print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.prudencecapital.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.04.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.04.2019.SIMBOL: INFM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPreduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering INFORMATIKA akcionarsko društvo Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaJevrejska  32
Beograd
Srbija
Web adresawww.informatika.com
Datum osnivanja14.09.1976.
Broj rešenja upisa u sudski registarAgencije za privredne registre BD. 13240/2005. 04.05.2005. god.
Matični broj07024592
PIB - poreski identifikacioni broj100001716
Tekući računi i banke kod kojih se vode
OTP banka325-9500700037111-24
Banca Intesa160-6800-46
API banka375-2573-45
Srpska banka295-1233346-42
Šifra delatnosti02620
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja računara i periferne opreme
Ime i prezime direktoraSlavoljub Kačarević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktDarinka Mitrović, direktor Pravne službe
Telefon011/ 3215-311
Faks011/ 2180-526
e-mailduda@informatika.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD „PRUDENCE CAPITAL“ a.d.Beograd. Milentija Popovića 5a, Novi Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.214.6561.243.5211.282.202
Stalna imovina678.035817.371757.052
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja6.2064.3672.913
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva618.690763.397746.654
- Nekretnine postrojenja i oprema618.690763.397746.654
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani53.13949.6077.485
- Učešća u kapitalu40.24940.2490
- Ostali dugoročni finansijski plasmani12.8909.3587.485
Obrtna imovina536.621426.150525.150
- Zalihe170.982157.675159.995
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina365.639268.475365.155
- Potraživanja306.252215.936260.703
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak4.1724.1724.172
- Kratkoročni finansijski plasmani29.54723.16843.604
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina23.31323.17230.143
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.3552.02726.533
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina1.214.6561.243.5211.282.202
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.214.6561.243.5211.282.202
Kapital938.769949.550954.272
- Osnovni kapital368.293368.293368.293
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve215.488215.303134.469
- Revalorizacione rezerve364.291480.424480.424
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak22.84916.4894.768
- Gubitak097.3180
- Otkupljene sopstvene akcije32.15233.64133.682
Dugoročna rezervisanja i obaveze236.660215.115245.892
- Dugoročna rezervisanja12.39125.11713.481
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze224.269189.998232.411
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja190.355162.645193.687
- Ostale kratkoročne obaveze12.89512.79913.208
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 21.01914.55425.516
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze39.22778.85682.038
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.552.1711.516.6201.495.776
- Prihodi od prodaje1.542.2821.505.9881.484.977
- Prihodi do aktiviranja učinaka4.5525.0435.197
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi5.3375.5895.602
POSLOVNI RASHODI1.559.3681.610.5031.470.811
- Nabavna vrednost prodate robe53.66329.45233.470
- Troškovi materijala1.009.6981.153.4271.048.149
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi275.256277.644249.621
- Troškovi amortizacije i rezervisanja25.46135.86023.163
- Ostali poslovni rashodi195.290114.120116.408
POSLOVNI DOBITAK0024.965
POSLOVNI GUBITAK7.19793.8830
Finansijski prihodi42.87815.16612.220
Finansijski rashodi37.19519.8879.704
Ostali prihodi8.5388.39313.965
Ostali rashodi2.3399.25333.485
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4.68507.961
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA099.4640
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja13714811
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4.54807.950
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA099.6120
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda52500
Odloženi poreski rashod perioda1.48103.182
Odloženi poreski prihodi perioda02.2940
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK2.54204.768
NETO GUBITAK097.3180
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.447.0651.745.8292.048.465
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA896.245872.726893.348
Nematerijalna imovina15.56412.0059.911
Nekretnine , postrojenja i oprema875.999857.725881.294
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani4.6822.9962.143
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA550.820873.1031.155.117
Zalihe196.406257.533371.956
Potraživanja po osnovu prodaje255.153530.147381.284
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja2.6407703.904
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani62.29947.52335.368
Gotovinski ekvivalent i gotovina19.03335.014353.277
Porez na dodatu vrednost426335.581
Aktivna vremenska razgraničenja15.2471.4833.747
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.447.0651.745.8292.048.465
KAPITAL1.113.5701.119.1951.126.603
Osnovni kapital502.293502.293502.293
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije33.68233.68233.682
Rezerve469469469
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme503.445503.445503.445
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.2311.9071.827
Nerasporedjeni dobitak143.276148.577155.905
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE11.69112.30410.728
Dugoročna rezervisanja10.88011.29410.523
Dugoročne obaveze8111.010205
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE83.91082.89283.414
KRATKOROČNE OBAVEZE237.894531.438827.720
Kratkoročne finansijske obaveze6211.3682.551
Primljeni avansi, depoziti i kaucije12.86839.20115.139
Obaveze iz poslovanja187.899404.631730.015
Ostale kratkoročne obaveze15.19721.80324.890
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost17.64259.77746.534
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.6673.6583.114
Pasivna vremenska razgraničenja1.0001.0005.477
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI1.748.0711.756.7633.035.986
Prihodi od prodaje roba183.41373.722142.195
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.551.0251.668.8502.886.495
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi13.63314.1917.296
POSLOVNI RASHODI1.725.2701.740.9563.018.170
Nabavna vrednsot prodate robe176.99071.545120.645
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe16.2843.78747.129
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.125.4821.234.5612.238.626
Troškovi goriva i energije10.58810.39210.911
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi259.365263.379267.401
Troškovi proizvodnih usluga87.88783.484311.984
Troškovi amortizacije23.78326.60628.757
Troškovi dugoročnih rezervisanja2.0561.444123
Nematerijalni troškovi55.40353.33286.852
POSLOVNI DOBITAK22.80115.80717.816
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI7.91512.98320.842
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata5750549
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule7.85812.93320.293
FINANSIJSKI RASHODI8.5509.34815.315
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata1.0331.4743.989
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule7.5177.87411.326
DOBITAK IZ FINANSIRANJA03.6355.527
GUBITAK IZ FINANSIRANJA63500
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.203246240
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5.3721.7215.922
OSTALI PRIHODI4.2584.7214.820
OSTALI RASHODI2.6501.424588
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA19.60521.26421.893
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.7493.108971
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA17.85618.15620.922
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda3.7014.1052.450
Odloženi poreski rashodi perioda6260515
Odloženi poreski prihodi perioda01.0610
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK13.52915.11217.957
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji7584100
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Jevrejska 32Beograd4048823.993-126
Mike Alasa 9. dvorišna zgradaBeograd48600--
Bulevar Oslobođenja 133Novi Sad00142-2
Daničićeva 120Kragujevac0076--
Koste Stamenkovića 11Niš0089-2
Vinterova 11c-U vlasništvu Izdavaoca a ne nalaze se u Bilansu stanja IzdavaocaBjelovar0068--
B.Radić 16-U vlasništvu Izdavaoca a ne nalaze se u Bilansu stanja IzdavaocaVaraždin0063--
Lj.Marinkovića 7-U vlasništvu Izdavaoca a ne nalaze se u Bilansu stanja IzdavaocaZadar00102--
Save Kovačevića 123Podgorica0127103--
Jevrejska 37Banja Luka--122--

