print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi15.12.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.05.2019.SIMBOL: VDAV1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPrivredno društvo za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju bezalkoholnih pića VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaKneza Miloša  162
Vrnjačka Banja
Republika Srbija
Web adresawww.vodavrnjci.rs
Datum osnivanja23.07.2002.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 30400/2005; BD 18900/2005; BD 232439/2006; BD96060/2012; BD 56479/2016; BD 22227/2018;
Matični broj07177445
PIB - poreski identifikacioni broj101077432
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-7164-21
AIK banka AD Beograd105-70063-39
Raiffeisen banka AD Beograd265-3020310003371-27
UniCredit Bank Srbija AD Beograd170-30004716000-90
Direktna banka AD Kragujevac150-485-41
Sberbank AD Beograd285-1001000000103-98
Banka Poštanska štedionica AD Beograd200-2711850101814-78
Šifra delatnosti01107
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Ime i prezime direktoraDragica Petrović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktDragica Petrović, generalni direktor
Telefon036/612-500
Faks036/612-501
e-mailinfo@vodavrnjci.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.571.9221.631.2221.688.7681.720.830
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA944.0021.046.2611.034.8471.011.612
Nematerijalna imovina12.99512.31811.67610.938
Nekretnine , postrojenja i oprema927.7871.032.4551.021.755999.258
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani3.2201.4881.4161.416
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA627.920584.961653.921709.218
Zalihe213.851183.694188.409194.614
Potraživanja po osnovu prodaje285.279243.419199.130234.544
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja8.1476.1595.0368.973
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani65015015016.626
Gotovinski ekvivalent i gotovina114.507143.460256.892250.402
Porez na dodatu vrednost3.0593.5231.9832.251
Aktivna vremenska razgraničenja2.4274.5562.3211.808
VANBILANSNA AKTIVA02.470159349

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.571.9221.631.2221.688.7681.720.830
KAPITAL1.228.0981.373.4461.460.3071.548.330
Osnovni kapital365.668365.668365.668365.668
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve57.96059.37061.58965.890
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme143.336222.055209.540198.736
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.0391.1041.418609
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.68152200
Nerasporedjeni dobitak665.776725.771822.092917.427
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE42.16418.9168.3567.397
Dugoročna rezervisanja5.5816.1656.9405.981
Dugoročne obaveze36.58312.7511.4161.416
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE15.45024.38626.62328.105
KRATKOROČNE OBAVEZE286.210214.474193.482136.998
Kratkoročne finansijske obaveze48.77224.36612.8762.000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije7.60113.4904.6913.072
Obaveze iz poslovanja188.706150.957132.66097.081
Ostale kratkoročne obaveze13.08814.84917.76618.555
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.5426.8364.8117.097
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine26.5013.97620.6789.193
Pasivna vremenska razgraničenja0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA02.470159349

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI1.518.1391.476.0141.323.8071.227.100
Prihodi od prodaje roba34.62855.5909.32210
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.479.0301.377.1741.311.9781.223.842
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.003673.248
Drugi poslovni prihodi4.48143.2502.1400
POSLOVNI RASHODI1.478.3051.420.4011.171.4731.122.998
Nabavna vrednsot prodate robe33.74756.36610.3881
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe14.8977.0969.4539.896
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga6.134024.5860
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga035.421011.150
Troškovi materijala638.541522.602537.944486.750
Troškovi goriva i energije111.43296.30588.68194.404
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi263.619252.010215.959211.648
Troškovi proizvodnih usluga205.184227.142173.901149.333
Troškovi amortizacije84.45884.85941.35541.670
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.4099321.0890
Nematerijalni troškovi160.946151.860136.195137.938
POSLOVNI DOBITAK39.83455.613152.334104.102
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI1.5392.1001.920292
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi255000
Prihodi od kamata5911.09500
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule6931.0051.920292
FINANSIJSKI RASHODI4.6485.04211.5521.639
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata3.3803.5179.2101.275
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.2681.5252.342364
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.1092.9429.6321.347
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA13.9162.2927.02112.972
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA15.7907.90513.08020.860
OSTALI PRIHODI18.98348.53019.41232.385
OSTALI RASHODI18.97543.61146.15120.411
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA34.85951.977109.904106.841
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA1.256000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA36.11551.977109.904106.841
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda9.97011.21821.64316.527
Odloženi poreski rashodi perioda002.2371.482
Odloženi poreski prihodi perioda2.0623.61200
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK28.20744.37186.02488.832
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Voda VrnjciVrnjačka Banja6.5313.255808901153

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kuća-deoBeogradposlovna-van upotrebe189-
ApartmanVrnjačka Banjastambena34-
StanNovi Sadposlovna1065
Vitojevac-više objekataVrnjačka Banjaskladišni2.337-
Prodajni centar - zakupBeograd-Makišposlovna2.16427
Prodajni centar - zakupKragujevacposlovna129

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Vrnjačka Banjaistr. eks. bušotine0,89
KO Vrnjačka Banjaostali poslovni prostor0,62
KO Vrnjačka Banjafabrički krug4,46
KO Beaogradposl.prostor0,11
KO Vrnjačka Banjafunkcionalna celina skladišnog prostora-Vitojevac0,52
KO Vrnjačka Banjapoljoprivredno zemljište0,09

12. Realni tereti na imovini

Društvo na dan 31.12.2018. godine nema realnih tereta na imovini, odnosno nema hipoteka i zaloga.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija114.787
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijajedna akcija daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava u skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom Izdavaoca
ISIN brojRSVODAE88544
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije13.488,72
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost izdatih akcija Izdavaoca utvrđena je na osnovu podataka iz Finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine podelom ukupnog kapitala sa brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu izvršila je KRESTON MDM Revizija d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPOZITIVNO MIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2018. godinu su po odobrenju generalnog direktora, dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku do kraja februara tekuće godine.; (2) Finansijski izveštaji za 2018. godinu na bazi kojih je rađen informator su revidirani. Revidirani finansijski izveštaji za 2018. godinu se razlikuju u odnosu na finansijske izveštaje za statističke svrhe za 2018. godinu usled naknadnih knjiženja promena čiji iznosi nisu materijalno značajni.; (3) Na redovnoj skupštini akcionara koja je održana 09.06.2018. godine usvojeni su finansijski izveštaji za 2017. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, godišnji izveštaj za 2017. godinu i odlulka o raspodeli dobiti shodno kojoj se ostvarena neto dobit u iznosu od 86.024.027,85 dinara deli na sledeći način: 5% u iznosu od 4.304.201,39 dinara se izdvaja u obavezne rezerve, a 95% u iznosu od 81.722.826,46 dinara ostaje neraspoređeno.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dragica Petrović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragana Mijatović, glavni računovođa____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dragica Petrović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD