print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi20.04.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora12.09.2018.SIMBOL: VITL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaVITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaKulski put  bb
Vrbas
Republika Srbija
Web adresawww.vital.rs
Datum osnivanja20.03.1978.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14041
Matični broj08065721
PIB - poreski identifikacioni broj100636842
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d.Beograd205-8620-30
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraRajko Čavorović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Nešić-Božik, šef računovodstva
Telefon021/7955-505
Faks021/7955-559
e-mailsnezana.nesic.bozik@vital.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo je članica grupe INVEJ.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA8.155.7027.292.4626.356.884
Stalna imovina1.642.3241.486.5511.391.424
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja5.2225.2225.222
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.631.7721.479.4921.384.365
- Nekretnine postrojenja i oprema1.631.7721.479.4921.384.365
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.3301.8371.837
- Učešća u kapitalu5.3301.5411.541
- Ostali dugoročni finansijski plasmani0296296
Obrtna imovina6.513.3785.805.9114.965.460
- Zalihe1.571.5391.047.808139.042
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja999434434
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.940.8404.757.6694.825.984
- Potraživanja4.022.1483.667.7833.782.920
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak33.57215.4787.337
- Kratkoročni finansijski plasmani607.420612.418362.704
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina1.41219.289101
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja276.288442.701672.922
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina8.155.7027.292.4626.356.884
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva11.19636.73441.190

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA8.155.7027.292.4626.356.884
Kapital3.577.8163.256.5682.817.911
- Osnovni kapital1.374.4791.374.4791.374.479
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve1.272.6621.272.2021.272.202
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak930.675932.750932.750
- Gubitak0322.863761.520
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze4.523.9143.968.9853.477.983
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze2.033.9482.046.3061.724.214
- Dugoročni krediti2.033.9482.046.3061.724.214
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze2.489.9661.922.6791.753.769
- Kratkoročne finansijske obaveze1.363.140874.1431.138.196
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja948.755906.757433.004
- Ostale kratkoročne obaveze58.54147.530121.217
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 119.53094.24961.352
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze53.97266.90960.990
Vanbilansna pasiva11.19636.73441.490

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI4.708.4185.008.2653.271.084
- Prihodi od prodaje4.297.6025.483.8583.916.345
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka395.66400
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0482.609679.308
- Ostali poslovni prihodi15.1527.01634.047
POSLOVNI RASHODI4.460.7014.911.5603.428.177
- Nabavna vrednost prodate robe306.4511.6840
- Troškovi materijala3.649.9574.301.3352.932.393
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi157.218158.288168.592
- Troškovi amortizacije i rezervisanja160.228159.997100.126
- Ostali poslovni rashodi186.847290.256227.066
POSLOVNI DOBITAK247.71796.7050
POSLOVNI GUBITAK00157.093
Finansijski prihodi107.13054.51240.915
Finansijski rashodi281.411449.184258.956
Ostali prihodi44.2098.13485.276
Ostali rashodi53.82018.267154.567
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA63.82500
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0308.100444.425
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja36900
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja01.826151
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA64.19400
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0309.926444.576
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda14.25500
Odloženi poreski rashod perioda012.9370
Odloženi poreski prihodi perioda7.16405.919
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK57.10300
NETO GUBITAK0322.863438.657
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.203.1115.318.6826.253.011
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.222.1201.165.9631.106.330
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema1.220.2871.164.1391.104.506
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani1.8331.8241.824
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA3.980.9914.152.7195.146.681
Zalihe197.375188.309803.899
Potraživanja po osnovu prodaje3.453.1073.638.6743.810.518
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja7.56720.27627.312
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani278.210261.890418.844
Gotovinski ekvivalent i gotovina18.99622.7419.838
Porez na dodatu vrednost25.73619.71672.891
Aktivna vremenska razgraničenja01.1133.379
VANBILANSNA AKTIVA1.571.8391.623.2561.659.598

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA5.203.1115.318.6826.253.011
KAPITAL1.262.8561.166.8771.177.134
Osnovni kapital1.374.4791.374.4791.374.479
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme1.272.1751.271.8511.271.851
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak932.77700
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak2.316.5751.479.4531.469.196
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE2.606.8462.368.6561.962.093
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze2.606.8462.368.6561.962.093
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE48.05543.45539.920
KRATKOROČNE OBAVEZE1.285.3541.739.6943.073.864
Kratkoročne finansijske obaveze110.704386.207726.911
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6.8404.80521.515
Obaveze iz poslovanja915.8451.091.1352.015.017
Ostale kratkoročne obaveze163.556196.939212.061
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine49.39750.89589.374
Pasivna vremenska razgraničenja39.0129.7138.986
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA1.571.8391.623.2561.659.598

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI3.304.8273.571.5894.144.401
Prihodi od prodaje roba0050.100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.282.1593.565.7214.088.975
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi22.6685.8685.326
POSLOVNI RASHODI3.256.0923.518.7594.067.622
Nabavna vrednsot prodate robe0049.632
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00504
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00138.690
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga95.11050.0020
Troškovi materijala2.403.0042.594.3073.252.297
Troškovi goriva i energije165.070253.395247.005
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi215.319247.159276.164
Troškovi proizvodnih usluga198.665220.062226.148
Troškovi amortizacije99.81483.65574.766
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi79.11070.17980.804
POSLOVNI DOBITAK48.73552.83076.779
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI6.8564.708115.187
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2400
Prihodi od kamata49697
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule6.7834.639115.180
FINANSIJSKI RASHODI168.225144.327116.360
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3.0321.2311.912
Rashodi kamata109.89397.099107.641
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule55.30045.9976.807
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA161.369139.6191.173
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA013.8590
OSTALI PRIHODI3.86922.1153.887
OSTALI RASHODI32.04531.986118.468
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA140.810110.51938.975
NETO DOBITAK POSLOVANJA09.9400
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.735012.510
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA142.545100.57951.485
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda6.6654.6003.535
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK135.88095.97947.950
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
VitalVrbas, Maršala Tita 114.00023.0002.00011.532334

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
VrbasGrađevinsko13,96

12. Realni tereti na imovini

Zaloga u korist Komercijalne banke a.d. Beograd.;

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija763.937
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSVITLE13992
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.540,88
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je ukupni kapital iz bilansa stanja 2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu/
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu izvršila je revizorska kuća Auditor doo Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOSNOVE ZA IZRAŽAVANjE MIŠLjENjA SA REZERVOM: U okviru AOP-a 0010, na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo je iskazalo sadašnju vrednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 1.104.506 hiljada dinara. Društvo nije, u skladu sa izabranom računovodstvenom politikom i zahtevima MRS - 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, nakon početnog priznavanja, vrednovalo nekretnine, postrojenja i opremu po revalorizovanoj vrednosti. Zbog prirode evidencije koju Društvo vodi nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat korekcija finansijskih izveštaja po navedenom osnovu, na dan 31. decembar 2017. godine. U okviru AOP-a 0045, na dan 31. decembar 2017. godine, iskazane su zalihe materijala i rezervnih delova u iznosu od 548.807 hiljada dinara. Testiranjem navedenih zaliha, utvrdili smo da se značajan deo istih nalazi na stanju duži vremenski period. Društvo nije izvršilo svođenje nabavne vrednosti materijala na neto prodajnu vrednost, što je u suprotnosti sa MRS - 2 Zalihe. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcija finansijskih izveštaja po osnovu svođenja vrednosti zaliha na neto prodajnu vrednost. U okviru AOP-a 0051, na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo je iskazalo potraživanja od prodaje u iznosu od 3.810.518 hiljada dinara od čega se na potraživanja po osnovu prodaje povezanim licima odnosi 2.952.683 hiljade dinara. Navedena potraživanja značajnim delom potiču iz ranijeg perioda. Društvo nije u skladu sa načelom opreznosti formiralo indirektnu ispravku nenaplativih potraživanja. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u stepen naplativosti potraživanja od prodaje niti da procenimo efekte na finansijske izveštaje za 2017. godinu po osnovu dodatne ispravke vrednosti potraživanja. U okviru AOP-a 0062, na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo je iskazalo kratkoročne finansijske plasmane u iznosu od 418.844 hiljade dinara od kojih se 223.101 hiljada dinara odnosi na kratkoročne finansijske plasmane date povezanim licima. Društvo nije, u skladu sa MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, izvršilo procenu nadoknadive vrednosti ovih potraživanja. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u kom iznosu je potrebno izvršiti obezvređenje navednih potraživanja i samim tim da procenimo efekte korekcija na finansijske izveštaje za 2017. godinu, po navedenom osnovu. Društvo nije izvršilo aktuarski obračun kako bi se utvrdila sadašnja vrednost akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine, kako to zahteva MRS 19 - Primanja zaposlenih. Takođe, Društvo nije izvršilo procenu ishoda sudskih sporova koje se vode protiv Društva, kako bi po navedenom osnovu priznalo rezervisanja saglasno zahtevima MRS - 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Usled navedenog, nismo mogli da se uverimo u potencijalne efekte rezervisanja po navedenim osnovama u finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu. Društvo nije, na dan 31. decembar 2017. godine, sprovelo usaglašavanje stanja na ime kreditnih obaveza u iznosu od 1.043.080 hiljada dinara prema Alpha bank Cyprus ltd, Kipar. Nismo bili u mogućnosti da se alternativnim postupcima revizije uverimo u istinitost i realnost navedenih obaveza, kao ni da utvrdimo efekte koje bi usaglašavanje međusobnih evidencija moglo imati na finansijske izveštaje za 2017. godinu. MIŠLJENJE SA REZERVOM: Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja navedenih u pasusu „Osnove za izražavanje mišljenja sa rezervom“ finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje: Kao što je obelodanjeno u tački br. 6. u Napomenama uz finansijske izveštaje, uspostavljene su hipoteke na celokupnoj imovini Društva po osnovu kreditnih obaveza prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd i Alfa banci ltd, Kipar. Takođe, Društvo je u 2017. godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 47.950 hiljada dinara, dok ukupno iskazani gubitak u Bilansu stanja, na dan 31. decembar 2017. godine, iznosi 1.469.197 hiljada dinara. Navedene činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti Društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti pravnog lica. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenom pitanju. Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima: Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 62/2013). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke svrhe za 2017. godinu su predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku po odobrenju generalnog direktora društva.; (2) Finansijski izveštaji sa stanjem na dan 31.12.2017. godine sa izveštajem nezavisnog revizora, Godišnji izveštaj za 2017. godinu i Odluka o konstatovanju gubitka (Gubitak za 2017. godinu u iznosu od 47.949.612,59 dinara pokriće se iz dobiti narednih godina) su usvojeni na redovnoj skupštini akcionara održanoj 29.06.2018. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115 E/V; tel: 011/3530-900, fax: 011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Rajko Čavorović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Snežana Nešić-Božik, šef računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Rajko Čavorović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD