verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.nis.eu

Datum podnošenja Informatora berzi13.08.2010.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.04.2019.SIMBOL: NIIS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDruštvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaNarodnog fronta  12
Novi Sad
Republika Srbija
Web adresawww.nis.eu
Datum osnivanja01.10.2005.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 92142
Matični broj20084693
PIB - poreski identifikacioni broj104052135
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad325-9500600038722-90
Erste bank a.d. Novi Sad340-24059-18
Banca Intesa a.d. Beograd160-92713-36
Eurobank a.d. Beograd250-2060001015030-16
Direktna banka a.d. Beograd150-1849605-14
UniCredit bank a.d. Beograd170-300720441-92
Sberbank Srbija a.d. Beograd285-1001000000736-42
AIK Banka a.d. Niš105-11427-86
Komercijalna banka a.d. Beograd205-214907-29
API Bank a.d. Beograd375-151-36
Mirabank a.d. Beograd380-159-78
Raiffeisen bank a.d. Beograd265-2010310000520-50
JUBMES banka a.d. Beograd190-17220-28
Šifra delatnosti00610
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOsnovna delatnost - Eksploatacija sirove nafte; NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Bavi se istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i prirodnog gasa, prometom širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, i realizacijom projekata u oblasti energetike. U NIS-ovim rafinerijama proizvodi se širok spektar naftnih derivata, među kojima su najznačajniji: motorna goriva, avio goriva, sirovine za petrohemijsku industriju i motorna ulja. Takođe, NIS poseduje i pogon za proizvodnju tečnog naftnog gasa, obavlja spoljnu i unutrašnju trgovinu, trgovinu na veliko i trgovinu na malo naftnim derivatima i pratećom robom i promet maziva i bitumena. U oblasti energetike NIS se bavi proizvodnjom električne, toplotne i geotermalne energije iz tradicionalnih i obnovljivih izvora energije, trgovinom gasom i trgovinom električnom energijom. Prateće delatnosti NIS-a obuhvataju proizvodnju pijaće vode „Jazak“ i hotelsko-ugostiteljske poslove koji se realizuju preko zavisnog društva O ZONE a.d. Beograd.
Ime i prezime direktoraKiril Tjurdenjev
Ime i prezime osobe za kontaktMarija Đošović
Telefon011/205 84 40
Faks021/481 20 31
e-mailmarija.djosovic@nis.eu
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeNIS u odnosu na Gazprom Neft ima položaj zavisnog društva (Gazprom Neft ima 56,15% učešća u kapitalu NIS-a). Gazprom Neft i njegova zavisna društva predstavljaju sistem vertikalno integrisanih kompanija čije se operacije fokusiraju na istraživanje, razvoj, proizvodnju i prodaju sirove nafte i gasa, kao i preradu i prodaju nafte i naftnih derivata. NIS je matično/kontrolno društvo ili ima učešće preko 10% u društvima koja su navedena u tački 14.
Naziv korporativnog agentaVojvođanska banka AD Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA386.660.554400.150.776401.474.162
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA289.265.136293.522.379302.062.697
Nematerijalna imovina15.766.63316.220.63116.539.426
Nekretnine , postrojenja i oprema216.068.737227.612.491246.779.004
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani48.129.88849.680.84538.735.288
Dugoročna potraživanja9.299.8788.4128.979
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA4.059.0762.487.4912.405.175
OBRTNA IMOVINA93.336.342104.140.90697.006.290
