print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi15.12.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.07.2018.SIMBOL: VDAV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPrivredno društvo za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju bezalkoholnih pića Voda Vrnjci a.d. Vrnjačka Banja
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaKneza Miloša  162
Vrnjačka Banja
Republika Srbija
Web adresawww.vodavrnjci.rs
Datum osnivanja23.07.2002.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 30400/2005; BD 18900/2005; BD 232439/2006;BD96060/2012;BD 56479/2016
Matični broj07177445
PIB - poreski identifikacioni broj101077432
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-7164-21
AIK banka AD Beograd105-70063-39
Raiffeisen banka AD Beograd265-3020310003371-27
UniCredit Bank Srbija AD Beograd170-30004716000-90
Direktna banka AD Kragujevac150-485-41
Sberbank AD Beograd285-1001000000103-98
Banka Poštanska štedionica AD Beograd200-2711850101814-78
Šifra delatnosti01107
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Ime i prezime direktoraDragica Petrović
Ime i prezime osobe za kontaktDragica Petrović
Telefon036/612-500
Faks036/612-501
e-mailinfo@vodavrnjci.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.571.9221.631.2221.688.768
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA944.0021.046.2611.034.847
Nematerijalna imovina12.99512.31811.676
Nekretnine , postrojenja i oprema927.7871.032.4551.021.755
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani3.2201.4881.416
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA627.920584.961653.921
Zalihe213.851183.694188.409
Potraživanja po osnovu prodaje285.279243.419199.130
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja8.1476.1595.036
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani650150150
Gotovinski ekvivalent i gotovina114.507143.460256.892
Porez na dodatu vrednost3.0593.5231.983
Aktivna vremenska razgraničenja2.4274.5562.321
VANBILANSNA AKTIVA02.470159

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.571.9221.631.2221.688.768
KAPITAL1.228.0981.373.4461.460.307
Osnovni kapital365.668365.668365.668
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve57.96059.37061.589
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme143.336222.055209.540
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.0391.1041.418
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.6815220
Nerasporedjeni dobitak665.776725.771822.092
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE42.16418.9168.356
Dugoročna rezervisanja5.5816.1656.940
Dugoročne obaveze36.58312.7511.416
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE15.45024.38626.623
KRATKOROČNE OBAVEZE286.210214.474193.482
Kratkoročne finansijske obaveze48.77224.36612.876
Primljeni avansi, depoziti i kaucije7.60113.4904.691
Obaveze iz poslovanja188.706150.957132.660
Ostale kratkoročne obaveze13.08814.84917.766
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.5426.8364.811
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine26.5013.97620.678
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA02.470159

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.518.1391.476.0141.323.807
Prihodi od prodaje roba34.62855.5909.322
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.479.0301.377.1741.311.978
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00367
Drugi poslovni prihodi4.48143.2502.140
POSLOVNI RASHODI1.478.3051.420.4011.171.473
Nabavna vrednsot prodate robe33.74756.36610.388
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe14.8977.0969.453
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga6.134024.586
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga035.4210
Troškovi materijala638.541522.602537.944
Troškovi goriva i energije111.43296.30588.681
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi263.619252.010215.959
Troškovi proizvodnih usluga205.184227.142173.901
Troškovi amortizacije84.45884.85941.355
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.4099321.089
Nematerijalni troškovi160.946151.860136.195
POSLOVNI DOBITAK39.83455.613152.334
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI1.5392.1001.920
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi25500
Prihodi od kamata5911.0950
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule6931.0051.920
FINANSIJSKI RASHODI4.6485.04211.552
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata3.3803.5179.210
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.2681.5252.342
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.1092.9429.632
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA13.9162.2927.021
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA15.7907.90513.080
OSTALI PRIHODI18.98348.53019.412
OSTALI RASHODI18.97543.61146.151
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA34.85951.977109.904
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA1.25600
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA36.11551.977109.904
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda9.97011.21821.643
Odloženi poreski rashodi perioda002.237
Odloženi poreski prihodi perioda2.0623.6120
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK28.20744.37186.024
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Voda VrnjciVrnjačka Banja6.5313.255808901157

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća-deoBeogradstambena-van upotrebe189-
ApartmanVrnjačka Banjastambena34-
StanNovi Sadposlovna1066
Vitojevac-više objekataVrnjačka Banjaskladišni2.337-
Objekat u zakupuBeograd-Makišposlovna2.16428
Zakupljeni prostorKragujevacposlovna1210

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Vrnjačka Banjaistr. eks. bušotine0,89
KO Vrnjačka Banjaostali poslovni prostor0,62
KO Vrnjačka Banjafabrički krug4,46
KO Beaogradposl.prostor0,11
KO Vrnjačka Banjafunkcionalna celina skladišnog prostora-Vitojevac0,61

12. Realni tereti na imovini

Društvo na dan 27.7.2018.g. nema imovinu nad kojom je stavljena hipoteka a ni upisana zaloga.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija114.787
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijajedna akcija daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava u skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom Izdavaoca
ISIN brojRSVODAE88544
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije12.721,88
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost izdatih akcija Izdavaoca utvrđena je na osnovu podataka iz Finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine podelom ukupnog kapitala sa brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu je izvršila RSM Serbia d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017. godinu su dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.; (2) Na redovnoj skupštini akcionara koja je održana 09.06.2018. godine usvojeni su finansijski izveštaji za 2017. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, godišnji izveštaj za 2017. godinu i odlulka o raspodeli dobiti shodno kojoj se ostvarena neto dobit u iznosu od 86.024.027,85 dinara deli na sledeći način: 5% u iznosu od 4.304.201,39 dinara se izdvaja u obavezne rezerve, a 95% u iznosu od 81.722.826,46 dinara ostaje neraspoređeno.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragica Petrović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragica Petrović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dragica Petrović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD