print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi20.04.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.03.2019.SIMBOL: VITL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaVITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaKulski put  bb
Vrbas
Republika Srbija
Web adresawww.vital.rs
Datum osnivanja20.03.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14041
Matični broj08065721
PIB - poreski identifikacioni broj100636842
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d.Beograd205-8620-30
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraRajko Čavorović, v.d. generalnog direktora
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Nešić-Božik, šef računovodstva
Telefon021/7955-505
Faks021/7955-559
e-mailsnezana.nesic.bozik@vital.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je članica grupe INVEJ.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.203.1115.318.6826.253.0115.935.639
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA1.222.1201.165.9631.106.330841.453
Nematerijalna imovina000452
Nekretnine , postrojenja i oprema1.220.2871.164.1391.104.506839.219
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani1.8331.8241.8241.782
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00043.920
OBRTNA IMOVINA3.980.9914.152.7195.146.6815.050.266
Zalihe197.375188.309803.8991.105.158
Potraživanja po osnovu prodaje3.453.1073.638.6743.810.5183.574.161
Potraživanja iz specifičnih poslova00011.660
Druga potraživanja7.56720.27627.31217.496
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani278.210261.890418.844259.161
Gotovinski ekvivalent i gotovina18.99622.7419.838325
Porez na dodatu vrednost25.73619.71672.89132.683
Aktivna vremenska razgraničenja01.1133.37949.622
VANBILANSNA AKTIVA1.571.8391.623.2561.659.5981.348.553

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA5.203.1115.318.6826.253.0115.935.639
KAPITAL1.262.8561.166.8771.177.134896.339
Osnovni kapital1.374.4791.374.4791.374.4791.374.479
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme1.272.1751.271.8511.271.8511.091.955
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak932.777000
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak2.316.5751.479.4531.469.1961.570.095
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE2.606.8462.368.6561.962.0932.151.371
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze2.606.8462.368.6561.962.0932.151.371
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE48.05543.45539.9200
KRATKOROČNE OBAVEZE1.285.3541.739.6943.073.8642.887.929
Kratkoročne finansijske obaveze110.704386.207726.911415.380
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6.8404.80521.5154.672
Obaveze iz poslovanja915.8451.091.1352.015.0172.145.040
Ostale kratkoročne obaveze163.556196.939212.061196.819
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0030.58021.383
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine49.39750.89558.79489.211
Pasivna vremenska razgraničenja39.0129.7138.98615.424
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.571.8391.623.2561.659.5981.348.553

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI3.304.8273.571.5894.144.4015.220.279
Prihodi od prodaje roba0050.100300.076
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.282.1593.565.7214.088.9754.911.055
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi22.6685.8685.3269.148
POSLOVNI RASHODI3.256.0923.518.7594.067.6225.168.150
Nabavna vrednsot prodate robe0049.632319.061
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00504947
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00138.690100.083
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga95.11050.00200
Troškovi materijala2.403.0042.594.3073.252.2974.114.955
Troškovi goriva i energije165.070253.395247.005204.824
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi215.319247.159276.164286.516
Troškovi proizvodnih usluga198.665220.062226.148187.270
Troškovi amortizacije99.81483.65574.76671.704
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi79.11070.17980.80484.850
POSLOVNI DOBITAK48.73552.83076.77952.129
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI6.8564.708115.18816.593
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi24000
Prihodi od kamata496984
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule6.7834.639115.18016.589
FINANSIJSKI RASHODI168.225144.327116.36199.861
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3.0321.2311.9131.264
Rashodi kamata109.89397.099107.64184.020
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule55.30045.9976.80714.577
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA161.369139.6191.17383.268
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00913.275
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA013.8590113.423
OSTALI PRIHODI3.86922.1153.7967.853
OSTALI RASHODI32.04531.986118.4688.722
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA140.810110.51938.975142.156
NETO DOBITAK POSLOVANJA09.94000
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.735012.51010.837
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA142.545100.57951.485152.993
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda6.6654.6003.53552.094
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0000
NETO GUBITAK135.88095.97947.950100.899
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
VitalVrbas, Maršala Tita 114.00023.0002.00011.532352

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
VrbasGrađevinsko13,96

12. Realni tereti na imovini

Zaloga u korist Komercijalne banke a.d. Beograd.;

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija763.937
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSVITLE13992
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.173,32
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je ukupni kapital iz bilansa stanja 2018. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu/
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu vrši revizorska kuća Finodit doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke svrhe za 2018. godinu su predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku do kraja februara 2019. godine po odobrenju generalnog direktora društva.; (2) Prikazani finansijski izveštaji za 2018. godinu nisu revidirani.; (3) Finansijski izveštaji sa stanjem na dan 31.12.2017. godine sa izveštajem nezavisnog revizora, Godišnji izveštaj za 2017. godinu i Odluka o konstatovanju gubitka (Gubitak za 2017. godinu u iznosu od 47.949.612,59 dinara pokriće se iz dobiti narednih godina) su usvojeni na redovnoj skupštini akcionara održanoj 29.06.2018. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115 E/V; tel: 011/3530-900, fax: 011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Rajko Čavorović, v.d. generalnog direktora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Snežana Nešić-Božik, šef računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Rajko Čavorović, v.d. generalnog direktora
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD