print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.05.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora19.07.2018.SIMBOL: ALBS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS NOVI SAD
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo, javno akcionarsko društvo
AdresaPrivrednikova  10
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.albus.rs
Datum osnivanja01.04.1871.
Broj rešenja upisa u sudski registarOsnovno rešenje BD.54622/05. izmenjeno BD 182738/2006
Matični broj08196508
PIB - poreski identifikacioni broj100449382
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Aik banka a.d. Beograd105-31400-16
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad355-1007987-45
Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd165-2828-97
Šifra delatnosti02041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje
Ime i prezime direktoraJelena Pudar, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktDraginja Ilić
Telefon021/442-680
Faks021/539-065 i 011/3778-269
e-mailopsti.poslovi@albus.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeAlbus a.d. Novi Sad je zavisno pravno lice matičnog pravnog lica Invej a.d. Beograd. Sa matičnim pravnim licem ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.676.2081.677.6041.578.018
Stalna imovina1.234.5481.219.7841.185.183
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja35.19526.41917.643
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.180.3021.175.7401.151.242
- Nekretnine postrojenja i oprema1.180.3021.175.7401.151.242
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani19.05117.62516.298
- Učešća u kapitalu233227130
- Ostali dugoročni finansijski plasmani18.81817.39816.168
Obrtna imovina441.660457.820392.835
- Zalihe295.170274.182183.836
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina146.490183.638208.999
- Potraživanja135.312178.590206.029
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak810775775
- Kratkoročni finansijski plasmani2.6891.4031.008
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina44571049
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja7.2342.1601.138
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina1.676.2081.677.6041.578.018
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva5.1231.023.4651.023.465

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.676.2081.677.6041.578.018
Kapital1.023.375946.569887.815
- Osnovni kapital673.459673.459673.459
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve15.72515.72515.725
- Revalorizacione rezerve510.876510.774510.611
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak000
- Gubitak154.852231.556290.147
- Otkupljene sopstvene akcije21.83321.83321.833
Dugoročna rezervisanja i obaveze592.070635.575630.595
- Dugoročna rezervisanja00660
- Dugoročne obaveze5.4015.4015.401
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze5.4015.4015.401
- Kratkoročne obaveze586.669630.174624.534
- Kratkoročne finansijske obaveze360.201360.201360.201
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja93.31291.21264.900
- Ostale kratkoročne obaveze117.802159.347178.075
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 15.35419.41421.358
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze60.76395.46059.608
Vanbilansna pasiva5.1231.023.4651.023.465

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI781.869744.921411.269
- Prihodi od prodaje724.560706.506483.685
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.365539426
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka50.82832.8500
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0077.390
- Ostali poslovni prihodi5.1165.0264.548
POSLOVNI RASHODI825.262726.713461.592
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala622.367471.936247.607
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi92.55586.14582.930
- Troškovi amortizacije i rezervisanja33.41534.34334.573
- Ostali poslovni rashodi76.925134.28996.482
POSLOVNI DOBITAK018.2080
POSLOVNI GUBITAK43.393050.323
Finansijski prihodi2481625
Finansijski rashodi39.32344.23619.483
Ostali prihodi14.2083.3978.528
Ostali rashodi16.8009.13511.440
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA85.06031.60472.713
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja20.33710.50521.397
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA105.39742.10994.110
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda034.6970
Odloženi poreski prihodi perioda329035.851
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK105.06876.80658.259
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.515.7902.064.7632.054.5012.055.201
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA1.151.3001.708.8561.689.0241.685.899
Nematerijalna imovina8.9552011.2482.897
Nekretnine , postrojenja i oprema1.127.2671.694.1291.676.4701.672.892
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani15.07814.52611.30610.110
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA364.490355.907365.477369.302
Zalihe261.805196.385193.384184.419
Potraživanja po osnovu prodaje90.171144.409153.858161.159
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja9311.1491.1751.127
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani1.05211.19112.11514.291
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.5829311.7616.482
Porez na dodatu vrednost5.10001.8350
Aktivna vremenska razgraničenja8491.8421.3491.824
VANBILANSNA AKTIVA1.088.6252.629.9452.573.3212.464.592

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.515.7902.064.7632.054.5012.055.201
KAPITAL786.3661.341.2081.431.2611.439.062
Osnovni kapital687.491687.491687.491687.491
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije21.83321.83321.83321.833
Rezerve1.6931.6931.6931.693
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme510.6111.016.0441.096.6611.096.594
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak049.40758.84366.711
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak391.596391.594391.594391.594
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE6.2875.7765.7765.775
Dugoročna rezervisanja886375375374
Dugoročne obaveze5.4015.4015.4015.401
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE64.325158.91373.04173.041
KRATKOROČNE OBAVEZE658.812558.866544.423537.323
Kratkoročne finansijske obaveze277.608363.132365.472365.879
Primljeni avansi, depoziti i kaucije119141178164
Obaveze iz poslovanja137.431129.610118.253110.908
Ostale kratkoročne obaveze207.32411.87615.57935.580
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost141.970072
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine31.72346.03338.30620.202
Pasivna vremenska razgraničenja4.5936.1046.6354.518
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.088.6252.629.9452.573.3212.464.592

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI184.319596.487621.817537.251
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga180.535594.059619.718535.653
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi3.7842.4282.0991.598
POSLOVNI RASHODI249.328618.784604.679538.312
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe924701.8831.894
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga75.54743.6470441
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga068.05929.5460
Troškovi materijala125.390302.558298.406254.287
Troškovi goriva i energije23.36446.42933.53832.475
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi78.09293.38695.065104.482
Troškovi proizvodnih usluga37.59094.472107.043105.627
Troškovi amortizacije33.95033.87725.89926.530
Troškovi dugoročnih rezervisanja227000
Nematerijalni troškovi27.18623.72017.06517.246
POSLOVNI DOBITAK0017.1380
POSLOVNI GUBITAK65.00922.29701.061
FINANSIJSKI PRIHODI6711.9429184.293
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0003.028
Prihodi od kamata0171430
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule6711.7718751.265
FINANSIJSKI RASHODI18.04029.2789.91710.098
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi9.91809500
Rashodi kamata7.00327.1278.3687.907
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.1192.1515992.191
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA17.36927.3368.9995.805
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA50350
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA19.8101.5681770
OSTALI PRIHODI11.826132.9378.42721.897
OSTALI RASHODI6.34031.80610.7617.115
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA049.9305.6637.916
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA96.697000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0200
NETO GUBITAK POSLOVANJA3601.37932
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA049.9324.2847.884
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA96.733000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda4.71685800
Odloženi poreski prihodi perioda002.0370
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK049.0746.3217.884
NETO GUBITAK101.449000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
ALBUSNovi Sad Privrednikova 1019.2727.6392.249-125

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostoriNovi SadIzdato u zakup110-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Novi SadIzgradnja privrednih objekata9,41

12. Realni tereti na imovini

Uspostavljena hipoteka na imovini u korist Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd na ime Ugovora o izdavanju bankarske garancije u iznosu od 29.925 hiljada EUR na 413/1, 413/2, 413/3, 413/8 i 420/2. Ugovor o zalozi opreme u korist Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd u vrednosti od 16.600 hiljada EUR.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija451.986
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSALBSE90611
Nominalna vrednost hartije1.490
Obračunska vrednost akcije3.184
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom vrednosti ukupnog kapitala iskazanog u bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu izvršilo je društvo za reviziju Auditor doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembar 2017.godine, kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. SKRETANJE PAŽNJE Kao što je obelodanjeno u tačkama 5 i 12 u Napomenama uz finansijske izveštaje, na građevinskim objektima Društva uspostavljena je hipoteka u korist Heta real estate d.o.o. Beograd po osnovu jemstva za kreditne obaveze koje prema navedenoj banci ima matično društvo Invej a.d. Beograd. Sadašnja vrednost nekretnina pod hipotekom, na dan 31.decembra 2017.godine, iznosi 788.563 hiljade dinara. Po navedenom osnovu uspostavljena je i zaloga na opremi. Takođe, Društvo je jemac i za kreditne obaveze koje ostala povezana lica, odnosno društvo Vital a.d. Vrbas i Sunce a.d. Sombor imaju prema Komercijalnoj banci. Potencijalne obaveze po navedenom osnovu, na dan 31.decembar 2017.godine, iznose 2.464.592 hiljade dinara. Nadalje, kratkoročne obaveze Društva, na dan 31.decembra 2017.godine, veće su od obrtne imovine za 168.021 hiljada dinara. Navedene činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti Društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti pravnog lica. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Dana 26.06.2018. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su, između ostalog, usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2017. godinu, usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora i doneta je odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti (ostvarena dobit od 7.868.445,37 dinara ostaje neraspoređena).
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; telefon: 011/3530-900, fax: 011/311-6974; e mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Pudar, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jelena Pudar, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Jelena Pudar, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD