print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi03.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora18.07.2018.SIMBOL: AIKBPB, AIKBPC, AIKB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  115đ
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.aikbanka.rs
Datum osnivanja10.08.1993.
Broj rešenja upisa u sudski registar2946/2005, dana 01.03.2005. godine kod Agencije za privredne registre
Matični broj06876366
PIB - poreski identifikacioni broj100618836
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Narodna banka Srbije908000000001050197
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoraIzvršni odbor: Jelena Galić, Predsednik Izvršnog odbora; Dejan Vasić, Član Izvršnog odbora; Vesna Pavlović, Član Izvršnog odbora, Milan Mirkov, Član Izvršnog odbora; Danilo Đurović, Član Izvršnog odbora.
Ime i prezime osobe za kontaktIvana Matić, Služba trgovanja, prodaje i tržišta kapitala
Telefon00 381 11 202 90 11
Faks00 381 11 312 97 87
e-mailaikbgd@aikbanka.rs; kabinet@aikbanka.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA143.193.539154.352.341152.401.643
Gotovina i gotovinski ekvivalenti7.764.11611.921.39311.674.899
Opozivi depoziti i krediti36.357.13428.143.78622.127.768
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja1.824.4821.710.1411.814.274
Dati krediti i depoziti66.618.63868.202.81366.198.353
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)11.737.59625.972.74630.980.368
Udeli (učešća)55.22949.46547.209
Ostali plasmani5.799.8534.885.5783.921.670
Nematerijalna ulaganja48.46266.740128.783
Osnovna sredstva i investicione nekretnine9.044.6589.575.9289.778.280
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
Odložena poreska sredstva000
Ostala sredstva3.943.3713.823.7515.730.039
Gubitak iznad visine kapitala000


3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA143.193.539154.352.341152.401.643
Transakcioni depoziti5.341.3306.814.2438.887.317
Ostali depoziti84.267.54690.810.15987.470.523
Primljeni krediti2.124.2882.303.133239.090
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti000
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata80.25268.67278.495
Rezervisanja499.584696.761733.558
Obaveze za poreze18.47923.94724.492
Obaveze iz dobiti149.917144.975192.970
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Odložene poreske obaveze9.13116.15180.271
Ostale obaveze3.872.7103.212.2873.201.231
UKUPNE OBAVEZE96.363.237104.090.328100.907.947
Kapital26.210.09126.517.65126.920.470
Rezerve iz dobiti17.639.52220.100.87023.125.145
Revalorizacione rezerve10.0298.644280.744
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju3.0167.00061.668
Dobitak2.973.6763.641.8481.229.005
Gubitak do nivoa kapitala000
UKUPNO KAPITAL46.830.30250.262.01351.493.696
VANBILANSNE POZICIJE118.180.466121.092.011121.774.729
Poslovi u ime i za račun trećih lica641.935765.952866.930
Preuzete buduće obaveze16.940.49811.871.66814.541.001
Primljena jemstva za obaveze1.933.8586.257.8206.853.971
Derivati004.926.840
Druge vanbilansne pozicije98.664.175102.196.57194.585.987

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
Prihodi od kamata12.655.14412.839.31411.823.953
Rashodi od kamata6.303.7865.298.4195.087.782
Dobitak po osnovu kamata6.351.3587.540.8956.736.171
Gubitak po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija1.046.990925.013789.510
Rashodi od naknada i provizija114.030142.242132.390
Dobitak po osnovu naknada i provizija932.960782.771657.120
Gubitak po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha18.54800
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju000
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto prihodi od kursnih razlika000
Neto rashodi od kursnih razlika255.5732.446.81499.762
Prihod od dividendi i učešća9.88707
Ostali poslovni prihodi370.038511.394503.770
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja000
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja2.628.7133.454.5594.035.606
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi616.391655.309719.680
Troškovi amortizacije190.416243.158264.391
Operativni i ostali poslovni rashodi1.661.4981.808.0201.945.124
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza4.804.3218.583.7172.302.955
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza3.825.0104.801.0901.880.849
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA3.309.5114.009.8271.254.611
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA000
Neto dobici poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubici poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.309.5114.009.8271.254.611
REZULTAT PERIODA – GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobit334.096360.5660
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza000
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza1.7397.41325.606
DOBITAK2.973.6763.641.8481.229.005
GUBITAK000
Zarada po akciji (u dinarima bez para)329397120
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)329397120
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA173.301.270179.078.758183.736.050209.359.749
Gotovina i sredstva kod centralne banke27.320.65619.079.94023.066.62228.942.476
Založena finansijska sredstva2.409.1542.120.4562.012.9261.001.077
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju013.6544.72720.984
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha03.073.9186.382.3337.220.047
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju41.668.40639.355.05934.247.78323.835.852
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća510.3312.382.1951.685.311337.090
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija12.399.50711.501.7829.578.21212.317.296
Krediti i potraživanja od komitenata74.738.62686.775.45889.326.595114.301.354
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0000
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate0002.291.266
Investicije u zavisna društva0000
Nematerijalna ulaganja194.488323.564377.430405.320
Nekretnine, postrojenja i oprema956.288854.098849.2353.277.617
Investicione nekretnine9.905.59011.474.96611.495.42911.570.914
Tekuća poreska sredstva498.938163.11700
Odložena poreska sredstva81.69573.013166.813236.004
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja56.279149.549103.81869.356
Ostala sredstva2.561.3121.737.9894.438.8163.533.096


6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA173.301.270179.078.758183.736.050209.359.749
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju06777.1067.950
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0000
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci6.700.3905.418.743849.7202.819.714
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima111.848.977119.853.278128.397.850143.178.878
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva0000
Subordinirane obaveze0000
Rezervisanja722.532202.505374.099523.594
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0000
Tekuće poreske obaveze037.634389.911195.693
Odložene poreske obaveze0000
Ostale obaveze877.1681.181.259781.4171.472.008
UKUPNE OBAVEZE120.149.067126.694.096130.800.103148.197.837
Akcijski kapital26.920.47027.195.73027.195.73027.195.730
Sopstvene akcije0000
Dobitak1.818.0283.413.3204.338.49413.793.700
Gubitak336.262000
Rezerve24.749.96721.775.61221.401.72320.172.482
Nerealizovani gubici0000
Učešće bez prava kontrole0000
UKUPNO KAPITAL53.152.20352.384.66252.935.94761.161.912
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
Prihodi od kamata10.403.9369.998.6269.084.6528.440.713
Rashodi od kamata3.679.4972.864.3181.927.8751.628.902
Neto prihod po osnovu kamata6.724.4397.134.3087.156.7776.811.811
Neto rashod po osnovu kamata0000
Prihodi od naknada i provizija974.6551.072.7651.132.5041.282.739
Rashodi naknada i provizija156.381194.161236.218269.907
Neto prihod po osnovu naknada i provizija818.274878.604896.2861.012.832
Neto rashod po osnovu naknada i provizija0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju012.977015.414
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju2.714015.3570
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika4.130000
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha043.36876.73775.311
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju1.15709.24730.896
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju0000
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule282.224234.834147.879299.744
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule0000
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Ostali poslovni prihodi591.7851.259.136763.6969.624.002
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki000467.107
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki3.114.6671.872.472259.8470
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD5.304.6287.690.7558.775.41818.337.117
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD0000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.142.7861.258.1421.248.7321.274.032
Troškovi amortizacije170.158175.914185.299199.949
Ostali rashodi2.105.1192.879.0242.600.0582.930.298
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA1.886.5653.377.6754.741.32913.932.838
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA0000
Porez na dobitak11.37737.634424.409580.920
Dobitak po osnovu odloženih poreza073.27921.57449.663
Gubitak po osnovu odloženih poreza57.160001.321.387
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA1.818.0283.413.3204.338.49412.080.194
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA0000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK1.818.0283.413.3204.338.49412.080.194
REZULTAT PERIODA - GUBITAK0000
Dobitak koji pripada matičnom entitetu0000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu0000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)1843925061.440
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)18439200

8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNiš, Nikole Pašića br. 61za obavljanje delatnosti189-
Poslovni prostorZrenjanin, Žitni trg bb, PC "Mala Varoš"za obavljanje delatnosti394-
Poslovni prostorPirot, Slavonska 1za obavljanje delatnosti100-
Poslovni prostorKragujevac, Trg Radomira Putnika 3za obavljanje delatnosti451-
Poslovni prostorPančevo, Karađorđeva 2za obavljanje delatnosti406-
Poslovni prostorVranje, Kralja Stefana Prvovenčanogza obavljanje delatnosti50-
Poslovni prostorNiš, Milorada Veljkovića Špaje 25za obavljanje delatnosti242-
Poslovni prostorSombor, Pariska 1za obavljanje delatnosti124-
Poslovni prostorZaječar, Pana Đukića bbza obavljanje delatnosti125-
Deo poslovnog objekta (1/26)Beograd, Šekspirova 27za obavljanje delatnosti21-
Poslovni prostorRuma, Glavna 192za obavljanje delatnosti136-
Poslovni prostorValjevo, Karađorđeva 59za obavljanje delatnosti90-
Poslovni prostorBor, Đorđa Vajferta 21za obavljanje delatnosti178-
Poslovni prostorNovi Sad, Mihajla Pupina 2za obavljanje delatnosti350-
Poslovni prostorKruševac, Pana Đukića bbza obavljanje delatnosti348-
Lokali 18, 19, 20 i deo 17Niš, Bul. Nemanjića 25, PC Zona IIIza obavljanje delatnosti97-
Poslovni prostor i garažaNiš, Vožda Karađorđa 2za obavljanje delatnosti166-
Poslovni kompleks ZMAJ 1Beograd, Autoput za Zagreb 18investiciona nekretnina28.939-
Poslovni kompleks ZMAJ 2Beograd, Autoput za Zagreb 18investiciona nekretnina25.700-
Hotel BALKANBeograd, Prizrenska 2investiciona nekretnina3.003-
Poslovni kompleks ŽITKOBačka Topola, Glavna 90investiciona nekretnina9.186-
STOTEKS Hala 2Novi Sad, Primorska 84investiciona nekretnina17.024-
Tržni centar A1S GateBeograd, Jurija Gagarina 36dinvesticiona nekretnina4.005-
Farma svinjaSurčin (Jakovo), potes Tabla 036materijalna vrednost38.222-
Poslovna zgrada UniverzalBeograd, Majke Jevrosime 51investiciona nekretnina1.908-
Poslovni kompleksNiš, Bulevar 12. februar bbinvesticiona nekretnina10.022-
Hotel ALEKSANDARVrnjačka Banja, Heroja Čajke 7investiciona nekretnina1.356-
Kompleks Stara Moravica(zgrade prehr.ind. i proizv.pića SA OPREMOM)Stara Moravica, ul. Železničkainvesticiona nekretnina1.984-
Poslovni kompleks SANITARIJANovi Sad, Futoška 80-84materijalna vrednost2.932-
Poslovni prostorBeograd, ul. Đure Jakšića 8materijalna vrednost677-
Poslovni prostorBeograd, ul. Teodora Drajzera 27investiciona nekretnina762-
CASH & CARY market, magacin i upravna zgradaVrbas, Njegoševa 2investiciona nekretnina5.479-
Doradni centar semenske robeRuma, ul.Železnička 183investiciona nekretnina8.545-
ELNOS-prodajni centarNovi Sad, ul. Sentandrejski put 165investiciona nekretnina5.384-
Hladnjača EskimoInđija, ul. Cara Dušana 150materijalna vrednost2.718-
Poslovni kompleks sportska halaŠabac, ul. Hajduk Veljka br.2investiciona nekretnina5.087-
Poslovni kompleksNiš, Bul. Nikole Tesle bb/25.Maj 81investiciona nekretnina6.122-
ELNOS-deo četvorobrdne haleNovi Sad, ul. Senandrejski put 165investiciona nekretnina5.765-
ELNOS-poslovna zgradaNovi sad,ul. Sentandrejski put 165materijalna vrednost3.533-
Robna kuća MerkatorĆuprija, ul. Cara Lazara 3investiciona nekretnina6.565-
Porodična kućaNovi Sad, Futoška 75investiciona nekretnina1.062-
Poslovni kompleks VITBELNiš, Bul. 12. Februar 83investiciona nekretnina6.998-
Hotel SLOBODAPančevo, Trg Kralja Petra I 4investiciona nekretnina1.598-
Poslovni kompleks KorićaniKragujevac, Kraljevačkog bataljona bbinvesticiona nekretnina2.266-
Objekat - stara užarijaApatin,ul. Juke Kolaka 30materijalna vrednost5.579-
Nezavršena vila sa 10 apartmanaZlatibor,ul. Andrije Jevremovića 15materijalna vrednost910-
Magacinska hala/mega marketĆuprija,ul. Cara Lazara 91investiciona nekretnina1.876-
Magacin /halaPančevo, ul. Olge Petrov 30materijalna vrednost3.054-
Poslovni prostorBeograd, Bul. Kralja Aleksandra 84investiciona nekretnina490-
Poslovna zgradaNiš, ul. Beogradska 1investiciona nekretnina1.490-
Poslovni kompleks LederlandStara Pazova, ul. Jana Sikore 221materijalna vrednost1.300-
Poslovni kompleksĆuprija, ul. Kneza Miloša bbinvesticiona nekretnina3.112-
LokalKragujevac, ul. Janka Veselinovića 32materijalna vrednost131-
Lokal 18Niš, ul. Obrenovićeva bb, TC Kalčasredstva namenjena daljoj prodaji338-
Deo poslovnog objektaZaječar, ul. Beogradska bbmaterijalna vrednost3.817-
Stan broj 25Niš, ul. Radoja Dakića 49Asredstva namenjena daljoj prodaji105-
Lokal 8Niš,ul. Radoja Dakića 47investiciona nekretnina138-
Lokal 10Niš,ul. Radoja Dakića 47Ainvesticiona nekretnina133-
LokalKruševac, ul. Stevana Sinđelića 9/1investiciona nekretnina150-
LokalBeograd, ul. Despota Stefana 68Ainvesticiona nekretnina145-
dvosoban stan br.130, VII spratNiš,ul. Radoja Dakića 41sredstva namenjena daljoj prodaji60-
trosoban stan broj 78, potkrovljeNovi Sad,ul. Cara Dušana 78materijalna vrednost78-
jednosoban stan br. 29, I spratNiš,ul. Radoja Dakića 41sredstva namenjena daljoj prodaji42-
jednosoban stan br.116, VII spratNiš,ul. Radoja Dakića 41sredstva namenjena daljoj prodaji41-
jednosoban stan br.108, VI spratNiš,ul. Radoja Dakića 41sredstva namenjena daljoj prodaji36-
Lokal br. 1Zlatibor,Sportski centar Zlatiborsredstva namenjena daljoj prodaji55-
Lokal 59Niš, Bul. Nemanjića 85A, PC Zona IIsredstva namenjena daljoj prodaji83-
Lokal 82Niš, Bul. Nemanjića 85A, PC Zona IIsredstva namenjena daljoj prodaji84-
Lokal K20Niš, Bul. Nemanjića 25, PC Zona IIIinvesticiona nekretnina25-
1/2 Trosobnog stanaNovi Sad, ul. Đorđa Jovanovića 2/35materijalna vrednost37-
Lokal br. 2Zlatibor, Sportski centar Zlatiborsredstva namenjena daljoj prodaji36-
Lokal br. 3Zlatibor, Sportski centar Zlatiborsredstva namenjena daljoj prodaji36-
Lokal 7a, Radoja Dakića 47Niš,ul. Radoja Dakića 47investiciona nekretnina25-
Porodična nezavršena kućaAleksinac,ul. 7. Jula 1materijalna vrednost340-
Stan-trosobanParaćin,ul. Kneza Mihaila 29materijalna vrednost67-
Porodična kućaselo Mužinacmaterijalna vrednost184-
Poslovna zgradaNiš, Nikole Pašića br. 42za obavljanje delatnosti1.030-
LokalKruševac, Balkanska 67materijalna vrednosti208-
Poslovna zgradaBeograd,Poslovna zgrada, Kralja Milana 11 (Po+Pr+6+Pk), spomenik kultureza obavljanje delatnosti5.539-
Poslovna zgradaBeograd,Poslovna zgrada, u prizemlju nova filijala AIK, Makedonska 12-14, druga etaža podruma, spratovi od 1-6 u zgradi spratnosti 2Po+Pr+7za obavljanje delatnosti3.695-
Poslovna zgradaBeograd,6/10 poslovne zgrade, Makedonska 44 (Su++Pr+6)za obavljanje delatnosti4.138-
Poslovni prostorUžice, Deo posl.objekta, Dimitrija Tucovica 44, prizemlje (59+158m2) i međusprat (638m2+585m2), u okviru stamb.posl.zgrade (Po+Pr+22+Pk)za obavljanje delatnosti1.440-
Poslovna zgradaZemun, Glavna 7za obavljanje delatnosti541,83-
Poslovni prostorPožarevac,Voje Dulica 2, udeo 694/2408 na 6 zgrada na kp 1131/1za obavljanje delatnosti2.750-
Poslovni prostorŠabac,Vlade Jovanovica 22, filijala Aik, Pr (299m2) + Isprat(363m2) + Pk(141m2)za obavljanje delatnosti803-
Poslovni prostor"Zaječar,Poslovni prostor, Trg oslobodjenja bb, Po (62m2) + Pr (227m2) + I sprat (129) + Pk (361m2) "za obavljanje delatnosti745-
Poslovni prostorLeskovac, Vojvode Mišića 2za obavljanje delatnosti178-
Poslovni prostorBeograd, 2 poslovna prostora, Bul.Mihaila Pupina 10b, VP, u okviru "JU Biznis centra"za obavljanje delatnosti240-
Poslovni prostorBeograd, Poslovni prostor, Palmira Toljatija 5, prizemlje, u okviru tržnog centra "Stari Mercator"za obavljanje delatnosti101-
Poslovni prostorBor, Poslovni prostor, Trg oslobodjenja 2, Prizemlje, u okviru zgrade trgovine (Po+Pr+Sp)za obavljanje delatnosti173,41-
Poslovni prostorSmederevo, Kralja Petra I br. 11 (ekspozitura), prizemlje, u okviru stambeno poslovne zgrade (Pr+1+Pk)za obavljanje delatnosti124-
Poslovni prostorBajina Bašta,Poslovni prostor, Svetosavska 19/a, prizemlje, u okviru stambeno poslovne zgrade (Pr+3+Pk)za obavljanje delatnosti122-
Poslovni prostorMajdanpek, Poslovni prostor, Trg Oslobodjenja 2 (Svetog Save), prizemljeza obavljanje delatnosti93-
Poslovni prostorBeograd, Poslovna zgrada, u prizemlju nova filijala AIK, Knez Mihailova 22m2, (Pr+6+Pk)investiciona nekretnina1.232-
Poslovni prostorBeograd, Poslovni prostor, Su+P, Sarajevska 15, u okviru stambene zgrade (Su+Pr+7)investiciona nekretnina474-
Poslovni kompleksParaćin, Zgrada tekstlne industrije, Kajmakčalanska bb (zajednički udeo na 2 zgrade tekstilne industrije i 4 pomoćne zgrade)materijalna vrednost3.560-
Hotel Bela lađaBečej, Zelena 2materijalna vrednost1.305-
Poslovni prostorBeograd, Poslovni prostor, Terazije 43, međusprat (6 soba), u okviru stambene zgrade (Po+Pr+7+Pk)materijalna vrednost120-
Poslovni prostorBeograd,Poslovni prostor, Trg Nikole Pasica 9, II sprat, u okviru stambene zgrade (Pr+7)investiciona nekretnina110-
Poslovni prostorBeograd,Poslovni prostor, Simina 16, Prvi sprat, u okviru objekata (Pr+6+Pk)investiciona nekretnina108-
Poslovni prostorAleksandra Ace Simovića 2A, prizemljeinvesticiona nekretnina126-
Poslovni prostorObrenovac, Poslovni prostor, Milosa Obrenovica 146, prizemlje (u okviru robne kuće Pr+1)investiciona nekretnina127-
Poslovni prostorNovi Sad, Poslovni prostor, zgrada tekstilne industrije, Futoški put 51investiciona nekretnina562-
Poslovni prostorNovi Sad, Poslovni prostor, Balzakova 2, Su+Pr, u okviru stambene zgrade (Po+Pr+7)investiciona nekretnina132-
Poslovni prostorPoslovni prostor (jedna prostorija), Nikole Pašića 95, I sprat, u okviru zgrade poslovnih usluga (Pr+1)materijalna vrednost395-
Poslovni prostorNiš,Lokali P14, P15, P16 i deo P17, Bul.Nemanjića 25, PC Zona IIIinvesticiona nekretnina144-
Stambena zgradaArilje, Stambeno poslovna zgrada, (Pr+1+Pk), Cerovainvesticiona nekretnina350-
Poslovni prostorBeograd, Poslovni prostor,Rakovica, Petra Konjovica 12investiciona nekretnina112-
Poslovni prostorKruševac,Poslovni prostror (lokal), Gazimestanska bbinvesticiona nekretnina143-
Poslovni prostorKikinda,Stambeno poslovni objekat, Žarka Zrenjanina 88investiciona nekretnina411-
Poslovni kompleksJagodina, Pogon za preradu mleka i dvorište, Radojice Solunca 2materijalna vrednost3.119-
Stambena kućaPirot, Porodična kuća, magacin i zemljište, Vojvode Radomira Putnika 145investiciona nekretnina137-
Poslovni prostorBor, Poslovni prostor,(Po+Pr) ,Nikole Pasica 14 (u okviru poslovnog objekta Po+Pr+1+Pk)investiciona nekretnina86-
Stambena zgrada"Užice, Porodična stambena zgrada, Po+Pr+1+Pk Petra Lekovica 24A"investiciona nekretnina394-
Poslovni kompleksJagodina, Poslovni kompleks- mlekara, Vihorska 8materijalna vrednost383-
Stambena zgradaBajina Bašta, Porodična stambena zgrada (Pr+1+Pk), 12. Septembar br. 72investiciona nekretnina186-
Poslovni prostorBeograd, Poslovni prostor, Gandijeva 99a, prizemlje, u okviru stambene zgrade (Po+Pr+4)investiciona nekretnina36-
Poslovni prostorDimitrovgrad, Balkanska 11, prizemljeinvesticiona nekretnina48-
Stambena zgradaKrupanj, Porodična stambena zgrada, 21. septembra 17investiciona nekretnina90-
SkladišteSokobanja, Slkadište za preradu pečurki, Čairmaterijalna vrednost432-
Poslovni prostorLajkovac, Save Kovacevica 1 (Vojvode Mišića 1)investiciona nekretnina71-
Poslovni prostorDimitrovgrad, Magistralni put 9, Granični prelaz Gradina prizemljeinvesticiona nekretnina32-
MagacinLeskovac,Durmitorska bb, magacin u podrumu ,Đorđa Stamenkovića 1/k, (402m2) u okviru objekta trgovine (Po+Pr)materijalna vrednost402-
Stambena zgradaSvrljig,Porodični stambeni objekat sa zemljištem, Guševac, Prvomajska 4/4materijalna vrednost104-
Stambena zgradaPirot, Porodicna stambena zgrada i poslovna zgrada, Jug Bogdana 15materijalna vrednost200-
Poslovni prostorSvrljig,Objekat poljoprivrede i zemljište, Selo Tijovac, Potes Kamena rudinamaterijalna vrednost726-
Poslovno stambeni objekatLeskovac, Poslovno stambeni objekat, Kumarevomaterijalna vrednost363-
Poslovna zgradaKnjaževac,Zgrada poslovnih usluga (montažni objekat), Lole Ribara 35, prizemljematerijalna vrednost318-
Stambeno poslovna zgradaLoznica, Stambeno poslovna zgrada (Pr+1) i 2/4 parcele, naselje Klupci, Hajduk Stanka 30materijalna vrednost83-
Poslovni prostorLoznica, Poslovni prostor, naselje Klupci, Zmajevac 12, prizemljematerijalna vrednost172-
Poslovni prostorZaječar,Porodična stambena zgrada (zajedn.udeo) i svojina na 2 pomoćna objekta, Crnorečka 9materijalna vrednost103-
Poslovni prostorOpovo, Poslovni prostor, Ribarska 4, prizemljeinvesticiona nekretnina48-
Poslovni prostorSvilajnac,Zgrada zanatskih i ličnih usluga, prizemlje, Dimitrija Katića 188investiciona nekretnina382-
Benzinska pumpaParaćin,Benzinska pumpa, Svojnovomaterijalna vrednost148-
Stambena zgrada"Lebane,Porodična stambena zgrada, Radanska 39 (pr+1+pk) "materijalna vrednost312-
Poslovni prostorSurdulica,Poslovni prostor,Jadranska bb (Kralja Petra I), prizemlje (pasaž), u okviru objekta (Po+Pr+1+Pk)investiciona nekretnina44-
Stambena zgradaSvilajnac,Nezavršena porodična stambena zgrada, naselje Kušiljevo, Svetosavska 2, Pr+Pk (nelegalan)materijalna vrednost338-
Stambena zgradaUžice,Porodična stambena zgrada(78m2), stambena zgrada (118m2) i zemljiste, kp 686/1, kp 687 KO Kamenica, Lunovo selo, potes Bregovimaterijalna vrednost196-
Poslovni prostorBajina Bašta,Poslovni prostor i stan, 12 septembar br.72materijalna vrednost139-
Poslovni prostorVladičin Han,Poslovni prostor, Stevana Sinđelića 4 (Po+Pr+I)investiciona nekretnina68-
Poslovni objekatNiš, Poslovni objekat i zemljište, potes Ograđe, Čamurlijamaterijalna vrednost220-
Poslovni prostorNiš, Poslovni prostor, Episkopska 26 (Marije Bursać 2A)materijalna vrednost49-
Stambena zgradaMalo Crniće,Zajednički udeo porodične zgrade i 4 pomoćna objekta sa zemljištem svojina 1/1, ul. Stiška 23, Malo Crnićematerijalna vrednost396-
Stambena zgradaBagremovo, Porodična stambena zgrada, Gunaroš, Jozefa Atile 13investiciona nekretnina70-
Stambena zgradaNiš, Deo 582/1000 porodične stambene zgrade, pomoćne zgrade i zemljišta, Bubanj, Sremska 3-5materijalna vrednost147-
Poslovni prostorPirot,Poslovni prostor sa magacionom, Nišavski odred, lokal 30 lamela Binvesticiona nekretnina18,42-
Poslovni prostorBor, Poslovni prostor (u okviru napuštenog tržnog centra), Cara Lazara bbmaterijalna vrednost29-
Pomoćni objekatZaječar, Pomoćna zgrada, Mije Stanimirovica 10amaterijalna vrednost33-
Poslovni prostorParaćin,Poslovni prostor, Kralja Milutina 1, prizemlje, jedna prostorija u okviru stambeno poslovne zgrade (Pr+5)materijalna vrednost15-
Stambena zgradaMileševo,Porodična stambena zgrada i zemljište, Jožef Atile br.7materijalna vrednost110-
Poslovni prostorDimitrovgrad, Poslovni prostor (jedna prostorija-lokal), Sutjeska 55, prizemlje, u okviru prizemne zgrade poslovnih usluga ukupne površnie 67m2materijalna vrednost11-
Poslovni prostorŠabac, 1/3 poslovnog prostora, Balkanska 20, Jelenčamaterijalna vrednost15-
Benzinska pumpaKrupac,Benzinska pumpa sa 3 podzemnim rezervoa i zemljištem,Pirot,selo Krupacmaterijalna vrednost111-
Poslovni prostorParaćin, Poslovni prostor, Svetog Save br.16, Pr (357m2) + II (316m2) + IV(226m2), u okviru poslovne zgrade (Po+Pr+4)investiciona nekretnina899-
VilaBeograd,Mačkov kamen, Vila sa bazenom (55m2) i pomoć.prostorijama (126m2), Šolina br.6investiciona nekretnina424-
Stambena zgradaMladenovac, Kovačevac, 2 parcele (91,09 ari) sa stambenom zgradom, pomoćnim objektima i voćnjakominvesticiona nekretnina189-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Centrala - BeogradBeograd, Bulevar Mihajla Pupina 115 đ-350
Filiijala BeogradBeograd, Bulevar Mihajla Pupina br 115 đ-16
Ekspozitura Vojvode StepeBeograd, Vojvode Stepe 171-7
Ekspozitura Banovo BrdoBeograd, Požeška 93-7
Ekspozitura BulevarBeograd, Bulevar Kralja Aleksandra 334-4
Ekspozitura FontanaBeograd, Otona Župančića 1-7
Ekspozitura Jurija GagarinaBeograd, Jurija Gagarina 32, lokal 4-6
Ekspozitura Knez MihajlovaBeograd, Knez Mihajlova 22-6
Ekspozitura SlavijaBeograd, Kralja Milana 43-7
Ekspozitura VidikovacBeograd, Patrijarha Joanikija 28 b-5
Ekspozitura ZemunGlavna 7-6
