print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi17.11.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora05.03.2018.SIMBOL: SPRU1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaoca“SREMPUT”A.D. Ruma
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaTrg oslobođenja  12
Ruma
Srbija
Web adresawww.sremput.co.rs
Datum osnivanja29.12.1961.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD9584 od 04.04.2005 god.
Matični broj08040664
PIB - poreski identifikacioni broj101339701
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB Continental banka310-341-63
AIK banka105-82082-66
Banca Intesa160-171214-49
Šifra delatnosti04211
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzgradnja puteva i autoputeva
Ime i prezime direktoraMilojica Marković, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Batalo, finansijski direktor
Telefon022/474-100
Faks022/473-470
e-mailoffice@sremput.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "TESLA CAPITAL" A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.142.952
Stalna imovina383.020
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja0
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva374.484
- Nekretnine postrojenja i oprema333.714
- Investicione nekretnine40.770
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani8.536
- Učešća u kapitalu541
- Ostali dugoročni finansijski plasmani7.995
Obrtna imovina1.742.430
- Zalihe32.548
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.709.882
- Potraživanja986.307
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani717.278
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina4.835
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.462
- Odlozena poreska sredstva17.502
Poslovna imovina2.142.952
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva0

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.142.952
Kapital800.478
- Osnovni kapital477.740
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve25.148
- Revalorizacione rezerve164.875
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0
- Neraspoređen dobitak187.437
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije54.722
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.342.474
- Dugoročna rezervisanja13.883
- Dugoročne obaveze2.385
- Dugoročni krediti0
- Ostale dugoročne obaveze2.385
- Kratkoročne obaveze1.326.206
- Kratkoročne finansijske obaveze515.630
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja494.819
- Ostale kratkoročne obaveze236.941
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 77.406
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1.410
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva4.766.125

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI865.086
- Prihodi od prodaje857.732
- Prihodi do aktiviranja učinaka0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0
- Ostali poslovni prihodi7.354
POSLOVNI RASHODI809.680
- Nabavna vrednost prodate robe4.989
- Troškovi materijala305.103
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi335.786
- Troškovi amortizacije i rezervisanja48.630
- Ostali poslovni rashodi115.172
POSLOVNI DOBITAK55.406
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi25.666
Finansijski rashodi67.479
Ostali prihodi29.799
Ostali rashodi37.626
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5.766
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA5.766
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda3.868
Odloženi poreski rashod perioda0
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK1.898
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.142.9521.850.4501.892.4521.828.3421.794.721
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA383.020348.461350.536402.252381.563
Nematerijalna imovina008.03310.04510.972
Nekretnine , postrojenja i oprema374.484347.420341.497329.562307.978
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani8.5361.0411.00662.64562.613
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA17.50222.02121.59820.88620.886
OBRTNA IMOVINA1.742.4301.479.9681.520.3181.405.2041.392.272
Zalihe32.54840.78980.364188.603109.871
Potraživanja po osnovu prodaje965.571752.607538.613392.882296.182
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja20.7362.6942.0611.5952.809
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani717.278595.489772.866777.643905.656
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.83518.52614.6232.73613.615
Porez na dodatu vrednost00010.54837.397
Aktivna vremenska razgraničenja1.46269.863111.79131.19726.742
VANBILANSNA AKTIVA4.766.1254.766.1254.390.0091.217.4091.174.756

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA2.142.9521.850.4501.892.4521.828.3421.794.721
KAPITAL800.478830.718848.455850.203863.500
Osnovni kapital477.740477.740477.740477.740477.740
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije54.72254.72254.72266.87566.875
Rezerve25.14877.04777.04777.04777.047
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme164.875178.230178.230182.264182.264
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0120000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak187.437152.303170.160180.027193.324
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE16.2686.28010.493481.475410.471
Dugoročna rezervisanja13.8836.24710.4939.11715.062
Dugoročne obaveze2.385330472.358395.409
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE1.326.2061.013.4521.033.504496.664520.750
Kratkoročne finansijske obaveze515.630367.482304.10071.37598.481
Primljeni avansi, depoziti i kaucije323323.86688.49752.947
Obaveze iz poslovanja494.787441.823524.448295.697317.712
Ostale kratkoročne obaveze236.941171.924159.92536.87949.682
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost76.13529.35318.66900
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.6811.1921.9851.2401.922
Pasivna vremenska razgraničenja01.6455112.9766
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA4.766.1254.766.1254.390.0091.217.4091.174.756

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI865.0861.265.9832.039.5701.720.0492.237.724
Prihodi od prodaje roba5.6920000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga852.0401.244.9621.892.5081.705.5512.208.651
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi7.35421.021147.06214.49829.073
POSLOVNI RASHODI809.6801.078.3461.682.8401.453.9142.042.093
Nabavna vrednsot prodate robe4.9890000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala232.774357.115504.687599.631848.872
Troškovi goriva i energije72.329102.298117.310128.077137.308
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi335.786285.374323.505324.916342.676
Troškovi proizvodnih usluga84.467245.348604.647313.052623.284
Troškovi amortizacije46.96243.01338.14636.01831.888
Troškovi dugoročnih rezervisanja1.6687766.8753.36911.501
Nematerijalni troškovi30.70544.42287.67048.85146.564
POSLOVNI DOBITAK55.406187.637356.730266.135195.631
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI25.66618.9241.2951.9107.519
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00000
Prihodi od kamata23.63312.424211.964
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.0336.5001.2931.9095.555
FINANSIJSKI RASHODI67.47915.96376.69931.10453.973
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi093560.229028.521
Rashodi kamata66.4908.33614.78029.10120.007
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9896.6921.6902.0035.445
DOBITAK IZ FINANSIRANJA02.961000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA41.813075.40429.19446.454
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA11.4131.3101.690522635
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA27.309171.869183.411271.957124.231
OSTALI PRIHODI18.3867.3704.44361.1989.376
OSTALI RASHODI10.31710.83381.28613.54617.344
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5.76616.57622.76213.15817.613
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA5.76616.57622.76213.15817.613
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda3.8684.4104.4823.2914.316
Odloženi poreski rashodi perioda0042300
Odloženi poreski prihodi perioda04.519000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK1.89816.68517.8579.86713.297
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Zgrada direkcijeRuma. Trg oslobodjenja br. 121.960,5813,35931256,530
Upravna zgrada na asfaltnoj bazi. radionica i restoran dr. ishr.Asfaltna baza. Sabacki put bb1.357533,61256568172
Zgrada Projekt biroa (izdata u zakup)Ruma. V. Dugosevica 138--600--

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Punkt RumaRumaza odrzavanje puteva7521
Punkt Stara PazovaStara Pazovaza odrzavanje puteva1208
Punkt BanstolBanstolza odrzavanje puteva1203
Punkt KuzminKuzminza odrzavanje puteva96,66
Punkt „Drina“BogatićZa eksploataciju šljunka560

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Raskrsnica auto puta E-70 i M-21Poljoprivredno zemljište8,55
BogatićŠljunkara13,82
RumaAsvaltna baza11,94
RumaDirekcija1,87
RumaProjektni biro0,01
Stara PazovaPunkt0,13
BanstolPunkt0,38
KuzminPunkt0,41
BogatićPunkt0,33

12. Realni tereti na imovini

Zaloga broj 4172/2011 od 06.04.2011. godine, Predmet zaloge potraživanje kod JP "Putevi Srbije" 820.000,00 eur. Zaloga broj 4181/2012 od 30.03.2012. godine,zaloga na pokretne stvari i opremu 'asfaltna baza', iznos 1.274.378,81 eur. Zaloga broj 14019/2012 od 02.10.2012. godine, predmet "zaloga na potrazivanja od PZP Beograd, iznos 1.700.000 eura. Zaloga broj 3156/2013 od 07.03.2013. godine, predmet "zaloga na potrazivanja od JP Putevi Srbije na situacije u iznosu od 34.325.056,35 dinara. Zaloga broj 13441/13 od 21.08.2013. godine na buduća potraživanja kod JP Putevi Srbije na iznos od 9.087.206,08 rsd. Zaloga broj 14636/2013.god. od 11.09.2013.godine na pokretnim stvarima u vrednosti od 731.602.741,14 rsd.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija152.134
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu, deo stečajne mase, deo likvidacione mase i druga prava u skladu sa Statutom i Zakonom
ISIN brojRSSRPTE91269
Nominalna vrednost hartije3.135,31
Obračunska vrednost akcije5.675,92
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazateljana dan 31.12.2017. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu"VOJVODINAPUT" A.D. Novi Sad, 14,23%
Naziv ovlašćenog revizoraPKF doo Beograd, Palmira Toljatija 5/III
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Vanredna skupština akcionara održana je 26.11.2013.god.gde je doneta odluka o preduzimanju mera za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije pred Privrednim sudom u Sremskoj Mitrovici. Dana 31.03.2014. usvojen je UPPR koji još nije pravosnažan. Dana 27.01.2016. UPPR je postao pravosnažan odlukom Apelacionog suda u Beogradu. Nakon grejs perioda od godinu dana 11.02.2017.god UPPR je počeo da se sprovodi. Redovna Skupština akcionara je održana 24.06.2017. na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji za 2016. godinu. Podaci Informatora za prethodnu izveštajnu godinu su iz nerevidiranog godišnjeg finansijskog izveštaja. Finansijske izveštaje za 2017.godinu odobrio je Nadzorni Odbor, i dostaveljeni su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu-
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje-
Politika dividendi-
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo "TESLA CAPITAL" a.d. Beograd, Cvijićeva 129, Beograd Član Centralnog registra hartija od vrednosti Član Beogradske berze tel: 011/3020-030 faks: 011/3020-050. www.tesla-capital.com; e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milojica Marković,generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Snežana Batalo, finansijski direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milojica Marković,generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "TESLA CAPITAL" A.D. BEOGRAD