print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.03.2018.SIMBOL: INSJ1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaINSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaGospodar Jovanova  35
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.isj.co.rs
Datum osnivanja01.07.1953.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 6487 od 31.08.2005.godine
Matični broj07017944
PIB - poreski identifikacioni broj101822625
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-277204-45
AIK BANAKA AD Beograd105-830122-41
Šifra delatnosti08559
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo obrazovanje
Ime i prezime direktoraZoran Đerković
Ime i prezime osobe za kontaktBiljana Drakula
Telefon011/3281-854
Faks011/2625-525
e-mailoffice@isj.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTezoro broker AD Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA86.84974.663
Stalna imovina51.96045.830
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja956909
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva46.06444.921
- Nekretnine postrojenja i oprema46.06444.921
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani4.9400
- Učešća u kapitalu2.3270
- Ostali dugoročni finansijski plasmani2.6130
Obrtna imovina34.18928.272
- Zalihe12.19610.133
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina21.99318.139
- Potraživanja2.4902.072
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani138.670
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina19.1437.093
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja347304
- Odlozena poreska sredstva700561
Poslovna imovina86.84974.663
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva71589

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA86.84974.663
Kapital40.94542.132
- Osnovni kapital28.33528.335
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve3.5422.060
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak11.09114.558
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije2.0232.821
Dugoročna rezervisanja i obaveze45.90432.531
- Dugoročna rezervisanja7.0778.097
- Dugoročne obaveze5.0710
- Dugoročni krediti5.0710
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze33.75624.434
- Kratkoročne finansijske obaveze16.5764.381
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja4.4414.691
- Ostale kratkoročne obaveze9.27410.346
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 3.4424.290
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak23726
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva71589

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI174.686181.898
- Prihodi od prodaje172.656184.921
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.319966
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka6750
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka03.989
- Ostali poslovni prihodi360
POSLOVNI RASHODI164.274165.731
- Nabavna vrednost prodate robe1.5942.002
- Troškovi materijala5.9336.156
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi125.126126.940
- Troškovi amortizacije i rezervisanja2.8914.326
- Ostali poslovni rashodi28.73026.307
POSLOVNI DOBITAK10.41216.167
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi743786
Finansijski rashodi2.7981.603
Ostali prihodi1707
Ostali rashodi1.2036.097
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA7.3249.260
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA7.3249.260
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda2231.007
Odloženi poreski rashod perioda0139
Odloženi poreski prihodi perioda1930
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK7.2948.114
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima7.2948.114
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada11
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA102.338113.676131.303140.868
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA44.76043.45342.56783.750
Nematerijalna imovina909909909909
Nekretnine , postrojenja i oprema43.85142.54441.65840.735
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani00042.106
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA57.57870.22388.73657.118
Zalihe8.0807.2959.7086.748
Potraživanja po osnovu prodaje3.5563.2352.2162.780
Potraživanja iz specifičnih poslova120263296219
Druga potraživanja2.0211.1761.3292.351
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani31.63853.24969.37138.021
Gotovinski ekvivalent i gotovina11.6934.4505.1816.600
Porez na dodatu vrednost112112248112
Aktivna vremenska razgraničenja358443387287
VANBILANSNA AKTIVA0216197

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA102.338113.676131.303140.868
KAPITAL61.33585.908105.261116.397
Osnovni kapital25.84026.04226.04228.342
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije2.4413.2853.2856.049
Rezerve3.19831.91660.40863.604
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4331.3381.5781.578
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak34.30529.89720.51828.922
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE8.0994.2704.2273.705
Dugoročna rezervisanja4.9324.2704.2273.705
Dugoročne obaveze3.167000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE7070287419
KRATKOROČNE OBAVEZE32.83423.42821.52820.347
Kratkoročne finansijske obaveze9.8352.41770
Primljeni avansi, depoziti i kaucije34475782471
Obaveze iz poslovanja4.7134.7196.2925.841
Ostale kratkoročne obaveze10.83410.60310.33510.589
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost3.2453.2732.9552.848
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine3.6621.450866709
Pasivna vremenska razgraničenja201209249289
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA611216197

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI188.347182.372172.313163.993
Prihodi od prodaje roba3.3163.5483.0783.499
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga185.018177.220167.699158.878
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.01.6041.5361.616
Drugi poslovni prihodi13000
POSLOVNI RASHODI152.976150.107148.151144.014
Nabavna vrednsot prodate robe2.8833.1842.5972.879
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe563485341342
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga001.4450
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga5701.2100719
Troškovi materijala1.7731.8991.6141.481
Troškovi goriva i energije2.0802.4462.6592.526
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi116.757117.006118.000113.448
Troškovi proizvodnih usluga23.14418.59219.53518.139
Troškovi amortizacije1.4641.3781.0851.031
Troškovi dugoročnih rezervisanja05274530
Nematerijalni troškovi4.8684.3503.9944.133
POSLOVNI DOBITAK35.37132.26524.16219.979
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI9002.3874401.943
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi01.2411771.464
Prihodi od kamata828809111477
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule723371522
FINANSIJSKI RASHODI2641.1471952.645
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi02490500
Rashodi kamata2575223122
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule73761642.123
DOBITAK IZ FINANSIRANJA6361.2402450
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000702
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0001.339
OSTALI PRIHODI16335619680
OSTALI RASHODI1115951.849
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA36.15933.84624.50816.169
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA460478732
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA36.15533.78624.03015.437
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda5.5055.4245.0473.835
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK30.65028.36218.98311.602
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji4000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
KnjizaraBeograd,Jovanova 3542,46-
UcioniceBeorad,Požeška 67 a167-
UcioniceBeograd,Goce Delčeva 40439,81-
UcioniceBeograd,Milentija Popovića bb33,46-
UcioniceBeograd,Dragiše Brašovana 160,14-
UcioniceBeograd,Španskih boraca 22 v-g48,68-
UcioniceBeograd,Vojvode Stepe 11398,73-
UcioniceBeograd,Dr.Ivana Ribara bb241,06-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija5.292
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na -upravljanje,-dividendu,-deo stečajne mase nakon isplate poverioca,-druga prava predviđena Zakonom.Statutom i Aktom o osnivanju.
ISIN brojRSINSJE82974
Nominalna vrednost hartije5.334
Obračunska vrednost akcije21.994,9
Datum isplate dividende27.04.2012.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period700
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je tako što je ukupni kapital po bilansima sa stanjem na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluViša škola za engleski jezik. Studije engleskog jezika "EDUKAT" Beograd u likvidaciji - 100%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017.godinu odobreni su od strane generalnog direktora i predati APR-u u propisanom roku. Delimičnim rešenjem Agencije za restituciju Republike Srbije broj 46-006898/2012 od 23.08.2016. godine vraćeno je zakonskim naslednicima bivših vlasnika 48 poslovnih prostorija u zgradi br 1 u Beogradu, Gospodar Jovanova 35, a u kojima se nalazi sedište Društva. Nadzorni odbor Društva dana 29.11.2013. godine doneo je Odluku o poništenju 806 sopstvenih akcija. Navedenom Odlukom izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala Društva za iznos od 2.821.000,00 dinara poništenjem 806 komada sopstvenih akcija, tako da osnovni kapital Društva iznosi 25.399.500,00 dinara i podeljen je na 7257 običnih akcija. Istom Odlukom povećana je nominalna vrednost akcija za iznos upotrebljenih rezervi tako da ona iznosi 3.889,00 dinara po akciji, a osnovni kapital nakon povćanja nominalne vrednosti akcija povećan je za iznos od 2.822.973,00 dinara, što je neznatno/zanemarljivo povećanje, tako da se u Agenciji za privredne registre, saglasno Zakonu, neće izvršiti upis promena na kapitalu. Radi zamene postojećih akcija emitovano je 7257 običnih akcija nominalne vrednosti od 3.889,00 dinara po akciji. Postupak poništenja sopstvenih akcija i povećanje nominalne vrednosti preostalih akcija u smislu navedene Odluke sproveden je u Centralnom registru depou i kliring hartija od vrednosti dana 13.02.2014. godine. Saglasno Odluci Skupštine akcionara od 26.12.2013. godine i Odluci Nadzornog Odbora Društva od 18.02.2014. godine, a po Ponudi za sticanje sopstvenih akcija od svih akcionara koja je trajala u periodu od 25.02.