76939.48123.20421.23124.425
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda007.1226.1194.4053.466
Odloženi poreski rashodi perioda3.40310.1240000
Odloženi poreski prihodi perioda00634646874292
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK32.49833.64532.99317.73117.70021.251
NETO GUBITAK000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
IRITEL AD BEOGRADBeograd, Batajnički put 237.2005005000163

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Katastarska opština Zemun, Batajnički put 23Gradsko građevinsko zemljište0,46

12. Realni tereti na imovini

Društvo nema realnog tereta na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija290.104
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcija obična
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSIRITE83056
Nominalna vrednost hartije850
Obračunska vrednost akcije2.143,3
Datum isplate dividende17.10.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period42,5
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2018. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital Društva na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPUPIN TELEKOM a.d. Beograd putem kapitala 1,219 % učešća ROTEL NETWORKING Moskva, Rusija osnivački ulog 49%
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskih izveštaja 2018. godine ugovorena je sa Društvom za reviziju EuroAudit d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stevana 12/5 Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 15.02.2019.godine. 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 17.04.2018. godine donete su sledeće odluke: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu i Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2017. godinu.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi1. Na sednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 17.04.2018. godine doneta je Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za godinu završenu 31.12.2017. godine. 2. Dobit za raspodelu u iznosu od RSD 17.700.366,47 raspodeliće se kao neraspoređena dobit RSD 3.195.166,47 i deo dobiti za isplatu dividende RSD 14.505.200,00 3. Raspodela dobiti za dividendu vršiće se u bruto iznosu RSD 50,00 po akciji 4. Utvrđuje se dan akcionara sa stanjem jedinstvene evidencije Izdavaoca na dan 07.04.2018. godine. 5. Nadzorni odbor na sednici održanoj 05.10.2018. godine utvrdio je 17.10.2018. godine kao dan isplate dividende finansijskih izveštaja 2016. godine.
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd; Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragan Kovačević dipl.ing. Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragan Kovačević dipl.ing. Generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dragan Kovačević dipl.ing. Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd