print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.03.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.07.2018.SIMBOL: TLKB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaoca„TELEFONKABL“ Akcionarsko društvo za projektovanje, izgradnju, inžinjering i promet
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBulevar kralja Aleksandra  219
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.tkb.rs
Datum osnivanja20.02.1954.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 20127 od 21.06.2005. – prevođenje u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
Matični broj07016786
PIB - poreski identifikacioni broj100002900
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd170-717-94
Komercijalna banka a.d. Beograd205-144775-32
Šifra delatnosti04222
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
Ime i prezime direktoraBoško Bandić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMirjana Kokerić
Telefon011/30 40 200
Faks011/24 14 712
e-mailmirjana.kokeric@tkb.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA532.532582.349618.378
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA292.481308.553307.936
Nematerijalna imovina6.2296.0036.209
Nekretnine , postrojenja i oprema280.047293.787296.605
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani2645695
Dugoročna potraživanja6.1798.3075.027
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA240.051273.796310.442
Zalihe42.39641.48954.882
Potraživanja po osnovu prodaje113.653118.490181.374
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja3.55918.3922.750
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha021.45616.697
Kratkoročni finansijki plasmani1.6441.1121.104
Gotovinski ekvivalent i gotovina77.40170.94451.621
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja1.3981.9132.014
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA532.532582.349618.378
KAPITAL425.995427.277430.724
Osnovni kapital248.710248.710248.710
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme199.553198.031197.898
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak9.48012.28415.864
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak31.74831.74831.748
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE13.32613.81317.528
Dugoročna rezervisanja7.5708.0979.352
Dugoročne obaveze5.7565.7168.176
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE13.23514.70812.887
KRATKOROČNE OBAVEZE79.976126.551157.239
Kratkoročne finansijske obaveze1.83224.27924.698
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.31930.9864.911
Obaveze iz poslovanja57.48951.286104.777
Ostale kratkoročne obaveze10.82015.02217.501
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.1873.2223.980
Pasivna vremenska razgraničenja2.3291.7561.372
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI512.603453.525552.272
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga507.228449.113549.756
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.1.8038382
Drugi poslovni prihodi3.5724.3292.434
POSLOVNI RASHODI494.500447.872543.893
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga004.859
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga12.01914.5440
Troškovi materijala148.314125.541143.240
Troškovi goriva i energije18.81821.58025.075
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi84.425110.786138.966
Troškovi proizvodnih usluga204.774145.779203.338
Troškovi amortizacije11.96111.55511.867
Troškovi dugoročnih rezervisanja318287348
Nematerijalni troškovi13.87117.80025.918
POSLOVNI DOBITAK18.1035.6538.379
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI1.4872.5412.256
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi07771.241
Prihodi od kamata390803382
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.097961633
FINANSIJSKI RASHODI6011.2762.750
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata1477321.210
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4545441.540
DOBITAK IZ FINANSIRANJA8861.2650
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00494
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA16.10800
OSTALI PRIHODI6.740374320
OSTALI RASHODI5.2981.1531.388
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4.3236.1396.817
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA6063101.675
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.7175.8295.142
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda4.5201.5271.542
Odloženi poreski rashodi perioda01.4730
Odloženi poreski prihodi perioda1.83201.821
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK1.0292.8295.421
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni objekatBeograd - Mlavska.poslovni prostor85170
Barake drvene montažneBeograd - Mlavska-4250
Baraka drvena montažnaBeograd - Pante Srećkovića-1530
Metalni magacinBeograd - Pante Srećkovića-1600
PortirnicaBeograd - Pante Srećkovića-190
Poslovni prostorBeograd - Bulevar kralja Aleksandra 219Sedište preduzeća474,1216
Garaže zidane - 2 kom.Beograd - Bulevar kralja Aleksandra 219-300
Poslovni prostorBeograd - Bačvanska 21Izdato u zakup107,010
Poslovni prostorBeograd - Vojislava Ilića 25-27-119,750
MagacinKrnjača-6662
Barake drvene- 2 kom. magacin i kancelarijeKrnjača-2020
Ostalo(radionica, trafo, kotlarnica i sl.)Krnjača-2450
Magacin, trpezarija, spavaone, garaža, kancelarijePalić-660,750
Barake drvene, magacin, garaža, kotlarnicaDragobraća - Kragujevac-487,950
Barake drvene montažne - 2 kom.Lazarica - KruševacIzdato u zakup193,320
StanBgd. Magelanova 21kadrovski stan52,040

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Krnjača-parcela br. 1036/18Magacinski prostor0,7
Palić-parcela br. 1028/1Poslovni objekat, magacin0,48
Niš-parcela br. 8874/1Građevinsko zemljište0,27
Dragobraća -Kragujevac-parc. br.261/4Poslovni prostor, magacin0,56
Lazarica - Kruševac-parcela br. 1921/1Poslovni prostor, magacin-izdato u zakup0,16
Vinča-parcela br.1285/5Građevinsko zemljište0,16
Vinča-parcela br.1285/7Građevinsko zemljište0,07

12. Realni tereti na imovini

1)Poslovna zgrada u ulici Vojislava Ilića broj 2, Beograd – u korist Unicredit Banke po osnovu dozvoljenog prekoracenja po tekucem racunu i Ugovora o revolving liniji za izdavanje garancija i pisama o namerama.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija32.300
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSTKBLE18502
Nominalna vrednost hartije7.700
Obračunska vrednost akcije13.335,1
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniNema izdatih hartija od vrednosti u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeNema akcija koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaDruštvo nije poslovalo sa gubitkom
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluTELEFONKABL INET DOO, Beograd - 100%
Naziv ovlašćenog revizoraKrestom MDM Revizija d.o.o Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Telefonkabl a.d. Beograd na dan 31. decembra 2017.godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. Ovlašćeni revizor: Gordan Ekmečić
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 26.06.2018 . godine donete su sledeće Odluke: 2.1. Razmatranje i donošenje Odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini 2.2. Razmatranje finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu i donošenje Odluke 2.3. Razmatranje o raspodeli dobiti iskazane po finansijskom izveštaju za 2017. godinu i donošenje Odluke 2.4. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiNa sednici Skupštine akcionara održanoj 26.juna 2018. godine doneta je Odluka da se po iskazanom finansijkom rezultatu za 2017. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu 5.420.133,86 RSD raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine Društva.
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Boško Bandić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mirjana Kokerić, rukovodilac Službe ekonomskih poslova____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Boško Bandić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd