verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.eurofineks.rs

Datum podnošenja Informatora berzi03.09.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.04.2017.SIMBOL: PTLK1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPUPIN TELECOM AD Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje
Pravni status izdavaocaAktivno društvo
AdresaBatajnički put  23
Beograd
Srbija
Web adresawww.pupintelecom.co.rs
Datum osnivanja08.10.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 11882/2005 od 20.06.2005. godine
Matični broj07026587
PIB - poreski identifikacioni broj100011485
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale Srbija275-0000220006143-71
Banca Intesa160-98207-44
Credy banka150-19141-42
Univerzal banka290-7329-78
Poštanska štedionica200-2273150101033-07
Srpska banka295-1242268-48
Šifra delatnosti02630
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja komunikacione opreme
Ime i prezime direktoraDejan Ilić
Ime i prezime osobe za kontaktDejan Ilić
Telefon011/ 3070-482
Faks011/ 3070-447
e-maildesanka.stojiljkovic@pupintelecom.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.340.0501.289.605
Stalna imovina784.283764.610
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja11.4259.104
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva515.500497.846
- Nekretnine postrojenja i oprema146.742129.088
- Investicione nekretnine368.758368.758
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani257.358257.660
- Učešća u kapitalu255.730256.288
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.6281.372
Obrtna imovina555.767524.995
- Zalihe214.843189.360
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina340.924335.635
- Potraživanja94.528114.668
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak729729
- Kratkoročni finansijski plasmani245.084219.063
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina10828
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja4751.147
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina1.340.0501.289.605
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.340.0501.289.605
Kapital779.507587.178
- Osnovni kapital505.609505.609
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve20.28312.578
- Revalorizacione rezerve261.319261.319
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak137.4270
- Gubitak145.131192.328
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze530.930677.535
- Dugoročna rezervisanja5.9004.580
- Dugoročne obaveze48.384566
- Dugoročni krediti46.6680
- Ostale dugoročne obaveze1.716566
- Kratkoročne obaveze476.646672.389
- Kratkoročne finansijske obaveze221.253261.094
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja65.876115.764
- Ostale kratkoročne obaveze174.224275.609
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 15.29319.922
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze29.61324.892
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI253.446102.013
- Prihodi od prodaje236.508111.600
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka13.8790
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka010.122
- Ostali poslovni prihodi3.059535
POSLOVNI RASHODI335.154216.099
- Nabavna vrednost prodate robe00
- Troškovi materijala64.82115.992
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi170.843113.589
- Troškovi amortizacije i rezervisanja20.67117.265
- Ostali poslovni rashodi78.81969.253
POSLOVNI DOBITAK00
POSLOVNI GUBITAK81.708114.086
Finansijski prihodi3.261356
Finansijski rashodi54.01936.373
Ostali prihodi7.2932.796
Ostali rashodi9.79249.742
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA134.965197.049
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA134.965197.049
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda10.1660
Odloženi poreski prihodi perioda04.721
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK00
NETO GUBITAK145.131192.328
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.283.3631.209.1681.196.897
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA796.612784.917776.424
Nematerijalna imovina6.7835.9004.720
Nekretnine , postrojenja i oprema532.418522.231515.031
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani257.411256.786256.673
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA486.751424.251420.473
Zalihe143.740135.074123.217
Potraživanja po osnovu prodaje70.48917.06224.947
Potraživanja iz specifičnih poslova050.01650.016
Druga potraživanja55.7236.0726.308
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani215.594215.594215.594
Gotovinski ekvivalent i gotovina672253151
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja533180240
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA1.283.3631.209.1681.196.897
KAPITAL484.319413.291342.713
Osnovni kapital505.609505.609505.609
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve12.57812.57812.578
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme239.102239.102239.102
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak000
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak272.970343.998414.576
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE4.574330.957334.990
Dugoročna rezervisanja4.5744.2234.084
Dugoročne obaveze0326.734330.906
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE38.03439.97741.978
KRATKOROČNE OBAVEZE756.436424.943477.216
Kratkoročne finansijske obaveze263.05142.33741.996
Primljeni avansi, depoziti i kaucije530361340
Obaveze iz poslovanja139.15875.23374.173
Ostale kratkoročne obaveze329.997274.229320.822
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost7.70711.45613.283
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine15.86321.29026.602
Pasivna vremenska razgraničenja130370
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI66.17041.24033.396
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga65.17641.24032.364
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi99401.032
POSLOVNI RASHODI185.808112.48097.409
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga42.4039.90811.494
Troškovi materijala13.4915.1751.431
Troškovi goriva i energije4.8534.5202.845
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi85.41069.05860.917
Troškovi proizvodnih usluga12.9924.8083.280
Troškovi amortizacije16.05911.7958.125
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi10.6007.2169.317
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK119.63871.24064.013
FINANSIJSKI PRIHODI762920
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata6900
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule72920
FINANSIJSKI RASHODI15.59366.96511.052
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata12.07564.1026.379
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3.5182.8634.673
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA15.51766.67311.052
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.9712465
OSTALI PRIHODI74.99671.5766.738
OSTALI RASHODI2.3702.725185
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA67.50069.08668.577
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA67.50069.08668.577
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda13.1421.9422.001
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK80.64271.02870.578
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Zgrada poslovnih usluga-Hala telekomunikacijaZemun Polje6.9890000
Zgrada poslovnih usluga - AneksZemun Polje2.9640000
Zgrada poslovnih usluga - Objekat "B" , FABRIKA PUPIN DIGITELZemun Polje6.05800073
Montažni magacinZemun Polje0160000
Kontejnersko skladišteZemun Polje015,8000

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd. Zemun PoljeIzgrađeno građevinsko1,15

12. Realni tereti na imovini

1.Objekat Zgrada poslovnih usluga - ANEKS, K.O. Zemun polje, katastarska parcela 150/12,površina objekta 2.964 m2, vrednost hipoteke u korist Societe Generale Srbija Bank u iznosu od 244.279,36 EUR sa rokom trajanja do 01.08.2011. godine; vrednost hipoteke u iznosu od 525.000,00 EUR u korist Societe Generale Srbija Bank sa rokom trajanja do 31.01.2014. godine; vrednost hipoteke u iznosu od 34.973.000,00 RSD sa rokom trajanja do 30.09.2011. godine. 2. Zgrada poslovnih usluga - Hala telekomunikacija, K.O. Zemun polje,katastarska parcela 150/12, površina objekta 6.989 m2, vrednost hipoteke u korist Fonda za razvioj R. Srbije u iznosu od 529.436,68 EUR sa rokom trajanja do 31.12.2011. godine; vrednost hipoteke u korist Fonda za razvoj R Srbije u uznosu od 318.742,03 EUR sa rokom trajanja do 30.06.2012. godine, vrednost hipoteke u korist Fonda za razvoj R Srbije u uznosu od 207.835,39 EUR sa rokom trajanja do 30.09.2012. godine i vrednost hipoteke u korist Banke poštankse štedionice u iznosu od 80.000.000,00 RSD sa rokom trajanja do 30.03.2014. godine. 3. Zgrada poslovnih usluga - Objekat "B" , FABRIKA PUPIN DIGITEL, K.O. Zemun polje,katastarska parcela 150/22, površina objekta 6.058 m2, vrednost hipoteke u korist Fonda za razvoj R Srbije u uznosu od 885.367,53 EUR sa rokom trajanja do 30.06.2014. godine; vrednost hipoteke u korist Banke poštankse štedionice u iznosu od 40.000.000,00 RSD, sa rokom trajanja do 28.02.2013. godine ;vrednost hipoteke u korist Banke poštankse štedionice u iznosu od 30.000.000,00 RSD sa rokom trajanja do 15.02.2013. godine i vrednost hipoteke u korist Dunav osiguranja u iznosu od 30.000.000,00 RSD sa rokom trajanja do 09.12.2012. godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.121.973
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaUpravljačka
ISIN brojRSPTELE42653
Nominalna vrednost hartije450
Obračunska vrednost akcije305
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je ukupan kapital po bilansu za 2016. godinu podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak iz ranijih godina i gubitak ostvaren u 2015. godini nije pokriven.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- PUPIN TELECOM DATACOM d.o.o.: 100% - PUPIN TELECOM DIPOTEL d.o.o.: 100% - PUPIN TELECOM DKTS d.o.o.: 100% - PUPIN TELECOM ZPU d.o.o.: 100% - PUPIN TELECOM INŽENJERING d.o.o. u likvidaciji: 100% - PUPIN TELECOM TPO d.o.o. 100%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2016. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku, i biće usvojeni na redovnoj sednici skupštine akcionara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax: +381 11 30-98-180; 30-98-184; E-mail: office@eurofineks.rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dejan Ilić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dejan Ilić____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dejan Ilić
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd