print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.sinteza.net

Datum podnošenja Informatora berzi10.02.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.07.2018.SIMBOL: VZAS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaVETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD SUBOTICA - PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH PREPARATA, PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD SUBOTICA
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaBeogradski put  123
Subotica
Republika Srbija
Web adresawww.vetzavod.com
Datum osnivanja11.08.1921.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 88072/2005
Matični broj08048908
PIB - poreski identifikacioni broj100845844
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Addiko Bank a.d. Beograd165-3517-67
Komercijala banka a.d. Beograd205-78071-33
Unicredit bank a.d. Beograd170-30007673000-31
Banca Intesa a.d. Beograd160-9601-82
Eurobank EFG a.d. Beograd250-2150001885030
Šifra delatnosti01091
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Ime i prezime direktoraDragoljub Milinković, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSlavica Batinica
Telefon024/624-100
Faks024/567-736
e-mailvetzavod@vetzavod.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeIzdavalac je zavisno društvo u odnosu na svoje većinske vlasnike Victoria Group a.d. Beograd i Sojaprotein a.d. Bečej. Victoria Group a.d. Beograd poseduje - 55,438%, a Sojaprotein a.d. Bečej - 32,946%. Izdavalac je članica Victoria Group a.d. Beograd.
Naziv korporativnog agentaBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Senjačka 14/IV

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA4.492.3934.832.263
Stalna imovina1.800.2882.098.352
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill166.842138.918
- Nematerijalna ulaganja113.120100.170
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.511.8811.850.582
- Nekretnine postrojenja i oprema1.499.1781.838.528
- Investicione nekretnine12.70312.054
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani8.4458.682
- Učešća u kapitalu1.6942.132
- Ostali dugoročni finansijski plasmani6.7516.550
Obrtna imovina2.692.1052.733.911
- Zalihe609.970781.373
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.082.1351.952.538
- Potraživanja1.229.8631.139.113
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani779.966660.256
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina35.81766.776
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja36.48986.393
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina4.492.3934.832.263
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva5.742.124462.268

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA4.492.3934.832.263
Kapital3.036.3913.162.356
- Osnovni kapital1.766.4671.766.467
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve532.926532.926
- Revalorizacione rezerve637.025630.908
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak533.500232.055
- Gubitak433.5270
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.408.8321.623.794
- Dugoročna rezervisanja18.20516.260
- Dugoročne obaveze209.390139.628
- Dugoročni krediti209.390139.628
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze1.181.2371.467.906
- Kratkoročne finansijske obaveze91.96071.463
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.050.8381.320.259
- Ostale kratkoročne obaveze33.60956.949
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.2072.464
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak62316.771
Odložene poreske obaveze47.17046.113
Vanbilansna pasiva5.742.124462.268

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI3.734.8883.649.186
- Prihodi od prodaje3.525.0733.633.812
- Prihodi do aktiviranja učinaka9282.041
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka12.38313.106
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi196.504227
POSLOVNI RASHODI3.312.9003.341.935
- Nabavna vrednost prodate robe411.838204.419
- Troškovi materijala2.246.6792.360.471
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi326.100384.551
- Troškovi amortizacije i rezervisanja126.528103.328
- Ostali poslovni rashodi201.755289.166
POSLOVNI DOBITAK421.988307.251
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi40.596125.617
Finansijski rashodi77.81852.791
Ostali prihodi25.065103.282
Ostali rashodi834.445329.716
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0153.643
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA424.6140
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja01.919
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0155.562
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA424.6140
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda7.47825.145
Odloženi poreski rashod perioda1.4350
Odloženi poreski prihodi perioda01.057
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK0131.474
NETO GUBITAK433.5270
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.017.2684.200.6803.785.0883.624.107
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA2.326.0482.201.3082.065.0141.916.051
Nematerijalna imovina199.627173.926150.882131.382
Nekretnine , postrojenja i oprema2.119.0632.020.7321.908.2271.779.445
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani7.3586.6505.9055.224
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA2.691.2201.999.3721.720.0741.708.056
Zalihe645.635538.217551.084439.198
Potraživanja po osnovu prodaje1.156.991763.929608.737721.810
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja195.670225.257235.331247.280
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani621.149423.968234.930222.632
Gotovinski ekvivalent i gotovina42.60431.62758.47034.393
Porez na dodatu vrednost20.23810.50524.60834.462
Aktivna vremenska razgraničenja8.9335.8696.9148.281
VANBILANSNA AKTIVA487.53334.039.97732.766.06131.377.400

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA5.017.2684.200.6803.785.0883.624.107
KAPITAL3.177.9832.474.5972.005.0951.668.463
Osnovni kapital2.299.3932.228.8102.228.8102.228.810
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije082.26082.26082.260
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme628.168624.196586.522585.689
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak250.422253.1075.3936.070
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0549.256733.3701.069.846
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.220.41112.97327.99727.757
Dugoročna rezervisanja12.96912.97327.99727.757
Dugoročne obaveze1.207.442000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE47.00039.81352.69952.145
KRATKOROČNE OBAVEZE571.8741.673.2971.699.2971.875.742
Kratkoročne finansijske obaveze212.7091.401.2421.357.3911.300.386
Primljeni avansi, depoziti i kaucije72731.0311.5354.793
Obaveze iz poslovanja319.636197.865281.610448.925
Ostale kratkoročne obaveze32.28228.89254.797116.962
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.8941.120432358
Pasivna vremenska razgraničenja3.62613.1473.5324.318
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA487.53334.039.97732.766.06131.377.400

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI4.096.0342.505.2501.908.8612.389.060
Prihodi od prodaje roba634.481387.981178.03352.032
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.461.3942.117.0141.729.7992.336.281
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi1592551.029747
POSLOVNI RASHODI3.996.9712.655.8572.198.8392.654.445
Nabavna vrednsot prodate robe639.708368.690174.33850.774
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe12.0165.1661.9093.426
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga003.8510
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga45.66616.384014.843
Troškovi materijala2.268.1691.338.7431.186.8691.741.034
Troškovi goriva i energije155.520129.920106.022116.697
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi423.171366.524329.449319.271
Troškovi proizvodnih usluga168.720148.499144.723171.779
Troškovi amortizacije138.151171.028159.029155.597
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.6911.31216.8563.922
Nematerijalni troškovi168.191119.92387.31383.954
POSLOVNI DOBITAK99.063000
POSLOVNI GUBITAK0150.607289.978265.385
FINANSIJSKI PRIHODI61.43347.66624.82671.916
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi52.97442.93916.09212.414
Prihodi od kamata6299307.1171.186
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule7.8303.7971.61758.316
FINANSIJSKI RASHODI146.518108.110103.640106.875
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi18.30911.03010.96016.677
Rashodi kamata64.49886.13170.55984.611
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule63.71110.94922.1215.587
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA85.08560.44478.81434.959
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA9.4795.6669.90111.892
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA168.169159.07622.4074.070
OSTALI PRIHODI282.5006.24412.0623.218
OSTALI RASHODI111.341195.43053.88947.701
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA26.447000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0553.647423.125337.005
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.9492.7961.21025
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA24.498000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0556.443424.335337.030
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda6.907000
Odloženi poreski rashodi perioda1.297012.8860
Odloženi poreski prihodi perioda07.1870554
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK16.294000
NETO GUBITAK0549.256437.221336.476
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika stočne hrane i hrane za ribeSubotica1.6410--65
Pogon zaštite bilja i DDDSubotica2.576---6
Pogon farmacije i praškovaSubotica2.957---13
Pogon biologijeSubotica5.002,9---15
Pogon farmacijeSrpska Crnja2.149---7
Fabrika stočne hraneZrenjanin----0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSuboticakancelarije i logistika94863
Magacin i podno skladišteSuboticaskladište5.892,824
Biološka kontrolaSuboticakontrola54016
Fabrički park i parkingSuboticaodržavanj i zaštita76.7592
StanSubotica54,440
Silos za sušaruSuboticaskladište-6
Magacin ZrenjaninZrenjanin-0

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Ogranak PC BEOGRADBeograd (u zakupu)-0
Ogranak-Diskontni centarSrpska Crnja2.1490

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Suboticaproizvodnja9,12
Suboticadiskont1,24
Suboticaergela7,86
Srpska Crnjaproizvodnja2,7
Inđijaneizgrađeno ostalo građevinsko zemljište1,12
ZrenjaninProizvodnja-gradsko građevinsko zemljište1,62

12. Realni tereti na imovini

Victoria Group a.d. Beograd kao matično društvo i pet članca Victoria Group (Grupa), uključujući Društvo, su potpisale Ugovor o mirovanju obaveza („Ugovor“) sa bankama kreditorima koji je stupio na snagu 7. aprila 2014. godine. U toku perioda mirovanja obaveza, dana 25. marta 2015. godine, postignut je dogovor i potpisan Ugovor o dugoročnim kreditima kojim se refinansiraju bilateralni krediti članica Grupe, uključujući kredite Društva. Danom stupanja na snagu ovog ugovora Komercijalna banka a.d. Beograd odobrava društvu dugoročni kredit u ukupnom iznosu od 11.740.836,00 eur. Na osnovu navedenog ugovora upisana je hipoteka na imovini društva kao sredstvo obezbeđenja. Sadašnja vrednost nekretnina pod hipotekom na dan 31.12.2017. je 902.855 hiljada dinara , a sadašnja vrednost opreme u zalozi na dan 31.12.2017. je 599.794 hiljada dinara . Društvo je ovim ugovorom u isto vreme i jemac drugim članicama potpisnicama.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija4.059.563
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje. pravo na dividendu. pravo na deo stečajne mase
ISIN brojRSVEZDE06593
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije411
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a nakon poništenja sopstvenih akcija Društva i iznosi: 411 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniU tekućoj poslovnoj godini nije bilo izdavanja finansijskih instrumenata
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjePo podacima iz Centralnog tegistra, depoa i kliringa hartija od vrednosti nad 2.410.841 akcija je upisana zaloga prvog reda.
Način pokrića gubitkaGubitka u iznosu od RSD 336.476 hiljada dinara će ostati nepokriven i роkriće se iz budućeg poslovanja.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDOO „ACTIVEX“ Subotica - 77.25% DOO ŽIVINARSTVO PROMET Subotica - 100%
Naziv ovlašćenog revizoraOvlašćeni revizor za 2017. godinu je Društvo za reviziju BDO D.O.O. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOsnova za negativno mišljenje Kao što je obelodanjeno u napomeni 2.2. uz finansijske izveštaje, Rukovodstvo Društva smatra da je načelo stalnosti poslovanja odgovarajuće za sastavljanje priloženih finansijskih izveštaja. Društvo je u toku 2017. godine ostvarilo poslovni gubitak u iznosu od RSD 265,385 hiljada (2016. godine poslovni gubitak u iznosu od RSD 289,978 hiljada) i neto gubitak u iznosu od RSD 336,476 hiljada (2016. godine neto gubitak u iznosu od RSD 437,221 hiljada). Pored toga, Društvo je garant za kredite povučene od strane povezanih društava u iznosu od RSD 29,928,831 hiljadu. Na dan 31. decembra 2017. godine društvo Victoria Group a.d. Beograd (Matično Društvo), koje poseduje 52.83% vlasničkih udela u Društvu, i ostale članice Victoria Grupacije su prekršile pokazatelje vezane za finansijske obaveze dok je Sporazum o mirovanju duga članica Victoria Grupacije sa finansijskim poveriocima istekao na dan 31. decembra 2016. godine, što daje mogućnost finansijskim poveriocima da zahtevaju naplatu finansijskih obaveza od članica Victoria Grupacije na njihov zahtev. Pored toga, do datuma ovog izveštaja revizora, Matično Društvo i ostale članice Victoria Grupacije nisu okončale pregovore sa poveriocima. Iz navedenih razloga, smatramo da primena načela stalnosti poslovanja u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja nije odgovarajuća. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji trebalo bi da sadrže reklasifikacije određenih bilansnih pozicija, kao i korekcije kojima se vrednost imovine svodi na nadoknadivu vrednosti i kojima se predviđaju sve obaveze koje mogu da se pojave po ovom osnovu, a kako bi se odrazila činjenica da bi Društvo moralo da realizuje svoja sredstva i izmiri svoje obaveze na način koji odstupa od njegovog redovnog poslovanja. Smatramo da bi krajnji iznosi mogli da budu materijalno drugačiji od onih koji su prikazani u priloženim finansijskim izveštajima, ali se ti iznosi ne mogu utvrditi sa razumnim nivoom tačnosti. Negativno mišljenje Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja navedenog u pasusu Osnova za negativno mišljenje, priloženi finansijski izveštaji ne prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. Оstаlа pitаnjа Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu su bili predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 28. aprila 2017. godine izrazio mišljenje sa rezervom na ove finansijske izveštaje zbog ugroženog načela stalnosti poslovanja Društva.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. U skladu sa Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala od 26.03.2018. godine, dana 11.07.2018. godine izvršeno je poništenje 200.633 komada sopstvenih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 410 RSD u Centralnom registru hartija od vrednosti. Nakon poništenja sopstvenih akcija osnovni kapital iznosi 1.664.420.830 RSD i podeljen je na 4.059.563 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 410 RSD. 2. Finansijski izveštaji Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica, za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine, su usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 28.06.2018. godine. 3. U skladi sa rešenjem APR-a broj BD 38684/2018 od 10.05.2018. godine izvršen je upis promene generalnog direktora. Dragoljub Milinković je upisan kao generalni direktor društva. 4. Odbor direktora je odobrio godišnji finansijski izveštaj za 2017.godinu , za statističke potrebe i isti je predat Agenciji za privredne registre dana 27.02.2018. godine.
Podaci o osnovnom prospektuJedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i njihovo uključenje na Open market, segment regulisanog tržišta, objavljen je na sajtu www.vetzavod.com i www. sinteza.net.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeTrenutno ne postoje planovi za buduća izdavanja finansijskih instrumenata
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo Sinteza Invest Group a.d. Beograd Senjačka 14/IV, Beograd Tel/fax: 011/ 20 99 500, 20 99 575; 20 99 550; e-mail: info@sinteza.net, trading@sinteza.net www.sinteza.net

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragoljub Milinković, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragoljub Milinković, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dragoljub Milinković, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Senjačka 14/IV