print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.05.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora15.03.2019.SIMBOL: ALBS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS NOVI SAD
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo, javno akcionarsko društvo
AdresaPrivrednikova  10
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.albus.rs
Datum osnivanja01.04.1871.
Broj rešenja upisa u sudski registarOsnovno rešenje BD.54622/05. izmenjeno BD 182738/2006
Matični broj08196508
PIB - poreski identifikacioni broj100449382
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Aik banka a.d. Beograd105-31400-16
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad355-1007987-45
Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd165-2828-97
Šifra delatnosti02041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje
Ime i prezime direktoraJelena Pudar, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktDraginja Ilić
Telefon021/442-680
Faks021/539-065 i 011/3778-269
e-mailopsti.poslovi@albus.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeAlbus a.d. Novi Sad je zavisno pravno lice matičnog pravnog lica Invej a.d. Beograd. Sa matičnim pravnim licem ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.676.2081.677.6041.578.018
Stalna imovina1.234.5481.219.7841.185.183
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja35.19526.41917.643
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.180.3021.175.7401.151.242
- Nekretnine postrojenja i oprema1.180.3021.175.7401.151.242
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani19.05117.62516.298
- Učešća u kapitalu233227130
- Ostali dugoročni finansijski plasmani18.81817.39816.168
Obrtna imovina441.660457.820392.835
- Zalihe295.170274.182183.836
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina146.490183.638208.999
- Potraživanja135.312178.590206.029
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak810775775
- Kratkoročni finansijski plasmani2.6891.4031.008
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina44571049
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja7.2342.1601.138
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina1.676.2081.677.6041.578.018
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva5.1231.023.4651.023.465

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.676.2081.677.6041.578.018
Kapital1.023.375946.569887.815
- Osnovni kapital673.459673.459673.459
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve15.72515.72515.725
- Revalorizacione rezerve510.876510.774510.611
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak000
- Gubitak154.852231.556290.147
- Otkupljene sopstvene akcije21.83321.83321.833
Dugoročna rezervisanja i obaveze592.070635.575630.595
- Dugoročna rezervisanja00660
- Dugoročne obaveze5.4015.4015.401
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze5.4015.4015.401
- Kratkoročne obaveze586.669630.174624.534
- Kratkoročne finansijske obaveze360.201360.201360.201
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja93.31291.21264.900
- Ostale kratkoročne obaveze117.802159.347178.075
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 15.35419.41421.358
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze60.76395.46059.608
Vanbilansna pasiva5.1231.023.4651.023.465

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI781.869744.921411.269
- Prihodi od prodaje724.560706.506483.685
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.365539426
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka50.82832.8500
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0077.390
- Ostali poslovni prihodi5.1165.0264.548
POSLOVNI RASHODI825.262726.713461.592
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala622.367471.936247.607
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi92.55586.14582.930
- Troškovi amortizacije i rezervisanja33.41534.34334.573
- Ostali poslovni rashodi76.925134.28996.482
POSLOVNI DOBITAK018.2080
POSLOVNI GUBITAK43.393050.323
Finansijski prihodi2481625
Finansijski rashodi39.32344.23619.483
Ostali prihodi14.2083.3978.528
Ostali rashodi16.8009.13511.440
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA85.06031.60472.713
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja20.33710.50521.397
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA105.39742.10994.110
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda034.6970
Odloženi poreski prihodi perioda329035.851
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK105.06876.80658.259
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.515.7902.064.7632.054.5012.055.2011.593.445
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA1.151.3001.708.8561.689.0241.685.8991.247.951
Nematerijalna imovina8.9552011.2482.8973.276
Nekretnine , postrojenja i oprema1.127.2671.694.1291.676.4701.672.8921.235.132
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani15.07814.52611.30610.1109.543
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA364.490355.907365.477369.302345.494
Zalihe261.805196.385193.384184.419189.686
Potraživanja po osnovu prodaje90.171144.409153.858161.159136.298
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja9311.1491.1751.1271.762
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani1.05211.19112.11514.29114.211
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.5829311.7616.4822.210
Porez na dodatu vrednost5.10001.8350297
Aktivna vremenska razgraničenja8491.8421.3491.8241.030
VANBILANSNA AKTIVA1.088.6252.629.9452.573.3212.464.5922.330.063

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.515.7902.064.7632.054.5012.055.2011.593.445
KAPITAL786.3661.341.2081.431.2611.439.062960.608
Osnovni kapital687.491687.491687.491687.491687.491
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije21.83321.83321.83321.83321.833
Rezerve1.6931.6931.6931.6931.693
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme510.6111.016.0441.096.6611.096.594683.917
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak049.40758.84366.71166.870
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak391.596391.594391.594391.594457.530
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE6.2875.7765.7765.7755.776
Dugoročna rezervisanja886375375374375
Dugoročne obaveze5.4015.4015.4015.4015.401
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE64.325158.91373.04173.04173.147
KRATKOROČNE OBAVEZE658.812558.866544.423537.323553.914
Kratkoročne finansijske obaveze277.608363.132365.472365.879368.441
Primljeni avansi, depoziti i kaucije119141178164100
Obaveze iz poslovanja137.431129.610118.253110.908114.119
Ostale kratkoročne obaveze207.32411.87615.57935.58039.269
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost141.9700722.049
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine31.72346.03338.30620.20218.465
Pasivna vremenska razgraničenja4.5936.1046.6354.51811.471
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA1.088.6252.629.9452.573.3212.464.5922.330.063

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI184.319596.487621.817537.251525.424
Prihodi od prodaje roba00000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga180.535594.059619.718535.653523.794
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi3.7842.4282.0991.5981.630
POSLOVNI RASHODI249.328618.784604.679538.312542.403
Nabavna vrednsot prodate robe00000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe924701.8831.8942.635
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga75.54743.6470441700
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga068.05929.54600
Troškovi materijala125.390302.558298.406254.287249.625
Troškovi goriva i energije23.36446.42933.53832.47533.938
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi78.09293.38695.065104.482109.640
Troškovi proizvodnih usluga37.59094.472107.043105.627107.270
Troškovi amortizacije33.95033.87725.89926.53026.873
Troškovi dugoročnih rezervisanja2270000
Nematerijalni troškovi27.18623.72017.06517.24618.392
POSLOVNI DOBITAK0017.13800
POSLOVNI GUBITAK65.00922.29701.06116.979
FINANSIJSKI PRIHODI6711.9429184.293477
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0003.028229
Prihodi od kamata017143062
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule6711.7718751.265186
FINANSIJSKI RASHODI18.04029.2789.91710.0985.493
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi9.918095009
Rashodi kamata7.00327.1278.3687.9075.160
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.1192.1515992.191324
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA17.36927.3368.9995.8055.016
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA503502
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA19.8101.568177039.340
OSTALI PRIHODI11.826132.9378.42721.8976.850
OSTALI RASHODI6.34031.80610.7617.11511.836
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA049.9305.6637.9160
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA96.69700066.319
NETO DOBITAK POSLOVANJA0200383
NETO GUBITAK POSLOVANJA3601.379320
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA049.9324.2847.8840
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA96.73300065.936
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda00000
Odloženi poreski rashodi perioda4.716858000
Odloženi poreski prihodi perioda002.03700
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK049.0746.3217.8840
NETO GUBITAK101.44900065.936
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
ALBUSNovi Sad Privrednikova 1019.2727.6392.249-123

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostoriNovi SadIzdato u zakup276-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Novi SadIzgradnja privrednih objekata9,41

12. Realni tereti na imovini

Nad pokretnim stvarima društva uspostavljena je zaloga broj Zl.br.16585/2011 u korist Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, a za dužnika Invej a.d. Beograd , do maksimalnog iznosa obezbeđenog potraživanja od EUR 20.750.000,00. Na građevinskim objektima Društva uknjižena je hipoteka u korist Heta Real Estate doo Beograd, a za dužnika Invej a.d. Beograd gde se društvo pojvljuje kao jemac. Sadašnja vrednost nekretnina pod hipotekom na dan 31. decembra 2018. godine iznosi 626,506 hiljada dinara.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija451.986
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSALBSE90611
Nominalna vrednost hartije1.490
Obračunska vrednost akcije2.125,3
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom vrednosti ukupnog kapitala iskazanog u bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu izvršilo je društvo za reviziju Auditor doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Društvo je dostavilo finansijske izveštaje za 2018.godinu za statističke svrhe Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; telefon: 011/3530-900, fax: 011/311-6974; e mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Pudar, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jelena Pudar, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Jelena Pudar, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD