verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.fintelenergija.rs

Datum podnošenja Informatora berzi08.11.2018.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora02.07.2024.SIMBOL: FINT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMasarikova  5 (sprat 21)
Beograd
Srbija
Web adresawww.fintelenergija.rs
Datum osnivanja27.06.2007.
Broj rešenja upisa u sudski registar63657/2007
Matični broj20305266
PIB - poreski identifikacioni broj105058839
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK BANKA AD Beograd105-0000000201216-12
UniCredit Bank AD Beograd170-0030004721000-28
Šifra delatnosti03511
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja električne energije
Ime i prezime direktoraTiziano Giovannetti, direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSanja Krstic
Telefon011/441 85 32
Faks/
e-mailsanja.ristovic@fintel.bz
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo posluje kao holding društvo sledećih zavisnih društava: MK-Fintel Wind Holding d.o.o. za holding poslove Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala), MK-Fintel Wind a.d. Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala) i Fintel Energija Development d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala). MK-Fintel Wind Holding d.o.o. za holding poslove Beograd je vlasnik 100% sledećih zavisnih društava: Vetropark Kula d.o.o. Beograd i Energobalkan d.o.o. Beograd. Fintel Energija Development d.o.o. Beograd je vlasnik sledećih društava: Fintel Energija Development Ltd Cyprus (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala), MK Fintel Wind Development d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 53,99% vlasništva kapitala), Vetropark Lipar d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala), Vetropark Lipar 2 d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala). Fintel Energija Development Ltd Cyprus je vlasnik 100% sledećih zavisnih društava: Vetropark Torak Ltd Cyprus, Staklenik Jedan d.o.o., Staklenik Dva d.o.o., Staklenik Tri d.o.o., Staklenik Četiri d.o.o., Staklenik Pet d.o.o., Staklenik Šest d.o.o. Sledeće kompanije su u 100% vlasništvu preko Kiparskih društava: Project Torak d.o.o. Beograd. MK-Fintel Wind Development d.o.o. Beograd je vlasnik 100% sledećih zavisnih društava: Vetropark Torak d.o.o. Beograd i Vetropark Ram d.o.o. Beograd.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.769.2861.856.0941.936.9002.046.960
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA1.516.0011.502.6421.637.3441.496.034
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema33800
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.515.9681.502.6341.637.3441.496.034
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)16.01616.01516.01416.014
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji1.499.9521.486.6191.621.3301.480.020
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja0000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA253.285353.452299.556550.926
Zalihe49758158113.455
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja0000
Potraživanja po osnovu prodaje00267454
Ostala kratkoročna potraživanja13.73014.25414.909295.000
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI60.097114.89216.49814
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica60.083114.87816.4840
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 14141414
Gotovina i gotovinski ekvivalenti1.7574.3834.7238.220
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja177.204219.342262.578233.783
VANBILANSNA AKTIVA324.521000

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA1.769.2861.856.0941.936.9002.046.960
KAPITAL430.017431.676439.302689.282
Osnovni kapital4.0574.0574.0574.057
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija681.237681.237681.237681.237
Rezerve0000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak01.6599.285249.981
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak255.277255.277255.277245.993
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 696.396001.073.633
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze696.396001.073.633
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE642.8731.424.4181.497.598284.045
Kratkoročna rezervisanja0000
Kratkoročne finansijske obaveze430.5301.185.7351.265.20113.759
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0000
Obaveze iz poslovanja62.82685.12035.50834.211
Ostale kratkoročne obaveze50511120
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja149.467153.512196.878236.055
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA324.521000

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI002231.786
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga002231.786
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Ostali poslovni prihodi0000
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
POSLOVNI RASHODI35.66736.75042.19049.677
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Troškovi materijala, goriva i energije003420
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.9154.0165.6028.600
Troškovi amortizacije252580
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
Troškovi proizvodnih usluga176178485645
Troškovi rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi31.55132.53136.06140.412
POSLOVNI DOBITAK0000
POSLOVNI GUBITAK35.66736.75041.96747.891
FINANSIJSKI PRIHODI76.01096.86298.692351.180
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 75.91596.77494.991351.141
Prihodi od kamata0000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule95883.70139
Ostali finansijski prihodi0000
FINANSIJSKI RASHODI77.41658.45349.10544.477
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 19.04933.11444.46844.217
Rashodi kamata50.68522.47140114
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule106144.597146
Ostali finansijski rashodi7.6722.25400
DOBITAK IZ FINANSIRANJA038.40949.587306.703
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.406000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0007.149
OSTALI PRIHODI1.488060
OSTALI RASHODI142000
UKUPNI PRIHODI77.49896.86298.921352.966
UKUPNI RASHODI113.22595.20391.295101.303
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.6597.626251.663
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA35.727000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0001.681
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA01.6597.626249.982
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA35.727000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK01.6597.626249.982
NETO GUBITAK35.727000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji000,299
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0009


11. Fabrike

12. Ostali objekti

13. Predstavništva

14. Zemljišta

15. Realni tereti na imovini

1. Zaloga na 16.014 akcija (53,997370% kapitala) MK-Fintel Wind a.d. Beograd u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po Ugovoru o zalozi od 31.5.2018.godine; 2. Zaloga na budućim potraživanjima u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd od 31.5.2018.godine (maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja iznosi: 125 miliona EUR; 320 miliona RSD;

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija26.510.506
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo glasa, pravo na dividendu, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija, likvidacioni ostatak i druga prava u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSFINEE60549
Nominalna vrednost hartije-
Knjigovodstvena vrednost akcije26
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Ukupni kapital na dan 31.12.2023. godine je podeljen sa brojem emitovanih akcija (26.510.506 akcija).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDruštvo posluje kao holding društvo sledećih zavisnih društava: MK-Fintel Wind Holding d.o.o. za holding poslove Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala), MK-Fintel Wind a.d. Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala) i Fintel Energija Development d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala).
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2023. godine izvršila je revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE REVIZORA: Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD (u daljem tekstu: "Društvo") koji obuhvata bilans stanja na dan 31.decembra 2023. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Društva na dan 31.decembra 2023. godine i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završil na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji Društva za 2023. godinu dostavljeni su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.; (2) Na redovnoj Skupštini akcionara 24.6.2024. godine usvojeni su finansijski izveštaji i konsolidovani finans.izveštaji za 2023.godinu sa izveštajima revizora, godišnji izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj za 2023. godinu, godišnji izveštaj Odbora direktora, odluka o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti.; (3) Društvo je vodeći nezavisni proizvođač energije iz obnovljivih izvora u Srbiji i drugi po veličini proizvođač energije iz obnovljivih izvora u Srbiji posle državnog EPS-a. Društvo i njegova zavisna društva poseduju 10 vetroparkova širom Srbije, na četiri lokacije, od kojih su tri potpuno operativne.; (4) U svim zavisnim društvima Društvo ima ukupno 14 zaposlenih.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; Bulevar Arsenija Čarnojevića 59A/VI; 11070 Novi Beograd; Telefon: 381 (0)11 3530 900; Fax: 381 (0)11 311 6974; bg@mvi.rs www.mvi.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Tiziano Giovannetti


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Tiziano Giovannetti____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Tiziano Giovannetti
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD