print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi27.05.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.07.2018.SIMBOL: VBSE1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO VALJAONICA BAKRA SEVOJNO
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaPrvomajska  bb
Sevojno
Republika Srbija
Web adresawww.coppersev.com
Datum osnivanja01.01.1950.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD3622/2005
Matični broj07606273
PIB - poreski identifikacioni broj101624563
Tekući računi i banke kod kojih se vode
VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD355-1011876-18
UNICREDIT BANKA A.D. BEOGRAD170-2508-56
BANCA INTESA A.D. BEOGRAD160-91888-86
RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD265-3020310003349-93
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD205-10307-13
Šifra delatnosti02444
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja bakra
Ime i prezime direktoraMilija Božović, Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktĐorđe Gucić, Izvršni direktor za finansije
Telefon031/531-995
Faks031/531-561
e-maildj.gucic@eastpointholding.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA10.965.56912.313.3797.545.821
Stalna imovina7.346.2948.143.3313.714.682
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja4.14891.056118.373
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva7.104.3957.985.7343.568.191
- Nekretnine postrojenja i oprema7.104.3957.985.7343.568.191
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani237.75166.54128.118
- Učešća u kapitalu211.14937.857502
- Ostali dugoročni finansijski plasmani26.60228.68427.616
Obrtna imovina3.537.8384.088.6113.749.702
- Zalihe1.401.8361.496.2141.488.043
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.136.0022.592.3972.261.659
- Potraživanja1.561.6662.022.5361.613.339
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak1401.7601.760
- Kratkoročni finansijski plasmani165.973137.952204.533
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina37.75842.58587.902
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja370.465387.564354.125
- Odlozena poreska sredstva81.43781.43781.437
Poslovna imovina10.965.56912.313.3797.545.821
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva2.205.9441.827.8971.563.556

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA10.965.56912.313.3797.545.821
Kapital5.418.4315.826.8602.108.624
- Osnovni kapital3.217.6603.218.5783.218.578
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve2.794.7733.569.150668.252
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak74.9944.790679.720
- Gubitak668.996965.6582.457.926
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze5.067.6435.608.8565.175.338
- Dugoročna rezervisanja46.66491.51396.729
- Dugoročne obaveze439.0291.640.5462.459.277
- Dugoročni krediti419.0551.640.5462.459.277
- Ostale dugoročne obaveze19.97400
- Kratkoročne obaveze4.581.9503.876.7972.619.332
- Kratkoročne finansijske obaveze3.270.2002.301.7381.568.897
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.220.5361.417.607929.157
- Ostale kratkoročne obaveze81.926118.058104.512
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 9.28839.39416.766
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze479.495877.663261.859
Vanbilansna pasiva2.205.9441.827.8971.563.556

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI9.278.22810.437.7719.036.479
- Prihodi od prodaje8.470.98010.406.2498.784.767
- Prihodi do aktiviranja učinaka39.91958.17851.179
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka674.3400167.289
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka077.8970
- Ostali poslovni prihodi92.98951.24133.244
POSLOVNI RASHODI8.783.2969.885.6218.821.485
- Nabavna vrednost prodate robe87.8051.275.272502.767
- Troškovi materijala7.254.9736.958.1076.707.202
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi736.259936.0081.049.555
- Troškovi amortizacije i rezervisanja210.641249.320232.850
- Ostali poslovni rashodi493.618466.914329.111
POSLOVNI DOBITAK494.932552.150214.994
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi833.238665.490281.142
Finansijski rashodi1.226.4751.125.756557.568
Ostali prihodi39.43339.486111.092
Ostali rashodi47.79196.4301.543.013
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA93.33734.9400
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA001.493.353
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja4.8111.4013.705
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA88.52633.5390
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA001.497.058
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda13.901259.0030
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK74.62500
NETO GUBITAK0225.4641.497.058
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.651.2096.652.8276.402.7916.550.000
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA3.543.7173.452.1343.395.3723.436.545
Nematerijalna imovina93.96669.61445.26220.909
Nekretnine , postrojenja i oprema3.425.9113.351.3843.318.6723.378.285
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani23.84031.13631.43837.351
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA81.43781.43781.43781.437
OBRTNA IMOVINA3.026.0553.119.2562.925.9823.032.018
Zalihe1.279.7551.394.5061.783.0211.740.445
Potraživanja po osnovu prodaje1.267.6411.249.939832.5181.098.538
Potraživanja iz specifičnih poslova79.30051.95521.1860
Druga potraživanja8.11610.4055.0383.825
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani317.654322.54391.00644.499
Gotovinski ekvivalent i gotovina48.35571.995151.743120.475
Porez na dodatu vrednost21.47710.6591.110113
Aktivna vremenska razgraničenja3.7577.25440.36024.123
VANBILANSNA AKTIVA1.402.1441.401.0551.560.8711.887.283

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA6.651.2096.652.8276.402.7916.550.000
KAPITAL1.387.4931.479.457738.0571.326.970
Osnovni kapital3.218.5783.218.5783.218.5783.218.578
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme667.960667.759667.464664.895
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak092.165232591.714
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak2.499.0452.499.0453.148.2173.148.217
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.689.3292.142.5672.070.6602.908.540
Dugoročna rezervisanja106.266104.124107.185151.786
Dugoročne obaveze1.583.0632.038.4431.963.4752.756.754
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE275.541283.413300.605307.880
KRATKOROČNE OBAVEZE3.298.8462.747.3903.293.4692.006.610
Kratkoročne finansijske obaveze2.302.4891.563.3531.917.6671.043.193
Primljeni avansi, depoziti i kaucije32.58448.468241.764122.407
Obaveze iz poslovanja760.198928.263821.777688.086
Ostale kratkoročne obaveze174.594195.032235.359102.748
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost021533.99339.006
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine24.68659833.0792.269
Pasivna vremenska razgraničenja4.29511.4619.8308.901
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.402.1441.401.0551.560.8711.887.283

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI12.850.66713.441.52912.274.88315.565.709
Prihodi od prodaje roba246.223200
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga12.602.01113.429.47612.259.01415.560.712
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi2.43312.05115.8694.997
POSLOVNI RASHODI12.804.65413.108.55511.792.78314.844.980
Nabavna vrednsot prodate robe259.5031.62500
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe46.07545.20152.85372.661
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00177.478135.525
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga277.72970.38100
Troškovi materijala10.293.86811.044.99910.046.40012.893.701
Troškovi goriva i energije380.361414.440368.864409.406
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.034.0331.025.3731.089.7371.178.530
Troškovi proizvodnih usluga235.831201.532205.798187.242
Troškovi amortizacije213.303223.637132.305142.261
Troškovi dugoročnih rezervisanja18.10311.8289.85950.921
Nematerijalni troškovi137.998159.941170.151191.105
POSLOVNI DOBITAK46.013332.974482.100720.729
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI321.758121.370128.353349.445
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi122.22153.70927.96434.104
Prihodi od kamata10513.44827.87069
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule199.43254.21372.519315.272
FINANSIJSKI RASHODI1.074.799484.597440.638439.097
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi86.69794.15250.625144.437
Rashodi kamata273.662261.453231.948194.442
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule714.440128.992158.065100.218
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA753.041363.227312.28589.652
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA614273211.043
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA36.23651.0851.100.62428.669
OSTALI PRIHODI57.014219.320294.40169.232
OSTALI RASHODI19.03738.19555.99173.413
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0100.2140599.270
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA705.2260692.0780
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA1.93037738618
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA099.8370598.652
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA707.1560692.1160
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0032.0291.312
Odloženi poreski rashodi perioda13.6827.87217.1927.275
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK091.9650590.065
NETO GUBITAK720.8380741.3370
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Hala Livnica, Presaonica, Valjaonica, Fabrika tankozidnih cevi, Žičara i Fabrika mesinganih ceviSevojno68.1390--603
Mašinski i elektro pogonSevojno5.0900--91
AmbalažaSevojno1.369---31

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Magacini, poslovne zgrade, Restoran društv.ishrane i dr.Sevojno28.577320

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sevojnogradsko građevinsko zemljište30,88

12. Realni tereti na imovini

1. Zgrada za metaloprerađivačku industriju broj 1 –Fabrika mesinganih cevi i nadstrešnica, hipoteka I reda u vrednosti 130.787.417 RSD, 22.02.2025.godine, u korist Komercijalne banka ad Beograd; 2. Zgrada za metaloprerađivačku industriju broj 1 -Fabrika mesinganih cevi –hipoteka II reda, Zgrada Mašinskog pogona ručne dorade i Restoran društvene ishrane-hipoteka I reda, u vrednosti 199.096.578 RSD, 31.07.2025.godine, u korist Aik banke ad Beograd; 3. Zgrada Livnice-hala 1,1a,2, zgrada Žičare-hala 8 i zgrada Tankozidnih cevi-hipoteka I reda u vrednosti 148.731.529,68 RSD, 12.05.2025.godina, u korist Raiffeisen bank ad Beograd; 4. Valjaonica - hala 3,4 -hipoteka I reda u vrednosti 99.238.038,01 RSD, 14.07.2025.godine, u korist Banka Intesa ad Beograd; 5. Valjaonica - hala 3, 4-hipoteka II reda ,Valjaonica -hala5 i Presaonica hala 6-hipoteka I reda u vrednosti 198.476.076,02 RSD, 09.09.2025.godine, u korist Societe Generale Bank Srbija ad Beograd; 6. Poslovna zgrada stara i nova upravna zgrada, Laboratorija, Radnički dom i garderoba,Poslovna zgrada Elektromašinskog održavanja, Poslovna zgrada Presaonice – hipoteka, Presaonica hala VII-hipoteka I,II,III reda , u vrednosti 213.566.119,59 RSD , 20.10.2024-28.02.2025.u korist Halk banke ad Beograd; 7.1. Zgrada tehnickih usluga-servis,Kartonska ambalaza,Masinska obrada,Centralni magacin,Zgrada neutralizacije,trafo stanica neutralizacije,silos za krec,Kolska vaga,Nova portirnica,Vodosnabdevanje-hipoteka I reda, u vrednosti 127.334.644,86 RSD ,01.03.2025.godine u korist Fonda za razvoj RS; 7.2. Pumpna stanica za butan,Kompresorska stanica,Toplana i mazutara,Zgrada glavne trafo stanice,Zgrada elektro pogona,Hangar za repromaterijal,Glavna portirnica,Upravna zgrada masinskog pogona,Hala rucne obrade-orebrene cevi –hipoteka I reda , Vodosnabdevanje –hipoteka II reda, u vrednosti 143.792.525,88 RSD, 01.03.2025.godine u korist Fonda za razvoj RS; 7.3. Zgrada tehnickih usluga-servis,Kartonska ambalaza,Masinska obrada,Centralni magacin,Zgrada neutralizacije,trafo stanica neutralizacije,silos za krec,Kolska vaga,Nova portirnica, Pumpna stanica za butan,Kompresorska stanica,Toplana i mazutara,Zgrada glavne trafo stanice,Zgrada elektro pogona,Hangar za repromaterijal,Glavna portirnica,Upravna zgrada masinskog pogona,Hala rucne obrade-orebrene cevi –hipoteka II reda Vodosnabdevanje-hipoteka III reda, u vrednosti 190.459.673,18 RSD, 01.12.2024.godine u korist Fonda za razvoj RS; 7.4. Zaloga na opremi u vrednosti 523.469.144,30 RSD, 24.03-26.04.2025.godine u korist Fonda za razvoj RS; 7.5. Zaloga na potrazivanjima od kupca Metromet Rusija , 24.03-26.04.2025.godine u korist Fonda za razvoj RS; 8.1. Zgrada MPP i Alatnica- hipoteka I i II reda u vrednosti 24.030.098.25 RSD, 10.04.2018.godine u korist VTB Banke banke; 8.2. Zaloga na bakarnoj katodi 40t u vrednosti od 30.000.000,00 RSD ,10.04.2018. godine u korist VTB Banke banke; 9. Zaloga na sirovini i gotovim proizvodima knjigovodstvene vrednosti 3.300.000 EUR,04.08.2018. u korist Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza RS ; 10.1.Zaloga na nedovršenoj proizvodnji knjigovodstvene vrednosti 2.400.000 EUR ,06.02.2019.godine u korist Addiko banke ad Beograd; 10.2. Zaloga na potrazivanjima od kupca DP Handel Nemačka , 06.02.2019.godine u korist Addiko banke ad Beograd; 11.1. Zaloga na bakarnim i mesinganim trupcima i blokovima vrednosti 2.267.607 EUR ,15.05.2018.godine u korist Direktne banke; 11.2. Zaloga na potrazivanjima od kupca DP Handel Nemačka , 15.05.2018.godine u korist Direktne banke;

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija643.356
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo učešća u raspodeli dobiti i pravo na deo stečajne mase nakon isplate poverilaca
ISIN brojRSVBSEE87204
Nominalna vrednost hartije5.000
Obračunska vrednost akcije2.062,57
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena podelom ukupnog kapitala na dan 31.12.2017. godine sa brojem emitovanih akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Valjaonica Bezbednost d.o.o Sevojno - 100%; - Slobodna zona Užice d.o.o. Sevojno - 33.3 %; - VBS Handel GMBH - 100%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu uradila je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za statističke svrhe za 2017. godinu su po odobrenju direktora predati Agenciji za privredne registre 28.02.2018. godine.; (2) Revidirani finansijski izveštaji za 2017. godinu se razlikuju u odnosu na finansijske izveštaje za 2017. godinu za statističke svrhe jer su vršene neznatne korekcije u knjiženjima ispravki potraživanja, naknadnih odobrenja kupcima, preknjižavanje dugoročnih kredita na kratkoročne i sl.; (3) Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 19.06.2018. godine između ostalog usvojene su sledeće odluke: Odluka o usvajanju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za pojedinačne i konsolidovane finansijske izveštaje za 2017. godinu, Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2017. godinu i Odluka o raspodeli dobiti. Shodno usvojenoj Odluci o raspodeli dobiti, dobit iskazana u finansijskim izveštajima za 2017. godinu u iznosu od 591.482.167,78 dinara raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; tel: 011 3530 900; fax: 011 311 6974; e-mail: bg@mvi.rs; internet stranica: www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Đorđe Gucić, Izvršni direktor za finansije


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Đorđe Gucić, Izvršni direktor za finansije____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Đorđe Gucić, Izvršni direktor za finansije
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d. Beograd