print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.12.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora09.05.2019.SIMBOL: DNOS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKompanija "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaMakedonska  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.dunav.rs
Datum osnivanja30.06.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 1992 - Agencija za privredne registre
Matični broj07046898
PIB - poreski identifikacioni broj100001958
Tekući računi i banke kod kojih se vode
mts banka a.d. Beograd360-0088042601011-41
Komercijalna banka a.d Beograd205-9413-76
Šifra delatnosti06512
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaNeživotno osiguranje
Ime i prezime direktoramr Mirko Petrović
Ime i prezime osobe za kontaktMila Pavlović
Telefon011/3224-001
Faks011/2633-753
e-mailmila.pavlovic@dunav.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA28.673.00925.315.077
STALNA IMOVINA – ULAGANJA14.224.92414.164.223
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL00
NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA )733.649579.481
GUDVIL (GOODWILL)00
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA10.417.90310.180.530
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti7.036.3076.776.880
Biološka sredstva00
Investicione nekretnine3.381.5963.403.650
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI3.073.3723.404.212
Učešća u kapitalu2.615.0622.044.557
Zavisnih pravnih lica2.311.0431.721.074
Ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica00
Ostalih pravnih lica304.019323.483
Ostali dugoročni finansijski plasmani458.3101.359.655
U povezana pravna lica - matična i zavisna148.9710
U ostala povezana pravna lica00
Ostali dugoročni finansijski plasmani309.3391.359.655
OBRTNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA14.448.08511.150.854
ZALIHE30.78534.916
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA00
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA14.417.30011.115.938
Potraživanja3.060.4252.414.160
Potraživanja za više placen porez na dobitak89.38333.980
Kratkoročni finansijski plasmani4.758.0322.288.358
U povezana pravna lica – maticna i zavisna570.866292.658
U ostala povezana pravna lica00
Ostali kratkoročni finansijski plasmani4.187.1661.995.700
Gotovinski ekvivalenti i gotovina3.954.2154.266.083
Porez na dodatu vrednost00
Aktivna vremenska razgraničenja8.0314.278
Unapred placeni troškovi pribave osiguranja1.892.6061.777.991
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca 394.381161.601
Rezervisane stete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca 260.227169.487
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00
POSLOVNA IMOVINA28.673.00925.315.077
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA AKTIVA744.495425.531

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA28.673.00925.315.077
KAPITAL I REZERVE9.423.1505.667.741
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL5.953.2755.953.275
Akcijski kapital313.607313.607
Državni i društveni kapital5.508.2475.508.247
Ulozi društva za uzajamno osiguranje00
Udeli i ostali kapital131.421131.421
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL00
REZERVE420.257378.983
REVALORIZACIONE REZERVE3.195.6673.063.684
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU86.240101.973
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU00
NERASPOREĐENA DOBIT1.372.408127.276
Neraspoređena dobit ranijih godina1.372.408127.276
Neraspoređena dobit tekuće godine00
GUBITAK DO VISINE KAPITALA1.604.6973.957.450
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE00
REZERVISANJA I OBAVEZE19.249.85919.647.336
DUGOROČNA REZERVISANJA3.465.7154.411.465
Matematička rezerva životnih osiguranja2.319.2422.945.048
Rezervisanja za učešće u dobiti00
Rezervisanja za izravnanje rizika840.7181.030.282
Rezervisanja za bonuse i popuste00
Druga dugoročna rezervisanja305.755436.135
DUGOROČNE OBAVEZE00
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima00
Prema ostalim povezanim pravnim licima00
Ostale dugoročne obaveze00
KRATKOROČNE OBAVEZE2.901.8413.139.356
Kratkoročne finansijske obaveze57.5401.000.000
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima00
Prema ostalim povezanim pravnim licima00
Ostale kratkoročne finansijske obaveze57.5401.000.000
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa358.710211.318
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze2.467.1131.842.585
Obaveze za porez iz rezultata18.47885.453
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA12.255.05911.472.546
Prenosne premije5.746.1765.528.730
Životnih osiguranja1.3031.327
Neživotnih osiguranja5.702.3045.522.455
Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija42.5694.948
Rezervisane štete6.220.2135.815.830
Životnih osiguranja25.84124.015
Neživotnih osiguranja6.189.3495.790.343
Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija5.0231.472
Druga pasivna vremenska razgraničenja288.670127.986
Odložene poreske obaveze627.244623.969
Vanbilansna pasiva744.495425.531

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI16.262.99716.976.104
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja14.923.49615.976.167
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja1.096.5131.262.589
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja16.776.76716.265.778
Premija preneta u saosiguranje - pasivna410.365187.653
Premija preneta u reosiguranje1.649.4051.581.994
Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja890.0140
Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja0217.447
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija00
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija00
Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija00
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija00
Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija00
Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija00
Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike 00
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja187.743209.554
Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija 1.117.110617.944
Ostali poslovni prihodi34.648172.439
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI9.014.5449.165.617
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose1.883.5382.013.232
Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja612.973627.010
Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja00
Doprinos za preventivu314.499352.697
Vatrogasni doprinos17.0320
Doprinos Garantnom fondu281.939275.425
Rezervisanja za izravnanje rizika369.654479.167
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose287.441278.933
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa7.505.2107.763.402
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja191.580325.241
Likvidirane štete neživotnih osiguranja7.051.2916.962.158
Likvidirane štete – udeli u štetama saosiguranja12.41826.499
Likvidirane štete – udeli u štetama reosiguranja i retrocesija486.54915.627
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa709.854745.484
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta236.78156.159
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta709.701255.448
Rezervisane štete – povećanje1.200.3040
Rezervisane štete – smanjenje0313.644
Rezervisane štete životnih osiguranja17.7396.696
Rezervisane štete životnih osiguranja5.5228.522
Rezervisane štete neživotnih osiguranja2.561.6291.420.342
Rezervisane štete neživotnih osiguranja1.373.2731.732.430
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija4.7714.961
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija5.0404.691
Povećanje rezervisanih šteta – udela saosiguravaoca, reosiguravaoca i retrocesionara u štetama00
Smanjenje rezervisanih šteta – udela reosiguranja, odnosno retrocesionara u štetama00
Regres – prihodi po osnovu regresa960.288404.255
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto00
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto1.071.177529.440
Rashodi za bonuse i popuste373.897511.437
Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi83.060124.885
Ostali poslovni rashodi00
DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT7.248.4537.810.487
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT00
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA7.950.7448.106.143
Troškovi pribave5.442.0315.490.854
Provizije461.037487.614
Ostali troškovi pribave5.152.0954.888.625
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje171.1010
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje0114.615
Troškovi uprave2.655.8612.686.464
Amortizacija574.011531.349
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi569.184523.521
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi1.444.6841.402.973
Ostali troškovi uprave67.982228.621
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja144.824151.753
Provizije od reosiguranja i retrocesija291.972222.928
POSLOVNA DOBIT – NETO POSLOVNI REZULTAT00
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT702.291295.656
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI 704.370278.372
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI 210.826134.280
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI2.286.6753.182.467
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI3.405.1546.908.952
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.327.2263.878.049
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA00
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA67.2030
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA1.394.4293.878.049
POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak18.47885.453
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza06.052
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza 191.7900
NETO DOBITAK00
NETO GUBITAK1.604.6973.957.450
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA00
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA00
ZARADA PO AKCIJI00
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)00
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)00


5. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA25.226.35428.778.12031.774.23335.326.77539.138.22844.096.772
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL000000
STALNA IMOVINA13.835.26014.048.31412.024.03411.809.27811.551.87811.466.508
NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)318.591392.103140.89572.23296.39469.622
GUDVIL000000
SOFTVER I OSTALA PRAVA260.889158.53171.49931.05311.6197.717
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA10.180.5309.926.6259.672.4099.489.0299.442.7509.418.534
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti6.776.8806.630.1646.598.3266.478.6306.400.0176.361.817
Investicione nekretnine3.403.6503.296.4613.074.0833.010.3993.042.7333.056.717
BIOLOŠKA SREDSTVA000000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI3.075.2503.571.0552.139.2312.174.8341.944.0181.920.883
Učešća u kapitalu1.650.8791.903.1791.869.6642.035.5341.907.6441.884.601
a) zavisnih pravnih lica1.650.8791.215.6971.577.1481.805.9841.590.7491.567.697
b) pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima0687.4820000
v) ostalih pravnih lica00292.516229.550316.895316.904
Ostali dugoročni finansijski plasmani1.424.3711.667.876269.567139.30036.37436.282
Investicije koje se drže do dospeća1.359.9221.603.426269.567139.30036.37436.282
Dužničke hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom1.359.9221.603.426269.567139.30036.37436.282
Ostale hartije od vrednosti i investicije koje se drže do dospeća000000
Depoziti kod banaka000000
Ostali nepomenuti dugoročni finansijski plasmani64.44964.4500000
OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA00042.13057.09749.752
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA11.391.09414.729.80619.750.19923.517.49727.586.35032.630.264
ZALIHE34.91633.89339.89343.14849.87654.814
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA000000
POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA9.242.82011.871.32316.939.76920.265.61023.576.11627.863.012
Potraživanja2.414.1602.273.6682.237.7582.283.0592.677.5984.164.645
Potraživanja za premiju osiguranja, saosiguranja i reosiguranja1.931.0501.829.6821.732.6661.893.2722.217.9533.753.068
Potraživanja od reosiguravača i retrocesionara8.917125.930210.40335.99765.74679.664
Potraživanja za regrese97.64772.21395.855126.843109.562118.936
Ostala potraživanja376.546245.843198.834226.947284.337212.977
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak33.980105.64800175.97381.054
Finansijski plasmani2.528.5972.421.93013.685.13116.791.89919.341.28921.815.222
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju258.270377.207278.3217.381.04813.049.13817.654.054
a) Dužničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju0007.083.19012.723.51617.016.164
b) Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju258.270377.207278.321297.858325.622637.890
v) Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju000000
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha245.092191.00210.060.5096.547.4024.210.0802.035.084
Dužničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha110.58045.2859.866.5576.228.4633.856.4641.644.569
Vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha134.512145.717193.952318.939353.616390.515
Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni depoziti kod banaka1.232.770250.8321.520.0002.374.0001.739.2921.964.000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani792.4651.602.8891.826.301489.449342.779162.084
Gotovinski ekvivalenti i gotovina4.266.0837.070.0771.016.8801.190.6521.381.2561.802.091
POREZ NA DODATU VREDNOST000000
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA1.780.3821.905.8932.078.5842.403.4112.816.4153.231.867
Razgraničeni troškovi pribave osiguranja1.777.9911.875.7052.004.5702.362.7502.775.1223.198.093
Druga aktivna vremenska razgraničenja2.39130.18874.01440.66141.29333.774
TEHNIČKE REZERVE KOJE PADAJU NA TERET SAOSIGURAVAČA, REOSIGURAVAČA I RETROCESIONARA332.976918.697691.953805.3281.143.9431.480.571
Rezerve za prenosne premije koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara161.601128.520184.815331.671411.813932.345
Rezervisane štete koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara169.487787.977504.619471.342730.004546.165
Ostale tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara1.8882.2002.5192.3152.1262.061
VANBILANSNA AKTIVA425.531167.267113.777843.775413.353434.657

6. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA25.226.35428.778.12031.774.23335.326.77539.138.22844.096.772
KAPITAL5.474.8428.993.0079.449.59810.246.01510.670.02311.497.598
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL5.953.27510.753.2745.853.7755.853.7755.853.7755.853.775
Akcijski kapital313.6075.113.6062.754.8742.754.8742.754.8742.754.874
Državni i društveni kapital5.508.2475.508.2472.967.4802.967.4802.967.4802.967.480
Ulozi društva za uzajamno osiguranje000000
Ostali kapital131.421131.421131.421131.421131.421131.421
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL000000
REZERVE378.983378.9830000
Emisiona premija39.56339.5630000
Zakonske, statutarne i druge rezerve339.420339.4200000
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME3.063.6842.936.1633.164.3753.084.4033.007.5062.932.817
NEREALIZOVANI DOBICI101.973203.070203.070232.073455.987881.773
NEREALIZOVANI GUBICI00144.535172.106228.246273.357
NERASPOREĐENI DOBITAK127.276261.784372.9131.440.7281.770.3812.102.590
Neraspoređeni dobitak ranijih godina127.276261.7842.595542.962619.893529.072
Neraspoređeni dobitak tekuće godine00370.318897.7661.150.4881.573.518
GUBITAK DO VISINE KAPITALA4.150.3495.540.2670192.858189.3800
Gubitak iz ranijih godina192.8994.166.3240192.858189.3800
Gubitak tekuće godine3.957.4501.373.9430000
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE000000
UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE000000
REZERVISANJA I OBAVEZE19.751.51219.785.11322.324.63525.080.76028.468.20532.599.174
DUGOROČNA REZERVISANJA4.422.3854.863.7614.060.8984.552.9225.078.2325.510.424
Matematička rezerva2.945.0482.846.0593.283.8773.685.5894.086.7544.505.603
Rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku000000
Rezerve za izravnanje rizika1.030.2821.481.96660.55458.92768.63881.366
Rezerve za bonuse i popuste0039.53048.735209.082158.930
Druge tehničke rezerve osiguranja000000
Druga dugoročna rezervisanja447.055535.736676.937759.671713.758764.525
DUGOROČNE OBAVEZE067.27633.638016.2730
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima000000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima000000
v) ostale dugoročne obaveze067.27633.638016.2730
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE623.969633.755598.722332.120346.470372.068
KRATKOROČNE OBAVEZE3.232.6121.495.2451.860.5812.067.7482.318.5593.323.674
Kratkoročne finansijske obaveze1.000.00000016.27316.273
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima000000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima000000
v) ostale kratkoročne finansijske obaveze1.000.00000016.27316.273
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000000
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa211.31898.573228.173241.089169.974147.102
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze1.935.8411.396.6721.632.4081.634.6882.069.9053.023.427
Obaveze za porez iz rezultata85.45300191.97162.407136.872
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA5.656.7166.430.1777.932.8269.211.76610.439.10812.584.370
Rezerve za prenosne premije5.528.7306.370.9497.435.2898.448.5179.464.18511.576.923
a) životnih osiguranja i saosiguranja1.3271.4701.61919.82998.004197.857
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja5.527.4036.369.4797.433.6708.428.6889.366.18111.379.066
v) reosiguranja i retrocesija000000
2. Rezerve za neistekle rizike00157.884145.22681.57534.434
Druga pasivna vremenska razgraničenja127.98659.228339.653618.023893.348973.013
a) odloženi prihodi po osnovu regresnih potraživanja000000
b) ostala nepomenuta pasivna vremenska razgraničenja127.98659.228339.653618.023893.348973.013
REZERVISANE ŠTETE5.815.8306.294.8997.837.9708.916.20410.269.56310.808.638
a) životnih osiguranja i saosiguranja24.01528.29825.05427.46037.40447.576
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja5.790.3436.251.6277.807.2678.863.57410.212.11610.731.300
v) udeli u štetama reosiguranja i retrocesija1.47214.9745.64925.17020.04329.762
DRUGE TEHNIČKE REZERVE OSIGURANJA - DO GODINU DANA000000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA425.531167.267113.777843.775413.353434.657

7. Bilans uspeha (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI16.355.89315.595.75218.274.22120.227.93422.124.80423.893.771
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja15.976.16715.333.64917.897.14019.772.02321.617.96523.110.302
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja1.262.5891.354.5191.306.9311.355.3741.559.2732.211.386
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja16.265.77816.197.32420.154.40521.537.32123.367.26925.354.264
Premija preneta u saosiguranje - pasivna187.653424.725905.007824.6361.043.1231.029.281
Premija preneta u reosiguranje1.581.994951.2501.436.9641.295.4671.313.4371.360.471
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja0842.2191.222.2251.000.569952.0172.065.596
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja217.44700000
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija000000
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija000000
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija000000
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija000000
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija000000
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja207.285216.346254.527298.570334.187341.697
Ostali poslovni prihodi172.44145.757122.554157.341172.652441.772
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI9.038.4069.885.12210.790.37312.404.13613.799.39914.431.067
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose2.013.2321.980.1612.128.2322.088.0532.194.6691.736.786
Matematička rezerva životnih osiguranja - povećanje627.010362.353443.898521.276422.389429.392
Matematička rezerva neživotnih osiguranja - povećanje000000
Doprinos za preventivu352.697298.337375.161397.508433.435333.207
Doprinosi propisani posebnim zakonima0063753.91668.18960.576
Doprinos Garantnom fondu275.425435.687782.166551.145506.296271.790
Rezervisanja za izravnanje rizika479.167527.351009.71112.729
Rezervisanja za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju i investicionom riziku, rezervisanja za bonuse i popuste i povećanja drugih tehničkih rezervi0039.53033.216180.04729.373
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose278.933356.433486.840530.992574.602599.719
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa7.763.4028.504.3138.031.6098.748.7129.793.60310.689.378
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja325.2411.072.233587.413558.717723.6341.206.666
Likvidirane štete neživotnih osiguranja6.962.1586.938.0248.809.4497.822.2008.712.8119.291.778
Likvidirane štete - udeli u štetama saosiguranja26.49997.70938.27314.53431.72548.193
Likvidirane štete - udeli u štetama reosiguranja i retrocesija15.6277.0643.4294004.8742.075
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa745.484679.814646.459673.076749.603657.485
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta56.15983.304305.253207.296262.409306.811
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta255.448207.2271.748.161112.919166.635210.008
Rezervisane štete - povećanje001.826.4301.111.5121.094.694722.916
Rezervisane štete - smanjenje313.644139.4210000
Rezervisane štete životnih osiguranja - povećanje6.69610.5545.8569.21915.24318.452
Rezervisane štete životnih osiguranja - smanjenje8.5226.2729.0996.8135.3008.279
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - povećanje1.420.3422.301.9773.908.2173.362.0464.196.2904.702.283
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - smanjenje1.732.4302.459.1832.069.2192.272.4613.102.6533.988.047
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - povećanje4.96113.7875.56422.04817.64031.042
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - smanjenje4.69128414.8892.52726.52632.535
Povećanje rezervisanih šteta - udela saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u štetama000000
Smanjenje rezervisanih šteta - udela reosiguravača, odnosno retrocesionara u štetama000000
Prihodi po osnovu regresa i prodaje osiguranih oštećenih stvari406.581357.990345.348593.545459.696511.968
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto000000
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto529.440639.9401.427.812144.99740.73690.021
Rashodi za bonuse i popuste511.437537.999577.2621.194.4011.216.8651.883.976
Ostali poslovni rashodi000000
DOBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT7.317.4875.710.6307.483.8487.823.7988.325.4059.462.704
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT000000
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI - - - - - -
PRIHODI OD INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA658.692556.9441.346.0431.333.5161.187.3541.267.843
Prihodi od zavisnih i pridruženih pravnih lica i od zajedničkih poduhvata107.60365.94131.922263.417277.039248.382
Prihodi od ulaganja u nepokretnosti107.66296.118175.403193.09875.68081.948
Prihodi od zakupnina investicionih nekretnina105.61196.11893.24784.46375.55578.491
Prihodi od usklađivanja vrednosti investicionih nekretnina0081.592108.36500
Prihodi od prodaje nepokretnosti (dezinvestiranja)2.05105642701253.457
Prihodi od kamata119.38429.230169.795519.254800.160845.482
Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha59.57682.662403.116234.8689.3981.876
Dobici od prodaje hartija od vrednosti24.908983360.090193360.440
Pozitivne kursne razlike iz aktivnosti investiranja239.559282.010151.487114.35215.19114.129
Ostali prihodi po osnovu investicione aktivnosti0054.2308.5268.95315.586
RASHODI PO OSNOVU INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA268.06896.859627.552333.921198.10842.857
Rashodi iz odnosa sa zavisnim i pridruženim pravnim licima i iz zajedničkih poduhvata000000
Rashodi po osnovu ulaganja u nepokretnosti5.8820319.880186.62705
Rashodi po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina00319.880186.62700
Gubici pri prodaji nepokretnosti (dezinvestiranju)5.88200005
Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha4.2193.93836.57161.143103.43526.180
Gubici pri prodaji hartija od vrednosti30.0580128.024000
Negativne kursne razlike iz aktivnosti investiranja102.79192.921143.07786.15194.67316.672
Ostali rashodi po osnovu investicione aktivnosti125.11800000
DOBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI390.624460.085718.491999.595989.2461.224.986
GUBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI000000
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA8.106.1437.574.4247.267.0017.271.4577.933.5548.515.638
Troškovi pribave5.490.8545.110.1925.365.4505.541.0546.228.1096.781.891
Provizije487.614465.772545.991616.152699.899754.557
Ostali troškovi pribave4.888.6254.742.1344.948.3245.283.0825.940.5826.450.304
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje097.714128.865358.180412.372422.970
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje114.61500000
Troškovi uprave2.686.4642.413.5941.898.6361.817.6361.758.3131.810.882
Amortizacija531.349492.080472.922327.122249.184237.340
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi523.521463.492429.684440.064479.389529.831
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi1.402.9731.261.301851.395852.975855.073877.084
Ostali troškovi uprave228.621196.721144.635197.475174.667166.627
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja151.753132.231132.89834.56934.25731.877
Provizija od reosiguranja i retrocesija222.92881.593129.983121.80287.125109.012
POSLOVNI DOBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT00935.3381.551.9361.381.0972.172.052
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT398.0321.403.7090000
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI324.157477.829290.880182.561194.883495.375
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI31.48971.30378.07953.75174.51337.454
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI3.043.9721.025.194879.348558.7431.161.813737.395
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI6.822.1571.475.2241.526.8611.183.9281.590.2321.679.334
OSTALI PRIHODI51.903102.711114.38381.238217.42194.014
OSTALI RASHODI46.40337.495282.15770.73062.13448.998
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00332.8521.066.0691.228.3351.733.050
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA3.878.0491.381.9970000
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, POZITIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, NEGATIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA005.1195.2415.2549.442
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00327.7331.060.8281.223.0811.723.608
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA3.878.0491.381.9970000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Porez na dobitak85.45300191.97162.407136.872
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza6.0528.05442.58528.90900
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza000010.18613.218
NETO DOBITAK00370.318897.7661.150.4881.573.518
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku000000
NETO GUBITAK3.957.4501.373.9430000
Neto gubitak koji se pripisuje manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji se pripisuje većinskom vlasniku000000
ZARADA PO AKCIJI000000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)0000131179
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
GF Beogradsve lokacijeFunkcionalne zgrade17.035,63-
GF Mladenovacsve lokacijeFunkcionalne zgrade443,88-
GF Obrenovacsve lokacijeFunkcionalne zgrade717-
GF Lazarevacsve lokacijeFunkcionalne zgrade637,49-
GF Nišsve lokacijeFunkcionalne zgrade3.226,28-
GF Vranjesve lokacijeFunkcionalne zgrade1.077,73-
GF Leskovacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.060,74-
GF Zaječarsve lokacijeFunkcionalne zgrade2.697,65-
GF Pirotsve lokacijeFunkcionalne zgrade8160
GF Pančevosve lokacijeFunkcionalne zgrade2.184,28-
GF Novi Sadsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.608,94-
GF Somborsve lokacijeFunkcionalne zgrade2.453,24-
GF Sremsve lokacijeFunkcionalne zgrade715,47-
GF Zrenjaninsve lokacijeFunkcionalne zgrade627-
GF Požarevacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.423,92-
GF Kraljevosve lokacijeFunkcionalne zgrade1.694,91-
GF Kragujevacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.875,01-
GF Smederevosve lokacijeFunkcionalne zgrade2.639,58-
GF Jagodinasve lokacijeFunkcionalne zgrade1.633,8-
GF Čačaksve lokacijeFunkcionalne zgrade1.693,62-
GF Kruševacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.748,47-
GF Šabacsve lokacijeFunkcionalne zgrade2.279,57-
GF Užicesve lokacijeFunkcionalne zgrade2.046,57-
GF Valjevosve lokacijeFunkcionalne zgrade1.893,55-
GF Beogradsve lokacijeInvesticione zgrade2.680,05-
GF Šabacsve lokacijeInvesticione zgrade488,62-
GF Kruševacsve lokacijeInvesticione zgrade2.710,43-
GF Valjevosve lokacijeInvesticione zgrade244-
GF Užicesve lokacijeInvesticione zgrade4.222,2-
GF Čačaksve lokacijeInvesticione zgrade42-
GF Jagodinasve lokacijeInvesticione zgrade1.066,63-
GF Smederevosve lokacijeInvesticione zgrade1.166,97-
GF Kragujevacsve lokacijeInvesticione zgrade340,5-
GF Kraljevosve lokacijeInvesticione zgrade1.889,36-
GF Požarevacsve lokacijeInvesticione zgrade527-
GF Zrenjaninsve lokacijeInvesticione zgrade499,29-
GF Sremsve lokacijeInvesticione zgrade209-
GF Somborsve lokacijeInvesticione zgrade829-
GF Novi Sadsve lokacijeInvesticione zgrade274-
GF Pančevosve lokacijeInvesticione zgrade618,3-
GF Pirotsve lokacijeInvesticione zgrade1.258,2-
GF Zaječarsve lokacijeInvesticione zgrade2.991,52-
GF Leskovacsve lokacijeInvesticione zgrade572-
GF Vranjesve lokacijeInvesticione zgrade1.220,1-
GF Nišsve lokacijeInvesticione zgrade2.615,23-
GF Obrenovacsve lokacijeInvesticione zgrade315,25-
GF Mladenovacsve lokacijeInvesticione zgrade58,83-
GF Novi Pazarsve lokacijeFunkcionalne zgrade727-
GF Novi Pazarsve lokacijeInvesticione zgrade177-
Izvan Srbijesve lokacijeInvesticione zgrade930-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
GF Zaječar - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,64
GF Niš - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište3,94
GF Užice - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište1,09
GF Smederevo - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,4
GF Jagodina - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,43
GF Kruševac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište1,4
GF Vranje - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,3
GF Sombor - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,27
GF Obrenovac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemjište0,09
GF Šabac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,24
GF Leskovac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,5
GF Pirot - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište1,4
GF Pančevo - ukupno sve lokacijeinvesticiono zemljište0,32
GF Zrenjanin - ukupno sve zemljišteInvesticiono zemljište0,14
GF Kraljevo - ukupno sve zemljišteInvesticiono zemljište0,74
GF Valjevo - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,11
GF Niš - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,07
GF Sombor - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,1
GF Požarevac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,12
GF Kragujevac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,05
GF Smederevo - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,11
GF Jagodina - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,07
GF Kruševac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,08
GF Šabac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,04
GF Obrenovac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,08
GF Novi Pazar- ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,92
GF Požarevac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište2,04
Izvan Srbije - sve lokacijeInvesticiono zemljište0,06

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija4.226.121
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, deo dobiti, deo stečajne mase, likvidacione mase
ISIN brojRSDNOSE74915
Nominalna vrednost hartije651,87
Obračunska vrednost akcije1.309,15
Datum isplate dividende06.07.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period109,09
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je na bazi podataka iz bilansa stanja na dan 31.12.2018. godine i predstavlja srazmerni deo kapitala (48,142%), koji pripada akcijskom kapitalu, podeljen sa brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDunav Re a.d.o. Beograd (88,41%) Dunav Turist d.o.o. Beograd (66,82%) Dunav auto d.o.o. Beograd (100%) Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd (100%) Dunav Stockbroker a.d. Beograd (100%) Dunav osiguranje a.d. Banja Luka (8,4%) mts banka a.d. Beograd (11,14%)
Naziv ovlašćenog revizoraDeloitte d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i propisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje društava za osiguranje. Skretanje pažnje Skrećemo pažnju na sledeća pitanja: a) Kao što je obelodanjeno u napomeni 2.1 uz pojedinačne finansijske izveštaje, Društvo je matično pravno lice grupe koju pored Društva čine i entiteti navedeni u napomeni 1 uz pojedinačne finansijske izveštaje (zajedno“Grupa“), čiji konsolidovani finansijski izveštaji u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije još uvek nisu objavljeni. U napomeni 2.1 uz pojedinačne finansijske izveštaje je objašnjeno kada će biti objavljeni konsolidovani finansijski izveštaji, kao i računovodstveni metod i ostala obelodanjivanja u vezi sa navedenim. b) Kao što je obelodanjeno u napomeni 24 uz pojedinačne finansijske izveštaje, troškovi sprovođenja osiguranja od autoodgovornosti tokom 2018. godine su prevazilazili režijski dodatak za 2,815,878 hiljada dinara, što nije u skladu sa članom 45. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka Ustavnog suda), koji propisuje da navedeni troškovi na mogu biti veći od režijskog dodatka. Kao što je detaljnije obelodanjeno u napomeni 24 uz pojedinačne finansijske izveštaje, krajem 2018. godine došlo je do izmenjenih tržišnih okolnosti na polju troškova pribave osiguranja od autoodgovornosti, kao i primene značajnih mera i aktivnosti od strane Društva s ciljem snižavanja troškova sprovođenja osiguranja od autoodgovornosti i njihovo svođenje u okvire ostvarenog režijskog dodatka. Rukovodstvo Društva planira značajne pozitivne efekte svojih aktivnosti i mera u narednim periodima što bi dovelo troškove pribave osiguranja od autoodgovornosti u propisane okvire. Naše mišljenje nije kvalifikovano po napred navedenim pitanjima. Beograd 22. mart 2019. godine Zoran Nešić Ovlašćeni revizor
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci za 2018. godinu iz finansijskih izveštaja koji su usvojeni na sednici Skupštine akcionara odražanoj 25.04.2019. godine. Društveni kapital nije iskazan u akcijama (nenominovan kapital)- 51,86%.
Podaci o osnovnom prospektuProspekt za uključenja akcija II RS emisije na Open Market je odobren od strane Komisije za HoV Rešenjem br. 4/0-56-3942/6-14 od 3.2.2015. godine. Prospekt je objavljen na internet sajtu izdavaoca: www.dunav.rs
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo "Dunav Stockbroker" a.d. Kolarčeva 7. Beograd Tel: 3223-764 Fax: 3223-763 e-mail: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
mr Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zoran Subotić. član Izvršnog odbora____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
mr Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd