print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi24.04.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora14.03.2018.SIMBOL: IRTL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaIRITEL AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBatajnički put  23
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.iritel.com
Datum osnivanja01.02.1967.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD 665/2005 od 16.08.2005. godine.
Matični broj07026617
PIB - poreski identifikacioni broj100001724
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka ad Beograd205-8990-84
Banca intesa a.d. Beograd160-64132-31
Šifra delatnosti07219
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIstraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko tehnološkim naukama
Ime i prezime direktoraDragan Kovačević, Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSvetozar Jušković, Rukovodilac finansijske službe
Telefon011 3073 505
Faks011 3073 434
e-mailsvetozar@iritel.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA694.576851.2901.129.178
Stalna imovina348.277352.084618.424
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja482731.853
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva92.02097.822103.431
- Nekretnine postrojenja i oprema71.75578.58585.223
- Investicione nekretnine20.26519.23718.208
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani256.209254.235483.140
- Učešća u kapitalu1.766849192
- Ostali dugoročni finansijski plasmani254.443253.386482.948
Obrtna imovina337.239479.573494.524
- Zalihe57.50982.41475.845
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina279.730397.159418.679
- Potraživanja116.249217.987132.668
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak276276276
- Kratkoročni finansijski plasmani123.919116.288201.478
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina34.84958.22779.545
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja4.4374.3814.712
- Odlozena poreska sredstva9.06019.63316.230
Poslovna imovina694.576851.2901.129.178
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA694.576851.2901.129.178
Kapital476.831512.023563.218
- Osnovni kapital250.909250.917250.926
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve23.47623.47623.476
- Revalorizacione rezerve0027.067
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.8153.7324.388
- Neraspoređen dobitak205.261241.362266.137
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze217.745339.267561.184
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze47.205126.163270.523
- Dugoročni krediti45.496125.591268.458
- Ostale dugoročne obaveze1.7095722.065
- Kratkoročne obaveze170.540213.104290.661
- Kratkoročne finansijske obaveze117.892121.254153.276
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja36.77243.73063.159
- Ostale kratkoročne obaveze11.02527.32449.212
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.85120.79625.014
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze004.776
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI456.538497.606615.357
- Prihodi od prodaje442.205481.714610.195
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi14.33315.8925.162
POSLOVNI RASHODI444.281489.882573.375
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala107.206144.588210.688
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi260.996271.133272.902
- Troškovi amortizacije i rezervisanja14.48311.57410.933
- Ostali poslovni rashodi61.59662.58778.852
POSLOVNI DOBITAK12.2577.72441.982
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi24.59555.48226.264
Finansijski rashodi30.13931.47231.015
Ostali prihodi5488152.651
Ostali rashodi1.6116.7883.942
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5.65025.76135.940
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja73123439
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4.91925.52735.901
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda003.403
Odloženi poreski prihodi perioda1448.5070
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK5.06334.03432.498
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.129.1781.100.513926.125892.730814.791
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA618.424655.467492.132349.529229.714
Nematerijalna imovina31.85334.07232.79232.20530.838
Nekretnine , postrojenja i oprema103.431132.693138.183121.932110.151
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani483.140488.702321.157195.39288.725
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA16.2306.7723.2113.8574.731
OBRTNA IMOVINA494.524438.274430.782539.344580.346
Zalihe75.84546.12674.69998.21390.019
Potraživanja po osnovu prodaje132.524126.266100.824127.809205.688
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja4206881.3711.3582.403
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani201.478229.947218.933297.267223.913
Gotovinski ekvivalent i gotovina79.54532.05332.95213.17957.019
Porez na dodatu vrednost00000
Aktivna vremenska razgraničenja4.7123.1942.0031.5181.304
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.129.1781.100.513926.125892.730814.791
KAPITAL563.218583.371604.080609.570615.025
Osnovni kapital250.926250.935250.943250.953250.961
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve23.47623.47623.47623.47723.477
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme27.06727.06627.06727.06727.067
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.3883.9644.0744.1424.211
Nerasporedjeni dobitak266.137285.858306.668312.215317.731
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE270.523239.727137.039105.43123.111
Dugoročna rezervisanja04.9846.0915.7886.437
Dugoročne obaveze270.523234.743130.94899.64316.674
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE4.7764.776000
KRATKOROČNE OBAVEZE290.661272.639185.006177.729176.655
Kratkoročne finansijske obaveze153.276152.529103.230112.50558.101
Primljeni avansi, depoziti i kaucije39.36226.61521.2076.22047.651
Obaveze iz poslovanja23.79742.10712.12614.20813.219
Ostale kratkoročne obaveze49.21241.46742.18544.55752.464
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost24.6669.5295.655795.055
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine348392603160165
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI615.357591.030600.827481.627650.610
Prihodi od prodaje roba00000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga610.195588.825597.340477.454646.530
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi5.1622.2053.4874.1734.080
POSLOVNI RASHODI573.375530.081538.022480.443627.967
Nabavna vrednsot prodate robe00000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0017.99100
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000017.991
Troškovi materijala200.996186.928196.042130.239207.040
Troškovi goriva i energije9.6927.5127.6328.3088.988
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi272.902262.324276.781274.506324.324
Troškovi proizvodnih usluga50.08143.34630.19519.79320.302
Troškovi amortizacije10.93311.83620.18223.68524.118
Troškovi dugoročnih rezervisanja05482.77576731
Nematerijalni troškovi28.77117.58722.40623.83624.473
POSLOVNI DOBITAK41.98260.94962.8051.18422.643
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI26.26455.45122.13420.27115.706
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00000
Prihodi od kamata12.15817.92715.72611.3738.604
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule14.10637.5246.4088.8987.102
FINANSIJSKI RASHODI31.01543.94124.07416.67416.210
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00000
Rashodi kamata20.23422.45218.10011.4554.903
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule10.78121.4895.9745.21911.307
DOBITAK IZ FINANSIRANJA011.51003.5970
GUBITAK IZ FINANSIRANJA4.75101.9400504
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA01.5779964.979246
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
OSTALI PRIHODI2.6512.5642.43228.703757
OSTALI RASHODI3.94232.18526.51214.9211.390
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA35.94044.41537.78123.54221.752
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA001.70000
NETO GUBITAK POSLOVANJA396460338521
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA35.90143.76939.48123.20421.231
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda007.1226.1194.405
Odloženi poreski rashodi perioda3.40310.124000
Odloženi poreski prihodi perioda00634646874
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK32.49833.64532.99317.73117.700
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
IRITEL AD BEOGRADBeograd, Batajnički put 237.2005005000158