- 11.3.2014. godine, Društvo je steklo ukupno 725 sopstvenih akcija, odnosno 9,99035% od ukupnog broja izdatih akcija. Nadzorni odbor Društva dana 28.03.2014 . godine doneo je Odluku o poništenju 725 sopstvenih akcija. Navedenom Odlukom izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala Društva za iznos od 2.819.525.000,00 dinara poništenjem 725 komada sopstvenih akcija, tako da na dan donošenja ove odluke osnovni kapital Društva iznosi 25.402.948,00 dinara i podeljen je na 6.532 običnih akcija. Istom odlukom povećana je nominalna vrednost akcija za iznos upotrebljenih rezervi tako da ona iznosi 4.321,00 dinara po akciji, a osnovni kapital nakon povćanja nominalne vrednosti akcija povećan je za iznos od 2.821.824,00 dinara, što je neznatno/zanemarljivo povećanje, tako da se u Agenciji za privredne registre, saglasno Zakonu, neće izvršiti upis promena na kapitalu. Radi zamene postojećih akcija emituje se 6532 običnih akcija nominalne vrednosti od 4.321,00 dinara po akciji. Postupak poništenja sopstvenih akcija i povećanje nominalne vrednosti preostalih akcija u smislu navedene Odluke sproveden je u Centralnom registru depou i kliring hartija od vrednosti dana 22.05.2014. godine. Nadzorni odbor Društva je dana 24.07.2014. godine doneo Odluku o poništenju 211 komada sopstvenih akcija nominalne vrednosti od po 4.321,00 dinara po akciji, tako da se poništenjem ovih akcija osnovni kapital Društva smanjio za iznos od 911.731,00 dinara. Istom odlukom povećana je nominalna vrednost akcija za iznos upotrebljenih rezervi tako da ona iznosi 4.465,00 dinara po akciji, a osnovni kapital nakon povćanja nominalne vrednosti akcija povećan je za iznos od 910.224,00 dinara, što je neznatno/zanemarljivo smanjenje, tako da se u Agenciji za privredne registre, saglasno Zakonu, neće izvršiti upis promena na kapitalu. Radi zamene postojećih akcija emituje se 6321 običnih akcija nominalne vrednosti od 4.465,00 dinara po akciji. Postupak poništenja sopstvenih akcija i povećanje nominalne vrednosti preostalih akcija u smislu navedene Odluke sproveden je u Centralnom registru depou i kliring hartija od vrednosti dana 07.08.2014. Na osnovu Odluke skupštine br. 01-1344/4 od 07.05.2014. godie i Odluke Nadzornog odbora br. 58 od 25.11.2014. godine, Društvo je steklo 119 komada običnih akcija dana 28.11.2014. godine kupovinom na Beogradskoj berzi radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima ,i za nagrađivanje članova izvršnog i nadzornog odbora. Skupština akcionara dana 18.06. 2015. godine donela je Odluku o poništenju 442 sopstvene akcije. Istom Odlukom povećana je nominalna vrednost akcija na teret rezervi, tako da ona iznosi 4.801,00 dinara po akciji, a osnovni kapital nakon povćanja nominalne vrednosti akcija neznatno/zanemarljivo je povećan, tako da se u Agenciji za privredne registre, saglasno Zakonu, neće izvršiti upis promena na kapitalu. Radi zamene postojećih akcija emitovano je 5879 običnih akcija nominalne vrednosti od 4.801,00 dinara po akciji. Postupak poništenja sopstvenih akcija i povećanje nominalne vrednosti preostalih akcija u smislu navedene Odluke sproveden je u Centralnom registru depou i kliring hartija od vrednosti dana 13.07.2015. godine. Dana 30.12.2015. godine Skupština akcionara donela je odluku br. 3658 o ponišenju 587 sopstvenih akcija. Istom Odlukom povećana je nominalna vrednost akcija na teret rezervi, tako da iznosi 5.334,00 dinara po akciji, a osnovni kapital nakon povćanja nominalne vrednosti akcija neznatno/zanemarljivo je povećan, tako da se u Agenciji za privredne registre, saglasno Zakonu, neće izvršiti upis promena na kapitalu. Radi zamene postojećih akcija emitovano je 5292 običnih akcija nominalne vrednosti od 5.334,00 dinara po akciji. Postupak poništenja sopstvenih akcija i povećanje nominalne vrednosti preostalih akcija u smislu navedene Odluke sproveden je u Centralnom registru depou i kliring hartija od vrednosti.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTEZORO BROKER AD Beograd. ul.Strahinjića Bana 26 Tel./fax:011/263-23-46,263-20-57 e-mail: office@tezorobroker.co.rs web site: www.tezorobroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Zoran Đerković


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zoran Đerković____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Zoran Đerković
Potpis korporativnog agenta
Tezoro broker AD Beograd