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Rusija. Moskva -zakup poslovnog prostora-1

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Jevrejska 32Gradsko građevinsko sa pravom korišćenja0,24

12. Realni tereti na imovini

1) Pre prodaje prostora Društvu, upisano je založno pravo na 3/10 dela poslovnog objekta u ulici Jevrejska br. 32 dana 5. oktobra 2000. godine u korist Savezne direkcije za robne rezerve na iznos od RSD 36.000 hiljada. 2) Pre prodaje prostora Društvu, upisano je založno pravo na 3/10 dela poslovnog objekta u ulici Jevrejska br. 32 dana 11. decembra 2000. godine u korist Servo Mihalj banke a.d. Zrenjanin na iznos od RSD 2.956 hiljada. 3) Hipoteka upisana u korist Srpske banke a.d. Beograd na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32, na iznos od EUR 500.000. 4) Podnet zahtev za upis hipoteke u korist API banke a.d. Beograd na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32 i objektu poslovnih usluga u ulici Mike Alasa, na iznos od EUR 750.000. Nakon sprovedenog upisa hipoteke u korist API banke a.d. Beograd, izvršiće se brisanje hipoteka upisanih u korist VTB banke a.d. Beograd u iznosima od EUR 700.000 i EUR 350.000. 5) Podnet zahtev za upis hipoteke u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32 i objektu poslovnih usluga u ulici Mike Alasa, na iznos od EUR 1.500.000, nakon čega će biti izbrisana prethodno upisana hipoteka u istom iznosu u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija180.011
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične Akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje i dividendu
ISIN brojRSINFME71648
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije6.258,52
Datum isplate dividende06.08.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija: 1.126.603.000 / 180.011 = 6.258,52 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Direct Link d.o.o. Beograd. 100% učešće
Naziv ovlašćenog revizoraPKF doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju društva „INFORMATIKA“ a.d., Beograd na dan 31. decembra 2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. SKRETANJE PAŽNJE: Skrećemo pažnju na Napomenu 7. uz finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da Društvo poseduje dokaze o vlasništvu nad objektima koji se nalaze u državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ. Nakon što je međudržavnim Sporazumom o pitanjima sukcesije i prilogom G ovog Sporazuma potvrđeno pravo vlasnika – građana i pravnih lica, na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji država sukcesora, rukovodstvo Društva preduzima mere za regulisanje svojih prava po tom osnovu nad nepokretnostima koje se nalaze u bivšim republikama SFRJ. Rukovodstvo Društva smatra da se ishod navedenog pitanja u ovom trenutku ne može pouzdano proceniti. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA: Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013 i 30/2018). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2018. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru za prethodnu poslovnu godinu koja se završava 31.12.2018. uneti su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Izveštaj za statističke potrebe za period 01.01.2018.-31.12.2018. prihvaćen je i evidentiran u Agenciji za privredne registre od 27.02.2019. Redovni godišnji finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora biće usvojeni na sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara i biće predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiNa XXVI redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 08.05.2018. godine doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz 2017 godine kroz dividende u bruto iznosu od 10.628.670,00 dinara (odnosno 65,00 dinara bruto po jednoj akciji). Počev od 06.08.2018. godine isplaćivana je dividenda u iznosu od 65,00 dinara bruto za 2017. godinu.
Podaci o korporativnom agentuBDD „PRUDENCE CAPITAL“ a.d. Beograd. Beograd. Milentija Popovića 5a. Novi Beograd www.prudencecapital.rs Tel:011/6149-340 . Fax:011/6149-337

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slavoljub Kačarević, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Predrag Vuković, finansijski direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slavoljub Kačarević, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD „PRUDENCE CAPITAL“ a.d.Beograd. Milentija Popovića 5a, Novi Beograd