print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi15.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.03.2018.SIMBOL: COKA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA AD ČOKA
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaProleterska  6
Čoka
Republika Srbija
Web adresawww.dic-coka.co.rs
Datum osnivanja22.06.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21880/2005
Matični broj08018448
PIB - poreski identifikacioni broj101418012
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Addiko Bank AD Beograd165-1757-12
Vojvođanska banka AD Novi Sad355-1004105-51
Banka Intesa AD Beograd160-348834-10
Vojvođanska banka AD Novi Sad355-1054444-63
Societe Generale banka Srbija AD Beograd160-348834-10
OTP banka Srbija AD Novi Sad325-9500700036760-10
Unicredit Bank Srbija AD Beograd170-30022639000-33
Šifra delatnosti01200
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja duvanskih proizvoda
Ime i prezime direktoraPredrag Stojanović, direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPredrag Stojanović, direktor
Telefon0230/71-160, 71-122
Faks0230/71-160
e-mailduvanskacoka@yahoo.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeIzdavalac nije deo grupacije.
Naziv korporativnog agentaVojvođanska banka AD Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA452.442560.953550.677
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA110.36994.94295.120
Nematerijalna imovina577570832
Nekretnine , postrojenja i oprema106.06492.50491.250
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani373737
Dugoročna potraživanja3.6911.8313.001
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA4.1535.4835.294
OBRTNA IMOVINA337.920460.528450.263
Zalihe226.396312.077165.074
Potraživanja po osnovu prodaje94.057127.598155.583
Potraživanja iz specifičnih poslova4.0582.2367.941
Druga potraživanja1.407888236
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.7901.798109.818
Porez na dodatu vrednost7.73113.4988.811
Aktivna vremenska razgraničenja2.4812.4332.800
VANBILANSNA AKTIVA53.258018.866

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA452.442560.953550.677
KAPITAL275.860288.836354.832
Osnovni kapital180.316180.316180.316
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve753753753
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.0782.3292.753
Nerasporedjeni dobitak95.869110.096176.516
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE21.2769.0335.070
Dugoročna rezervisanja3.1794.2595.070
Dugoročne obaveze18.0974.7740
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE155.306263.084190.775
Kratkoročne finansijske obaveze78.003107.49221.209
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.1433.3702.046
Obaveze iz poslovanja22.88937.771160.491
Ostale kratkoročne obaveze47.912107.247917
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost040
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.8262.5914.135
Pasivna vremenska razgraničenja2.5334.6091.977
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA53.258018.866

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI481.751628.428810.046
Prihodi od prodaje roba51.05084.40060.750
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga424.359537.710745.587
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi6.3426.3183.709
POSLOVNI RASHODI449.561610.583710.551
Nabavna vrednsot prodate robe48.08779.82153.147
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga8.485141.4950
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00181.264
Troškovi materijala283.779536.393330.880
Troškovi goriva i energije15.95715.73315.762
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi60.49870.90376.654
Troškovi proizvodnih usluga9.9879.23311.760
Troškovi amortizacije14.86314.20913.938
Troškovi dugoročnih rezervisanja33500
Nematerijalni troškovi24.54025.78627.146
POSLOVNI DOBITAK32.19017.84599.495
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI3.4142.5815.830
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi100
Prihodi od kamata7034461.315
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.7102.1354.515
FINANSIJSKI RASHODI7.0436.66518.833
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata4.4123.9971.113
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule2.6312.66817.720
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.6294.08413.003
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA8.39212.3148.257
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA13.56211.00716.809
OSTALI PRIHODI15.01912.68314.347
OSTALI RASHODI3.4213.645846
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA34.98924.10691.441
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA34.98924.10691.441
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda1.6811.2824.942
Odloženi poreski rashodi perioda00190
Odloženi poreski prihodi perioda1271.3300
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK33.43524.15486.309
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji111
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
DI ČokaČoka, Proleterska 63.6007.65036022044

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

Kratkoročni kredit kod Banka Intesa AD u iznosu od 4.581.085,78 din sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija39.630
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u raspodeli dobiti i pravo na učešće u delu likvidacione, odnosno stečajne mase posle isplate poverilaca i druga prava u skladu sa zakonom
ISIN brojRSDICOE58755
Nominalna vrednost hartije4.550
Obračunska vrednost akcije8.953,62
Datum isplate dividende07.08.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period255
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost dobijena je tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije emitovao hartije u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje.
Način pokrića gubitkaIzdavalac akcija nije poslovao sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. NAPOMENA I Finansijski izveštaji za 2017. godinu dostavljeni su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe dana 26.02.2018. godine. Revizija finansijskih izveštaja nije završena. Izveštaj ovlašćenog revizora će biti objavljen u zakonski propisanom roku. NAPOMENA II Korekcija bilansa za 2016. godinu je rađena naknadno po nalogu revizora DFK Konsultant revizija Beograd.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuVojvođanska banka AD Novi Sad, Funkcija Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Bul. Mihajla Pupina br. 111, Novi Beograd, tel: 011/2251-380, fax: 011/2228-541; eMail: broker@voban.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Predrag Stojanović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Predrag Stojanović, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Predrag Stojanović, direktor
Potpis korporativnog agenta
Vojvođanska banka AD Novi Sad