Filijala PančevoPančevo, Karađorđeva 2-9
Filiijala PožarevacPožarevac, Voje Dulića 2-8
Ekspozitura SmederevoSmederevo, Kralja Petra I 11-6
Filiijala ŠabacŠabac, Vlade Jovanovića 22-8
Filiijala ValjevoValjevo, Vojvode Mišića 22-6
Filiijala ČačakČačak, Kuželjeva 2-7
Ekspozitura Gornji MilanovacGornji Milanovac, Kneza Aleksandra Karađorđevića 13-4
Filiijala JagodinaJagodina, Kneza Lazara 69-6
Ekspozitura ParaćinParaćin, Tome Živanovića bb-7
Filijala KragujevacKragujevac, Trg Radomira Putnika 3-15
Filijala KraljevoKraljevo, Miloša Velikog 58-10
Šalter KopaonikRaška, Kopaonik-1
Filijala Novi PazarNovi Pazar, Stevana Nemanje bb-6
Filijala UžiceUžice, Dimitrija Tucovića 44-7
Filijala KruševacKruševac, Vidovdanska 9-11-7
Ekspozitura Vrnjačka BanjaVrnjačka Banja, Kraljevačka 6 - Drvara 1-4
Filijala LeskovacLeskovac, Bulevar Oslobođenja bb-9
Ekspozitura VranjeVranje, Lenjinova 14-6
Filijala NišNiš, Nikole Pašića 42-19
Ekspozitura Bulevar dr Z. ĐinđićaNiš, Bulevar dr Z. Đinđića 23-6
Ekspozitura PantelejNiš, Pantelejska 77-5
Ekpozitura VoždovaNiš, Voždova 2-6
Ekspozitura Zona IIINiš, Bulevar Nemanjića 25-6
Ekspozitura AleksinacAleksinac, Knjaza Miloša 66-4
Ekspozitura PirotPirot, Slavonska 1-8
Filijala ZaječarZaječar, Pana Đukića bb-6
Ekspozitura BorBor, Đorđa Vajferta 21-5
Ekspozitura NegotinNegotin, JNA 2-4
Filijala Novi SadNovi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 2-14
Ekspozitura Bulevar oslobođenjaNovi Sad, Bulevar oslobođenja 68b-10
Ekspozitura InđijaInđija, Novosadska 2-5
Ekspozitura Novo NaseljeNovi Sad, Bulevar Jovana Dučića 3-7-6
Ekspozitura RumaRuma, Glavna 192-5
Filijala SomborSombor, Pariska 1-6
Filijala SuboticaSubotica, Korzo 8-7
Filijala VrbasVrbas, Maršala Tita 80-9
Ekspozitura BečejBečej, Novosadska 2-4
Filijala ZrenjaninZrenjanin, Žitni Trg bb, Mala Varoš TC-8
Ekspozitura KikindaKikinda, Trg Srpskih dobrovoljaca 6-6
Filijala ProkupljeProkuplje, Topličkih junaka 1-3
Filijala PrijepoljePrijepolje, Sandžačkih brigada 20-4
Ekspozitura Bežanijska kosaBeograd, Partizanske avijacije 12-6
Filijala ObrenovacObrenovac, Aleksandra Ace Simovića 2-4
Ekspozitura VračarBeograd, Cara Nikolaja II 83-5
Ekspozitura Stari gradBeograd, Cara Dušana 84-86-4
Filijala LazarevacLazarevac, Karadjordjeva 29-10
Filijala Bačka PalankaBačka Palanka, Kralja Petra I 19-5
Filijala Sremska MitrovicaSremska Mitrovica, Kralja Petra I 20-3
Filijala VršacVršac, Trg pobede 4-4
Ekspozitura Svetozara MarkovićaBeograd, Svetozara Markovića 54-4
Ekspozitura MakedonskaBeograd, Makedonska 22-7
Filijala Kralja MilanaBeograd, Kralja Milana 11-11

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Šimanovci,potes Selo i SelišteGrađevinsko35,44
Krnjiševci, potes KuvalovoGrađ.zemlj.izvan građ.područ.(njiva 4.kl.)2,84
Batrovci, potes KrčevineGrađevinsko zemljište Krčevine5
Batrovci, potes JakovciGrađevinsko zemljište Jakovci2,87
Kasidol, Zemljište (2 Njive 2., 3. i 4. klase)Zemljište (2 Njive 2., 3. i 4. klase)1,31
Beograd,Poljop.zemljište, Zemun, Ugrinovci, potes KamenjePoljoprivredno zemljište0,9
Mladenovac,Poljoprivredno, šumsko i ostalo građ. zemljište, Kovačevac, (19 parcela : vinograd, livade, šuma, njive)Poljoprivredno, šumsko i ostalo građ. zemljište7,8
Mladenovac, Poljoprivredno zemljište Koraćica (4 parcele:vinograd, njiva, šuma), potes Srednji kraj i TijovacPoljoprivredno, šumsko i ostalo građ. zemljište1,6
Užice, Poljoprivredno zemljiste-njiva 4. klase, kp 756/2 KOKamenica, Lunovo selo, potes BregoviPoljoprivredno zemljiste-njiva 4. klase0,5
Užice, Poljoprivredno zemljiste, kp 687 KO Kamenica, Lunovo seloPoljoprivredno zemljiste0,8
Valjevo, Građevinsko zemljište, Sedlari, potes Bobije, kp 151/1Zemljište (2 Njive 2., 3. i 4. klase)0,1
Užice, Poljoprivredno zemljiste, kp 1707/1 i 1707/2 KO Kamenica, Lunovo seloPoljoprivredno zemljište0,04
Požega, Poljoprivredno zemljište, selo Duškovci, potes ZubovacPoljoprivredno zemljište0,37
Petrovac na Mlavi,Poljoprivredno zemljište, potes Umka ,kp 5572Poljoprivredno zemljište0,56
Užice, Poljoprivredno zemljiste, kp 692/2 Kamenica, Lunovo selo, potes BregoviPoljoprivredno zemljište0,46
Užice, Poljoprivredno zemljiste, kp 755/2 KO Kamenica, Lunovo seloPoljoprivredno zemljište0,38
Mladenovac,Poljoprivredno zemljište, Vlaška, potes Selo, 3 parcele: voćnjak, vinograd, njiva, kp 1859/2, 1859/3, 1859/4Poljoprivredno zemljište0,4
Valjevo, Građevinsko zemljište, kp 151/4 Sedlari, potes BobijeGrađevinsko zemljište0,05
Valjevo, Građevinsko zemljište, kp 151/3 i 151/1 Sedlari, potes BobijePoljoprivredno zemljište0,05
Užice,Poljoprivredno zemljiste, kp 832/1 Kamenica, Lunovo seloPoljoprivredno zemljište0,3
Subotica,Poljoprivredno zemljište, kp 1561 i kp 1562 BajmokPoljoprivredno zemljište0,2
Užice, Poljoprivredno zemljiste, kp 686/2 Kamenica, Lunovo selo, potes BregoviPoljoprivredno zemljište0,2
Prnjavor, Šuma, Bešenovo, potes OkopŠuma0,06
Titel, Građevinsko zemljište (kp 4300/4 i kp 4300/2)Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja27,95

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.127.43140.9898.285.377
CFI kodEPNNCREFNNFRESVUFR
Vrsta i klasa hartijePreferencijalne akcijePreferencijalne konvertibilne akcijeUpravljačke akcije
Prava iz akcijaAkcije bez prava glasa, prioritetno pravo na dividendu u odnosu na upravljačke akcije, kumulativno učešće u dividendi po unapred utvrđenoj stopi iz odluka o emisiji tih akcija i dr. iz internih akata BankeAkcije bez prava glasa, prioritetno pravo na dividendu u odnosu na upravljačke akcije, prihod po unapred utvrđenoj stopi iz odluke o emisiji tih akcija i dr. iz internih akata BankePravo na upravljanje, na dividendu i dr. iz Zakona i internih akata banke
ISIN brojRSAIKBE36633RSAIKBE15363RSAIKBE79302
Nominalna vrednost hartije2.090,442.090,442.090,44
Obračunska vrednost akcije6.469,566.469,566.469,56
Datum isplate dividende29.06.2018. 29.06.2018. 29.06.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period106,62106,62469,2
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je tako što je ukupan iznos kapitala na dan 31.12.2017.godine podeljen ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca (9.453.797 akcija).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu-AMS OSIGURANJE AD BEOGRAD (0,16886% ukupnog kapitala); -OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (0,01317% ukupnog kapitala); -POLITIKA AD BEOGRAD-U RESTRUKTURIRANJU (1,82824% ukupnog kapitala); -TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD (0,40706 % ukupnog kapitala); -UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD-U STEČAJU (4,22358% ukupnog kapitala); -AGROBANKA AD BEOGRAD-U STEČAJU (1,37042% ukupnog kapitala); -ZVEZDA FILM A.D. NOVI SAD (1,198994% ukupnog kapitala); - GORENJSKA BANKA DD KRANJ (32,9764%); - HTP BUDVANSKA RIVIJERA (15,23325%); - BETRATRANS DOO BEOGRAD (0,2639% ukupnog kapitala); -AIK NIŠ DOO BEOGRAD (9,61% ukupnog kapitala); -YU TRADE ŽELEZNIK DOO BEOGRAD (4,37% ukupnog kapitala); -BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD (1,68269%);
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu uradila je revizorska kuća Deloitte doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Banke na dan 31.decembra 2017.godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATIVNIM USLOVIMA Rukovodstvo Banek je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i Odlukom o izmenama i dopunama odluke o reviziji banaka, naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu. Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2017.godinu usaglašene su sa revidiranim finansijskim izveštajima za godinu koja se završila 31.decembra 2017.godine. OSTALO Rukovodstvo Banke je nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2017.godinu odlučilo da ponovo izda finansijske izveštaje. Izvršena izmena prethodno izdatih finansijskih izveštaja je detaljnije obelodanjena u napomeni 2.9. uz finansijske izveštaje. Shodno tome, naš izveštaj od 21.marta 2018.godine više nije važeći i na isti se ne treba oslanjati.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Pregled objekata i zemljišta u vlasništvu, kao i spisak filijala i ekspozitura Banke je prikazan u skladu sa stanjem na 28.03.2018. godine.; (2) Na XLIV redovnoj skupštini akcionara Banke održanoj 28.06.2018. godine usvojena je Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti po finansijskom izveštaju za 2017.godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital Banke, kao i Odluka o isplati dividende po osnovu koje Banka isplaćuje dividendu u ukupnom iznosu od 4.720.083.024,60 dinara akcionarima na dan dividende 28.06.2018. godine. Bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih konvertibilnih akcija iznosi 125,43 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih kumulativnih akcija iznosi 125,43 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima običnih akcija iznosi 552,00 dinara po akciji. Banka je 29.06.2018. godine isplatila dividende u iznosu umanjenom za odgovarajuće iznose poreza po odbitku, tako da neto dividenda po akciji koja pripada akcionarima domaćim fizičkim licima iznosi: 106,62 dinara za prioritetne kumulativne akcije; 106,62 dinara za prioritetne konvertibilne akcija; 469,20 dinara za obične akcije.; (3) Na XLIII redovnoj skupštini akcionara Banke održanoj 27.04.2018. godine usvojena je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Banke za 2017. godinu (Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu), kao i Odluka o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina koja nije uključena u osnovni akcijski kapital Banke i o ostvarenoj dobiti Banke po finansijskom izveštaju za 2017. godinu shodno kojoj se neraspoređena dobit iz prethodnog perioda koja nije uključena u osnovni kapital i iznosi 594.925.230,66 dinara u celosti raspoređuje za korekciju efekata prve primene IFRS 9; Neraspoređena dobit po finansijskom izveštaju za 2017.godinu iznosi 12.080.194.067,05 dinara i raspoređuje se: deo od 47.727.530,34 za korekciju efekata prve primene IFRS9; ostatak neraspoređene dobiti po finans.izveštaju za 2017.godinu u iznosu od 12.032.466.536,71 dinara ostaje kao neraspoređena dobit koja se ne uključuje u osnovni akcijski kapital banke.; (4) Na XXXIX redovnoj Skupštini akcionara Banke održanoj 28.04.2017.godine između ostalih donete su i Odluka broj 06-XXXIX/2017 o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti "AIK Banke" a.d. Beograd po finansijskom izveštaju za 2016. godinu po osnovu koje Banka isplaćuje dividendu u ukupnom iznosu od 3.743.568.491,38 dinara akcionarima na dan dividende 28.04.2017. godine. Bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih konvertibilnih akcija iznosi 125,43 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih kumulativnih akcija iznosi 125,43 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima običnih akcija iznosi 434,14 dinara po akciji. Banka je 05.05.2017. godine počela sa isplatom dividende u iznosu umanjenom za odgovarajuće iznose poreza po odbitku, tako da neto dividenda po akciji koja pripada akcionarima domaćim fizičkim licima iznosi: 106,62 dinara za prioritetne kumulativne akcije; 106,62 dinara za prioritetne konvertibilne akcija; 369,02 dinara za obične akcije.; (5) Na XXXVIII redovnoj Skupštini akcionara Banke održanoj 02.09.2016.godine između ostalih donete su i Odluka o raspoređivanju sredstava ostalih rezervi u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dvidende akcionarima, kao i Odluka o isplati dividende. Po pomenutim odlukama, Banka isplaćuje dividendu u ukupnom iznosu od 3.377.933.740,00 dinara akcionarima (dan dividende je 02.09.2016. godine). Bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih konvertibilnih akcija iznosi 125,50 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih kumulativnih akcija iznosi 125,50 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima običnih akcija iznosi 390,00 dinara po akciji. Banka je 06.09.2016. godine počela sa isplatom dividende u iznosu umanjenom za odgovarajuće iznose poreza po odbitku, tako da neto dividenda po akciji koja pripada akcionarima domaćim fizičkim licima iznosi: 106,68 dinara za prioritetne kumulativne akcije; 106,68 dinara za prioritetne konvertibilne akcija; 331,50 dinara za obične akcije.; (6) Na XXXIV redovnoj Skupštini akcionara Banke održanoj 23.12.2015.godine između ostalih donete su i Odluka o raspoređivanju sredstava ostalih rezervi u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dvidende akcionarima, kao i Odluka o isplati dividende. Po pomenutim odlukama, Banka isplaćuje dividendu u ukupnom iznosu od 3.120.182.079,00 dinara akcionarima (dan dividende je 23.12.2015.godine). Bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih konvertibilnih akcija iznosi 114,00 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima prioritetnih kumulativnih akcija iznosi 228,00 dinara po akciji, bruto iznos dividende koji pripada akcionarima vlasnicima običnih akcija iznosi 345,00 dinara po akciji. Banka je 31.12.2015. godine počela da isplaćuje dividendu. Isplata dividende se vrši u iznosu umanjenom za odgovarajuće iznose poreza po odbitku, tako da neto dividenda po akciji koja pripada akcionarima domaćim fizičkim licima iznosi: 193,80 dinara za prioritetne kumulativne akcije; 96,90 dinara za prioritetne konvertibilne akcija; 293,25 dinara za obične akcije.; (7) Na XXXIV redovnoj Skupštini akcionara 23.12.2015.godine donete su i Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine Banke-sredstava rezervi, kao i Odluka o izdavanju akcija XXIV emisije-bez javne ponude radi zamene postojećih akcija emitenta AIK Banka ad Beograd. U Centralnom registru je u skladu sa navedenim odlukama dana 28.12.2015. godine izvršen poništaj 760.379 običnih akcija i 187.164 prioritetnih kumulativnih akcija, usklađivanje CFI koda prioritetnih akcija zbog usaglašavanja sa aktima Banke i povećanje nominalne vrednosti preostalih akcija na 2.090,44 dinara.; (8) Napomena za prioritetne konvertibilne akcije: Krajnji rok za konverziju ovih akcija u obične akcije je istekao 31.3.1998.godine, te su trajno izgubile svojstvo konvertibilnosti.; (9) U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Banke, u sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti dana 28.03.2017. godine izvršeno je usklađivanje CFI koda preferencijalnih i preferencijalnih konvertibilnih akcija Banke sa Šifarnikom vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata koji je Centralni registar usvojio 29.12.2016. godine. Postojeći CFI kod preferencijalnih akcija EPNXCR i preferencijalnih konvertibilnih akcija EFNXFR usklađeni su sa Šifarnikom hartija od vrednosti tako što je umesto oznake "X" izabrana druga osobina ovih akcija i to oznaka "N" koja označava da su preferencijalne akcije izdate na neodređeno vreme. Novi CFI kod preferencijalnih akcija je EPNNCR, a preferencijalnih konvertibilnih akcija EFNNFR.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi- AIK BANKA AD je na Skupštini akcionara održanoj 28.04.2017. godine usvojila novu Politiku dividendi i ista je javno objavljena na internet stranici www.aikbanka.rs.
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Galić, Predsednik IO; Dejan Vasić, Član IO;


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jelena Galić, Predsednik IO; Dejan Vasić, Član IO;____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Jelena Galić, Predsednik IO; Dejan Vasić, Član IO;
Potpis korporativnog agenta
BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD