print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.posted.co.rs

Datum podnošenja Informatora berzi08.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.05.2018.SIMBOL: AMSO, AMSOPB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za osiguranje AMS Osiguranje a.d.o. Beograd
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaRuzveltova  16
Beograd
Srbija
Web adresawww.ams.co.rs
Datum osnivanja19.01.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 44942 27.06.2005. godine
Matični broj17176471
PIB - poreski identifikacioni broj100000563
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd200-2238930101000-54
Komercijalna banka a.d. Beograd205-113757-63
Unicreditbank a.d. Beograd170-7692-24
Šifra delatnosti06512
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaNeživotno osiguranje
Ime i prezime direktoraDejan Jevtić, predsednik IO
Ime i prezime osobe za kontaktMaja Vuksanović
Telefon011/3084-936
Faks/
e-mailmaja.vuksanovic@ams.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBanka Poštanska štedionica a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:
UKUPNA AKTIVA
STALNA IMOVINA – ULAGANJA
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA )
GUDVIL (GOODWILL)
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti
Biološka sredstva
Investicione nekretnine
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu
Zavisnih pravnih lica
Ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
Ostalih pravnih lica
Ostali dugoročni finansijski plasmani
U povezana pravna lica - matična i zavisna
U ostala povezana pravna lica
Ostali dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA
ZALIHE
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Potraživanja
Potraživanja za više placen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
U povezana pravna lica – maticna i zavisna
U ostala povezana pravna lica
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja
Unapred placeni troškovi pribave osiguranja
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca
Rezervisane stete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
VANBILANSNA AKTIVA

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:
UKUPNA PASIVA
KAPITAL I REZERVE
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
Akcijski kapital
Državni i društveni kapital
Ulozi društva za uzajamno osiguranje
Udeli i ostali kapital
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
NERASPOREĐENA DOBIT
Neraspoređena dobit ranijih godina
Neraspoređena dobit tekuće godine
GUBITAK DO VISINE KAPITALA
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
REZERVISANJA I OBAVEZE
DUGOROČNA REZERVISANJA
Matematička rezerva životnih osiguranja
Rezervisanja za učešće u dobiti
Rezervisanja za izravnanje rizika
Rezervisanja za bonuse i popuste
Druga dugoročna rezervisanja
DUGOROČNE OBAVEZE
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Prema ostalim povezanim pravnim licima
Ostale dugoročne obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Prema ostalim povezanim pravnim licima
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze
Obaveze za porez iz rezultata
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Prenosne premije
Životnih osiguranja
Neživotnih osiguranja
Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Rezervisane štete
Životnih osiguranja
Neživotnih osiguranja
Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Druga pasivna vremenska razgraničenja
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja
Premija preneta u saosiguranje - pasivna
Premija preneta u reosiguranje
Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija
Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija
Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja
Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose
Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Doprinos za preventivu
Vatrogasni doprinos
Doprinos Garantnom fondu
Rezervisanja za izravnanje rizika
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja
Likvidirane štete neživotnih osiguranja
Likvidirane štete – udeli u štetama saosiguranja
Likvidirane štete – udeli u štetama reosiguranja i retrocesija
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta
Rezervisane štete – povećanje
Rezervisane štete – smanjenje
Rezervisane štete životnih osiguranja
Rezervisane štete životnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Povećanje rezervisanih šteta – udela saosiguravaoca, reosiguravaoca i retrocesionara u štetama
Smanjenje rezervisanih šteta – udela reosiguranja, odnosno retrocesionara u štetama
Regres – prihodi po osnovu regresa
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto
Rashodi za bonuse i popuste
Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi
Ostali poslovni rashodi
DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA
Troškovi pribave
Provizije
Ostali troškovi pribave
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje
Troškovi uprave
Amortizacija
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi
Ostali troškovi uprave
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja
Provizije od reosiguranja i retrocesija
POSLOVNA DOBIT – NETO POSLOVNI REZULTAT
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)


5. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA3.788.9174.233.5334.678.824
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.890.0241.248.1312.120.857
NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)4.4174.2094.116
GUDVIL000
SOFTVER I OSTALA PRAVA11.96210.93510.196
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA840.174825.126797.999
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti400.065385.017357.890
Investicione nekretnine440.109440.109440.109
BIOLOŠKA SREDSTVA000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI1.032.704407.2711.306.077
Učešća u kapitalu1099
a) zavisnih pravnih lica000
b) pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima000
v) ostalih pravnih lica1099
Ostali dugoročni finansijski plasmani1.032.694407.2621.306.068
Investicije koje se drže do dospeća1.032.194383.2151.283.326
Dužničke hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom932.461383.2151.283.326
Ostale hartije od vrednosti i investicije koje se drže do dospeća99.73300
Depoziti kod banaka50000
Ostali nepomenuti dugoročni finansijski plasmani024.04722.742
OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA7675902.469
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.898.8932.985.4022.557.967
ZALIHE11.57811.2289.537
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA42.77799.870101.837
POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA1.380.9262.433.3681.917.863
Potraživanja215.890102.318108.040
Potraživanja za premiju osiguranja, saosiguranja i reosiguranja148.82367.14776.078
Potraživanja od reosiguravača i retrocesionara2.6014.15012
Potraživanja za regrese10.51015.21811.301
Ostala potraživanja53.95615.80320.649
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
Finansijski plasmani978.0392.055.7821.542.073
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju8.1994.294373.007
a) Dužničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju00369.594
b) Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju8.1994.2943.413
v) Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju000
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha87.434100.896105.399
Dužničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha87.429100.890105.393
Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha566
Kratkoročni depoziti kod banaka481.626600.000700.000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani400.7801.350.592363.667
Gotovinski ekvivalenti i gotovina186.997275.268267.750
POREZ NA DODATU VREDNOST000
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA431.844360.836470.177
Razgraničeni troškovi pribave osiguranja427.698359.084424.316
Druga aktivna vremenska razgraničenja4.1461.75245.861
TEHNIČKE REZERVE KOJE PADAJU NA TERET SAOSIGURAVAČA, REOSIGURAVAČA I RETROCESIONARA31.76880.10058.553
Rezerve za prenosne premije koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara3.39127.39520.875
Rezervisane štete koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara28.37752.70537.678
Ostale tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara000
VANBILANSNA AKTIVA5.6856.0247.572

6. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA3.788.9174.233.5334.678.824
KAPITAL851.840945.3891.188.499
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL641.723641.723641.723
Akcijski kapital641.723641.723641.723
Državni i društveni kapital000
Ulozi društva za uzajamno osiguranje000
Ostali kapital000
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL000
REZERVE000
Emisiona premija000
Zakonske, statutarne i druge rezerve000
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME166.807166.807166.807
NEREALIZOVANI DOBICI4.5524.4962.588
NEREALIZOVANI GUBICI18.9635.7986.379
NERASPOREĐENI DOBITAK57.721138.161383.760
Neraspoređeni dobitak ranijih godina41.63250.755131.833
Neraspoređeni dobitak tekuće godine16.08987.406251.927
GUBITAK DO VISINE KAPITALA000
Gubitak iz ranijih godina000
Gubitak tekuće godine000
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE000
UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE000
REZERVISANJA I OBAVEZE2.937.0773.288.1443.490.325
DUGOROČNA REZERVISANJA5.6145.74810.655
Matematička rezerva000
Rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku000
Rezerve za izravnanje rizika000
Rezerve za bonuse i popuste000
Druge tehničke rezerve osiguranja000
Druga dugoročna rezervisanja5.6145.74810.655
DUGOROČNE OBAVEZE8.7713.7741.144
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima000
v) ostale dugoročne obaveze8.7713.7741.144
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE29.69026.89125.625
KRATKOROČNE OBAVEZE164.703196.113143.611
Kratkoročne finansijske obaveze4.1252.1521.616
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima000
v) ostale kratkoročne finansijske obaveze4.1252.1521.616
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa7.1748.06620.649
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze147.448159.444112.110
Obaveze za porez iz rezultata5.95626.4519.236
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA1.721.6871.871.7231.941.456
Rezerve za prenosne premije1.275.9401.412.4011.475.191
a) životnih osiguranja i saosiguranja000
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja1.275.9401.412.4011.475.191
v) reosiguranja i retrocesija000
2. Rezerve za neistekle rizike370.253354.138276.068
Druga pasivna vremenska razgraničenja75.494105.184190.197
a) odloženi prihodi po osnovu regresnih potraživanja000
b) ostala nepomenuta pasivna vremenska razgraničenja75.494105.184190.197
REZERVISANE ŠTETE1.006.6121.183.8951.367.834
a) životnih osiguranja i saosiguranja000
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja1.006.6121.183.8951.367.834
v) udeli u štetama reosiguranja i retrocesija000
DRUGE TEHNIČKE REZERVE OSIGURANJA - DO GODINU DANA000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA5.6856.0247.572

7. Bilans uspeha (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI2.385.8782.853.6092.947.250
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja2.323.9702.780.9142.873.197
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja000
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja2.482.3502.828.4042.936.404
Premija preneta u saosiguranje - pasivna1.3243.6334.485
Premija preneta u reosiguranje36.24156.04274.001
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja120.81500
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja012.18515.279
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija000
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija000
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija000
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija000
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija000
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja191814
Ostali poslovni prihodi61.88972.67774.039
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI1.204.3471.444.7991.517.614
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose335.248283.806271.894
Matematička rezerva životnih osiguranja - povećanje000
Matematička rezerva neživotnih osiguranja - povećanje000
Doprinos za preventivu47.23152.91154.466
Doprinosi propisani posebnim zakonima17.96900
Doprinos Garantnom fondu162.542116.058100.535
Rezervisanja za izravnanje rizika000
Rezervisanja za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju i investicionom riziku, rezervisanja za bonuse i popuste i povećanja drugih tehničkih rezervi000
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose107.506114.837116.893
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa790.375933.7581.123.773
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja000
Likvidirane štete neživotnih osiguranja627.274739.957950.998
Likvidirane štete - udeli u štetama saosiguranja25.43337.86528.030
Likvidirane štete - udeli u štetama reosiguranja i retrocesija000
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa142.928165.861153.304
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta2536022.767
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta5.0079.3235.792
Rezervisane štete - povećanje117.692153.259197.471
Rezervisane štete - smanjenje000
Rezervisane štete životnih osiguranja - povećanje000
Rezervisane štete životnih osiguranja - smanjenje000
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - povećanje145.753244.066284.030
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - smanjenje44.69677.66990.308
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - povećanje18.1405.6676.797
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - smanjenje1.50518.8053.048
Povećanje rezervisanih šteta - udela saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u štetama000
Smanjenje rezervisanih šteta - udela reosiguravača, odnosno retrocesionara u štetama000
Prihodi po osnovu regresa i prodaje osiguranih oštećenih stvari42.64858.55575.524
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto370.253132.6290
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto366.573980
Rashodi za bonuse i popuste000
Ostali poslovni rashodi000
DOBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT1.181.5311.408.8101.429.636
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT000
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI - - -
PRIHODI OD INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA209.738170.223152.661
Prihodi od zavisnih i pridruženih pravnih lica i od zajedničkih poduhvata4.1043.5834.317
Prihodi od ulaganja u nepokretnosti69.1636.9952.974
Prihodi od zakupnina investicionih nekretnina8.0966.9952.974
Prihodi od usklađivanja vrednosti investicionih nekretnina61.06700
Prihodi od prodaje nepokretnosti (dezinvestiranja)000
Prihodi od kamata85.90883.02899.934
Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha28.43560.90339.582
Dobici od prodaje hartija od vrednosti51300
Pozitivne kursne razlike iz aktivnosti investiranja20.71814.6204.385
Ostali prihodi po osnovu investicione aktivnosti8971.0941.469
RASHODI PO OSNOVU INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA191.407129.99482.586
Rashodi iz odnosa sa zavisnim i pridruženim pravnim licima i iz zajedničkih poduhvata000
Rashodi po osnovu ulaganja u nepokretnosti59.775035.875
Rashodi po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina59.775035.875
Gubici pri prodaji nepokretnosti (dezinvestiranju)000
Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha112.00110.9058.079
Gubici pri prodaji hartija od vrednosti012.063250
Negativne kursne razlike iz aktivnosti investiranja15.7732.41535.089
Ostali rashodi po osnovu investicione aktivnosti3.858104.6113.293
DOBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI18.33140.22970.075
GUBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI000
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA1.034.7661.219.1981.232.536
Troškovi pribave757.658870.369802.716
Provizije94.67893.00089.395
Ostali troškovi pribave740.819708.755778.554
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje77.839065.233
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje068.6140
Troškovi uprave278.251352.484435.678
Amortizacija4.9895.1634.172
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi138.995211.682283.901
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi134.149135.598147.140
Ostali troškovi uprave11841465
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja000
Provizija od reosiguranja i retrocesija1.1433.6555.858
POSLOVNI DOBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT165.096229.841267.175
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT000
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI3.2741.7064.071
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI3.9741.4804.607
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI34.002211.945291.018
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI156.100303.809241.618
OSTALI PRIHODI8.9534.4946.688
OSTALI RASHODI3.97810.27016.633
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA47.273132.427306.094
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, POZITIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, NEGATIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA16.6077.4108.925
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA30.666125.017297.169
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Porez na dobitak15.14840.41046.509
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza5712.7991.267
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza000
NETO DOBITAK16.08987.406251.927
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku000
NETO GUBITAK000
Neto gubitak koji se pripisuje manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji se pripisuje većinskom vlasniku000
ZARADA PO AKCIJI000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostor - objekat za obavljanje delatnostiBeograd, Ruzveltova 16Administracija862,4-
Poslovni prostor- objekat za obavljanje delatnostiBeograd, Ruzveltova 21Administracija386-
Poslovni prostor - objekat za obavljanje delatnostiBeograd, Ruzveltova 21Administracija23,5-
Garažno poslovni prostorPrijepolje, Bjelopoljski put bbAdministracija142-
Zgrada tehničkih uslugaMedveđa, Jablanička 160Usluge300-
Objekat tehničkih uslugaSombor, Jug-3 Obilaznica Nova-6Usluge177,5-
Benzinska stanicaSombor, Jug-3 Obilaznica Nova-6Usluge210-
Poslovni objekatGrocka, Bulevar revolucije 128Administracija74-
Objekat tehničkih uslugaDespotovac, Rudnička 78Usluge181,5-
Objekat tehničkih uslugaKosovska Mitrovica, Vasilija ostroškog bbUsluge156,47-
Objekat tehničkih uslugaBajina Bašta, 12 julaUsluge32,4-
Poslovna zgradaLeštane, Smederevski put bbAdministracija200-
Poslovna zgradaZemun, Stevana Markovića 15Administracija3.276-
Prodavnica i tehnički pregledStara Pazova, Zmaj Jovina 3Usluge200-
Poslovni objekatStara Pazova, Zmaj Jovina 3Administracija277-
Mehaničarska radionicaStara Pazova, Zmaj Jovina 3Usluge68-
Radionica za PP aparateStara pazova, Zmaj Jovina 3Usluge55-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Gornji MilanovacZemljište6,48
Beograd, RuzveltovaGrađevinsko zemljište0,02

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija314.550100.000
CFI kodESVUFREPNNPR
Vrsta i klasa hartijeObične akcijePreferencijalne akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i druga prava u skaldu sa ZakonomBez prava glasa, pravo na prvenstvenu isplatu dividende, pravo prvenstvenog učešća u raspodeli likvidacionog viška
ISIN brojRSAMSOE64799RSAMSOE55342
Nominalna vrednost hartije1.5481.548
Obračunska vrednost akcije2.866,962.866,96
Datum isplate dividende... 30.11.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period061,92
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je obračunata prema bilansnom računu za 2017. godinu, a prema metodologiji Beogradske berze i iznosi 2.866,96 dinara. Kapital na dan 31.12.2017.godine (1.188.499.000,00) je podeljem sa ukupnim brojem izdatih akcija (414.550).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje, osim 37 običnih akcija nad kojim je upisana zaloga I reda, a prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluIzdavalac je u poslednjih nekoliko godina investirao u akcije 30-tak izdavalaca, kupujući akcije na Beogradskoj berzi, ali učešće Izdavaoca u strukturi kapitala tih izdavalaca akcija je uglavnom ispod 1% (izuzetak je učešće od 19,99% - Sacen a.d. Novi Sad, Blagoje Kostić Crni Marko - 3,8%)
Naziv ovlašćenog revizoraRSM Serbia doo Bul.Mihajla Pupina 10b/I 11070 Novi Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje: Po našem mišljenju izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.decembra 2017.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o osiguranju, propisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje osiguravajućih društava i ostalim relevatnini propisima Republike Srbije i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama uz finansijske izveštaje. Skretanje pažnje: Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenja poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja Rukovodstva Društva. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kamata i kazni. Period zastarelosti poreskih obaveza je pet godina, što znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala. Po navedenom pitanju nije izražena rezerva u našem mišljenju.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Informator je inoviran na osnovu revidiranih podataka bilansa stanja i bilansa uspeha za 2017. godinu. Izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu je odobren od strane Nadzornog Odbora Društva i dostavljen je Agenciji za privredne registre dana 28.02.2018. godine. 2. Finansijski izveštaji AMS Osiguranje a.d.o. Beograd za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine su usvojeni na sednici održanoj dana 27.04.2018. godine. Na istoj sednici doneta je i odluka o isplati dividende vlasnicima preferencijalnih akcija za 2017. godinu u iznosu od 5.418.000,00 RSD. 3. U skladu sa odlukom Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu od 28.04.2017. godine, dana 30.11.2017. godine, izvršena je isplata dividende vlasnicima preferencijalnih akcija. Bruto iznos dividende po akciji iznosi 61,92 RSD.Isplata dividende izvršena je u iznosu umanjenom za porez po odbitku , a prema specifikaciji: akcionarima-domaćim fiz.licima u neto iznosu 52,632 rsd po akciji; domaćim pravnim licima- u neto iznosu od 61,920 rsd; stranim pravnim licima za: 5.073 akcije u neto iznosu od 49,536 rsd odn. za 6.236 akcija u neto iznosu od 52, 632 rsd po akciji; stranim fizičkim licima u neto iznosu od 52,632 rsd po akciji; kastodi licima za: 422 akcije u neto iznosu od 55,728 rsd po akciji, za 2399 akcija u neto iznosu od 49,536 rsd po akciji, i za 40265 akcija u neto iznosu od 61,920
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDividenda se isplaćuje akcionarima preferencijalnih akcija, najmanje u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.
Podaci o korporativnom agentuBanka Poštanska štedionica a.d. Beograd, Kraljice Marije 3, Beograd tel 011/3024-329, faks 011/3024-227 e-mail: broker@posted.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dejan Jevtić, predsednik IO, Mirko Butulija, član IO


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dejan Jevtić, predsednik IO, Mirko Butulija, član IO____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dejan Jevtić, predsednik IO, Mirko Butulija, član IO
Potpis korporativnog agenta
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd