print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.belex.rs/broker

Datum podnošenja Informatora berzi08.12.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora18.03.2019.SIMBOL: GFOM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaIndustrijska  70
Smederevska Palanka
Republika Srbija
Web adresawww.gosafom.com
Datum osnivanja01.03.1990.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 106682/2006
Matični broj07264348
PIB - poreski identifikacioni broj101401234
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-1160-88
VOJVODJANSKA BANKA AD355-0003200559441-83
ADDIKO BANKA AD165-0007007223115-77
Šifra delatnosti02822
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Ime i prezime direktoraSrdan Dimitrijević
Ime i prezime osobe za kontaktMarko Rajičić
Telefon026/4150-616
Faks/
e-mailsfo@gosafom.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.914.925
Stalna imovina1.577.842
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja47.922
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.497.793
- Nekretnine postrojenja i oprema1.497.793
- Investicione nekretnine0
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani32.127
- Učešća u kapitalu15.403
- Ostali dugoročni finansijski plasmani16.724
Obrtna imovina1.337.083
- Zalihe692.702
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina644.381
- Potraživanja262.531
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani11
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina369.447
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja12.392
- Odlozena poreska sredstva0
Poslovna imovina2.914.925
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva0

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.914.925
Kapital1.503.715
- Osnovni kapital1.423.998
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve18.372
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0
- Neraspoređen dobitak61.345
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.400.173
- Dugoročna rezervisanja0
- Dugoročne obaveze401.964
- Dugoročni krediti401.964
- Ostale dugoročne obaveze0
- Kratkoročne obaveze998.209
- Kratkoročne finansijske obaveze649.262
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja303.474
- Ostale kratkoročne obaveze45.353
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 120
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0
Odložene poreske obaveze11.037
Vanbilansna pasiva0

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.153.555
- Prihodi od prodaje2.491.939
- Prihodi do aktiviranja učinaka177.779
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka516.163
- Ostali poslovni prihodi0
POSLOVNI RASHODI2.092.264
- Nabavna vrednost prodate robe2.873
- Troškovi materijala752.792
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi629.561
- Troškovi amortizacije i rezervisanja84.455
- Ostali poslovni rashodi622.583
POSLOVNI DOBITAK61.291
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi59.985
Finansijski rashodi139.592
Ostali prihodi75.219
Ostali rashodi46.416
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.487
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.487
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda0
Odloženi poreski rashod perioda1.768
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK8.719
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.914.9253.530.4893.476.5723.757.9334.992.6514.234.687
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA1.577.8421.646.6621.614.2141.591.5661.626.4131.597.961
Nematerijalna imovina47.92244.38140.50540.58142.38741.587
Nekretnine , postrojenja i oprema1.497.7931.567.6341.539.7591.518.1581.549.2911.509.923
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani32.12734.64733.95032.82734.73546.451
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA1.337.0831.883.8271.862.3582.166.3673.366.2382.636.726
Zalihe692.7021.198.4521.048.1221.483.2381.965.1061.285.140
Potraživanja po osnovu prodaje131.935235.231404.949431.0491.049.0551.225.900
Potraživanja iz specifičnih poslova121.867109.75864.64655.70043.9790
Druga potraživanja8.72914.00219.1626.2663.0814.564
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani111111111111
Gotovinski ekvivalent i gotovina369.447280.156296.867178.143240.76097.533
Porez na dodatu vrednost12.39246.21728.60111.96064.04122.483
Aktivna vremenska razgraničenja00002051.095
VANBILANSNA AKTIVA000000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA2.914.9253.530.4893.476.5723.757.9334.992.6514.234.687
KAPITAL1.503.7151.507.2371.510.4351.473.8541.484.2571.476.294
Osnovni kapital1.442.3701.442.3701.442.3701.442.3701.442.3701.442.370
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve000000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerasporedjeni dobitak61.34564.86768.06531.48441.88733.924
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE401.964374.319225.768229.195232.486107.897
Dugoročna rezervisanja000000
Dugoročne obaveze401.964374.319225.768229.195232.486107.897
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE11.03716.85128.95137.83746.34953.114
KRATKOROČNE OBAVEZE998.2091.632.0821.711.4182.017.0473.229.5592.597.382
Kratkoročne finansijske obaveze649.262928.4901.074.9281.121.2461.016.521830.252
Primljeni avansi, depoziti i kaucije50.940338.654173.462303.7851.189.436607.184
Obaveze iz poslovanja252.534322.920414.318541.716971.4981.103.897
Ostale kratkoročne obaveze45.35341.86148.67249.92252.10456.045
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1201573837804
Pasivna vremenska razgraničenja000000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA000000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI2.491.9392.343.4672.547.3962.326.0813.298.3736.152.169
Prihodi od prodaje roba000000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga2.491.9392.343.4672.547.3962.326.0813.298.3736.152.169
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000000
Drugi poslovni prihodi000000
POSLOVNI RASHODI2.430.6482.280.2672.477.0492.253.5993.269.0076.043.014
Nabavna vrednsot prodate robe2.8731084024788071.715
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe177.779104.0150000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0380.7830317.18562.7220
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga516.163064.33300559.384
Troškovi materijala688.3251.122.2631.001.4901.417.6251.637.0364.053.051
Troškovi goriva i energije64.467104.58071.19374.32883.50183.484
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi629.561592.220591.839619.224641.402698.362
Troškovi proizvodnih usluga595.147853.806663.639354.800840.509502.407
Troškovi amortizacije84.45558.53252.33173.05776.25377.544
Troškovi dugoročnih rezervisanja000000
Nematerijalni troškovi27.43633.55631.82231.27252.22167.067
POSLOVNI DOBITAK61.29163.20070.34772.48229.366109.155
POSLOVNI GUBITAK000000
FINANSIJSKI PRIHODI59.98568.89740.63718.73771.55224.846
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000227.050
Prihodi od kamata8.4577.8123.5392.1692.5402.543
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule51.52861.08537.09816.56868.99015.253
FINANSIJSKI RASHODI139.592147.18794.26671.35490.10844.325
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00557003
Rashodi kamata48.28559.04454.27341.61838.66331.065
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule91.30788.14339.43629.73651.44513.257
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA79.60778.29053.62952.61718.55619.479
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000000
OSTALI PRIHODI75.21924.6734.71319.16050.80312.897
OSTALI RASHODI46.4162476.13314.09611.70436.276
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.4879.33615.29824.92949.90966.297
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.4879.33615.29824.92949.90966.297
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda000000
Odloženi poreski rashodi perioda1.7685.81412.1008.8868.5126.765
Odloženi poreski prihodi perioda000000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000030.99425.609
NETO DOBITAK8.7193.5223.19816.04310.40333.923
NETO GUBITAK000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
AdjustažaSmederevska PalankaProizvodni prostor3.995-
MostovnoSmederevska PalankaProizvodni prostor8.218-
Hala teške mašinske obradeSmederevska PalankaProizvodni prostor3.962-
Nova hala opremeSmederevska PalankaProizvodni prostor5.138-
Radionica prip. radovaSmederevska PalankaProizvodni prostor3.436-
Farbara i peskaraSmederevska PalankaProizvodni prostor382-
Produžetak hale za energetsku opremuSmederevska PalankaProizvodni prostor1.713-
Radionica bravarskih radovaSmederevska PalankaProizvodni prostor308-
Hala reduktora i anexSmederevska PalankaProizvodni prostor3.640-
Hala termičke obradeSmederevska PalankaProizvodni prostor1.170-
Poslovna zgradaBeogradKancelarijski prostor482,73-
Poslovne prostorijeBeogradKancelarijski prostor289,83-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Smederevska PalankaOstalo građevinsko zemljište u svojini8,96
Smederevska PalankaLivada 1.klase0,28

12. Realni tereti na imovini

Preduzeće ima sledeće hipoteke: Na osnovu zalozne izjave OPU 432-2015 overene od strane javnog beleznika Gorana Andrica Beograd,Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 117 upisuje se vansudska izvrsna hipoteka II reda u cilju obezbedjivanja potrazivanja Banca Intesa a.d Beograd,Novi Beograd kojim je poverilac odobrio duzniku GOSA FOM a.d Industrijska 70,Smed.Palanka,kreditnu liniju br 00-501-0031408.5 u okviru koje ce se odobravati dinarske I devizne garancije do maksimalnog iznosa 5.388.000.00 Eur-a I to iskljucivo dve garancije u korist Ogranaka CHINA MACHINERY ENGINERING CORPORATION BEOGRAD. Na osnovu založne izjave Ov I br.2839/2012 od 8.3.2012,overene kod Osnovnog suda u Smederevu,sudska jedinica Smedervska Palanka i dugoročnog kredita br.53-420-1305057.7 od 5.3.2012 upisuje se hipoteka u iznosu od 4.125.000,00 EUR-a,u dinarskoj protivvrednosti,u korist Banca Intesa a.d,Beograd.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.369.003
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSGFOME76235
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.078,37
Datum isplate dividende12.12.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period26,06
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala, ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluGOŠA STAN DOO SMEDEREVSKA PALANKA - UDEO 16.1%
Naziv ovlašćenog revizoraSRBO AUDIT, Ilije Stojadinovića 6/2, 11030 Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2018. godinu odobreni su od strane Nadzornog Odbora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. Na dan 31.12.2018. godine Preduzeće vodi 30 sudska spora i to uglavnom sa radnicima koji su tužili po raznim osnovama (naknada štete, poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu,čija vrednost sporova nije značajna).
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiSkupština akcionara je dana 22.06 2018. godine donela Odluku o raspodeli dividende za 2017. godinu (dan dividende 12.06.2018.god.), u visini od 41.887.000 ,00 dinara, što je po akciji u bruto iznosu 34,98 dinara. Isplata je izvršena 12.12.2018. godine. Nadzorni odbor je dana 07.11 2018. godine doneo Odluku o raspodeli medjudividende za 2018. godinu , u visini od 25.609.720,00 dinara, što je po akciji u bruto iznosu 18,71 dinar. Isplata je izvršena 12.12.2018. godine.
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvoTesla Capital a.d. Beograd, Cvijićeva 129 Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd Član Beogradske berze Telefon/fax: 011/3020-030, 3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Srdan Dimitrijević, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Marko Rajičić, finansijski direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Srdan Dimitrijević, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD BEOGRAD