print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tehnohemija.com

Datum podnošenja Informatora berzi28.09.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora02.04.2018.SIMBOL: THHM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaTEHNOHEMIJA PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNJU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (PALILULA)
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaViline vode  47
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.tehnohemija.com
Datum osnivanja31.12.1997.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 33332/2011
Matični broj07032919
PIB - poreski identifikacioni broj100002959
Tekući računi i banke kod kojih se vode
DIREKTNA BANKA AD150-0000000038526-87
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA200-2360720102862-04
VOJVOĐANSKA BANKA AD355-0003200346662-63
Šifra delatnosti04675
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaTrgovina na veliko hemijskim proizvodima
Ime i prezime direktoraMiloš Arsenijević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktAna Radenković, član odbora direktora
Telefon011/2751-122
Faks011/3293-148
e-mailoffice@tehnohemija.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD INVESTBROKER AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.633.7531.587.2631.562.916
Stalna imovina1.557.2331.528.0071.499.188
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja1.4001.192447
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.553.8291.523.8611.495.915
- Nekretnine postrojenja i oprema1.553.829964.457947.986
- Investicione nekretnine0559.404547.929
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani2.0042.9542.826
- Učešća u kapitalu000
- Ostali dugoročni finansijski plasmani2.0042.9542.826
Obrtna imovina55.14338.79144.562
- Zalihe18.64718.31818.331
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina36.49620.47326.231
- Potraživanja21.16719.77225.907
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani000
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina2.04827099
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja13.281431225
- Odlozena poreska sredstva21.37720.46519.166
Poslovna imovina1.633.7531.587.2631.562.916
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva23170344

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.633.7531.587.2631.562.916
Kapital1.310.9701.203.3651.111.647
- Osnovni kapital914.385914.385914.385
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve621.296610.418365.259
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak73.76484.642329.801
- Gubitak298.475406.080497.798
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze322.783383.898451.269
- Dugoročna rezervisanja4.8865.6164.308
- Dugoročne obaveze10.5361.6310
- Dugoročni krediti10.5361.6310
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze307.361376.651446.961
- Kratkoročne finansijske obaveze156.368178.620181.158
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja82.02289.11697.618
- Ostale kratkoročne obaveze20.53937.99079.627
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 48.01170.44488.059
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak421481499
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva23170344

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI151.827129.502128.871
- Prihodi od prodaje39.52033.43937.060
- Prihodi do aktiviranja učinaka321501540
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi111.98695.56291.271
POSLOVNI RASHODI188.890178.087174.646
- Nabavna vrednost prodate robe33.46025.48330.688
- Troškovi materijala18.96019.54917.722
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi50.85357.96161.515
- Troškovi amortizacije i rezervisanja32.38032.82231.926
- Ostali poslovni rashodi53.23742.27232.795
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK37.06348.58545.775
Finansijski prihodi1.058520
Finansijski rashodi43.04052.89515.643
Ostali prihodi3.4215.56412.851
Ostali rashodi39.47010.77141.832
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA115.094106.63590.399
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA115.094106.63590.399
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda125919
Odloženi poreski rashod perioda09111.300
Odloženi poreski prihodi perioda1.23300
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK113.873107.60591.718
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.562.9162.098.3442.064.0462.040.5351.953.686
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA1.499.1882.025.9181.995.2031.961.6941.890.942
Nematerijalna imovina447221000
Nekretnine , postrojenja i oprema1.495.9152.022.9221.993.4171.959.9131.888.040
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani2.8262.7751.7861.7812.902
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA19.16619.02319.17619.70419.807
OBRTNA IMOVINA44.56253.40349.66759.13742.937
Zalihe18.33120.85620.04424.54923.905
Potraživanja po osnovu prodaje25.76729.93625.98719.2709.898
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja1405124997903.004
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani00000
Gotovinski ekvivalent i gotovina992.0213.13714.5075.940
Porez na dodatu vrednost078021190
Aktivna vremenska razgraničenja2250000
VANBILANSNA AKTIVA3443643119051.127

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.562.9162.098.3442.064.0462.040.5351.953.686
KAPITAL1.111.6471.549.0221.473.9151.364.1071.590.541
Osnovni kapital914.385914.385914.385914.3851.190.295
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme365.259805.029794.152781.120757.530
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0373737307
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak329.801340.678351.556364.587388.177
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak497.798511.107586.215696.022745.768
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE4.3083.1530264.438259.057
Dugoročna rezervisanja4.3083.15305.90110.445
Dugoročne obaveze000258.537248.612
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE446.961546.169590.131411.990104.088
Kratkoročne finansijske obaveze181.158187.296187.94536.56730.032
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2922.5791.2825191.473
Obaveze iz poslovanja97.064101.223127.321129.86219.084
Ostale kratkoročne obaveze79.88990.11683.09724.45821.545
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost33.35063.33369.98478.38310.313
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine55.208101.622120.502142.20121.641
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA3443643119051.127

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI128.331147.665176.202138.276172.778
Prihodi od prodaje roba28.62624.04625.71612.12929.308
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga8.43429.06149.86017.02032.340
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi91.27194.558100.626109.127111.130
POSLOVNI RASHODI174.106191.346205.203147.014197.220
Nabavna vrednsot prodate robe30.68840.10351.72521.68043.414
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe5408218742.801505
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala3.4564.8045.6045.9123.505
Troškovi goriva i energije14.26615.27615.27212.07115.159
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi61.51568.45167.10935.41843.914
Troškovi proizvodnih usluga14.41911.20110.98415.73617.050
Troškovi amortizacije31.14730.47131.95138.19552.821
Troškovi dugoročnih rezervisanja7790000
Nematerijalni troškovi18.37621.86123.43220.80321.862
POSLOVNI DOBITAK00000
POSLOVNI GUBITAK45.77543.68129.0018.73824.442
FINANSIJSKI PRIHODI002313610.071
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00000
Prihodi od kamata0003523
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule00231110.048
FINANSIJSKI RASHODI15.64366.94828.72636.99311.481
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00000
Rashodi kamata14.33758.53628.72536.98811.455
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.3068.4121526
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA15.64366.94828.49536.9571.410
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA3.1903.8583.6738.37315.332
OSTALI PRIHODI12.851107.32611.4483.61013.674
OSTALI RASHODI38.6429.63212.75742.23621.933
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA90.39916.79362.47892.69449.443
NETO DOBITAK POSLOVANJA03.626000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0012.64317.6410
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA90.39913.16775.121110.33549.443
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda1903240405
Odloženi poreski rashodi perioda1.300142000
Odloženi poreski prihodi perioda00154528102
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK00000
NETO GUBITAK91.71813.30975.291109.80749.746
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima91.71813.309000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
//00000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgrada i skladištaBeograd, Viline vode 47Kancelarije i skladišta30.57323
SkladišteDobanovciZapaljive i otrovne materije5.355-
Maloprodajni objektiIzvan BeogradaKućna hemija, boje1.182,95-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
/Bela Crkva5.1970

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd, Viline vode 47građevinsko1,47
Dobanovcigrađevinsko2,69

12. Realni tereti na imovini

**Hipoteka je upisana na 8 zgrada stovarišta u Dobanovcima po ugovoru broj 69/10-01 od 22.3.2010.god, u iznosu od 35 000 hiljada dinara, u korist Agrobanke AD Beograd-u stečaju. Navedeni kredit je kratkoročni, kredit dospeva 9.6.2011.g. ** Na magacinu tehničkih hemikalija P+2 Viline Vode br.47, upisana je vansudska izvršna hipoteka po Ugovoru o dugoročnom reprogramiranju kredita br. 50-14-120054.5 od 11.2.2010.god. u korist Findomestic banke AD Beograd u iznosu od 118.399 hiljada dinara ( što predstavlja 1.200.000 evra po srednjem kursu na dan zaključenja Ugovora ). Poslednja rata kredita dospeva 20.02.2013.god.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.024.544
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSTHEME70352
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.552,44
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom ukupnog kapitala iskazanog na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini154.900 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD po akciji, ISIN broj RSTHEME70352, CFI kod ESVUFR, koje su izdate bez javnog poziva, u skladu sa usvojenim UPPR-om.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeAkcionar Risto Gojković na osnovu naredbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 29.01.2013. godine ima privremenu meru zabrane otuđenja i opterećenja na 53.610 akcija izdavaoca.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDruštvo poseduje 373 akcije preduzeća "Prosveta" a.d. Beograd, što čini 0,04141% učešća u kapitalu.
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. ** Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017. predati su Agenciji za privredne registre 27.02.2018.godine. **Date finansijske izveštaje za 2017.godinu odobrio je Odbor direktora. **Do izrade ovog informatora finansijski izveštaj za 2017.godinu, nisu revidirani.
Podaci o osnovnom prospektuU skladu sa članom 170. Zakona o stečaju (Sl. Glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 – dr zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014 i 113/2017.) direktor društva je dao Izjavu da se koriste pravom na izuzetak od obaveze izdavanja Prospekta za uključenje akcija na Regulisano tržište odnosno MTP jer je 154.900 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD po akciji, ISIN broj RSTHEME70352, CFI kod ESVUFR, izdato bez javnog poziva, u skladu sa UPPR-om.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD INVESTBROKER AD BEOGRAD, Dragoslava Jovanovića 13/II, Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Arsenijević, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Arsenijević, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Miloš Arsenijević, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD INVESTBROKER AD BEOGRAD