print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi10.02.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2019.SIMBOL: VZAS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaVETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD SUBOTICA - PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH PREPARATA, PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD SUBOTICA
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaBeogradski put  123
Subotica
Republika Srbija
Web adresawww.vetzavod.com
Datum osnivanja11.08.1921.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 88072/2005
Matični broj08048908
PIB - poreski identifikacioni broj100845844
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Addiko Bank a.d. Beograd165-3517-67
Komercijala banka a.d. Beograd205-78071-33
Unicredit bank a.d. Beograd170-30007673000-31
Banca Intesa a.d. Beograd160-9601-82
Eurobank EFG a.d. Beograd250-2150001885030
Šifra delatnosti01091
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Ime i prezime direktoraDragoljub Milinković, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSlavica Batinica
Telefon024/624-100
Faks024/567-736
e-mailvetzavod@vetzavod.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeIzdavalac je zavisno drustvo u odnosu na svoje većinske vlasnike Victoria Group a.d. Beograd i Sojaprotein a.d. Bečej. Victoria Group a.d. Beograd poseduje 67,05% a Sojaprotein a.d. Bečej poseduje 32,95% akcija. Izdavalac je članica Victoria Group a.d. Beograd.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, N.Beograd, 011/3530-900

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA4.492.3934.832.263
Stalna imovina1.800.2882.098.352
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill166.842138.918
- Nematerijalna ulaganja113.120100.170
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.511.8811.850.582
- Nekretnine postrojenja i oprema1.499.1781.838.528
- Investicione nekretnine12.70312.054
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani8.4458.682
- Učešća u kapitalu1.6942.132
- Ostali dugoročni finansijski plasmani6.7516.550
Obrtna imovina2.692.1052.733.911
- Zalihe609.970781.373
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.082.1351.952.538
- Potraživanja1.229.8631.139.113
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani779.966660.256
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina35.81766.776
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja36.48986.393
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina4.492.3934.832.263
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva5.742.124462.268

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA4.492.3934.832.263
Kapital3.036.3913.162.356
- Osnovni kapital1.766.4671.766.467
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve532.926532.926
- Revalorizacione rezerve637.025630.908
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak533.500232.055
- Gubitak433.5270
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.408.8321.623.794
- Dugoročna rezervisanja18.20516.260
- Dugoročne obaveze209.390139.628
- Dugoročni krediti209.390139.628
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze1.181.2371.467.906
- Kratkoročne finansijske obaveze91.96071.463
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.050.8381.320.259
- Ostale kratkoročne obaveze33.60956.949
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4.2072.464
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak62316.771
Odložene poreske obaveze47.17046.113
Vanbilansna pasiva5.742.124462.268

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI3.734.8883.649.186
- Prihodi od prodaje3.525.0733.633.812
- Prihodi do aktiviranja učinaka9282.041
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka12.38313.106
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi196.504227
POSLOVNI RASHODI3.312.9003.341.935
- Nabavna vrednost prodate robe411.838204.419
- Troškovi materijala2.246.6792.360.471
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi326.100384.551
- Troškovi amortizacije i rezervisanja126.528103.328
- Ostali poslovni rashodi201.755289.166
POSLOVNI DOBITAK421.988307.251
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi40.596125.617
Finansijski rashodi77.81852.791
Ostali prihodi25.065103.282
Ostali rashodi834.445329.716
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0153.643
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA424.6140
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja01.919
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0155.562
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA424.6140
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda7.47825.145
Odloženi poreski rashod perioda1.4350
Odloženi poreski prihodi perioda01.057
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK0131.474
NETO GUBITAK433.5270
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.017.2684.200.6803.785.0883.624.1073.131.172
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA2.326.0482.201.3082.065.0141.916.0511.626.876
Nematerijalna imovina199.627173.926150.882131.382120.323
Nekretnine , postrojenja i oprema2.119.0632.020.7321.908.2271.779.4451.501.534
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani7.3586.6505.9055.2244.223
Dugoročna potraživanja0000796
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA2.691.2201.999.3721.720.0741.708.0561.504.296
Zalihe645.635538.217551.084439.198378.410
Potraživanja po osnovu prodaje1.156.991763.929608.737721.810544.923
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja195.670225.257235.331247.280251.842
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani621.149423.968234.930222.632211.820
Gotovinski ekvivalent i gotovina42.60431.62758.47034.393108.199
Porez na dodatu vrednost20.23810.50524.60834.4624.153
Aktivna vremenska razgraničenja8.9335.8696.9148.2814.949
VANBILANSNA AKTIVA487.53334.039.97732.766.06131.377.40027.399.822

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA5.017.2684.200.6803.785.0883.624.1073.131.172
KAPITAL3.177.9832.474.5972.005.0951.668.4631.355.036
Osnovni kapital2.299.3932.228.8102.228.8102.228.8102.146.550
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije082.26082.26082.2600
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme628.168624.196586.522585.689681.079
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak250.422253.1075.3936.0709.600
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak0549.256733.3701.069.8461.482.193
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.220.41112.97327.99727.75715.248
Dugoročna rezervisanja12.96912.97327.99727.75715.248
Dugoročne obaveze1.207.4420000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE47.00039.81352.69952.14582.177
KRATKOROČNE OBAVEZE571.8741.673.2971.699.2971.875.7421.678.711
Kratkoročne finansijske obaveze212.7091.401.2421.357.3911.300.3861.448.795
Primljeni avansi, depoziti i kaucije72731.0311.5354.793539
Obaveze iz poslovanja319.636197.865281.610448.925158.910
Ostale kratkoročne obaveze32.28228.89254.797116.96218.075
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost00009.993
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.8941.120432358935
Pasivna vremenska razgraničenja3.62613.1473.5324.31841.464
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA487.53334.039.97732.766.06131.377.40027.399.822

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI4.096.0342.505.2501.908.8612.389.0601.938.503
Prihodi od prodaje roba634.481387.981178.03352.032221.302
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.461.3942.117.0141.729.7992.336.2811.716.473
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi1592551.029747728
POSLOVNI RASHODI3.996.9712.655.8572.198.8392.654.4452.055.318
Nabavna vrednsot prodate robe639.708368.690174.33850.774218.859
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe12.0165.1661.9093.4264.534
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga003.85100
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga45.66616.384014.84316.397
Troškovi materijala2.268.1691.338.7431.186.8691.741.0341.152.400
Troškovi goriva i energije155.520129.920106.022116.69785.107
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi423.171366.524329.449319.271250.080
Troškovi proizvodnih usluga168.720148.499144.723171.779117.704
Troškovi amortizacije138.151171.028159.029155.597144.974
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.6911.31216.8563.9222.048
Nematerijalni troškovi168.191119.92387.31383.95472.283
POSLOVNI DOBITAK99.0630000
POSLOVNI GUBITAK0150.607289.978265.385116.815
FINANSIJSKI PRIHODI61.43347.66624.82671.91622.054
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi52.97442.93916.09212.41412.806
Prihodi od kamata6299307.1171.1861.362
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule7.8303.7971.61758.3167.886
FINANSIJSKI RASHODI146.518108.110103.640106.875110.233
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi18.30911.03010.96016.6778.463
Rashodi kamata64.49886.13170.55984.61196.452
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule63.71110.94922.1215.5875.318
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA85.08560.44478.81434.95988.179
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA9.4795.6669.90111.8926.812
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA168.169159.07622.4074.07024.399
OSTALI PRIHODI282.5006.24412.0623.21869.491
OSTALI RASHODI111.341195.43053.88947.701246.614
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA26.4470000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0553.647423.125337.005399.704
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.9492.7961.21025120
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA24.4980000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0556.443424.335337.030399.824
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda6.9070000
Odloženi poreski rashodi perioda1.297012.886012.523
Odloženi poreski prihodi perioda07.18705540
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK16.2940000
NETO GUBITAK0549.256437.221336.476412.347
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika stočne hrane i hrane za ribeSubotica1.6410--53
Pogon zaštite bilja i DDDSubotica2.576---6
Pogon farmacije i praškovaSubotica2.957---12
Pogon biologijeSubotica5.002,9---15
Pogon farmacije i praškovaSrpska Crnja2.149---7
Fabrika stočne hraneZrenjanin----0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaSuboticakancelarije i logistika94855
Magacin i podno skladišteSuboticaskladište5.892,822
Biološka kontrolaSuboticakontrola54014
Fabrički park i parkingSuboticaodržavanj i zaštita76.7591
StanSubotica54,440
Silos za sušaruSuboticaskladište-6
Magacin ZrenjaninZrenjanin-0

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Ogranak PC BEOGRADBeograd (u zakupu)-0
Ogranak-Diskontni centarSrpska Crnja2.1490

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Suboticaproizvodnja9,12
Suboticadiskont1,24
Suboticaergela7,86
Srpska Crnjaproizvodnja2,7

12. Realni tereti na imovini

Instrumenti obezbeđenja iz Ugovora o dugoročnim kreditima od 25.03.2015. godine, u korist prijemnika ustupljenih potraživanja: 1. Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima: hipoteka na svim nepokretnostima u vlasništvu Vetzavod-a a.d.Subotica upisanim List nepokretnosti br. 21285 KO Donji Grad, Listovima nepokretnosti br. 1489 KO Prigrevica , List nepokretnosti 1990 KO Srpska Crnja List nepokretnosi 10037 KO Sremska Mitrovica i List nepokretnosti 863 KO Sremska Mitrovica, 2. Ugovor o zalozi pokretnih stvari (oprema).

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija4.059.563
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje. pravo na dividendu. pravo na deo stečajne mase
ISIN brojRSVEZDE06593
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije333,79
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a prema finansijskim izveštajima na dan 31.12.2018.godine.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniU tekućoj poslovnoj godini nije bilo izdavanja finansijskih instrumenata
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjePo podacima iz Centralnog tegistra, depoa i kliringa hartija od vrednosti nad 2.410.841 akcija je upisana zaloga prvog reda.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu-D.O.O" ACTIVEX" - 77,25%; -D.O.O ŽIVINARSTVO PROMET - 100%; -A.D. "VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO " 37,45 %;
Naziv ovlašćenog revizoraOvlasceni revizor za 2018.godinu je Drustvo za reviziju BDO doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. SKRETANJE PAŽNJE Bez kvalifikovanja našeg mišljenja, skrećemo pažnju na Napomenu 2.3, u kojoj se navodi da su finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. U toku 2018. godine, sklopljeni su ugovori o ustupanju potraživanja između dotadašnjih zajmodavaca Victoria Grupe (kojoj pripada i Društvo), kao Ustupilaca i MK Group d.o.o. Beograd, kao Prijemnika, čime je MK Group d.o.o. Beograd preuzeo sva potraživanja zajmodavaca, (uključujući i sva sporedna prava) prema zajmoprimcima – članicama Victoria Grupe pod istim uslovima koje su imali dotadašnji zajmodavci. Do datuma ovog izveštaja, nije izvršeno restrukturiranje preuzetih potraživanja. Ova situacija ukazuje na to da postoji materijalna neizvesnost koja može izazvati sumnju u mogućnost da Victoria Grupa nastavi sa poslovanjem u predvidljivoj budućnosti, a samim tim i Društva kao dela grupe kojoj pripada. S druge strane, skrećemo pažnju na činjenicu da je MK Grupa (kojoj pripada i MK Group d.o.o. Beograd) u toku 2018. godine, sklopila niz ugovora o poslovnoj saradnji sa članicama Victoria Grupe, i bila značajan dobavljač za uljarice koje Društvo prerađuje. Društvo kupuje pomenute uljarice u najvećem broju slučajeva preko ostalih članica Victoria Grupe. Dodatno, Victoria Grupa je uspela da obezbedi finansiranje obrtnih sredstava i potrebne zalihe za proces proizvodnje u 2019. godini. U skladu sa navedenim aktivnostima i planovima, rukovodstvo Društva očekuje da će Društvo nastaviti da posluje u predvidljivoj budućnosti.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Društvo je finansijske izveštaje za 2018.godinu za statističke potrebe dostavilo Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. 2. U skladu sa Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala od 26.03.2018. godine, dana 11.07.2018. godine izvršeno je poništenje 200.633 komada sopstvenih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 410 RSD u Centralnom registru hartija od vrednosti. Nakon poništenja sopstvenih akcija osnovni kapital iznosi 1.664.420.830 RSD i podeljen je na 4.059.563 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 410 RSD.; 3. U periodu od 04.12.-24.12.2018. godine sprovedena je ponuda za preuzimanje akcija Vetzavod-a. Victoria group ad Beograd je sa Sojaproteinom ad Bečej , sa kojim zajednički deluje, stekla 90,66% vrednosti osnovnog kapitala. Na osnovu predloga Victoria group ad Beograd za prinudni otkup akcija po čl. 515. ZPD na vanrednoj Skupštini Vetzavod-a je dana 22.01.2019.doneta odluka o prinudnom otkupu akcija za preostalih 9,34% od vrednosti osnovnog kapitala.Nakon sprovedenog postupka prinudnog otkupa Centralni registar hartija od vrednosti je završio saldiranje zaključno sa 31.01.2019. godine tako da je okončan prinudni otkup akcija. Struktura kapitala nakon prinudnog otkupa je Victoria group ad je vlasnik 67,053079%, a Sojaprotein ad 32,946921 %. 4. Odbor direktora Društva je dana 16.4.2019.godine utvrdio predlog Odluke o promeni pravne forme (u društvo sa ograničenom odgovornošću). U toku su aktivnosti vezane za sprovođenje date odluke. 5. Izveštaj revizora za 2018.godinu nije usvojen od strane Skupštine akcionara Društva.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanjeTrenutno ne postoje planovi za buduća izdavanja finansijskih instrumenata
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragoljub Milinković, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragoljub Milinković, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dragoljub Milinković, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, N.Beograd, 011/3530-900