print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.prudencecapital.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.04.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.03.2018.SIMBOL: INFM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPreduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering INFORMATIKA akcionarsko društvo Beograd
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaJevrejska  32
Beograd
Srbija
Web adresawww.informatika.com
Datum osnivanja14.09.1976.
Broj rešenja upisa u sudski registarAgencije za privredne registre BD. 13240/2005. 04.05.2005. god.
Matični broj07024592
PIB - poreski identifikacioni broj100001716
Tekući računi i banke kod kojih se vode
OTP banka325-9500700037111-24
Banca Intesa160-6800-46
VTB banka375-2573-45
Srpska banka295-1233346-42
Šifra delatnosti02620
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja računara i periferne opreme
Ime i prezime direktoraSlavoljub Kačarević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktDarinka Mitrović, direktor Pravne službe
Telefon011/ 3215-311
Faks011/ 2180-526
e-mailduda@informatika.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD „PRUDENCE CAPITAL“ a.d.Beograd. Milentija Popovića 5a, Novi Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.214.6561.243.5211.282.202
Stalna imovina678.035817.371757.052
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja6.2064.3672.913
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva618.690763.397746.654
- Nekretnine postrojenja i oprema618.690763.397746.654
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani53.13949.6077.485
- Učešća u kapitalu40.24940.2490
- Ostali dugoročni finansijski plasmani12.8909.3587.485
Obrtna imovina536.621426.150525.150
- Zalihe170.982157.675159.995
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina365.639268.475365.155
- Potraživanja306.252215.936260.703
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak4.1724.1724.172
- Kratkoročni finansijski plasmani29.54723.16843.604
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina23.31323.17230.143
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.3552.02726.533
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina1.214.6561.243.5211.282.202
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.214.6561.243.5211.282.202
Kapital938.769949.550954.272
- Osnovni kapital368.293368.293368.293
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve215.488215.303134.469
- Revalorizacione rezerve364.291480.424480.424
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak22.84916.4894.768
- Gubitak097.3180
- Otkupljene sopstvene akcije32.15233.64133.682
Dugoročna rezervisanja i obaveze236.660215.115245.892
- Dugoročna rezervisanja12.39125.11713.481
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze224.269189.998232.411
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja190.355162.645193.687
- Ostale kratkoročne obaveze12.89512.79913.208
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 21.01914.55425.516
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze39.22778.85682.038
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.552.1711.516.6201.495.776
- Prihodi od prodaje1.542.2821.505.9881.484.977
- Prihodi do aktiviranja učinaka4.5525.0435.197
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi5.3375.5895.602
POSLOVNI RASHODI1.559.3681.610.5031.470.811
- Nabavna vrednost prodate robe53.66329.45233.470
- Troškovi materijala1.009.6981.153.4271.048.149
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi275.256277.644249.621
- Troškovi amortizacije i rezervisanja25.46135.86023.163
- Ostali poslovni rashodi195.290114.120116.408
POSLOVNI DOBITAK0024.965
POSLOVNI GUBITAK7.19793.8830
Finansijski prihodi42.87815.16612.220
Finansijski rashodi37.19519.8879.704
Ostali prihodi8.5388.39313.965
Ostali rashodi2.3399.25333.485
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4.68507.961
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA099.4640
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja13714811
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4.54807.950
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA099.6120
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda52500
Odloženi poreski rashod perioda1.48103.182
Odloženi poreski prihodi perioda02.2940
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK2.54204.768
NETO GUBITAK097.3180
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.549.4321.447.0651.745.829
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA901.586896.245872.726
Nematerijalna imovina9.22915.56412.005
Nekretnine , postrojenja i oprema887.380875.999857.725
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani4.9774.6822.996
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA647.846550.820873.103
Zalihe280.407196.406257.533
Potraživanja po osnovu prodaje229.209255.153530.147
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja1.5212.640770
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani75.21262.29947.523
Gotovinski ekvivalent i gotovina19.60019.03335.014
Porez na dodatu vrednost4.38942633
Aktivna vremenska razgraničenja37.50815.2471.483
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.549.4321.447.0651.745.829
KAPITAL1.109.3981.113.5701.119.195
Osnovni kapital502.293502.293502.293
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije33.68233.68233.682
Rezerve469469469
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme503.445503.445503.445
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.6852.2311.907
Nerasporedjeni dobitak139.558143.276148.577
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE13.00011.69112.304
Dugoročna rezervisanja10.74910.88011.294
Dugoročne obaveze2.2518111.010
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE83.20583.91082.892
KRATKOROČNE OBAVEZE343.829237.894531.438
Kratkoročne finansijske obaveze06211.368
Primljeni avansi, depoziti i kaucije24.40912.86839.201
Obaveze iz poslovanja301.582187.899404.631
Ostale kratkoročne obaveze14.35315.19721.803
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost61417.64259.777
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.8632.6673.658
Pasivna vremenska razgraničenja1.0081.0001.000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.785.7611.748.0711.756.763
Prihodi od prodaje roba43.140183.41373.722
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.730.9901.551.0251.668.850
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi11.63113.63314.191
POSLOVNI RASHODI1.758.7721.725.2701.740.956
Nabavna vrednsot prodate robe38.683176.99071.545
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe30.37316.2843.787
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.318.1051.125.4821.234.561
Troškovi goriva i energije10.55810.58810.392
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi240.152259.365263.379
Troškovi proizvodnih usluga118.03387.88783.484
Troškovi amortizacije17.25423.78326.606
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.1462.0561.444
Nematerijalni troškovi45.21455.40353.332
POSLOVNI DOBITAK26.98922.80115.807
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI27.6007.91512.983
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi5500
Prihodi od kamata6885750
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule26.8577.85812.933
FINANSIJSKI RASHODI31.2168.5509.348
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata1.6011.0331.474
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule29.6157.5177.874
DOBITAK IZ FINANSIRANJA003.635
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.6166350
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.1051.203246
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.4275.3721.721
OSTALI PRIHODI1.4004.2584.721
OSTALI RASHODI1.4962.6501.424
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA21.95519.60521.264
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.2381.7493.108
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA20.71717.85618.156
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda3.1173.7014.105
Odloženi poreski rashodi perioda3.7646260
Odloženi poreski prihodi perioda001.061
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK13.83613.52915.112
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji777584
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Jevrejska 32Beograd4048823.993-129
Mike Alasa 9. dvorišna zgradaBeograd48600--
Bulevar Oslobođenja 133Novi Sad00142-3
Daničićeva 120Kragujevac0076--
Koste Stamenkovića 11Niš0089-2
Vinterova 11c-U vlasništvu Izdavaoca a ne nalaze se u Bilansu stanja IzdavaocaBjelovar0068--
B.Radić 16-U vlasništvu Izdavaoca a ne nalaze se u Bilansu stanja IzdavaocaVaraždin0063--
Lj.Marinkovića 7-U vlasništvu Izdavaoca a ne nalaze se u Bilansu stanja IzdavaocaZadar00102--
Save Kovačevića 123Podgorica0127103--
Jevrejska 37Banja Luka--122--

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Rusija. Moskva -zakup poslovnog prostora-1

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Jevrejska 32Gradsko građevinsko sa pravom korišćenja0,24

12. Realni tereti na imovini

• Pre prodaje prostora Društvu, upisano je založno pravo na 3/10 dela poslovnog objekta u ulici Jevrejska br. 32 dana 5. oktobra 2000. godine u korist Savezne direkcije za robne rezerve na iznos od RSD 36.000 hiljada. • Pre prodaje prostora Društvu, upisano je založno pravo na 3/10 dela poslovnog objekta u ulici Jevrejska br. 32 dana 11. decembra 2000. godine u korist Servo Mihalj banke a.d. Zrenjanin na iznos od RSD 2.956 hiljada. • Hipoteka upisana u korist Srpske banke a.d. Beograd na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32, na iznos od EUR 1.000.000 po osnovu Ugovora o obezbeđenju potraživanja br. 512 od 23. jula 2014. godine. • Hipoteka upisana u korist VTB banke a.d. Beograd na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32 i objektu poslovnih usluga u ulici Mike Alasa, na iznos od EUR 750.000 po osnovu Ugovora o dugoročnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 28. aprila 2014. godine i Aneksa 1 ovog ugovora od 20. maja 2014. godine. • Hipoteka upisana u korist VTB banke a.d. Beograd na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32 i objektu poslovnih usluga u ulici Mike Alasa, na iznos od EUR 700.000 po osnovu Ugovora o dugoročnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 28. aprila 2014. godine, Aneksa 1 ovog ugovora od 20. maja 2014. godine i Aneksa 2 ovog ugovora od 28. novembra 2014. godine. • Hipoteka upisana u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32 i objektu poslovnih usluga u ulici Mike Alasa, na iznos od EUR 1.500.000 po osnovu Ugovora o višenamenskoj kreditnoj liniji od 02. februara 2017. godine. • Hipoteka upisana u korist VTB banke a.d. Beograd na poslovnom objektu u ulici Jevrejska br. 32 i objektu poslovnih usluga u ulici Mike Alasa, na iznos od EUR 350.000 po osnovu Ugovora o dugoročnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 28. aprila 2014. godine, Aneksa 1 ovog ugovora od 20. maja 2014. godine, Aneksa 2 ovog ugovora od 28. novembra 2014. godine i Aneksa 3 ovog ugovora od 7. juna 2016. godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija180.011
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične Akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje i dividendu
ISIN brojRSINFME71648
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije6.217,37
Datum isplate dividende30.06.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija: 1.119.195.000 / 180.011 = 6.217,37 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Direct Link d.o.o. Beograd. 100% učešće
Naziv ovlašćenog revizoraBDO d.o.o Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. SKRETANJE PAŽNJE: Skrećemo pažnju na Napomenu 7. uz finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da Društvo poseduje dokaze o vlasništvu nad objektima koji se nalaze u državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ. Nakon što je međudržavnim Sporazumom o pitanjima sukcesije i prilogom G ovog Sporazuma potvrđeno pravo vlasnika – građana i pravnih lica, na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji država sukcesora, rukovodstvo Društva preduzima mere za regulisanje svojih prava po tom osnovu nad nepokretnostima koje se nalaze u bivšim republikama SFRJ. Rukovodstvo Društva smatra da se ishod navedenog pitanja u ovom trenutku ne može pouzdano proceniti. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA: Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i tačnost godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu koji su bili predmet revizije. Naši postupci u tom pogledu su obavljeni u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 “Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije” i ograničeni su samo na ocenu usaglašenosti finansijskih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa revidiranim finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju Društva za 2017. godinu usklađene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa revidiranim finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru za prethodnu poslovnu godinu koja se završava 31.12.2017. uneti su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Izveštaj za statističke potrebe za period 01.01.2017.-31.12.2017. prihvaćen je i evidentiran u Agenciji za privredne registre od 28.02.2018. Redovni godišnji finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora biće usvojeni na sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara i biće predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi- Na XXV redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 04.04.2017. godine doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti u bruto iznosu od 9.811.080,00 dinara (odnosno 60,00 dinara bruto po jednoj akciji). - Počev od 30.06.2017. godine isplaćivana je dividenda u iznosu od 60,00 dinara bruto za 2016. godinu.
Podaci o korporativnom agentuBDD „PRUDENCE CAPITAL“ a.d. Beograd. Beograd. Milentija Popovića 5a. Novi Beograd www.prudencecapital.rs Tel:011/6149-340 . Fax:011/6149-337

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slavoljub Kačarević, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Predrag Vuković, finansijski direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slavoljub Kačarević, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD „PRUDENCE CAPITAL“ a.d.Beograd. Milentija Popovića 5a, Novi Beograd