Zalihe23.541.27633.758.55344.951.884
Potraživanja po osnovu prodaje38.430.00229.735.67427.501.759
Potraživanja iz specifičnih poslova666.552292.057248.374
Druga potraživanja3.526.4142.345.0071.290.500
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani3.519.70210.381.8085.628.600
Gotovinski ekvivalent i gotovina20.053.65123.410.72412.222.578
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja3.598.7454.217.0835.162.595
VANBILANSNA AKTIVA117.893.750108.101.006113.012.309

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA386.660.554400.150.776401.474.162
KAPITAL215.174.642238.967.295249.303.631
Osnovni kapital81.530.20081.530.20081.530.200
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme80.60781.796152.143
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata122.912142.480147.011
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata66.51964.01460.082
Nerasporedjeni dobitak133.507.442157.276.833167.534.359
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE102.689.23499.411.63497.447.273
Dugoročna rezervisanja9.365.4549.660.58210.079.405
Dugoročne obaveze93.323.78089.751.05287.367.868
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE68.796.67861.771.84754.723.258
Kratkoročne finansijske obaveze22.841.0828.199.1898.141.968
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.228.9441.374.3981.322.558
Obaveze iz poslovanja24.861.51929.393.32225.887.149
Ostale kratkoročne obaveze8.068.3148.880.7477.999.458
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.383.0171.618.6291.146.310
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine6.989.6688.506.0876.987.963
Pasivna vremenska razgraničenja3.424.1343.799.4753.237.852
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA117.893.750108.101.006113.012.309

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI177.913.601215.836.203258.523.448
Prihodi od prodaje roba17.604.11616.974.7169.562.486
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga159.965.290198.452.051248.477.040
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.4.23926.3802.257
Drugi poslovni prihodi339.956383.056481.665
POSLOVNI RASHODI161.310.384186.182.516226.386.000
Nabavna vrednsot prodate robe16.584.34515.725.9088.077.143
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.091.986967.6981.613.042
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga03.202.3386.006.557
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga833.40000
Troškovi materijala87.048.696117.219.414162.591.024
Troškovi goriva i energije3.864.7232.880.0493.336.459
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi13.919.75214.361.09315.245.145
Troškovi proizvodnih usluga16.319.95514.064.33214.323.354
Troškovi amortizacije13.578.55114.188.48218.301.276
Troškovi dugoročnih rezervisanja712.472861.981618.876
Nematerijalni troškovi10.540.47611.051.29311.512.322
POSLOVNI DOBITAK16.603.21729.653.68732.137.448
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI4.153.09413.630.5274.578.389
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1.836.0823.761.8302.077.184
Prihodi od kamata1.033.6861.101.732765.027
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.283.3268.766.9651.736.178
FINANSIJSKI RASHODI8.796.8217.574.2845.427.179
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi2.060.1163.016.3591.694.814
Rashodi kamata2.958.2642.418.0721.940.679
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3.778.4412.139.8531.791.686
DOBITAK IZ FINANSIRANJA06.056.2430
GUBITAK IZ FINANSIRANJA4.643.7270848.790
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA6.517.073307.8881.016.559
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA273.186604.118205.707
OSTALI PRIHODI1.772.257931.953969.970
OSTALI RASHODI1.374.0901.388.8661.426.519
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA18.601.54434.956.78731.642.961
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA18.601.54434.956.78731.642.961
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda2.061.2715.556.8793.922.034
Odloženi poreski rashodi perioda1.098.9232.045.1231.653.438
Odloženi poreski prihodi perioda640.519435.6750
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK16.081.86927.790.46026.067.489
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku16.081.86927.790.46026.067.489
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji0,10,170,16
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Rafinerija nafte Pančevo ** Napomena 1. kod tačke 14Pančevo, Spoljnostarčevačka 199174.2671250130.519-
Rafinerija nafte Novi Sad ** Napomena 1. kod tačke 14Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 488.4352.734019.091-
Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u ElemiruElemir, Proleterska bb91926801.691210
Pogon za proizvodnju pijaće vode „Jazak“Jazak2.282003334

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
--***NAPOMENA 2. kod tačke 14--
Benzinske stanice – ukupno 462 objektaNa teritoriji RS – 437; Van teritorije RS - 25Pravo svojine - 356; Pravo korišćenja – 15; Pravo državine – 37; Pravo zakupa - 2; Pravo trećih lica – 21; Nije uknjiženo pravo - 31--
Skladišta, stovarišta i magacini – 44 objektaNa teritoriji RS – 38; Van teritorije RS - 6Pravo svojine - 24; Pravo korišćenja – 6; Pravo državine – 6; Pravo trećih lica – 4; Nije uknjiženo pravo - 4--
Zgrade i poslovni prostor – 583 objektaNa teritoriji RS – 576; Van teritorije RS - 7Pravo svojine – 484; Pravo korišćenja – 17; Pravo državine – 35; Pravo trećih lica – 13; Nije uknjiženo pravo - 34--
Objekti enegetike – 247 objektaNa teritoriji RS – 247Pravo svojine - 224; Pravo korišćenja - 6; Pravo državine – 14; Pravo trećih lica - 1; Nije uknjiženo pravo - 2--
Ostali objekti - 942 objekataNa teritoriji RS – 942Pravo svojine - 734; Pravo korišćenja – 25; Pravo državine - 127; Pravo trećih lica - 3; Nije uknjiženo pravo - 53--
UKUPNO – 2.278 (sa fabrikama iz tačke 8)Na teritoriji RS – 2.240; Van teritorije RS - 38Pravo svojine – 1.822; Pravo korišćenja – 69; Pravo državine – 219; Pravo zakupa - 2; Pravo trećih lica – 42; Nije uknjiženo pravo - 1242.111.3474.011
Rezervoari - 500 rezervoaraNa teritoriji RS - 500Pravo svojine - 425; Pravo korišćenja - 8; Pravo državine – 27; Pravo trećih lica – 6; Nije uknjiženo pravo - 34--
Putevi - 243 putevaNa teritoriji RS - 243Pravo svojine - 82; Pravo korišćenja – 14; Pravo državine – 3; Pravo trećih lica - 1; Nije uknjiženo pravo - 143--
Vodovi - 2.884 vodovaNa teritoriji RS - 2.884Pravo svojine - 1.659; Pravo državine - 127; Nije uknjiženo pravo - 1.098--
Bušotine - 2.158 bušotinaNa teritoriji RS - 2.158Pravo svojine - 1.402; Pravo državine - 145; Nije uknjiženo pravo - 596--

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
****Napomena 3. kod tačke 14--
Ogranak NIS a.d. Novi SadBalkanabat, Turkmenistan00
Predstavništvo NIS a.d. Novi SadSankt Peterburg, Ruska Federacija158,54
Predstavništvo NIS a.d. Novi SadLuanda, Angola100
Predstavništvo NIS a.d. Novi SadSofija, Bugarska795,4715
Predstavništvo NIS a.d. Novi SadBukurešt, Rumunija240,0625
Ogranak B.S. SavaBulevar Arsenija Čarnojevića 30A, Beograd-Novi Beograd, Srbija238-
Ogranak B.S. Pop LukinaPop-lukina 12, Beograd-Stari Grad, Srbija9-
Ogranak B.S. Zmaj 1Autoput za Novi Sad izlaz bb, Beograd-Zemun, Srbija342-
Ogranak B.S. Zmaj 2Autoput za Novi Sad izlaz bb, Beograd-Zemun, Srbija744-
Ogranak B.S. DunavPančevački Put 32 D, Beograd-Palilula, Srbija277-
Ogranak B.S. Stari Banovci - Auto-PutAuto-put BG-NS bb, Stari Banovci, Stara Pazova, Srbija828-
Ogranak B.S. Sremska Mitrovica 1Arsenija Čarnojevića 48, Sremska Mitrovica, Srbija486-
Ogranak B.S. AdaševciAuto-put BG-ZG bb, Adaševci, Šid, Srbija956-
Ogranak B.S. Mali PožarevacAuto-put Niš-BG, Mladenovac bb, Mali Požarevac, Beograd-Sopot, Srbija618-
Ogranak B.S. Zrenjanin 1Brigadira Ristića bb, Zrenjanin, Srbija102-
Ogranak B.S. ServisKralja Petra Prvog 7, Mladenovac (varoš), Beograd-Mladenovac, Srbija372-
Ogranak B.S. Obrenovac-GradCara Lazara 1, Obrenovac, Beograd-Obrenovac, Srbija537-
Ogranak B.S. CarinaVojvode Stepe bb, Smederevo, Srbija124-
Ogranak B.S. PlinaraMiloša Obrenovića 8, Pančevo, Srbija161-
Ogranak B.S. Vršac 2Beogradski Put bb, Vršac, Srbija436-
Ogranak B.S. Vršac 1Miloša Obilića 1, Vršac, Srbija260-
Ogranak B.S. Novi Sad 10Sentandrejski Put bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija121-
Ogranak B.S. Novi Sad 7Rumenački Put bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija332-
Ogranak B.S. Novi Sad 5Sentandrejski Put bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija112-
Ogranak B.S. Novi Sad 4Futoški Put 93 D, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija125-
Ogranak B.S. Novi Sad 16Auto-put NS-BG,Minut bb, Novi Sad, Novi Sad - grad, Srbija367-
Ogranak B.S. Bačka Topola-VašarišteVašarište bb, Bačka Topola, Srbija164-
Ogranak B.S. Sombor 3Konjovićeva bb, Sombor, Srbija125-
Ogranak B.S. Sava MostJevrejska bb, Šabac, Srbija259-
Ogranak B.S. Aranđelovac 2Zanatlijska bb, Aranđelovac, Srbija152-
Ogranak B.S. ČačakUlica 10 bb, Čačak, Srbija124-
Ogranak B.S. Preljina 2Ibarski Put bb, Preljina, Čačak, Srbija260-
Ogranak B.S. Lozovička Česma 1Auto-put BG-Niš, Lozovik bb, Lozovik, Velika Plana, Srbija925-
Ogranak B.S. Gornji Milanovac 2Gornji put bb, Gornji Milanovac, Srbija261-
Ogranak B.S. SvilajnacVisokog Stevana bb, Svilajnac, Srbija154-
Ogranak B.S. Kragujevac 2Lepenički Bulevar bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija336-
Ogranak B.S. Kragujevac 5Lepenički Bulevar bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija421-
Ogranak B.S. Kragujevac 6Avalska bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija525-
Ogranak B.S. Kragujevac 7Miodraga Vlajića Šuke bb, Kragujevac, Kragujevac-grad, Srbija633-
Ogranak B.S. Kruševac 1Gazimestanski Trg bb, Kruševac, Srbija165-
Ogranak B.S. Vrnjačka BanjaKneza Miloša bb, Vrnjačka Banja, Srbija164-
Ogranak B.S. UbSvete Popovića bb, Ub, Srbija158-
Ogranak B.S. Sevojno 2Prvomajska bb, Sevojno, Užice, Srbija432-
Ogranak B.S. ZlatiborMagistralni put bb, Čajetina, Srbija620-
Ogranak B.S. Užice Grad 1Omladinska bb, Užice, Srbija156-
Ogranak B.S. Medijana 2Bulevar Svetog Cara Konstantina bb, Niš, Niš - Mediana, Srbija165-
Ogranak B.S. Niš-AutoputBulevar Nikole Tesle bb, Niš, Niš - Crveni Krst, Srbija154-
Ogranak B.S. Đačko OstrvoVizantiski Bulevar bb, Niš, Niš - Mediana, Srbija259-
Ogranak B.S. Ledena StenaDimitrija Tucovića bb, Niš, Niš - Palilula, Srbija259-
Ogranak B.S. NaisAuto-put BG - Niš, Gornja Toponica bb, Gornja Toponica, Prokuplje, Srbija262-
Ogranak B.S. FontanaAuto-put BG - Niš, Gornja Toponica bb, Gornja Toponica, Prokuplje, Srbija615-
Ogranak B.S. Bor 1Nikole Pašića 56, Bor, Srbija158-
Ogranak B.S. Pirot 3Nikole Pašića bb, Pirot, Srbija155-
Ogranak B.S. Vranje - GradTrg Bratsva i jedinstva bb, Vranje, Srbija153-
Ogranak B.S. Žarkovo 1Trgovačka 74, Beograd-Čukarica, Srbija543-
Ogranak B.S. Novi Sad 1Maksima Gorkog 1, Novi Sad, Novi Sad-grad, Srbija628-
Ogranak B.S. Avalski putBulevar Oslobođenja 343, Beograd-Voždovac, Srbija169-
Ogranak B.S. Žarkovo 2Trgovačka 92, Beograd-Čukarica, Srbija451-
Ogranak B.S. ČukaricaRadnička 2, Beograd-Čukarica, Srbija466-
Ogranak B.S. Novi BeogradBulevar Mihajla Pupina bb, Beograd-Novi Beograd, Srbija778-
Ogranak B.S. Subotica 2Puškinov Trg bb, Subotica, Srbija426-
Ogranak B.S. Subotica 4JNA bb, Bajmok, Subotica, Srbija424-
Ogranak B.S. PalićSplitska Aleja bb, Palić, Subotica, Srbija423-
Ogranak B.S. Bačka PalankaObrovački put bb, Bačka Palanka, Srbija95-
Ogranak B.S. Čarli Čaplina29. Novembra bb, Beograd-Palilula, Srbija325-
Ogranak B.S. Kraljevo 3Olge Jovičić bb, Kraljevo, Srbija317-
Ogranak B.S. BagrdanAuto put Niš-Beograd bb, Bagrdan, Jagodina, Srbija525-
Ogranak B.S. Blok 45Jurija Gagarina 203, Beograd-Novi Beograd, Srbija604-
Ogranak B.S. Blok 66AOmladinskih brigada bb, Beograd-Novi Beograd, Srbija0-
Ogranak B.S. InđijaKralja Petra bb, Inđija, Srbija65-
Ogranak B.S. Jagodina 2Kneginje Milice bb, Jagodina, Srbija423-
Ogranak B.S.Jagodina 3Kneza Lazara bb, Jagodina, Srbija183-
Ogranak B.S. Kikinda 4Beogradski put bb, Kikinda, Srbija94-
Ogranak B.S. KovačicaMasarikova bb, Kovačica, Srbija42-
Ogranak KPCMilentija Popovića 1, Beograd-Novi Beograd, Srbija82-
Ogranak B.S. Lazarevac GradDula Karaklajića bb, Lazarevac, Beograd-Lazarevac, Srbija71-
Ogranak B.S. Novi PazarSave Kovačevića bb, Novi Pazar, Srbija95-
Ogranak B.S. Novi Sad 3Braće Ribnikar bb, Novi Sad-grad, Srbija70-
Ogranak B.S. Novi Sad 11Bulevar Cara Lazara bb, Novi Sad-grad, Srbija967-
Ogranak B.S. Petrovac na MlaviSrpskih vladara bb, Petrovac, Srbija50-
Ogranak B.S. Ruma 1Vladimira Nazora bb, Ruma, Srbija16-
Ogranak B.S. Smederevska Palanka 3Crvene Armije bb, Smederevska Palanka, Srbija224-
Ogranak B.S. Sombor 2Filipa Kljajića bb, Sombor, Srbija125-
Ogranak B.S. Subotica 1Aleksandrovo bb, Subotica, Srbija0-
Ogranak B.S. TopolaBulevar Vožda Karađorđa 90, Topola (varošica), Topola, Srbija136-
Ogranak B.S. Tošin BunarTošin Bunar bb, Beograd-Novi Beograd, Srbija--
Ogranak B.S. Veliki Mokri Lug 1Autoput Beograd-Niš (kod V.M.Luga), Beograd (grad), Srbija101-
Ogranak B.S. Zrenjanin 2Beogradski put bb, Zrenjanin, Srbija441-
Ogranak B.S. Zrenjanin 7Žarka Zrenjanina bb, Zrenjanin, Srbija53-

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
-***NAPOMENA 2. kod tačke 14-
Zemljište (izgrađeno i neizgrađeno) ukupno 2.809; Na teritoriji Republike Srbije 2.799, van teritorije Republike Srbije 10Pravo svojine – 1.890; Pravo korišćenja – 837; Trajni zakup - 16; Pravo državine – 14; Pravo trećih lica – 521.272,54

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija163.060.400
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na isplatu dividende; pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i druga prava u skladu sa zakonom o privrednim društvima i aktima NIS a.d. Novi Sad.
ISIN brojRSNISHE79420
Nominalna vrednost hartije500
Obračunska vrednost akcije1.528,9
Datum isplate dividende27.08.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period36,22
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je tako što je ukupan kapital podeljen brojem emitovanih akcija. Na dan 31.03.2019. godine obračunska vrednost akcije iznosi 1.533,60 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- O ZONE A.D. Beograd - 100% (O ZONE A.D. Beograd ima 50% učešća u kapitalu NIS MET Energowind doo Beograd čija je namena izgradnja vetroelektrane "Plandište"); - NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. Novi Sad - 100%; - NAFTAGAS - TEHNIČKI SERVISI D.O.O. Zrenjanin - 100%; - NTC NIS - NAFTAGAS D.O.O. Novi Sad - 100%; - NAFTAGAS - TRANSPORT D.O.O. Novi Sad - 100%; - OOO "NIS OVERSIZ" Sankt Peterburg, Ruska Federacija - 100%; - NIS PETROL EOOD, Sofija, Bugarska - 100% - NIS PETROL SRL, Bukurešt, Rumunija - 100% - NIS PETROL D.O.O. Banja Luka, Bosna i Hercegovina - 100% (NIS PETROL D.O.O. Banja Luka, Bosna i Hercegovina ima 100% učešća u kapitalu G-Petrol d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina); - Pannon Naftagas Kft, Budimpešta, Mađarska - 100% - "Jadran Naftagas" doo Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina - 66% - NIS-SVETLOST D.O.O. Bujanovac - 51,32%; - RAG Kiha Kft, Budimpešta, Mađarska - 50%; - Gazprom Energoholding Serbia doo Novi Sad – 49% (Gazprom Energoholding Serbia doo Novi Sad ima 100% učešća u kapitalu Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo); - PINKI-ZEMUN A.D. Beograd-Zemun – 48,7%; - HIP PETROHEMIJA A.D. Pančevo - 20,86% - LINDE GAS SRBIJA A.D. Bečej – 12,44%;
Naziv ovlašćenog revizoraPricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Prema našem misljenju, finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Društva Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. *NAPOMENA: Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. biće razmatrana na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. **NAPOMENA 1.: Na lokaciji Rafinerije nafte Pančevo rade zaposleni koji se organizaciono nalaze u Bloku Prerada. Na lolaciji Rafinerije nafte Novi Sad nalaze se pojedini zaposleni iz drugih delova NIS a.d. Novi Sad, ali se u fabrici Rafinerije nafte Novi Sad ne obavlja prerada nafte. Sva prerada obavlja se u Pančevu. Broj zaposlenih u okviru Bloka Prerada na dan 31.03.2019. godine iznosi 948 uključujući zaposlene preko programa "NIS šansa" (bez zaposlenih preko uslužnih preduzeća). ***NAPOMENA 2.: Kod tačke 9. i 11. "NAMENA OBJEKATA" uneti su podaci o osnovu korišćenja navedenih objekata na dan 31.03.2019. godine. - Svi objekti na kojima je upisano pravo korišćenja/državine NIS a.d. Novi Sad nalaze se u svojini Republike Srbije; - Proces uknjižbe prava svojine NIS a.d. Novi Sad na nepokretnostima je još uvek u toku, a prema dinamici koju utvrđuje Vlada Republike Srbije i njeni nadležni organi što predstavlja razlog zbog kojeg uknjižba prava svojine u korist NIS a.d. Novi Sad nije izvršena; - Objekti na kojima treća lica imaju pravo su objekti na kojima nisu regulisani imovinsko–pravni odnosi u pogledu zemljišta (npr. Objekti građeni na javnoj površini sa privremenom dozvolom, objekti građeni na zemljištu trećih lica, a za koje nije načinjen pravni osnov za kupovinu, odnosno nije plaćeno samo zemljište); - Objekti na kojima NIS a.d. Novi Sad ima pravo državine su objekti kod kojih npr. nije pribavljena građevinska/upotrebna dozvola, a snimljeni su i uneti u katastarske planove i javne evidencije nepokretnosti. Kod takvih objekata katastri nepokretnosti obično upisuju državinu i u listu o teretima naznačuju da se radi o objektima izgrađenim bez dozvole; - Objekti na kojima nije uknjiženo pravo uglovnom su objekti za koje nema rešenih imovinsko pravnih pitanja za zemljište, objekti za koje ne postoji dozvola za upotrebu i geodetski snimak, objekti koji su prijavljeni za legalizaciju, rudarski objekti izgrađeni u skladu sa zakonom o rudarstvu, vodovi i dr. ****NAPOMENA 3.: Svi ogranci i predstavništva izvan Republike Srbije koriste nepokretnosti čija je površina navedena u tački 10. na osnovu ugovora o zakupu, osim predstavništa NIS a.d. Novi Sad – NIS NAFTAGAS u Luandi, Angola koje nepokretnost koristi na osnovu posebnog ugovora. Podaci o površini i broju zaposlenih u predstavništvu NIS a.d. Novi Sad u Ruskoj Federaciji se odnose na sedište predstavništva u Sankt Peterburgu i na kancelariju u Moskvi, a u Rumuniji se odnose na prostorije u Bukureštu i Temišvaru. Kod ogranaka u Republici Srbiji navedena je površina benzinske stanice, a lica angažovana na ovim stanicama su angažovana preko uslužnih organizacija. NAPOMENA 4.: Informacije o dividendi: 2015. godina - Društvo je poslovalo sa dobitkom u iznosu od 16.104.667.000 RSD. Skupština akcionara je 28. juna 2016. godine donela Odluku o raspodeli dobiti za 2015. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad kojom se deo dobiti raspoređuje za isplatu dividendi akcionarima NIS a.d. Novi Sad u ukupnom bruto iznosu od 4.025.961.000 RSD, odnosno 24,69 RSD po akciji bruto. Dividenda za 2015. godinu je isplaćena akcionarima 19. septembra 2016. godine. 2016. godina - Društvo je poslovalo sa dobitkom u iznosu od 16.081.869.000 RSD. Skupština akcionara je 27. juna 2017. godine donela Odluku o raspodeli dobiti za 2016. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad kojom se deo dobiti raspoređuje za isplatu dividendi akcionarima NIS a.d. Novi Sad u ukupnom bruto iznosu od 4.021.069.000 RSD, odnosno 24,66 RSD po akciji bruto. Dividenda za 2016. godinu je isplaćena akcionarima 18. avgusta 2017. godine. 2017. godina - Društvo je poslovalo sa dobitkom u iznosu od 27.790.460.000 RSD. Skupština akcionara je 21. juna 2018. godine donela Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad kojom se deo dobiti raspoređuje za isplatu dividendi akcionarima NIS a.d. Novi Sad u ukupnom bruto iznosu od 6.948.003.644 RSD, odnosno 42,61 RSD po akciji bruto. Dividenda za 2017. godinu je isplaćena akcionarima 27. avgusta 2018. godine. U tački 10.1 je naveden neto iznos dividende od 36,2185 dinara za akcionare domaća fizička lica. Ostali neto iznosi dividende: - domaća pravna lica – 42,61 dinara; - strana fizička lica – 36,2185 dinara; - strana pravna lica – 34,088 dinara. Za nerezidente iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima važeći ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja primenjuje se odgovarajuća poreska stopa iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ukoliko je nerezident dostavio potvrdu o rezidentnosti za 2018. godinu. NAPOMENA 5.: Pojedinačni i Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine su objavljeni na internet stranicama društva (www.nis.eu) i Beogradske berze (www.belex.rs). NAPOMENA 6.: Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu dostavljeni su Registru finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika koji vodi Agencija za privredne registre dana 27.02.2019. godine. NAPOMENA 7.: Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine su odobreni odlukom o razmatranju finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine koju je Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad usvojio na sednici održanoj dana 01.04.2019. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiPolitika dividendi NIS a.d. Novi Sad, koja je usvojena na IV redovnoj sednici Skupštine akcionara 25. juna 2012. godine, predviđa da je dugoročna politika dividendi kompanije isplata dividende u ukupnom iznosu od najmanje 15 procenata od neto dobiti. Politika dividendi je zasnovana na izbalansiranom pristupu koji uzima u obzir neophodnost zadržavanja dobiti za potrebe finansiranja budućih investicija, kao i stopu povraćaja na uloženi kapital i iznos isplate dividendi. Pri utvrđivanju predloga odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende, menadžment NIS a.d. Novi Sad uzima u obzir niz faktora, uključujući finansijsku situaciju, planove za investicije,obaveze za otplatu kredita, makroekonomsko okruženje i zakonske propise. Svaki od ovih faktora, zasebno ili u kombinaciji, ukoliko je dovoljno značajan, može da utiče na predloženu isplatu dividende. Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende donosi Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj sednici. Dividenda se isplaćuje jedanput godišnje u novcu i plativa je u srpskim dinarima (RSD). Politika dividendi dostupna je na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).
Podaci o korporativnom agentuVojvođanska banka a.d. Novi Sad Funkcija brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Tel.: 011/2251-380, Fax.: 011/2228-541, e-mail: broker@voban.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Kiril Tjurdenjev, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Sergej Fominih, Zamenik Generalnog direktora, Direktor Funkcije za pravna i korporativna pitanja____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Kiril Tjurdenjev, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Vojvođanska banka AD Novi Sad