print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tigar.cm

Datum podnošenja Informatora berzi31.05.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.10.2018.SIMBOL: TIGR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Tigar Pirot
Pravni status izdavaocaakcionarsko društvo
AdresaNikole Pašića  213
Pirot
Srbija
Web adresawww.tigar.com
Datum osnivanja01.01.1935.
Broj rešenja upisa u sudski registarReg.1-1087
Matični broj07187769
PIB - poreski identifikacioni broj100358298
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaholding poslovi
Ime i prezime direktoraVladimir Ilić
Ime i prezime osobe za kontaktVesna Stanisavljević
Telefon010306371
Faks010304017
e-mailvesna.stanisavljevic@tigar.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale banka Srbija

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.870.6255.524.9445.289.777
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA3.894.3273.659.7173.520.484
Nematerijalna imovina279.515207.388133.580
Nekretnine , postrojenja i oprema3.291.0083.132.5863.068.667
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani323.804319.743318.237
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.976.2981.865.2271.769.293
Zalihe1.399.3971.315.3061.181.479
Potraživanja po osnovu prodaje502.322442.205390.382
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja26.81819.35131.550
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani056.16785.251
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.43070142.494
Porez na dodatu vrednost12.9147.2259.336
Aktivna vremenska razgraničenja33.41724.27228.801
VANBILANSNA AKTIVA798.813624.162510.565

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA5.870.6255.524.9445.289.777
KAPITAL000
Osnovni kapital642.7041.115.0142.866.890
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve143143143
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme205.809205.809205.809
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata01.1130
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.0420438
Nerasporedjeni dobitak1.8231.8230
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak3.371.2063.765.7423.792.978
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE6.785.7256.092.4193.034.618
Dugoročna rezervisanja240.390235.81470.446
Dugoročne obaveze6.545.3355.856.6052.964.172
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE3.07500
KRATKOROČNE OBAVEZE1.604.5941.874.3652.975.733
Kratkoročne finansijske obaveze418.543841.9751.599.933
Primljeni avansi, depoziti i kaucije44.43640.05470.587
Obaveze iz poslovanja743.878588.582670.353
Ostale kratkoročne obaveze347.760364.384580.383
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost7400
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine6.5631.7725.490
Pasivna vremenska razgraničenja43.34037.59848.987
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA2.522.7692.441.840720.574
VANBILANSNA PASIVA798.813624.162510.565

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI2.362.6952.308.6741.775.558
Prihodi od prodaje roba1.374.61620.61713.401
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga854.7651.964.7891.473.717
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi133.314323.268288.440
POSLOVNI RASHODI2.200.6582.263.7682.026.058
Nabavna vrednsot prodate robe1.178.33416.85710.936
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga40.1895.0800
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0076.956
Troškovi materijala307.667814.558623.169
Troškovi goriva i energije121.011209.127215.557
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi359.814805.445725.206
Troškovi proizvodnih usluga51.90649.19135.155
Troškovi amortizacije77.624138.195127.438
Troškovi dugoročnih rezervisanja7.1022620
Nematerijalni troškovi137.389235.213211.641
POSLOVNI DOBITAK162.03744.9060
POSLOVNI GUBITAK00250.500
FINANSIJSKI PRIHODI115.04859.512287.553
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi95.99750.56961.306
Prihodi od kamata1.1188441.586
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule17.9338.099224.661
FINANSIJSKI RASHODI429.085374.712207.972
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi10.8485.9784.477
Rashodi kamata293.980256.576188.925
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule124.257112.15814.570
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0079.581
GUBITAK IZ FINANSIRANJA314.037315.2000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA13.8383.6164.086
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA37.3731.9412.060
OSTALI PRIHODI72.37722.627258.727
OSTALI RASHODI152.900150.506109.502
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA256.058396.49819.668
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA3.5064015.673
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA259.564396.89925.341
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda4.79103.718
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda03.0760
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK264.355393.82329.059
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Tigar Obuća (stara lokacija)Pirot. 22.divizije 109.366---30
Tigar Obuća (nova lokacija)Pirot. Nikole Pašića 19714.029-3.0673.017646
Tigar Tehnička gumaPirot.Nikole Pašića 1978.669---85
Kartonaža-3.654-80828

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Tigar ObezbedjenjePirotUslužna delatnost65486
Ticar trgovine d.o.o.PirotUslužna delatnost1.2129
Tigar UgostiteljstvoPirotUslužna delatnost2.95518
Tigar IIIB- DragošPirotObjekti razne namene22.6331
Ostale zgradePirotObjekti razne namene19.663278

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
NišNiš4514
BeogradŠimanovci1.7052
PirotIPirot4361
Pirot IIPirot482
Pirot VIPirot1212
Pirot IVPirot331
VlasotinceVlasotince351
KnjaževacKnjaževac591
BorBor1270
SvilajnacSvilajnac700
KruševacKruševac3411
TrstenikTrstenik670
UžiceUžice921
Beograd VIBeograd792
Beograd IVBeograd1211
ZrenjaninZrenjanin731
SuboticaSubotica660
Bačka PalankaBačka Palanka950
ČačakČačak710
TemerinTemerin1.4882
BeogradFrancuska 241328

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Tigar IIIndustrijski kompleks0,8
Tigar IIIIndustrijski kompleks12,15
Tigar IIIBIndustrijski kompleks4,41
Ticar trgovine d.o.o.Industrijski kompleks0,12
Planinarski domTuristički kompleks7,55

12. Realni tereti na imovini

U skladu sa potpisanim ugovorima o konverziji potraživanja u kapital pristupilo se brisanju založnih prava na nepokretnostima na osnovu saglasnosti hipotekarnih poverioca čija su potraživanja konvertovana u osnovni kapital Tgra a.d. Pirot. Na kraju 2017. godine nepokretna imovina Društva bila je opterećena sledećim založnim pravima: Založnom izjavom br.15537/2015 uspostavljeno je založno pravo nad opremom u servisima, u korist Srpske banke. Založnom izjavom br.16097/2015, uspostavljeno je založno pravo nad transportnim sredstvima Tigra a.d. u korist Societe Generale bank. Založnom izjavom br. 16144/2015. uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 311 u korist Societe generale bank. Založnim izjavama br. 7560/2010,9050/2010, 10231/2011 i 10250/2011, uspostavljeno je založno pravo nad opremom Bilgutex u korist Addiko banke. Založnom izjavom br. 13740/2012 godine, uspostavljeno je založno pravo nad opremom Tehničke gume- osnovni program, u korist Addiko banke. Založnom izjavom br. 12825/2012, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 83112 i robom u magacinu 83110, u korist Privredne banke a.d. Beograd u stečaju. Založnom izjavom br. 10191/2016, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 411, založno pravo nad robom u magacinu Temerin, založno pravo nad robom u magacinu Šimanovci i založno pravo nad robom u magacinu 81112 u korist Banca Intesa a.d. Beograd. Založnom izjavom br. 16970/2015, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 313, u korist AIK banke. Založnom izjavom br. 12479/2012, uspostavljeno je založno pravo nad opremom energetike i založno pravo nad robom u magacinu 83111, u korist Erste banke. Založnim izjavama br. 14085/08 i 14082/08, uspostavljeno je založno pravo nad opremom fabrike Obuće, kao i založno pravo nad celokupnom robom Obuće, u korist DEG-a (Nemačke investicione banke). Založnom izjavom br.14082/08 Založnom izjavom br 3466/2012, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 83111, u korist AOFI.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija8.153.446
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične,redovne
Prava iz akcijapravo na upravljanje, učešće u deobi dobiti i delu likvidacione mase
ISIN brojRSTIGRE55421
Nominalna vrednost hartije374
Obračunska vrednost akcije-65,99
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrdjena je po metodologiji propisanoj pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017.godine. umanjenjem gubitka iznad visine kapitala na dan 31.12.2017.-720.574.000rsd za iznos dokapitalizacije(182.498.910) i deljenjem sa novim brojem akcija (8.153.446).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniTokom 2017.godine nije bilo emisije obveznica. 10.02.2017.god. upisane su u CRHoV akcije VIII emisije- 3.235.558 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00dinara. Obim emisije 1.210.098.692 dinara. 22.10.2018.god. u CRHoV su upisane akcije IX emisije -487.965 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 374,00rsd. Obim emisije 182.498.910 dinara.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaPravosnažnošću Unapred pripremljenog plana reorganizacije izvršeno je preknjižavanje kratkoročnih obaveza u dugoročne, čime je postignuta bolja tekuća likvidnost. U periodu sprovodjenja UPPR-a, u narednih nekoliko godina Tigar a.d. je u obavezi da kapital dovede na nivo predvidjen Zakonom o privrednim društvima.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu11.09.2015.god. izvršena je statusna promena pripajanja zavisnih entiteta Tigar Obuća, Tigar Tehnička guma i Tigar Hemijski proizvodi matičnoj kompaniji Tigar a.d. Nakon 12.09.2015. je celokupno poslovanje ovih proizvodnih celina prikazano u okviru matične kompanije Tigar a.d. ; 22.04.2016.godine izvršena je statusna promena pripajanja Tigar Tours d.o.o, matičnom društvu Tigar a.d..Tigar Poslovni servis 100%; Tigar Ugostiteljstvo 100%; Tigar Obezbeđenje 100%; Ti-car trgovine d.o.o. 100%; Tigar Incon 100%; Tigar Inter Risk 100%; Slobodna zona 64,65%; Tigra Montenegro 80%; Tigar Partner 70%; Tigra Trejd Banja Luka 100%; Tigar Amerikas 100%;Dom sportova u likvidaciji 50%; Pi canal 75%; Agencija Stara planina 40%.
Naziv ovlašćenog revizoraStanišić Audit d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajRevizorska kuća Stanišić Audit d.o.o. Beograd je izvršila reviziju finansijskih izveštaja Tigra a.d. i zavisnih društava za 2017.godinu i dala mšiljenje sa rezervom na pojedinačne finansijske izveštaje, dok je mišljenje na konsolidovane finansijske izveštaje uzdržavajuće.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U skladu sa teškom finansijskom situacijom i nelikvidnošću sa kojom se Tigar susretao u prethodnom periodu, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Tigar a.d. održanoj 14.04.2014.godine doneta je Odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Na osnovu odredbi člana 155. do 173. Zakona o stečaju i Odluke Nadzornog odbora Tigar a.d. od 28.05.2014.god. Unapred pripremljeni plan reorganizacije za Tigar a.d. kao i za proizvodni entitet Tigar Obuću predat je Privrednom sudu u Nišu, dana 29.05.2014.god. Privredni sud u Nišu je dana 06.06.2014.god. potvrdio prihvatanje UPPR-a, doneo Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka i imenovao privremene stečajne upravnike. Ovaj Plan predstavlja jedan od koraka u procesu restruktuiranja i revitalizacije Društva, koje će rukovodstvo realizovati prema odredbama definisanim UPPR-om. UPPR Tigar Obuće d.o.o. postao je pravosnažan Rešenjem Privrednog suda u Nišu dana 26.11.2014.god. UPPR za Tigar a.d. postao je pravosnažan 01.06.2015.god. Obaveze ka poveriocima izmiruju se prema odredbama definisanim u UPPR-u za Tigar a.d. i Tigar Obuću, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva . Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 13.septembra 2016.godine, u skladu sa pravnosnažnim UPPR-om, donela Zaključak kojim se daje saglasnost da se dospela i nenaplaćena potraživanja Republike Srbije konvertuju u trajni kapital Tigra a.d. Ovim Zaključkom Vlada je preporučila poveriocima kod kojih država ima udeo u vlasništvu da svoja potraživanja konvertuju u kapital društva.U skladu sa UPPR-om i Zaključkom Vlade RS doneta je Odluka o izdavanju V emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala privrednog društva Tigar a.d. Pirot, 14.11.2014.god. i 01.12.2016.godine upisane su akcije V emisije u CRHoV (1.009.496 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara). 20.12.2016.god. upisane su akcije VI emisije u CRHoV(253.366 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara). 30.12.2016.godine upisane su akcije VII emisije u CRHoV (1.448.601 obična akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara).10.02.2017.godine upisane su akcije VIII emisije u CRHoV (3.235.558 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara). Vlada Republike Srbije je dana 13.04.2017.godine donela Zaključak 05 Broj:023-3255/2017 o pokretanju inicijative za privatizaciju Akcionarskog društva Tigar Pirot i zavisnih društava:Tigar Incon d.o.o., Tigar ugostiteljstvo d.o.o.,Tigar Poslovni servis d.o.o.,Tigar obezbedjenje d.o.o. i Ti-car trgovine d.o.o. U skladu sa izmenama člana 170. Zakona o stečaju,s obzirom da su akcije emitovane u skladu sa UPPR-om, podležemo pravu na izuzetak od obaveze izdavanja Prospekta za uključenje akcija na Open market. Po tom osnovu 5.947.021 običnih akcija sa pravom glasa(V,VI,VII i VIII emisija) uključeno je 11.04.2018.godine na Open market Beogradske berze. Zbog nemogućnosti izmirenja obaveza iz UPPR-a (dospele rate i kamate) sa Republikom Srbijom, kao najvećim vlasnikom i najvećim poveriocima je dogovoreno da se pristupi izradi novog UPPR-a. 29.03.2018.godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d. na kojoj je doneta odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. U skladu sa donetom odlukom Tigar a.d.je 30.03.2018.god. Privrednom sudu u Nišu podneo Unapred pripremljeni plan reorganizacije. Rešenjem Privrednog suda ročište za glasanje po predatom planu je zakazano za 16.11.2018.godine. Vlada RS je 21.06.2018.god. donela Zaključak 05 Broj:023-2747/2018-1 o davanju saglasnosti da se dospela i nenaplaćena potraživanja Republike Srbije prema privrednom društvu Tigar a.d. konvertuju u trajni ulog Republike Srbije u kapitalu društva. U skladu sa pravosnažnim UPPR-om i Zaključkom Vlade RS,nakon donošenja Odluke o povećanju kapitala Tigra a.d. na vanrednoj Skupštini akcionara 17.09.2018.god., Nadzorni Odbor društva je 19.09.2018.god. doneo Odluku o povećanju kapitala AD Tigar Pirot izdavanjem IX emisije običnih akcija javnom ponudom. 22.10.2018.god. u CRHoV je upisano 487.965 običnih akcija IX emisije, nominalne vrednosti 374,00rsd.
Podaci o osnovnom prospektuIzjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da saglasno izmenama člana 170. Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS br.104/2009, 99/2011-dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014 I 113/2017) podležemo pravu na izuzetak od obaveze izdavanja Prospekta za uključenje IX emisije akcija na Open market, akcija izdatih na osnovu UPPR-a.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale banka Srbija ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladimir Ilić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandra Đorđević____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladimir Ilić
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale banka Srbija