print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tigar.cm

Datum podnošenja Informatora berzi31.05.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.05.2019.SIMBOL: TIGR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Tigar Pirot
Pravni status izdavaocaakcionarsko društvo
AdresaNikole Pašića  213
Pirot
Srbija
Web adresawww.tigar.com
Datum osnivanja01.01.1935.
Broj rešenja upisa u sudski registarReg.1-1087
Matični broj07187769
PIB - poreski identifikacioni broj100358298
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaholding poslovi
Ime i prezime direktoraVladimir Ilić
Ime i prezime osobe za kontaktVesna Stanisavljević
Telefon010306371
Faks010304017
e-mailvesna.stanisavljevic@tigar.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale banka Srbija

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.524.9445.289.7775.317.299
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA3.659.7173.520.4843.475.454
Nematerijalna imovina207.388133.58094.349
Nekretnine , postrojenja i oprema3.132.5863.068.6673.045.818
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani319.743318.237335.287
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.865.2271.769.2931.841.845
Zalihe1.315.3061.181.4791.094.468
Potraživanja po osnovu prodaje442.205390.382487.397
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja19.35131.55038.224
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani56.16785.25198.452
Gotovinski ekvivalent i gotovina70142.49434.171
Porez na dodatu vrednost7.2259.33671.866
Aktivna vremenska razgraničenja24.27228.80117.267
VANBILANSNA AKTIVA624.162510.565391.583

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA5.524.9445.289.7775.317.299
KAPITAL000
Osnovni kapital1.115.0142.866.8903.049.389
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve143143143
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme205.809205.809231.281
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.11300
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0438264
Nerasporedjeni dobitak1.82300
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak3.765.7423.792.9784.220.153
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE6.092.4193.034.6182.084.375
Dugoročna rezervisanja235.81470.44669.769
Dugoročne obaveze5.856.6052.964.1722.014.606
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE1.874.3652.975.7334.172.528
Kratkoročne finansijske obaveze841.9751.599.9332.377.283
Primljeni avansi, depoziti i kaucije40.05470.58772.125
Obaveze iz poslovanja588.582670.353809.454
Ostale kratkoročne obaveze364.384580.383842.654
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.7725.4905.491
Pasivna vremenska razgraničenja37.59848.98765.521
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA2.441.840720.574939.604
VANBILANSNA PASIVA624.162510.565391.583

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI2.308.6741.775.5582.147.279
Prihodi od prodaje roba20.61713.40110.562
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.964.7891.473.7171.802.142
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi323.268288.440334.575
POSLOVNI RASHODI2.263.7682.026.0582.351.850
Nabavna vrednsot prodate robe16.85710.9368.582
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga5.080021.720
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga076.9560
Troškovi materijala814.558623.169866.056
Troškovi goriva i energije209.127215.557252.934
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi805.445725.206835.254
Troškovi proizvodnih usluga49.19135.15541.744
Troškovi amortizacije138.195127.438115.366
Troškovi dugoročnih rezervisanja2620720
Nematerijalni troškovi235.213211.641252.914
POSLOVNI DOBITAK44.90600
POSLOVNI GUBITAK0250.500204.571
FINANSIJSKI PRIHODI59.512287.55366.044
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi50.56961.30651.926
Prihodi od kamata8441.586517
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule8.099224.66113.601
FINANSIJSKI RASHODI374.712207.972248.684
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi5.9784.4773.016
Rashodi kamata256.576188.925230.412
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule112.15814.57015.256
DOBITAK IZ FINANSIRANJA079.5810
GUBITAK IZ FINANSIRANJA315.2000182.640
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA3.6164.0860
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.9412.06020.729
OSTALI PRIHODI22.627258.727111.507
OSTALI RASHODI150.506109.502130.340
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA396.49819.668426.773
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA4015.673402
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA396.89925.341427.175
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda03.7180
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda3.07600
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK393.82329.059427.175
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Tigar Obuća (stara lokacija)Pirot. 22.divizije 1009.7832.67445128
Tigar Obuća (nova lokacija)Pirot. Nikole Pašića 19714.0293513.0673.017799
Tigar Tehnička gumaPirot.Nikole Pašića 1978.669543--94
Kartonaža8083.654-1923

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Tigar ObezbedjenjePirotUslužna delatnost1.09069
Ticar trgovine d.o.o.PirotUslužna delatnost1.4110
Tigar UgostiteljstvoPirotUslužna delatnost1.80015
Tigar IIIB- DragošPirotObjekti razne namene26.3310
Ostale zgradePirotObjekti razne namene19.663189

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
NišNiš3150
BeogradŠimanovci1.7052
PirotIPirot2990
Pirot IIPirot482
Pirot VIPirot1211
Pirot IVPirot330
VlasotinceVlasotince430
KnjaževacKnjaževac590
BorBor1270
SvilajnacSvilajnac700
KruševacKruševac1111
TrstenikTrstenik1000
UžiceUžice920
Beograd VIBeograd790
Beograd IVBeograd1210
ZrenjaninZrenjanin730
SuboticaSubotica660
Bačka PalankaBačka Palanka950
ČačakČačak710
TemerinTemerin1.9771
BeogradFrancuska 241326

