print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.08.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.08.2018.SIMBOL: VINZ1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO VINO ŽUPA ZA PROIZVODNJU I PROMET VINA, ALKOHOLNIH PIĆA, SOKOVA, KONCENTRATA I BAZA, ALEKSANDROVAC
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaKruševačka  36
Aleksandrovac
Republika Srbija
Web adresawww.vinozupa.com
Datum osnivanja01.01.1956.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi-2450/02 ; reg.ul. 1-626-00
Matični broj07176074
PIB - poreski identifikacioni broj100387234
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banka Poštanska štedionica ad200-2366350103919-98
Raiffeisen banka ad265-4210310003771-55
VTB Banka ad Beograd375-107-71
Halkbank ad Beograd155-8856-20
Expobank ad Beograd145-18881-77
Direktna banka ad Kragujevac150-0000000017034-58
Societe Generale banka Srbija ad Beograd275-0010221690001-13
Šifra delatnosti01102
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja vina od grožđa
Ime i prezime direktoraRade Jevtović
Ime i prezime osobe za kontaktSlavoljub Radojičić
Telefon037/3552-409
Faks037/3555-402
e-mailoffice@vinozupa.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeVino Župa A.D. Aleksandrovac je matično pravno lice u odnosu na sledeća pravna lica koja učestvuju u konsolidaciji: Vinarska Vizba Povardarie, Negotino, Vino Župa dooel Povardarie, Vino Župa doo Sv. Ivan Zelina, Vino Župa Tivat, La vita Bulgaria, Župa Frigo doo, Fruto Vino Župa doo, Lider trans trade doo, Paradise doo, Alfa lab doo.
Naziv korporativnog agentaBDD Momentum Securities ad Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA7.844.6506.815.7926.013.105
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.566.0311.108.639984.703
Nematerijalna imovina1.413908420
Nekretnine , postrojenja i oprema1.094.515991.263867.815
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani470.103116.468116.468
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA6.278.6195.707.1535.028.402
Zalihe2.487.0842.488.4762.304.734
Potraživanja po osnovu prodaje2.756.4672.015.4571.559.737
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja64.81573.31176.302
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani941.6301.066.9801.046.746
Gotovinski ekvivalent i gotovina3472.258780
Porez na dodatu vrednost4.85318.43713.018
Aktivna vremenska razgraničenja23.42342.23427.085
VANBILANSNA AKTIVA436.070439.231451.629

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA7.844.6506.815.7926.013.105
KAPITAL000
Osnovni kapital198.370198.370198.370
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije7.1677.1677.167
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak1.615.8571.353.9231.353.923
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak4.089.2495.023.5645.333.631
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE4.224.2414.705.2854.534.267
Dugoročna rezervisanja76.19875.97072.067
Dugoročne obaveze4.148.0434.629.3154.462.200
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE14.1796.1853.610
KRATKOROČNE OBAVEZE5.888.4195.582.7605.263.733
Kratkoročne finansijske obaveze1.719.3911.614.4261.623.984
Primljeni avansi, depoziti i kaucije7.1477.89653.162
Obaveze iz poslovanja3.938.4773.695.1123.318.050
Ostale kratkoročne obaveze153.905204.296199.715
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine53.75352.82156.366
Pasivna vremenska razgraničenja15.7468.20912.456
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA2.282.1893.478.4383.788.505
VANBILANSNA PASIVA436.070439.231451.629

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI3.837.7073.443.3733.448.980
Prihodi od prodaje roba081.74181.538
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.818.0833.353.1823.354.612
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.6.9098.45012.830
Drugi poslovni prihodi12.71500
POSLOVNI RASHODI3.736.0133.457.8263.541.181
Nabavna vrednsot prodate robe11.10367.43881.825
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe5.0165.6893.474
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga44.86341.4660
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga21.58252.57377.703
Troškovi materijala2.569.1122.128.8362.127.010
Troškovi goriva i energije199.306221.476236.692
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi324.268393.697394.722
Troškovi proizvodnih usluga398.028415.227393.332
Troškovi amortizacije150.613132.988127.621
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi111.88092.746105.750
POSLOVNI DOBITAK101.69400
POSLOVNI GUBITAK014.45392.201
FINANSIJSKI PRIHODI229.70448.001293.967
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata26.0147.7431.170
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule203.69040.258292.797
FINANSIJSKI RASHODI686.883338.787335.741
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi36.00034.51170.721
Rashodi kamata394.775188.239180.732
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule256.108116.03784.288
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA457.179290.78641.774
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA317.151449.663158.724
OSTALI PRIHODI41.818108.173108.957
OSTALI RASHODI277.593295.580128.900
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA908.411942.309312.642
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA908.411942.309312.642
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda11.3587.9942.575
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK897.053934.315310.067
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Pogon za preradu grožđaAleksandrovac2.532---6
Fabrika voćnih sokovaAleksandrovac2.542---100
HladnjačaAleksandrovac533---5
HladnjačaBrus3.145---26
Cisterne za skladištenje vina 39 komadaAleksandrovac5.197----
“podrum” sa kompresorskom stanicom i restoran za zaposleneAleksandrovac6.129---42
PunionicaAleksandrovac1.574---166
Kotlarnica sa cisternom za mazutAleksandrovac778---18
PortirnicaAleksandrovac78---8
DestilerijaAleksandrovac460---5
BUHER PRESAAleksandrovac674---4
Kolska vagaAleksandrovac127---5
Pomoćni objekatAleksandrovac54----
Kompresorska stanicaAleksandrovac270---8
Magacin ambalaže sa kompresorskom stanicomAleksandrovac480----
Magacin lako zapaljivih materijalaAleksandrovac86----
Stolarska i kovačka radionicaAleksandrovac245---20
Nadstrešnica - parking za vozilaAleksandrovac240----
Kancelarijski prostor voznog parkaAleksandrovac59---7
Nastrešnica - magacinAleksandrovac47----
Pomoćni objekatAleksandrovac24----
Kolektor za prečišćavanje vodeAleksandrovac214----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaAleksandrovacKancelarijski prostor8562
Administrativna zgradaAleksandrovacKancelarijski prostor81341
Magacin ambalažeAleksandrovacSkladištenje1.57412
Magacin gotovih proizvodaAleksandrovacSkladištenje2.47737
Magacin repromaterijala i magacin za potrebe restoranaAleksandrovacSkladištenje1.1194
Servis za održavanje vozilaAleksandrovac9887
Staja za tov sa pratećim objektimaBrzeće1.941-
Zgrada 1 i 2Bzenicabez namene437-
Ribnjak 1 i 2Bzenica4.900-
ZgradaGrčakbez namene202-
Zgrade – 6 kom.Pločabez namene4.858-
Zgrada 1 i 2Plešbez namene671-
StanNovi Sad Temerinska 12127-
StanNovi Sad Temerinska 12153-
StanNovi Sad Temerinska 12136-
Poslovni prostorNovi Sad Temerinska 121Poslovni prostor222-
Poslovni prostorNovi Sad Temerinska 121Poslovni prostor151-
Poslovni prostorNovi Sad Temerinska 121Poslovni prostor196-
Poslovni prostorNovi Sad Temerinska 121Poslovni prostor94-
Poslovni prostorBor, Đ.A. Kuna 21Poslovni prostor152-
StanBeograd, Nemanjina 3281-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Uređeno zemljište u kompleksuzemljište5,49
Građevinsko zemljište u Brzećuzemljište93,92
KO Šimanovcizemljište35,2
Građevinsko zemljište u Brusu - pravo korišćenjazemljište0,41
KO Bzenicazemljište0,77
KO Vranšticalivade4,41
KO Grčakgrađ. zemljište, šume6,72
KO Pločanjive, šume, pašnjaci3,98
KO Plešzemljište0,36
Zemun , Alaska bbzemljište pod zgradom0,04
Zemun, Cara Dušana 254zemljište pod zgradom0,04

12. Realni tereti na imovini

Hipoteke IFC kreditna partija 31867 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na dan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 13.514.761,35 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.643.747.715,43. IFC kreditna partija 31867/1 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos kamate u EUR 667.741,83 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 81.214.834,59. Poštanska štedionica kreditna partija 2396001 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na dan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 9.294.818,61, ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.130.492.537,74. Poštanska štedionica kreditna partija 2396002 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos kamate u EUR 501.510,37 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 60.996.750,41. Societe General Banka – EIB krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na dan 28.02.2015. UPPR u EUR 7.857.528,26 , ukupan dug - glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 955.680.517,90. Societe General Banka – EIB krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos kamate u EUR 301.139,59 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 36.626.433,89. Alpha banka kreditna partija 520NPLD153070041 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na dan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 2.245.361,36, ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 273.094.545,31. Alpha banka kreditna partija 520NPLD153070002 krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 109.008,56 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 13.258.286,02. Halk banka kreditna partija 5094901128750 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 2.295.962,10 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 279.248.915,97. Halk banka kreditna partija 5094901128785 krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 107.440,00 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 13.067.508,18. Moskovska banka kreditna partija 375119458000O13208 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 1.551.347,70 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 186.684.370,49. Moskovska banka kreditna partija 375119458000O21647 krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 56.135,06 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 6.827.488,42. Sber banka krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 829.927,93 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 100.940.897,41. Sber banka krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 39.285,14 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 4.778.098,37. AOFI kreditna partija G1 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 456.739,45 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 55.551.438,02. AOFI kreditna partija G2 krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 13.782,79 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.676.346,99. Banca Intesa kreditna partija 53-420-1308820.5 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 1.078.135,96 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 131.129.472,08. Banca Intesa kreditna partija 53-420-1100830.3 krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 65.476,66 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 7.963.670,80. Marfin banka kreditna partija 0O41101000042 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 798.129,54 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 97.073.383,24. Marfin banka kreditna partija 0O41101000034 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 225.399,32 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 27.414.440,23. Marfin banka kreditna partija 0O41101000026 krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 53.320,58 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 6.485.174,20. Credy banka – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 79.288,07 ukupan dug – glavnica u RSD na dan 31.12.2015. godine iznosi 9.643.498,73. Nova Agrobanka kreditna partija 00-411-3400031.5 krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 16.077,23 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.955.411,12. Fond za razvoj krajnje dospeće 30.11.2022. godine – iznos duga na adan 28.02.2015. godine UPPR u EUR 3.093.894,33 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 376.298.301,17. Fond za razvoj krajnje dospeće 30.11.2022. godine - iznos kamate u EUR 121.494,64 u dinarima na dan 31.12.2015. godine iznosi 14.777.162,03. Ukupan dug bankama u EUR sa pripadajućim kamatama iznosi 45.373.708,43 odnosno 5.518.627.198,76 dinara po srednjem kursu EUR Narodne banke Srbije na dan 31.12.2015. godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija198.370
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSVINOE27148
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije-19.098,18
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je negativna, dobijena na osnovu finansijskih izveštaja za 2017. godinu i utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze ad Beograd. Gubitak iznad visine kapitala, iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine podeljen je sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: 3.788.505.000 RSD /198.370 komada akcija = -19.098,18 RSD po akciji.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNije bilo pokrića gubitka.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluVinarska Vizba Povardarie doeel Negotino - učešće 83,25%, Vino Župa dooel Povardarie - učešće 100%, La vita-Bulgaria doo - učešće 70%, Župa Frigo doo - učešće 100%, Fruto Vino Župa doo - učešće 100%, Lider trans trade doo - učešće 100%, Paradise doo - učešće 51%, Alfa lab doo - učešće 100%.
Naziv ovlašćenog revizoraKPMG DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOsnov za mišljenje sa rezervom Kao što je obelodanjeno u Napomeni 22 uz pojedinačne finansijske izveštaje, Društvo je prethodne godine prodalo učešće u kapitalu povezanog pravnog lica Hepok d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina. Gubitak nastao prodajom navedenog učešća u kapitalu Društvo je prethodne godine prikazalo u okviru neraspoređene dobiti u iznosu od RSD 261.934 hiljade. U skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije gubitak po osnovu prodaje učešća trebalo je priznati u bilansu uspeha za prethodnu godinu. Međutim, rukovodstvo Društva je odlučilo da ne koriguje uporedne iznose za godinu koja se završila 31. decembra 2016. Da je Društvo poštovalo važeće računovodstvene propise Republike Srbije, neto gubitak i ostali rashodi Društva za godinu koja se završila 31. decembra 2016. godine bili bi povećani za RSD 261.934 hiljada. Na dan 31. decembra 2017. godine Društvo je evidentiralo učešća u kapitalu zavisnog društva u iznosu od RSD 102.701 hiljada. Zavisno društvo nema aktivnosti koje generišu prihode i bankovni računi su blokirani tokom dužeg vremenskog perioda. Navedeni događaji i uslovi predstavljaju objektivne dokaze da je učešće u kapitalu obezvređeno. U skladu sa važećim računovodstvenim propisima Republike Srbije, Društvo treba da utvrdi nadoknadivu vrednost za učešće u kapitalu i da, ukoliko postoji prizna gubitak po osnovu obezvređenja. Društvo nije izvršilo procenu nadoknadive vrednosti učešća što predstavlja odstupanje od važećih računovodstvenih propisa Republike Srbije. Nije bilo praktično izvodljivo za nas da kvantifikujemo u kojoj meri su zbog ovog pitanja finansijski izveštaji pogrešno iskazani, kao ni korekcije koje su neophodne na pozicijama učešća u kapitalu, gubitka iznad visine kapitala na dan 31. decembar 2017. godine i neto gubitka za godinu koja se završava na taj dan. Mišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte koje imaju pitanja navedena u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31.decembra 2017. godine, kao i nekonsolidovanih rezultata njegovog poslovanja i nekonsolidovanih tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje Bez dodatnog kvalifikovanja našeg mišljenja, ukazujemo pažnju na napomenu 3.2. uz finansijske izveštaje, koja ukazuje na to da je Društvo ostvarilo neto gubitak u iznosu od RSD 310.067 hiljada tokom godine koja se završava 31.decembra 2017. godine (31. decembar 2016. godine: neto gubitak u iznosu od RSD 934.315 hiljada). Pored toga, na taj datum, akumulirani gubici su bili veći od kapitala Društva za iznos od RSD 3.788.505 hiljada (31. decembar 2016. godine: RSD 3.478.438 hiljada). Društvo je trenutno u postupku sprovođenja svog Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao što je takođe navedeno u napomeni 3.2. Sposobnost Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom nastavka poslovanja zavisi od uspešnosti sprovedenih mera operativnog i finansijskog restrukturiranja u okviru Plana. Kao što je navedeno u napomeni 3.2., ovi događaji i okolnosti, zajedno sa ostalim pitanjima navedenim u napomeni 3.2., ukazuju na postojanje materijalne neizvesnosti koja može da utiče na sposobnost Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Beograd, 3. jul 2018. godine
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u Informatoru su iz revidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2017. godinu su usvojeni na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva održanoj 29.06.2018. godine i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.*** I sporovi u kojima se javlja kao tužilac ili stečajni poverilac Stečajni dužnik – „NAVIP“a.d. Zemun Privredni sud u Beograd 42 St. Br. 268/2012 Vrednost prijave potraživanja na ime glavnog duga: 138.189.572,18 dinara Prijavljeno je potraživanje Stečajni dužnik – „DRAGAČEVAC FRUIT“d.o.o. Guča Privredni sud u Čačku 2 St. Br. 78/2012 Vrednost prijave potraživanja na ime glavnog duga: 7.669.873,92 dinara Priznato potraživanje 3.935.744,59 din. i kompenzacioni zahtev u iznosu od 3.595.742,61 din Stečajni dužnik – „FRUTTI Co“ a.d. Ljubovija Privredni sud u Valjevu St. Br. 69/2012 Vrednost prijave potraživanja na ime glavnog duga: 72.713.474,47 dinara Prijavljeno je potraživanje Stečajni dužnik – „STECO“ D.O.O. Šabac Privredni sud u Valjevu St. Br. 666/11 Vrednost prijave potraživanja na ime glavnog duga: 2.425.381,74 dinara Priznato potraživanje A.D. „Vino Župa“ Stečajni dužnik – „Mediteran 92“ D.O.O. Guča Privredni sud Čačak St. Br. 126/2011 Vrednost prijave potraživanja na ime glavnog duga: 651.950,00 dinara Usvojen plan reorganizacije stečajnog dužnika (0,08 %) Stečajni dužnik – D.O.O. „POPEX“, Brus Privredni sud Kraljevo St. Br. 25/2011 Vrednost prijave potraživanja na ime glavnog duga: 28.905.565,91 dinara . Priznato potraživanje A.D. „Vino Župa“ II sporovi u kojima se javlja kao tužena 1. Tužilac – „Nova Agrobanka“ ad u stečaju Privredni sud Beograd – Posl. br. 3 P 2150/2014 Vrednost duga: 49.226.366,84 din. Postupak je prekinut 2. Mci company itd Bejing Privredni sud Beograd – Posl. br. 28 P 3013/2014 Vrednost duga: 1.000,00 usd Postupak je prekinut VINO ŽUPA A.D. ALEKSANDROVAC usvojila je Unapred pripremljeni plan reorganizacije, tako što je o tome odlučio Privredni sud u Kraljevu donošenjem rešenja Posl. br. 3. Reo. 3/2015 od 03.07.2015. godine, koje je potvrđeno i postalo pravosnažno donošenjem rešenja od strane Privrednog Apelacionog suda Psl. br. 7 Pvž 409/15 od 02.09.2015. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD Momentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1a, 21000 Novi Sad; Tel: 021/6728-700; Fax: 021/452-895; mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Rade Jevtović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Rade Jevtović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Rade Jevtović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Momentum Securities ad Novi Sad