print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.posted.co.rs

Datum podnošenja Informatora berzi08.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.04.2019.SIMBOL: AMSO, AMSOPB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za osiguranje AMS Osiguranje a.d.o. Beograd
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaRuzveltova  16
Beograd
Srbija
Web adresawww.ams.co.rs
Datum osnivanja19.01.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 44942 27.06.2005. godine
Matični broj17176471
PIB - poreski identifikacioni broj100000563
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd200-2238930101000-54
Komercijalna banka a.d. Beograd205-113757-63
Unicreditbank a.d. Beograd170-7692-24
Šifra delatnosti06512
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaNeživotno osiguranje
Ime i prezime direktoraDejan Jevtić, predsednik IO
Ime i prezime osobe za kontaktMaja Manić
Telefon011/3084-934
Faks/
e-mailmaja.manic@ams.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBanka Poštanska štedionica a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:
UKUPNA AKTIVA
STALNA IMOVINA – ULAGANJA
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA )
GUDVIL (GOODWILL)
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti
Biološka sredstva
Investicione nekretnine
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu
Zavisnih pravnih lica
Ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
Ostalih pravnih lica
Ostali dugoročni finansijski plasmani
U povezana pravna lica - matična i zavisna
U ostala povezana pravna lica
Ostali dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA
ZALIHE
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Potraživanja
Potraživanja za više placen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
U povezana pravna lica – maticna i zavisna
U ostala povezana pravna lica
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja
Unapred placeni troškovi pribave osiguranja
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca
Rezervisane stete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
VANBILANSNA AKTIVA

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:
UKUPNA PASIVA
KAPITAL I REZERVE
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
Akcijski kapital
Državni i društveni kapital
Ulozi društva za uzajamno osiguranje
Udeli i ostali kapital
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
NERASPOREĐENA DOBIT
Neraspoređena dobit ranijih godina
Neraspoređena dobit tekuće godine
GUBITAK DO VISINE KAPITALA
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
REZERVISANJA I OBAVEZE
DUGOROČNA REZERVISANJA
Matematička rezerva životnih osiguranja
Rezervisanja za učešće u dobiti
Rezervisanja za izravnanje rizika
Rezervisanja za bonuse i popuste
Druga dugoročna rezervisanja
DUGOROČNE OBAVEZE
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Prema ostalim povezanim pravnim licima
Ostale dugoročne obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Prema ostalim povezanim pravnim licima
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze
Obaveze za porez iz rezultata
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Prenosne premije
Životnih osiguranja
Neživotnih osiguranja
Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Rezervisane štete
Životnih osiguranja
Neživotnih osiguranja
Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Druga pasivna vremenska razgraničenja
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja
Premija preneta u saosiguranje - pasivna
Premija preneta u reosiguranje
Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija
Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija
Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja
Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose
Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Doprinos za preventivu
Vatrogasni doprinos
Doprinos Garantnom fondu
Rezervisanja za izravnanje rizika
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja
Likvidirane štete neživotnih osiguranja
Likvidirane štete – udeli u štetama saosiguranja
Likvidirane štete – udeli u štetama reosiguranja i retrocesija
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta
Rezervisane štete – povećanje
Rezervisane štete – smanjenje
Rezervisane štete životnih osiguranja
Rezervisane štete životnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Povećanje rezervisanih šteta – udela saosiguravaoca, reosiguravaoca i retrocesionara u štetama
Smanjenje rezervisanih šteta – udela reosiguranja, odnosno retrocesionara u štetama
Regres – prihodi po osnovu regresa
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto
Rashodi za bonuse i popuste
Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi
Ostali poslovni rashodi
DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA
Troškovi pribave
Provizije
Ostali troškovi pribave
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje
Troškovi uprave
Amortizacija
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi
Ostali troškovi uprave
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja
Provizije od reosiguranja i retrocesija
POSLOVNA DOBIT – NETO POSLOVNI REZULTAT
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)


5. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA3.788.9174.233.5334.678.8245.195.097
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL0000
STALNA IMOVINA1.890.0241.248.1312.120.8572.336.102
NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)4.4174.2094.1164.116
GUDVIL0000
SOFTVER I OSTALA PRAVA11.96210.93510.1969.277
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA840.174825.126797.999717.833
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti400.065385.017357.890333.943
Investicione nekretnine440.109440.109440.109383.890
BIOLOŠKA SREDSTVA0000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI1.032.704407.2711.306.0771.599.995
Učešća u kapitalu109922.485
a) zavisnih pravnih lica00022.474
b) pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima0000
v) ostalih pravnih lica109911
Ostali dugoročni finansijski plasmani1.032.694407.2621.306.0681.577.510
Investicije koje se drže do dospeća1.032.194383.2151.283.3261.554.138
Dužničke hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom932.461383.2151.283.3261.554.138
Ostale hartije od vrednosti i investicije koje se drže do dospeća99.733000
Depoziti kod banaka500000
Ostali nepomenuti dugoročni finansijski plasmani024.04722.74223.372
OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA7675902.4694.881
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA1.898.8932.985.4022.557.9672.858.995
ZALIHE11.57811.2289.53716.669
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA42.77799.870101.83758.956
POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA1.380.9262.433.3681.917.8632.258.899
Potraživanja215.890102.318108.040241.554
Potraživanja za premiju osiguranja, saosiguranja i reosiguranja148.82367.14776.078208.596
Potraživanja od reosiguravača i retrocesionara2.6014.150121.881
Potraživanja za regrese10.51015.21811.30112.463
Ostala potraživanja53.95615.80320.64918.614
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0006.955
Finansijski plasmani978.0392.055.7821.542.0731.572.169
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju8.1994.294373.007386.012
a) Dužničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju00369.594383.060
b) Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju8.1994.2943.4132.952
v) Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju0000
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha87.434100.896105.399114.399
Dužničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha87.429100.890105.393114.393
Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha5666
Kratkoročni depoziti kod banaka481.626600.000700.000650.000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani400.7801.350.592363.667421.758
Gotovinski ekvivalenti i gotovina186.997275.268267.750438.221
POREZ NA DODATU VREDNOST0000
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA431.844360.836470.177477.082
Razgraničeni troškovi pribave osiguranja427.698359.084424.316438.935
Druga aktivna vremenska razgraničenja4.1461.75245.86138.147
TEHNIČKE REZERVE KOJE PADAJU NA TERET SAOSIGURAVAČA, REOSIGURAVAČA I RETROCESIONARA31.76880.10058.55347.389
Rezerve za prenosne premije koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara3.39127.39520.87527.372
Rezervisane štete koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara28.37752.70537.67820.017
Ostale tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara0000
VANBILANSNA AKTIVA5.6856.0247.5727.403

6. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA3.788.9174.233.5334.678.8245.195.097
KAPITAL851.840945.3891.188.4991.312.845
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL641.723641.723641.723641.723
Akcijski kapital641.723641.723641.723641.723
Državni i društveni kapital0000
Ulozi društva za uzajamno osiguranje0000
Ostali kapital0000
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL0000
REZERVE0000
Emisiona premija0000
Zakonske, statutarne i druge rezerve0000
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME166.807166.807166.807162.074
NEREALIZOVANI DOBICI4.5524.4962.58817.714
NEREALIZOVANI GUBICI18.9635.7986.3796.840
NERASPOREĐENI DOBITAK57.721138.161383.760498.174
Neraspoređeni dobitak ranijih godina41.63250.755131.833378.342
Neraspoređeni dobitak tekuće godine16.08987.406251.927119.832
GUBITAK DO VISINE KAPITALA0000
Gubitak iz ranijih godina0000
Gubitak tekuće godine0000
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE0000
UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE0000
REZERVISANJA I OBAVEZE2.937.0773.288.1443.490.3253.882.252
DUGOROČNA REZERVISANJA5.6145.74810.65511.388
Matematička rezerva0000
Rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku0000
Rezerve za izravnanje rizika0000
Rezerve za bonuse i popuste0000
Druge tehničke rezerve osiguranja0000
Druga dugoročna rezervisanja5.6145.74810.65511.388
DUGOROČNE OBAVEZE8.7713.7741.1440
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima0000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima0000
v) ostale dugoročne obaveze8.7713.7741.1440
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE29.69026.89125.62523.850
KRATKOROČNE OBAVEZE164.703196.113143.611151.400
Kratkoročne finansijske obaveze4.1252.1521.616881
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima0000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima0000
v) ostale kratkoročne finansijske obaveze4.1252.1521.616881
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0000
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa7.1748.06620.64922.231
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze147.448159.444112.110128.288
Obaveze za porez iz rezultata5.95626.4519.2360
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA1.721.6871.871.7231.941.4562.150.106
Rezerve za prenosne premije1.275.9401.412.4011.475.1911.655.450
a) životnih osiguranja i saosiguranja0000
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja1.275.9401.412.4011.475.1911.655.450
v) reosiguranja i retrocesija0000
2. Rezerve za neistekle rizike370.253354.138276.068321.548
Druga pasivna vremenska razgraničenja75.494105.184190.197173.108
a) odloženi prihodi po osnovu regresnih potraživanja0000
b) ostala nepomenuta pasivna vremenska razgraničenja75.494105.184190.197173.108
REZERVISANE ŠTETE1.006.6121.183.8951.367.8341.545.508
a) životnih osiguranja i saosiguranja0000
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja1.006.6121.183.8951.367.8341.545.508
v) udeli u štetama reosiguranja i retrocesija0000
DRUGE TEHNIČKE REZERVE OSIGURANJA - DO GODINU DANA0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA5.6856.0247.5727.403

7. Bilans uspeha (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI2.385.8782.853.6092.947.2503.132.545
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja2.323.9702.780.9142.873.1973.051.714
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja0000
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja2.482.3502.828.4042.936.4043.281.268
Premija preneta u saosiguranje - pasivna1.3243.6334.4853.762
Premija preneta u reosiguranje36.24156.04274.00174.061
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja120.81500151.731
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja012.18515.2790
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija0000
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija0000
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija0000
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija0000
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija0000
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja19181428
Ostali poslovni prihodi61.88972.67774.03980.803
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI1.204.3471.444.7991.517.6141.724.170
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose335.248283.806271.894243.648
Matematička rezerva životnih osiguranja - povećanje0000
Matematička rezerva neživotnih osiguranja - povećanje0000
Doprinos za preventivu47.23152.91154.46662.966
Doprinosi propisani posebnim zakonima17.969000
Doprinos Garantnom fondu162.542116.058100.53555.057
Rezervisanja za izravnanje rizika0000
Rezervisanja za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju i investicionom riziku, rezervisanja za bonuse i popuste i povećanja drugih tehničkih rezervi0000
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose107.506114.837116.893125.625
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa790.375933.7581.123.7731.296.398
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja0000
Likvidirane štete neživotnih osiguranja627.274739.957950.9981.046.913
Likvidirane štete - udeli u štetama saosiguranja25.43337.86528.03029.269
Likvidirane štete - udeli u štetama reosiguranja i retrocesija0000
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa142.928165.861153.304228.855
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta2536022.7673.396
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta5.0079.3235.7925.243
Rezervisane štete - povećanje117.692153.259197.471195.334
Rezervisane štete - smanjenje0000
Rezervisane štete životnih osiguranja - povećanje0000
Rezervisane štete životnih osiguranja - smanjenje0000
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - povećanje145.753244.066284.030314.002
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - smanjenje44.69677.66990.308122.280
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - povećanje18.1405.6676.7977.990
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - smanjenje1.50518.8053.0484.378
Povećanje rezervisanih šteta - udela saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u štetama0000
Smanjenje rezervisanih šteta - udela reosiguravača, odnosno retrocesionara u štetama0000
Prihodi po osnovu regresa i prodaje osiguranih oštećenih stvari42.64858.55575.52485.218
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto370.253132.629074.008
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto366.5739800
Rashodi za bonuse i popuste0000
Ostali poslovni rashodi0000
DOBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT1.181.5311.408.8101.429.6361.408.375
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT0000
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI - - - -
PRIHODI OD INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA209.738170.223152.661139.484
Prihodi od zavisnih i pridruženih pravnih lica i od zajedničkih poduhvata4.1043.5834.3175.373
Prihodi od ulaganja u nepokretnosti69.1636.9952.9742.686
Prihodi od zakupnina investicionih nekretnina8.0966.9952.9742.538
Prihodi od usklađivanja vrednosti investicionih nekretnina61.06700148
Prihodi od prodaje nepokretnosti (dezinvestiranja)0000
Prihodi od kamata85.90883.02899.934114.915
Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha28.43560.90339.58213.313
Dobici od prodaje hartija od vrednosti513000
Pozitivne kursne razlike iz aktivnosti investiranja20.71814.6204.3852.835
Ostali prihodi po osnovu investicione aktivnosti8971.0941.469362
RASHODI PO OSNOVU INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA191.407129.99482.586112.473
Rashodi iz odnosa sa zavisnim i pridruženim pravnim licima i iz zajedničkih poduhvata0000
Rashodi po osnovu ulaganja u nepokretnosti59.775035.875100.362
Rashodi po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina59.775035.875100.362
Gubici pri prodaji nepokretnosti (dezinvestiranju)0000
Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha112.00110.9058.0794.313
Gubici pri prodaji hartija od vrednosti012.0632500
Negativne kursne razlike iz aktivnosti investiranja15.7732.41535.0894.642
Ostali rashodi po osnovu investicione aktivnosti3.858104.6113.2933.156
DOBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI18.33140.22970.07527.011
GUBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI0000
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA1.034.7661.219.1981.232.5361.291.556
Troškovi pribave757.658870.369802.716891.789
Provizije94.67893.00089.395116.221
Ostali troškovi pribave740.819708.755778.554790.186
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje77.839065.23314.618
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje068.61400
Troškovi uprave278.251352.484435.678406.906
Amortizacija4.9895.1634.1724.860
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi138.995211.682283.901235.901
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi134.149135.598147.140165.714
Ostali troškovi uprave11841465431
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja0000
Provizija od reosiguranja i retrocesija1.1433.6555.8587.139
POSLOVNI DOBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT165.096229.841267.175143.830
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT0000
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI3.2741.7064.071692
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI3.9741.4804.607655
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI34.002211.945291.018190.183
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI156.100303.809241.618124.080
OSTALI PRIHODI8.9534.4946.6881.078
OSTALI RASHODI3.97810.27016.63348.752
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA47.273132.427306.094162.296
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, POZITIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, NEGATIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA16.6077.4108.9257.703
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA30.666125.017297.169154.593
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Porez na dobitak15.14840.41046.50935.678
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza5712.7991.267917
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza0000
NETO DOBITAK16.08987.406251.927119.832
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku0000
NETO GUBITAK0000
Neto gubitak koji se pripisuje manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji se pripisuje većinskom vlasniku0000
ZARADA PO AKCIJI0000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)0000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostor - objekat za obavljanje delatnostiBeograd, Ruzveltova 16Administracija862,4-
Poslovni prostor- objekat za obavljanje delatnostiBeograd, Ruzveltova 21Administracija386-
Poslovni prostor - objekat za obavljanje delatnostiBeograd, Ruzveltova 21Administracija23,5-
Garažno poslovni prostorPrijepolje, Bjelopoljski put bbAdministracija142-
Zgrada tehničkih uslugaMedveđa, Jablanička 160Usluge300-
Objekat tehničkih uslugaSombor, Jug-3 Obilaznica Nova-6Usluge177,5-
Benzinska stanicaSombor, Jug-3 Obilaznica Nova-6Usluge210-
Poslovni objekatGrocka, Bulevar revolucije 128Administracija74-
Objekat tehničkih uslugaDespotovac, Rudnička 78Usluge181,5-
Objekat tehničkih uslugaKosovska Mitrovica, Vasilija ostroškog bbUsluge156,47-
Objekat tehničkih uslugaBajina Bašta, 12 julaUsluge32,4-
Poslovna zgradaLeštane, Smederevski put bbAdministracija200-
Poslovna zgradaZemun, Stevana Markovića 15Administracija3.276-
Prodavnica i tehnički pregledStara Pazova, Zmaj Jovina 3Usluge200-
Poslovni objekatStara Pazova, Zmaj Jovina 3Administracija277-
Mehaničarska radionicaStara Pazova, Zmaj Jovina 3Usluge68-
Radionica za PP aparateStara Pazova, Zmaj Jovina 3Usluge55-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Gornji MilanovacZemljište6,48
Beograd, RuzveltovaGrađevinsko zemljište0,02
SomborGrađevinsko zemljište0,26
GrockaGrađevinsko zemljište0,01

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija314.550100.000
CFI kodESVUFREPNNPR
Vrsta i klasa hartijeObične akcijePreferencijalne akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i druga prava u skaldu sa ZakonomBez prava glasa, pravo na prvenstvenu isplatu dividende, pravo prvenstvenog učešća u raspodeli likvidacionog viška
ISIN brojRSAMSOE64799RSAMSOE55342
Nominalna vrednost hartije1.5481.548
Obračunska vrednost akcije3.166,923.166,92
Datum isplate dividende... 26.10.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period054,18
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je obračunata prema bilansnom računu za 2018. godinu, a prema metodologiji Beogradske berze i iznosi 3.166,92 dinara. Kapital na dan 31.12.2018.godine (1.312.845.086,52) je podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija (414.550).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje, osim 5.387 običnih akcija nad kojim je upisana zaloga I reda, a prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluIzdavalac je u poslednjih nekoliko godina investirao u akcije 30-tak izdavalaca, kupujući akcije na Beogradskoj berzi, ali učešće Izdavaoca u strukturi kapitala tih izdavalaca akcija je uglavnom ispod 1% (izuzetak je učešće od 19,99% - Sacen a.d. Novi Sad, Blagoje Kostić Crni Marko - 3,8%)
Naziv ovlašćenog revizoraRSM Serbia doo Bul.Mihajla Pupina 10b/I 11070 Novi Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje: Po našem mišljenju finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o osiguranju, propisima Narodne Banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje osiguravajućih društva i ostalim relevantnim propisima Republike Srbijei računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama uz finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Informator je inoviran na osnovu revidiranih podataka bilansa stanja i bilansa uspeha za 2018. godinu. Izveštaj za statističke potrebe za 2018. godinu je odobren od strane Nadzornog Odbora Društva i dostavljen je Agenciji za privredne registre dana 28.02.2019. godine. 2. Finansijski izveštaji AMS Osiguranje a.d.o. Beograd za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine su usvojeni na sednici održanoj dana 25.04.2019. godine. Na istoj sednici doneta je i odluka o isplati dividende vlasnicima preferencijalnih akcija za 2018. godinu u iznosu od 4.644.000,00 RSD. 3. U skladu sa odlukom Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2017. godinu od 27.04.2018. godine, dana 26.10.2018. godine, izvršena je isplata dividende vlasnicima preferencijalnih akcija. Bruto iznos dividende po akciji iznosi 54,18 RSD.Isplata dividende izvršena je u iznosu umanjenom za porez po odbitku , a prema specifikaciji: akcionarima-domaćim fiz.licima u neto iznosu 46,053 rsd po akciji; domaćim pravnim licima- u neto iznosu od 54,180 rsd; stranim pravnim licima za: 5.073 akcije u neto iznosu od 43,344 rsd . za 6.236 akcija u neto iznosu od 46,053 rsd po akciji; stranim fizičkim licima za 2.620 akcija u neto iznosu od 46,053 rsd po akciji; kastodi licima za: 272 akcije u neto iznosu od 48,762 rsd po akciji, za 2.549 akcija u neto iznosu od 43,344 rsd po akciji, i za 40.265 akcija u neto iznosu od 54,180.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDividenda se isplaćuje akcionarima preferencijalnih akcija, najmanje u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.
Podaci o korporativnom agentuBanka Poštanska štedionica a.d. Beograd, Kraljice Marije 3, Beograd tel 011/3024-329, faks 011/3024-227 e-mail: broker@posted.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dejan Jevtić, predsednik IO, Vidak Radišić član IO


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dejan Jevtić, predsednik IO,Vidak Radišić, član IO____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dejan Jevtić, predsednik IO, Vidak Radišić, član IO
Potpis korporativnog agenta
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd