print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tandemfin.com

Datum podnošenja Informatora berzi23.03.2017.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.03.2017.SIMBOL: ZMAJ1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaINDISTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA "ZMAJ"A.D. ZEMUN-BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaAUTOPUT  18
ZEMUN-BEOGRAD
SRBIJA
Web adresawww.zmaj.co.rs
Datum osnivanja23.10.1946.
Broj rešenja upisa u sudski registar40013/2015
Matični broj07034822
PIB - poreski identifikacioni broj100001597
Tekući računi i banke kod kojih se vode
BANKA INTESA160-272580-46
Šifra delatnosti02830
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaproizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Ime i prezime direktoraRADOSLAVA HALUPKA generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktRADOSLAVA HALUPKA generalni direktor
Telefon011/2606233
Faks011/2606297
e-mailrhalupka@zmaj.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe0
Naziv korporativnog agentaBDD TANDEM FINANCIAL a.d. NOVI SAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015.
UKUPNA AKTIVA2.080.9582.015.3931.987.780
Stalna imovina1.840.3711.834.3001.806.852
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja442.964442.967447.369
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.365.4541.358.9061.329.920
- Nekretnine postrojenja i oprema476.381478.094465.304
- Investicione nekretnine889.073880.812864.616
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani31.95332.42729.563
- Učešća u kapitalu6.7834.3714.179
- Ostali dugoročni finansijski plasmani25.17028.05625.384
Obrtna imovina221.436150.385144.429
- Zalihe76.79538.77324.752
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina144.641111.612119.677
- Potraživanja142.190104.191103.878
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3861.2981.214
- Kratkoročni finansijski plasmani353535
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina5873.8132.197
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.4432.27512.353
- Odlozena poreska sredstva19.15130.70836.499
Poslovna imovina2.080.9582.015.3931.987.780
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva7.96427.37938.568

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015.
UKUPNA PASIVA2.080.9582.015.3931.987.780
Kapital1.362.4891.347.8231.333.568
- Osnovni kapital1.579.8301.579.8301.579.830
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve318.559318.559318.559
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti2.02600
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0386577
- Neraspoređen dobitak12.25414.06410.075
- Gubitak550.180564.244574.319
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze718.469667.570654.212
- Dugoročna rezervisanja9051.1881.188
- Dugoročne obaveze141.892115.452115.452
- Dugoročni krediti115.452115.452115.452
- Ostale dugoročne obaveze26.44000
- Kratkoročne obaveze575.672550.930537.572
- Kratkoročne finansijske obaveze175.174208.391228.843
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja373.910321.214299.492
- Ostale kratkoročne obaveze22.76312.2413.594
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 3.8259.0845.643
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva7.96427.37938.568

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015.
POSLOVNI PRIHODI235.287314.126259.540
- Prihodi od prodaje114.164164.565133.463
- Prihodi do aktiviranja učinaka3.3602.5399.995
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka1.8529.3347.689
- Ostali poslovni prihodi119.615156.356123.771
POSLOVNI RASHODI148.752185.287262.172
- Nabavna vrednost prodate robe9.75136.39857.614
- Troškovi materijala75.12578.15291.362
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi25.70727.20741.426
- Troškovi amortizacije i rezervisanja8.92416.09723.724
- Ostali poslovni rashodi29.24527.43348.046
POSLOVNI DOBITAK86.535128.8390
POSLOVNI GUBITAK002.632
Finansijski prihodi102305438
Finansijski rashodi13.10810.924686
Ostali prihodi191.7587.843294.296
Ostali rashodi241.116105.875278.435
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA24.17120.18812.981
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA24.17120.18812.981
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda360333509
Odloženi poreski rashod perioda11.5575.7912.397
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK12.25414.06410.075
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
IPM ZMAJZemun Autoput 1814.40402.59432.87732

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Odmaralište DivčibareDivčibareTuristički objekat1.4040
Lokal-trgovinaBeograd, Kralja MilutinaPoslovni prostor320
Stanovi-neotkupljeniZemun-BeogradStambeni prostor2440
Stanovi u otkupuZemun-BeogradStambeni prostor00

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemun-zemljište u kompleksuGrađevinsko zemljište223,9
Novi SadGrađevinsko zemljište1,23
DivčibareGrađevinsko zemljište0,99
KulaGrađevinsko zemljište0,48

12. Realni tereti na imovini

Poverilac poreska Uprava filijal Zemun založena Farbara za osnovno bojenje-324i Kovačnica odlaganje poreskog duga 288.579.527,14 dinara. Poverilac Gradska uprava grada Beograd-Aneks D1 odlaganje poreskog duga 31.934.112,58 dinara.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija157.982.959
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE, GLASE NA IME
Prava iz akcijaPravo na upravljanje. Pravo na dividendu. pravo na deo stečajne mase
ISIN brojRSIPMZE36560
Nominalna vrednost hartije10
Obračunska vrednost akcije8,62
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je na osnovu Bilansa stanja na dan 31.12.2017 godine i predstavlja ukupnu poslovnu imovinu-aktivu, umanjenu za vrednost gubitka iznad visine kapitala, vrednost ukupnih rezervisanja i obaveza i odloženih poreskih obaveza pa podeljenu sa ukupnim brojem izdatih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini0
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje0
Način pokrića gubitkaGubici iz predhodnih godina pokriveni su iz ostvarene dobiti.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu0
Naziv ovlašćenog revizoraKRESTON MDM REVIZIJA
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijske izveštaje je odobrio odbor direktora. Izveštaji su dostavljeni APR-u 23.02.2018 godine. Eminent je u 2012 godini izvršio povećanje osnovnog kapitala iz rezervi, nije izvršio emitovanje akcija i upis u Centralni registar i Agenciji za privredne registre. Revizija izveštaja za 2017 godinu je u toku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TANDEM FINANCIAL AD MIROSLAVA ANTIĆA 4 NOVI SAD TEL-FAX:021/425-777 www.tandemfin.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Radoslava Halupka


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Radoslava Halupka____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Radoslava Halupka
Potpis korporativnog agenta
BDD TANDEM FINANCIAL a.d. NOVI SAD