print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi01.07.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora03.04.2019.SIMBOL: CNPR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaCENTROPROM AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaNušićeva  15
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.centroprom.rs
Datum osnivanja01.01.1930.
Broj rešenja upisa u sudski registar205618/2006
Matični broj07040571
PIB - poreski identifikacioni broj100043563
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Expobank a.d. Beograd145-5-57
Erste Bank AD340-11009706-88
Šifra delatnosti04639
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaSpoljna i unutrašnja trgovina prehrambenim proizvodima
Ime i prezime direktoraSvetlana Blažić
Ime i prezime osobe za kontaktSvetlana Blažić
Telefon011/3336-342
Faks0
e-mailoffice@centroprom.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTEZORO BROKER AD Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA471.0461.131.805
Stalna imovina461.3331.098.462
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva410.365718.570
- Nekretnine postrojenja i oprema185.223153.666
- Investicione nekretnine221.699561.461
- Biološka sredstva3.4433.443
- Dugoročni finansijski plasmani50.968379.892
- Učešća u kapitalu48.031377.075
- Ostali dugoročni finansijski plasmani2.9372.817
Obrtna imovina9.71333.343
- Zalihe053
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina9.71333.290
- Potraživanja6.97312.061
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak530
- Kratkoročni finansijski plasmani00
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina2.31621.109
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja371120
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina471.0461.131.805
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.0431.043

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA471.0461.131.805
Kapital396.4211.051.326
- Osnovni kapital327.065638.082
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve2.2902.965
- Revalorizacione rezerve22.85522.855
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti2.46341.514
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti12.5847.892
- Neraspoređen dobitak54.332367.406
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije013.604
Dugoročna rezervisanja i obaveze71.28171.612
- Dugoročna rezervisanja60.00060.000
- Dugoročne obaveze00
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze11.28111.612
- Kratkoročne finansijske obaveze5.9850
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja3.1362.365
- Ostale kratkoročne obaveze1.4350
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 7251.568
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak07.679
Odložene poreske obaveze3.3448.867
Vanbilansna pasiva1.0431.043

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI34.37229.727
- Prihodi od prodaje7.0214.851
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi27.35124.876
POSLOVNI RASHODI32.32733.604
- Nabavna vrednost prodate robe00
- Troškovi materijala947884
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi20.98021.909
- Troškovi amortizacije i rezervisanja3.1452.966
- Ostali poslovni rashodi7.2557.845
POSLOVNI DOBITAK2.0450
POSLOVNI GUBITAK03.877
Finansijski prihodi613378
Finansijski rashodi8781.138
Ostali prihodi31.66393.176
Ostali rashodi18.93818.998
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA14.50569.541
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA14.50569.541
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda5368.349
Odloženi poreski rashod perioda4720
Odloženi poreski prihodi perioda0963
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK13.49762.155
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.121.3241.148.8291.142.6171.115.2821.112.029
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA1.106.5181.130.3311.113.7731.089.3821.089.222
Nematerijalna imovina00000
Nekretnine , postrojenja i oprema713.848736.992736.707734.013432.104
Biološka sredstva3.4432.3062.3072.3072.307
Dugoročni finansijki plasmani389.227391.033374.759353.062654.811
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA14.80618.49828.84425.90022.807
Zalihe0677.015025
Potraživanja po osnovu prodaje4.3594.6949.8519.5325.705
Potraživanja iz specifičnih poslova00603.4013.401
Druga potraživanja1.2541.092847837856
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani7.2579.3249.4659.0829.061
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.9362.8161.0112.8233.500
Porez na dodatu vrednost00000
Aktivna vremenska razgraničenja0505595225259
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.121.3241.148.8291.142.6171.115.2821.112.029
KAPITAL1.084.2971.097.3911.083.4311.056.3061.059.820
Osnovni kapital638.082577.550577.550577.550577.550
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije13.90611.37911.37911.76911.769
Rezerve7.11669.15669.24069.35169.351
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme22.85532.18232.18232.18241.929
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata35.77137.70721.52500
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000929.282
Nerasporedjeni dobitak394.379392.175394.313394.462392.041
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak0005.3780
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE03.3571.213770431
Dugoročna rezervisanja00000
Dugoročne obaveze03.3571.213770431
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE29.03434.77032.91242.64236.147
KRATKOROČNE OBAVEZE7.99313.31125.06115.56415.631
Kratkoročne finansijske obaveze06.37310.2169.8099.793
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.4951.8183.0491.3351.352
Obaveze iz poslovanja3.9863.1749.3611.5681.261
Ostale kratkoročne obaveze6761091.0131.0151.745
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.6971.5641.1891.6641.260
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1390000
Pasivna vremenska razgraničenja0273233173220
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI31.83233.16133.09445.69528.249
Prihodi od prodaje roba0009.0500
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga5.6897.4828.8187.9505.494
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi26.14325.67924.27628.69522.755
POSLOVNI RASHODI78.91030.62939.89340.73227.961
Nabavna vrednsot prodate robe50.142007.0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala0360442382389
Troškovi goriva i energije3789024.1716.9565.628
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi48119.41520.46611.3819.653
Troškovi proizvodnih usluga24.4621.3654.3063.0892.623
Troškovi amortizacije1.0582.3093.0022.9272.196
Troškovi dugoročnih rezervisanja2.3890000
Nematerijalni troškovi06.2787.5068.9977.472
POSLOVNI DOBITAK02.53204.963288
POSLOVNI GUBITAK47.07806.79900
FINANSIJSKI PRIHODI7666914451026
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi6850100
Prihodi od kamata810000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule06914351026
FINANSIJSKI RASHODI278811.1791.3331.956
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi140000
Rashodi kamata07281.0117131.862
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1315316862094
DOBITAK IZ FINANSIRANJA7390000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA08121.0358231.930
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA029963000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA7999.312003.614
OSTALI PRIHODI11.32714.2329.701357174
OSTALI RASHODI80.1091.1702.133145177
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA05.7693644.3520
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA115.9200005.259
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA05.7693644.3520
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA115.9200005.259
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda00000
Odloženi poreski rashodi perioda1.9284.09009.7300
Odloženi poreski prihodi perioda19.78701.85808.216
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK01.6792.22202.957
NETO GUBITAK98.061005.3780
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
BeogradNušićeva 152.892,858

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Niška BanjaPoljoprivredno zemljište6,06

12. Realni tereti na imovini

Hipoteka I reda na poslovnoj zgradi u Nušićevoj 15 Beograd konstituisana je u korist hipotekarnog poverioca Pireus Bank SA filijala u Londonu, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja hipotekarnog poverioca prema dužniku Atlas Group d.o.o., Beograd. Vrednost založnog dobra je 435.919.000 RSD. Založno potraživanje u vrednosti založnog dobra.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija88.283
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće i upravljanje društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne odnosno likvidacione mase, druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva.
ISIN brojRSCNPME22825
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije12.004,8
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom trajnog kapitala iskazanog u bilansima na dan 31.12.2018. godine sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1.CENTROPROM-INVEST DOO Beograd, 100%; 2. ATLAS BANKA AD, obične akcije, 1.510, vrednost 318897068,03; 3. ATLAS BANKA AD, prioritetne akcije, 95 komada, vrednost 4367881.44; 4. ZIF ATLASMONT FOND, obične akcije, 2.251.600 komada, vrednost 7345104,13; 5. INVESTBANKA MONTENEGRO obične akcije 7.410 komada, vrednost 10.816.401,52
Naziv ovlašćenog revizoraPKF doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2018.godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati APR-u u propisanom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTEZORO BROKER AD Beograd. ul.Strahinjića Bana 26 Tel./fax:011/263-23-46,263-20-57 e-mail: office@tezorobroker.co.rs web site: www.tezorobroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Svetlana Blažić, Direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Svetlana Blažić, Direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Svetlana Blažić, Direktor
Potpis korporativnog agenta
TEZORO BROKER AD Beograd