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Katastarska opština Zemun, Batajnički put 23Gradsko građevinsko zemljište0,46

12. Realni tereti na imovini

Društvo nema realnog tereta na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija290.104
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcija obična
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSIRITE83056
Nominalna vrednost hartije850
Obračunska vrednost akcije2.120,02
Datum isplate dividende22.12.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period35,7
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital Društva na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPUPIN TELEKOM a.d. Beograd putem kapitala 1,219 % učešća ROTEL NETWORKING Moskva, Rusija osnivački ulog 49%
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskih izveštaja 2017. godine ugovorena je sa Društvom za reviziju Privredni Savetnik Revizija doo, Beograd, Knjeginje Zorke 96. Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 05.02.2018.godine. 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 20.04.2017. godine donete su sledeće odluke: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu, Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu i Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi1. Na sednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 20.04.2017. godine doneta je Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za godinu završenu 31.12.2016. godine. 2. Dobit za raspodelu u iznosu od RSD 17.731.017,45 raspodeliće se kao neraspoređena dobit RSD 5.546.649,45 i deo dobiti za isplatu dividende RSD 12.184.368,00 3. Raspodela dobiti za dividendu vršiće se u bruto iznosu RSD 42,00 po akciji 4. Utvrđuje se dan akcionara sa stanjem jedinstvene evidencije Izdavaoca na dan 10.04.2017. godine. 5. Nadzorni odbor na sednici održanoj 20.11.2017. godine utvrdio je 22.12.2017. godine kao dan isplate dividende finansijskih izveštaja 2016. godine.
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd; Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragan Kovačević dipl.ing. Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragan Kovačević dipl.ing. Generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dragan Kovačević dipl.ing. Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd