print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi15.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2019.SIMBOL: COKA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA AD ČOKA
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaProleterska  6
Čoka
Republika Srbija
Web adresawww.dic-coka.co.rs
Datum osnivanja22.06.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21880/2005
Matični broj08018448
PIB - poreski identifikacioni broj101418012
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Addiko Bank AD Beograd165-1757-12
Vojvođanska banka AD Novi Sad355-1004105-51
Banka Intesa AD Beograd160-348834-10
Societe Generale banka Srbija AD Beograd275-0010225130157-54
OTP banka Srbija AD Novi Sad325-9500700036760-10
Unicredit Bank Srbija AD Beograd170-30022639000-33
Šifra delatnosti01200
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja duvanskih proizvoda
Ime i prezime direktoraPredrag Stojanović, direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPredrag Stojanović, direktor
Telefon0230/71-160, 71-122
Faks0230/71-160
e-mailduvanskacoka@yahoo.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeIzdavalac nije deo grupacije.
Naziv korporativnog agentaVojvođanska banka AD Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA452.442560.953550.677448.934
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA110.36994.94295.12091.907
Nematerijalna imovina5775708321.136
Nekretnine , postrojenja i oprema106.06492.50491.25090.734
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani37373737
Dugoročna potraživanja3.6911.8313.0010
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA4.1535.4835.2945.048
OBRTNA IMOVINA337.920460.528450.263351.979
Zalihe226.396312.077165.074261.302
Potraživanja po osnovu prodaje94.057127.598155.58316.054
Potraživanja iz specifičnih poslova4.0582.2367.9412.886
Druga potraživanja1.407888236359
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani0000
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.7901.798109.81860.310
Porez na dodatu vrednost7.73113.4988.8118.279
Aktivna vremenska razgraničenja2.4812.4332.8002.789
VANBILANSNA AKTIVA53.258018.8667.077

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA452.442560.953550.677448.934
KAPITAL275.860288.836354.832384.674
Osnovni kapital180.316180.316180.316180.316
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve753753753753
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.0782.3292.7533.264
Nerasporedjeni dobitak95.869110.096176.516206.869
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE21.2769.0335.0706.054
Dugoročna rezervisanja3.1794.2595.0706.054
Dugoročne obaveze18.0974.77400
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE155.306263.084190.77558.206
Kratkoročne finansijske obaveze78.003107.49221.2090
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.1433.3702.0462.046
Obaveze iz poslovanja22.88937.771160.49142.981
Ostale kratkoročne obaveze47.912107.2479171.548
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0400
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.8262.5914.1357.546
Pasivna vremenska razgraničenja2.5334.6091.9774.085
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA53.258018.8667.077

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI481.751628.428810.046985.046
Prihodi od prodaje roba51.05084.40060.75046.610
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga424.359537.710745.587936.410
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi6.3426.3183.7092.026
POSLOVNI RASHODI449.561610.583710.551932.272
Nabavna vrednsot prodate robe48.08779.82153.14743.746
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga8.485141.49500
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00181.26415.783
Troškovi materijala283.779536.393330.880699.537
Troškovi goriva i energije15.95715.73315.76227.730
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi60.49870.90376.654102.127
Troškovi proizvodnih usluga9.9879.23311.7608.051
Troškovi amortizacije14.86314.20913.93810.747
Troškovi dugoročnih rezervisanja335000
Nematerijalni troškovi24.54025.78627.14624.551
POSLOVNI DOBITAK32.19017.84599.49552.774
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI3.4142.5815.8301.107
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1000
Prihodi od kamata7034461.31511
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.7102.1354.5151.096
FINANSIJSKI RASHODI7.0436.66518.8331.359
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata4.4123.9971.11352
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule2.6312.66817.7201.307
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.6294.08413.003252
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA8.39212.3148.25714.015
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA13.56211.00716.80910.245
OSTALI PRIHODI15.01912.68314.34713.845
OSTALI RASHODI3.4213.6458461.649
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA34.98924.10691.44168.488
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA34.98924.10691.44168.488
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda1.6811.2824.94211.556
Odloženi poreski rashodi perioda00190246
Odloženi poreski prihodi perioda1271.33000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK33.43524.15486.30956.686
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji1121
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
DI ČokaČoka, Proleterska 63.6007.65036022046

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija39.630
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u raspodeli dobiti i pravo na učešće u delu likvidacione, odnosno stečajne mase posle isplate poverilaca i druga prava u skladu sa zakonom
ISIN brojRSDICOE58755
Nominalna vrednost hartije4.550
Obračunska vrednost akcije9.706,64
Datum isplate dividende19.11.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period382,5
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost dobijena je tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije emitovao hartije u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje.
Način pokrića gubitkaIzdavalac akcija nije poslovao sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraDFK "Konsultant- revizija" d.o.o.Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. NAPOMENA I Finansijski izveštaji za 2018. godinu dostavljeni su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe dana 28.02.2019.godine. Revizija finansijskih izveštaja nije završena. Izveštaj ovlašćenog revizora uz odluke će biti objavljen u zakonski propisanom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuVojvođanska banka AD Novi Sad, Funkcija Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Bul. Mihajla Pupina br. 111, Novi Beograd, tel: 011/2251-380, fax: 011/2228-541; eMail: broker@voban.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Predrag Stojanović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Predrag Stojanović, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Predrag Stojanović, direktor
Potpis korporativnog agenta
Vojvođanska banka AD Novi Sad