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Tigar IIIndustrijski kompleks0,8
Tigar IIIIndustrijski kompleks12,15
Tigar IIIBIndustrijski kompleks4,41
Ticar trgovine d.o.o.Industrijski kompleks0,12
Planinarski domTuristički kompleks6,57

12. Realni tereti na imovini

U skladu sa potpisanim ugovorima o konverziji potraživanja u kapital pristupilo se brisanju založnih prava na nepokretnostima na osnovu saglasnosti hipotekarnih poverioca čija su potraživanja konvertovana u osnovni kapital Tgra a.d. Pirot. Na kraju 2018. godine nepokretna imovina Društva bila je opterećena sledećim založnim pravima: Založnom izjavom br.15537/2015 uspostavljeno je založno pravo nad opremom u servisima, u korist Srpske banke. Založnom izjavom br.16097/2015, uspostavljeno je založno pravo nad transportnim sredstvima Tigra a.d. u korist Societe Generale bank. Založnom izjavom br. 16144/2015. uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 311 u korist Societe generale bank. Založnim izjavama br. 7560/2010,9050/2010, 10231/2011 i 10250/2011, uspostavljeno je založno pravo nad opremom Bilgutex u korist Addiko banke. Založnom izjavom br. 13740/2012 godine, uspostavljeno je založno pravo nad opremom Tehničke gume- osnovni program, u korist Addiko banke. Založnom izjavom br. 12825/2012, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 83112 i robom u magacinu 83110, u korist Privredne banke a.d. Beograd u stečaju. Založnom izjavom br. 10191/2016, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 411, založno pravo nad robom u magacinu Temerin, založno pravo nad robom u magacinu Šimanovci i založno pravo nad robom u magacinu 81112 u korist Banca Intesa a.d. Beograd. Založnom izjavom br. 16970/2015, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 313, u korist AIK banke. Založnim izjavama br. 14085/08 i 14082/08, uspostavljeno je založno pravo nad opremom fabrike Obuće, kao i založno pravo nad celokupnom robom Obuće, u korist DEG-a (Nemačke investicione banke). Založnom izjavom br.14082/08 Založnom izjavom br 3466/2012, uspostavljeno je založno pravo nad robom u magacinu 83111, u korist AOFI.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija8.156.236
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične,redovne
Prava iz akcijapravo na upravljanje, učešće u deobi dobiti i delu likvidacione mase
ISIN brojRSTIGRE55421
Nominalna vrednost hartije374
Obračunska vrednost akcije-115,07
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrdjena je po metodologiji propisanoj pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2018.godine. umanjenjem gubitka iznad visine kapitala na dan 31.12.2018. za iznos dokapitalizacije(1.043.460) i deljenjem sa novim brojem akcija (8.156.236).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniTokom 2018.godine nije bilo emisije obveznica. 22.10.2018.god. u CRHoV su upisane akcije IX emisije -487.965 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 374,00rsd. Obim emisije 182.498.910 dinara. 15.01.2019.god. u CRHoV su upisane akcije X emisije - 2.790 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 374,00rsd. Obim emisije 1.043.460 dinara.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaPravosnažnošću Unapred pripremljenog plana reorganizacije izvršeno je preknjižavanje kratkoročnih obaveza u dugoročne, čime je postignuta bolja tekuća likvidnost. U periodu sprovodjenja UPPR-a, u narednih nekoliko godina Tigar a.d. je u obavezi da kapital dovede na nivo predvidjen Zakonom o privrednim društvima.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu11.09.2015.god. izvršena je statusna promena pripajanja zavisnih entiteta Tigar Obuća, Tigar Tehnička guma i Tigar Hemijski proizvodi matičnoj kompaniji Tigar a.d. Nakon 12.09.2015. je celokupno poslovanje ovih proizvodnih celina prikazano u okviru matične kompanije Tigar a.d. ; 22.04.2016.godine izvršena je statusna promena pripajanja Tigar Tours d.o.o, matičnom društvu Tigar a.d..Tigar Poslovni servis 100%; Tigar Ugostiteljstvo 100%; Tigar Obezbeđenje 100%; Ti-car trgovine d.o.o. 100%; Tigar Incon 100%; Tigar Inter Risk 100%; Slobodna zona 60,87%; Tigra Montenegro 80%; Tigar Partner 70%; Tigra Trejd Banja Luka 100%; Tigar Amerikas 100%;Dom sportova u likvidaciji 50%; Pi canal 75%; Agencija Stara planina 40%.
Naziv ovlašćenog revizoraStanišić Audit d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajRevizorska kuća Stanišić Audit d.o.o. Beograd je izvršila reviziju finansijskih izveštaja Tigra a.d. i zavisnih društava za 2018.godinu i dala mišljenje sa rezervom na pojedinačne finansijske izveštaje, dok je mišljenje na konsolidovane finansijske izveštaje uzdržavajuće.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U skladu sa teškom finansijskom situacijom i nelikvidnošću sa kojom se Tigar susretao u prethodnom periodu, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Tigar a.d. održanoj 14.04.2014.godine doneta je Odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Na osnovu odredbi člana 155. do 173. Zakona o stečaju i Odluke Nadzornog odbora Tigar a.d. od 28.05.2014.god. Unapred pripremljeni plan reorganizacije za Tigar a.d. kao i za proizvodni entitet Tigar Obuću predat je Privrednom sudu u Nišu, dana 29.05.2014.god. Privredni sud u Nišu je dana 06.06.2014.god. potvrdio prihvatanje UPPR-a, doneo Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka i imenovao privremene stečajne upravnike. Ovaj Plan predstavlja jedan od koraka u procesu restruktuiranja i revitalizacije Društva, koje će rukovodstvo realizovati prema odredbama definisanim UPPR-om. UPPR Tigar Obuće d.o.o. postao je pravosnažan Rešenjem Privrednog suda u Nišu dana 26.11.2014.god. UPPR za Tigar a.d. postao je pravosnažan 01.06.2015.god. Obaveze ka poveriocima izmiruju se prema odredbama definisanim u UPPR-u za Tigar a.d. i Tigar Obuću, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva . Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 13.septembra 2016.godine, u skladu sa pravnosnažnim UPPR-om, donela Zaključak kojim se daje saglasnost da se dospela i nenaplaćena potraživanja Republike Srbije konvertuju u trajni kapital Tigra a.d. Ovim Zaključkom Vlada je preporučila poveriocima kod kojih država ima udeo u vlasništvu da svoja potraživanja konvertuju u kapital društva.U skladu sa UPPR-om i Zaključkom Vlade RS doneta je Odluka o izdavanju V emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala privrednog društva Tigar a.d. Pirot, 14.11.2014.god. i 01.12.2016.godine upisane su akcije V emisije u CRHoV (1.009.496 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara). 20.12.2016.god. upisane su akcije VI emisije u CRHoV(253.366 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara). 30.12.2016.godine upisane su akcije VII emisije u CRHoV (1.448.601 obična akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara).10.02.2017.godine upisane su akcije VIII emisije u CRHoV (3.235.558 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 374,00 dinara). Vlada Republike Srbije je dana 13.04.2017.godine donela Zaključak 05 Broj:023-3255/2017 o pokretanju inicijative za privatizaciju Akcionarskog društva Tigar Pirot i zavisnih društava:Tigar Incon d.o.o., Tigar ugostiteljstvo d.o.o.,Tigar Poslovni servis d.o.o.,Tigar obezbedjenje d.o.o. i Ti-car trgovine d.o.o. U skladu sa izmenama člana 170. Zakona o stečaju,s obzirom da su akcije emitovane u skladu sa UPPR-om, podležemo pravu na izuzetak od obaveze izdavanja Prospekta za uključenje akcija na Open market. Po tom osnovu 5.947.021 običnih akcija sa pravom glasa(V,VI,VII i VIII emisija) uključeno je 11.04.2018.godine na Open market Beogradske berze. Zbog nemogućnosti izmirenja obaveza iz UPPR-a (dospele rate i kamate) sa Republikom Srbijom, kao najvećim vlasnikom i najvećim poveriocima je dogovoreno da se pristupi izradi novog UPPR-a. 29.03.2018.godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d. na kojoj je doneta odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. U skladu sa donetom odlukom Tigar a.d.je 30.03.2018.god. Privrednom sudu u Nišu podneo Unapred pripremljeni plan reorganizacije. Na ročište za glasanje po predatom planu koje je u Privrednom sudu u Nišu bilo zakazano za 30.01.2019.godine, nije došlo do usvajanja plana. Vlada RS je 21.06.2018.god. donela Zaključak 05 Broj:023-2747/2018-1 o davanju saglasnosti da se dospela i nenaplaćena potraživanja Republike Srbije prema privrednom društvu Tigar a.d. konvertuju u trajni ulog Republike Srbije u kapitalu društva. U skladu sa pravosnažnim UPPR-om i Zaključkom Vlade RS,nakon donošenja Odluke o povećanju kapitala Tigra a.d. na vanrednoj Skupštini akcionara 17.09.2018.god., Nadzorni odbor Društva je 19.09.2018.god. doneo Odluku o povećanju kapitala AD Tigar Pirot izdavanjem IX emisije običnih akcija javnom ponudom. 22.10.2018.god. u CRHoV je upisano 487.965 običnih akcija IX emisije, nominalne vrednosti 374,00rsd. Nadzorni odbor Društva je 06.12.2018.god. doneo Odluku o povećanju osnovnog kapitala Tigra a.d. Pirot izdavanjem X emisije običnih akcija javnom ponudom. 15.01.2019.god. u CRHoV je upisano 2.790 običnih akcija, nominalne vrednosti 374,00rsd. Nakon neusvajanja UPPR-a 30.01.2019.godine, Društvo je u dogovoru sa najvećim poveriocima pristupilo izradi novog UPPR-a, sa kraćim rokom za izmirenje obaveza u odnosu na prethodni plan. Predaja Plana Privrednom sudu u Nišu planirana je 01.04.2019.god.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale banka Srbija ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladimir Ilić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandra Đorđević____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladimir Ilić
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale banka Srbija