print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.belex.rs/broker

Datum podnošenja Informatora berzi08.12.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.03.2018.SIMBOL: GFOM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaIndustrijska  70
Smederevska Palanka
Republika Srbija
Web adresawww.gosafom.com
Datum osnivanja01.03.1990.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 106682/2006
Matični broj07264348
PIB - poreski identifikacioni broj101401234
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-1160-88
Komercijalna banka a.d. Beograd205-70446-16
AIK banka a.d. Niš105-52361-86
Šifra delatnosti02822
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Ime i prezime direktoraSrdan Dimitrijević
Ime i prezime osobe za kontaktMarko Rajičić
Telefon026/4150-616
Faks/
e-mailsfo@gosafom.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.914.925
Stalna imovina1.577.842
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja47.922
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.497.793
- Nekretnine postrojenja i oprema1.497.793
- Investicione nekretnine0
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani32.127
- Učešća u kapitalu15.403
- Ostali dugoročni finansijski plasmani16.724
Obrtna imovina1.337.083
- Zalihe692.702
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina644.381
- Potraživanja262.531
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani11
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina369.447
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja12.392
- Odlozena poreska sredstva0
Poslovna imovina2.914.925
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva0

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.914.925
Kapital1.503.715
- Osnovni kapital1.423.998
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve18.372
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0
- Neraspoređen dobitak61.345
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.400.173
- Dugoročna rezervisanja0
- Dugoročne obaveze401.964
- Dugoročni krediti401.964
- Ostale dugoročne obaveze0
- Kratkoročne obaveze998.209
- Kratkoročne finansijske obaveze649.262
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja303.474
- Ostale kratkoročne obaveze45.353
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 120
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0
Odložene poreske obaveze11.037
Vanbilansna pasiva0

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.153.555
- Prihodi od prodaje2.491.939
- Prihodi do aktiviranja učinaka177.779
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka516.163
- Ostali poslovni prihodi0
POSLOVNI RASHODI2.092.264
- Nabavna vrednost prodate robe2.873
- Troškovi materijala752.792
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi629.561
- Troškovi amortizacije i rezervisanja84.455
- Ostali poslovni rashodi622.583
POSLOVNI DOBITAK61.291
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi59.985
Finansijski rashodi139.592
Ostali prihodi75.219
Ostali rashodi46.416
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.487
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.487
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda0
Odloženi poreski rashod perioda1.768
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK8.719
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.914.9253.530.4893.476.5723.757.9334.992.651
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA1.577.8421.646.6621.614.2141.591.5661.626.413
Nematerijalna imovina47.92244.38140.50540.58142.387
Nekretnine , postrojenja i oprema1.497.7931.567.6341.539.7591.518.1581.549.291
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani32.12734.64733.95032.82734.735
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA1.337.0831.883.8271.862.3582.166.3673.366.238
Zalihe692.7021.198.4521.048.1221.483.2381.965.106
Potraživanja po osnovu prodaje131.935235.231404.949431.0491.049.055
Potraživanja iz specifičnih poslova121.867109.75864.64655.70043.979
Druga potraživanja8.72914.00219.1626.2663.081
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani1111111111
Gotovinski ekvivalent i gotovina369.447280.156296.867178.143240.760
Porez na dodatu vrednost12.39246.21728.60111.96064.041
Aktivna vremenska razgraničenja0000205
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA2.914.9253.530.4893.476.5723.757.9334.992.651
KAPITAL1.503.7151.507.2371.510.4351.473.8541.484.257
Osnovni kapital1.442.3701.442.3701.442.3701.442.3701.442.370
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak61.34564.86768.06531.48441.887
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE401.964374.319225.768229.195232.486
Dugoročna rezervisanja00000
Dugoročne obaveze401.964374.319225.768229.195232.486
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE11.03716.85128.95137.83746.349
KRATKOROČNE OBAVEZE998.2091.632.0821.711.4182.017.0473.229.559
Kratkoročne finansijske obaveze649.262928.4901.074.9281.121.2461.016.521
Primljeni avansi, depoziti i kaucije50.940338.654173.462303.7851.189.436
Obaveze iz poslovanja252.534322.920414.318541.716971.498
Ostale kratkoročne obaveze45.35341.86148.67249.92252.104
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost00000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine120157383780
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI2.491.9392.343.4672.547.3962.326.0813.298.373
Prihodi od prodaje roba00000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga2.491.9392.343.4672.547.3962.326.0813.298.373
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi00000
POSLOVNI RASHODI2.430.6482.280.2672.477.0492.253.5993.269.007
Nabavna vrednsot prodate robe2.873108402478807
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe177.779104.015000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0380.7830317.18562.722
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga516.163064.33300
Troškovi materijala688.3251.122.2631.001.4901.417.6251.637.036
Troškovi goriva i energije64.467104.58071.19374.32883.501
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi629.561592.220591.839619.224641.402
Troškovi proizvodnih usluga595.147853.806663.639354.800840.509
Troškovi amortizacije84.45558.53252.33173.05776.253
Troškovi dugoročnih rezervisanja00000
Nematerijalni troškovi27.43633.55631.82231.27252.221
POSLOVNI DOBITAK61.29163.20070.34772.48229.366
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI59.98568.89740.63718.73771.552
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000022
Prihodi od kamata8.4577.8123.5392.1692.540
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule51.52861.08537.09816.56868.990
FINANSIJSKI RASHODI139.592147.18794.26671.35490.108
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0055700
Rashodi kamata48.28559.04454.27341.61838.663
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule91.30788.14339.43629.73651.445
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA79.60778.29053.62952.61718.556
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
OSTALI PRIHODI75.21924.6734.71319.16050.803
OSTALI RASHODI46.4162476.13314.09611.704
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.4879.33615.29824.92949.909
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.4879.33615.29824.92949.909
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda00000
Odloženi poreski rashodi perioda1.7685.81412.1008.8868.512
Odloženi poreski prihodi perioda00000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000030.994
NETO DOBITAK8.7193.5223.19816.04310.403
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
AdjustažaSmederevska PalankaProizvodni prostor3.995-
MostovnoSmederevska PalankaProizvodni prostor8.218-
Hala teške mašinske obradeSmederevska PalankaProizvodni prostor3.962-
Nova hala opremeSmederevska PalankaProizvodni prostor5.138-
Radionica prip. radovaSmederevska PalankaProizvodni prostor3.436-
Farbara i peskaraSmederevska PalankaProizvodni prostor382-
Produžetak hale za energetsku opremuSmederevska PalankaProizvodni prostor1.713-
Radionica bravarskih radovaSmederevska PalankaProizvodni prostor308-
Hala reduktora i anexSmederevska PalankaProizvodni prostor3.640-
Hala termičke obradeSmederevska PalankaProizvodni prostor1.170-
Poslovna zgradaBeogradKancelarijski prostor482,73-
Poslovne prostorijeBeogradKancelarijski prostor289,83-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Smederevska PalankaOstalo građevinsko zemljište u svojini8,96
Smederevska PalankaLivada 1.klase0,28

12. Realni tereti na imovini

Preduzeće ima sledeće hipoteke: Na osnovu zalozne izjave OPU 432-2015 overene od strane javnog beleznika Gorana Andrica Beograd,Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 117 upisuje se vansudska izvrsna hipoteka II reda u cilju obezbedjivanja potrazivanja Banca Intesa a.d Beograd,Novi Beograd kojim je poverilac odobrio duzniku GOSA FOM a.d Industrijska 70,Smed.Palanka,kreditnu liniju br 00-501-0031408.5 u okviru koje ce se odobravati dinarske I devizne garancije do maksimalnog iznosa 5.388.000.00 Eur-a I to iskljucivo dve garancije u korist Ogranaka CHINA MACHINERY ENGINERING CORPORATION BEOGRAD. Na osnovu založne izjave Ov I br.2839/2012 od 8.3.2012,overene kod Osnovnog suda u Smederevu,sudska jedinica Smedervska Palanka i dugoročnog kredita br.53-420-1305057.7 od 5.3.2012 upisuje se hipoteka u iznosu od 4.125.000,00 EUR-a,u dinarskoj protivvrednosti,u korist Banca Intesa a.d,Beograd.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.369.003
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSGFOME76235
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.084,19
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala, ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluGOŠA STAN DOO SMEDEREVSKA PALANKA - UDEO 16.1%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su od strane Nadzornog Odbora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. Na dan 31.12.2017. godine Preduzeće vodi 23 sudska spora i to uglavnom sa radnicima koji su tužili po raznim osnovama (naknada štete, poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu,čija vrednost sporova nije značajna). Skupština akcionara je dana 27. juna 2013. godine donela Odluku o raspodeli dividende za 2012. godinu (dan dividende 17.06.2013.god.), u visini od 52.626.000,00 dinara, što je po akciji u bruto iznosu 38,44 dinara. Isplata je izvršena 29.02.2016. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvoTesla Capital a.d. Beograd, Cvijićeva 129 Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd Član Beogradske berze Telefon/fax: 011/3020-030, 3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Srdan Dimitrijević, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Marko Rajičić, finansijski direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Srdan Dimitrijević, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD BEOGRAD