print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi01.07.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.03.2018.SIMBOL: CNPR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaCENTROPROM AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaNušićeva  15
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.centroprom.rs
Datum osnivanja01.01.1930.
Broj rešenja upisa u sudski registar205618/2006
Matični broj07040571
PIB - poreski identifikacioni broj100043563
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Expobank a.d. Beograd145-5-57
Erste Bank AD340-11008706-88
Šifra delatnosti04639
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaSpoljna i unutrašnja trgovina prehrambenim proizvodima
Ime i prezime direktoraSvetlana Blažić
Ime i prezime osobe za kontaktSvetlana Blažić
Telefon011/3336-342
Faks011/3220-648
e-mailoffice@centroprom.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTEZORO BROKER AD Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA471.0461.131.805
Stalna imovina461.3331.098.462
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva410.365718.570
- Nekretnine postrojenja i oprema185.223153.666
- Investicione nekretnine221.699561.461
- Biološka sredstva3.4433.443
- Dugoročni finansijski plasmani50.968379.892
- Učešća u kapitalu48.031377.075
- Ostali dugoročni finansijski plasmani2.9372.817
Obrtna imovina9.71333.343
- Zalihe053
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina9.71333.290
- Potraživanja6.97312.061
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak530
- Kratkoročni finansijski plasmani00
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina2.31621.109
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja371120
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina471.0461.131.805
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.0431.043

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA471.0461.131.805
Kapital396.4211.051.326
- Osnovni kapital327.065638.082
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve2.2902.965
- Revalorizacione rezerve22.85522.855
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti2.46341.514
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti12.5847.892
- Neraspoređen dobitak54.332367.406
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije013.604
Dugoročna rezervisanja i obaveze71.28171.612
- Dugoročna rezervisanja60.00060.000
- Dugoročne obaveze00
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze11.28111.612
- Kratkoročne finansijske obaveze5.9850
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja3.1362.365
- Ostale kratkoročne obaveze1.4350
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 7251.568
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak07.679
Odložene poreske obaveze3.3448.867
Vanbilansna pasiva1.0431.043

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI34.37229.727
- Prihodi od prodaje7.0214.851
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi27.35124.876
POSLOVNI RASHODI32.32733.604
- Nabavna vrednost prodate robe00
- Troškovi materijala947884
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi20.98021.909
- Troškovi amortizacije i rezervisanja3.1452.966
- Ostali poslovni rashodi7.2557.845
POSLOVNI DOBITAK2.0450
POSLOVNI GUBITAK03.877
Finansijski prihodi613378
Finansijski rashodi8781.138
Ostali prihodi31.66393.176
Ostali rashodi18.93818.998
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA14.50569.541
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA14.50569.541
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda5368.349
Odloženi poreski rashod perioda4720
Odloženi poreski prihodi perioda0963
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK13.49762.155
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.121.3241.148.8291.142.6171.115.282
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA1.106.5181.130.3311.113.7731.089.382
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema713.848736.992736.707734.013
Biološka sredstva3.4432.3062.3072.307
Dugoročni finansijki plasmani389.227391.033374.759353.062
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA14.80618.49828.84425.900
Zalihe0677.0150
Potraživanja po osnovu prodaje4.3594.6949.8519.532
Potraživanja iz specifičnih poslova00603.401
Druga potraživanja1.2541.092847837
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani7.2579.3249.4659.082
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.9362.8161.0112.823
Porez na dodatu vrednost0000
Aktivna vremenska razgraničenja0505595225
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.121.3241.148.8291.142.6171.115.282
KAPITAL1.084.2971.097.3911.083.4311.056.306
Osnovni kapital638.082577.550577.550577.550
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije13.90611.37911.37911.769
Rezerve7.11669.15669.24069.351
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme22.85532.18232.18232.182
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata35.77137.70721.5250
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00092
Nerasporedjeni dobitak394.379392.175394.313394.462
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0005.378
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE03.3571.213770
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze03.3571.213770
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE29.03434.77032.91242.642
KRATKOROČNE OBAVEZE7.99313.31125.06115.564
Kratkoročne finansijske obaveze06.37310.2169.809
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.4951.8183.0491.335
Obaveze iz poslovanja3.9863.1749.3611.568
Ostale kratkoročne obaveze6761091.0131.015
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.6971.5641.1891.664
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine139000
Pasivna vremenska razgraničenja0273233173
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI31.83233.16133.09445.695
Prihodi od prodaje roba0009.050
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga5.6897.4828.8187.950
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi26.14325.67924.27628.695
POSLOVNI RASHODI78.91030.62939.89340.732
Nabavna vrednsot prodate robe50.142007.000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala0360442382
Troškovi goriva i energije3789024.1716.956
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi48119.41520.46611.381
Troškovi proizvodnih usluga24.4621.3654.3063.089
Troškovi amortizacije1.0582.3093.0022.927
Troškovi dugoročnih rezervisanja2.389000
Nematerijalni troškovi06.2787.5068.997
POSLOVNI DOBITAK02.53204.963
POSLOVNI GUBITAK47.07806.7990
FINANSIJSKI PRIHODI76669144510
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi685010
Prihodi od kamata81000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule069143510
FINANSIJSKI RASHODI278811.1791.333
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi14000
Rashodi kamata07281.011713
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule13153168620
DOBITAK IZ FINANSIRANJA739000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA08121.035823
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA02996300
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA7999.31200
OSTALI PRIHODI11.32714.2329.701357
OSTALI RASHODI80.1091.1702.133145
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA05.7693644.352
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA115.920000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA05.7693644.352
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA115.920000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda1.9284.09009.730
Odloženi poreski prihodi perioda19.78701.8580
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK01.6792.2220
NETO GUBITAK98.061005.378
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
MagacinBeogradza izdavanje9.8470

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
BeogradNušićeva 152.892,858

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Niška BanjaPoljoprivredno zemljište6,06

12. Realni tereti na imovini

Hipoteka I reda na poslovnoj zgradi u Nušićevoj 15 Beograd konstituisana je u korist hipotekarnog poverioca Pireus Bank SA filijala u Londonu, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja hipotekarnog poverioca prema dužniku Atlas Group d.o.o., Beograd. Vrednost založnog dobra je 435.919.000 RSD. Založno potraživanje u vrednosti založnog dobra. Hipoteka I reda na magacinu prehrambenih proizvoda broj 1 Viline vode bb konstituisana je u korist hipotekarnih poverilaca Eurobank a.d. Beograd i Eurobank Cyprus LTD, a radi obezbeđenja novčanih potraživanja hipotekarnih poverilaca prema dužniku Atlas Group d.o.o. Beograd. Vrednost zaloznog dobra je 311.017.554,08 RSD. Založno potraživanje je u vrednosti založnog dobra.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija88.283
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće i upravljanje društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne odnosno likvidacione mase, druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva.
ISIN brojRSCNPME22825
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije11.965
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom trajnog kapitala iskazanog u bilansima na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1.CENTROPROM-INVEST DOO Beograd, 100%; 2. ATLAS BANKA AD, obične akcije, 1.510, vrednost 319.647.400,73; 3. ATLAS BANKA AD, prioritetne akcije, 95 komada, vrednost 4378.158,62; 4. ZIF ATLASMONT FOND, obične akcije, 2.251.600 komada, vrednost 9.202.983,03; 5. INVESTBANKA MONTENEGRO obične akcije 7.410 komada, vrednost 17.388.310,44.
Naziv ovlašćenog revizoraPKF DOO Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj"Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju društva "CENTROPROM" AD, Beograd na dan 31.decembra 2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Skretanje pažnje: Na nepokretnostima u vlasništvu Društva (poslovna zgrada u Beogradu, u Nušićevoj ulici broj 15 i zgrada magacina u Beogradu, Viline vode bb, upisano je založno pravo - hipoteka, a u korist hipotekarnih poverilaca "Pireus Banka" SA, Filijala u Londonu, " Eurobank" a.d. Beograd i "Eurobank Cyprus" LTD, za obezbeđenje potraživanja prema dužniku "Atlas Group" d.o.o. Beograd."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017.godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati APR-u u propisanom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTEZORO BROKER AD Beograd. ul.Strahinjića Bana 26 Tel./fax:011/263-23-46,263-20-57 e-mail: office@tezorobroker.co.rs web site: www.tezorobroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Svetlana Blažić, Direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Svetlana Blažić, Direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Svetlana Blažić, Direktor
Potpis korporativnog agenta
TEZORO BROKER AD Beograd